ДИСЕРТАЦИИ

Общ отдел

Философия (1)

Религия. Атеизъм (2)

Обществени науки (3)

- 1 -

ЦБ ДВ 2119 

Кашукеев, Васил Миленков

   Управление на проекти за изграждане на училища в България, с оглед определяне на съвременни тендецнии в тяхното устойчиво проектиране и строителство : Дис. / Васил Миленков Кашукеев ; Науч. рък. Фантина Рангелова, Валери Иванов . - София, 2016 . - 116 л. : с ил., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 33 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. кат."Организация и икономика на строителството". - Библиогр. л.112 - 116

 съдържание |;

Сист. No: 199703

Математика. Естествени науки (5)

Геодезия. Топографо-геодезически работи. Фотограметрия. Картография (528)

- 2 -

ЦБ ДВ 2135 

Kuka, Ymer

   GPS and GIS Techniques in Cartographic Analysis and Applications : Diss. / Ymer Kuka ; Науч. рък. Temenoujka Bandrova . - Sofia, 2016 . - ХІІ, 148 p. : ill. ; 30 cm + CR ROM + Abstract 72 p.

   Diss....subm. to UACG Fak. of Geodesy Dep.of "Fotogrammetry and Cartography". - Bibliogr. p. 89 - 95

  

Сист. No: 199578

- 3 -

ЦБ ДВ 2121 

Илиева, Емилия Вилиянова

   Отводняване на улици в проектите за вертикално планиране : Дис. / Емилия Вилиянова Илиева ; Науч. рък. Тодор Т. Костадинов . - София, 2016 . - 151 л. : табл., фиг., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат 40 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. кат. "Приложна геодезия". - Библиогр. л. 148 - 151

 съдържание 

Сист. No: 199701

- 4 -

ЦБ ДВ 2139 

Николов, Ивайло

   Определяне на структурни елементи на свлачище въз основа на ГНСС измервания : Дис. / Ивайло Николов ; Науч. рък. Славейко Господинов Господинов . - София, 2016 . - 136 л. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 73 л.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. - Библиогр. л. 130 - 134

  

Сист. No: 199571

- 5 -

ЦБ ДВ 2129 

Стрински, Борислав Руменов

   Спътникови гравиметрични данни и използването им за територията на България : Дис. / Борислав Руменов Странски ; Науч. рък. Елена Пенева Пенева-Златкова . - София, 2014 . - 185 л. : фиг., форм., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 66 с. + Приложения 66 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. кат."Висша геодезия". - Библиогр. л. 183 - 184

 съдържание 

Сист. No: 199693

Приложни науки (6)

Строителна техника. Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство. Тунели. Мост

- 6 -

ЦБ ДВ 2127 

Карадех, Любомир

   Изследване на проблеми при определяне огнеустойчивостта на дървени елементи : Дис. / Любомир Салим Карадех ; Науч. конс. Лазар Георгиев . - София, 2016 . - 232 с. : фиг., форм., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 64 с.

   Дис....защ. при УАСГ Фак. по транспортно стоителство кат."Транспортни съоръжения". - Библиогр. с. 176 - 180

 съдържание 

Сист. No: 199695

- 7 -

ЦБ ДВ 2123 

Марков, Илиян Костов

   Теоретично и експериментално изследване на анкери при динамични въздействия : Дис. / Илиян Костов Марков ; Науч. рък. Андрей Тоцев . - София, 2016 . - 182 л. : фиг., табл., прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 45 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ Фак. по транспортно строителство кат. "Геотехника". - Библиогр. л.136 - 140

 съдържание 

Сист. No: 199699

- 8 -

ЦБ ДВ 2124 

Милев, Николай Йорданов

   Взаимодействие на фундаменти със земната основа : Дис. / Николай Йорданов Милев ; Науч. рък. Владимир Костов . - София, 2016 . - ХХІІ, 554 с. : фиг., табл., прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 66 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ Фак. по транспортно строителство кат."Геотехника". - Библиогр. с. 549 - 554

 съдържание 

Сист. No: 199698

- 9 -

ЦБ ДВ 2120 

Нешев, Христиан Йорданов

   Огнеустойчивост на стоманобетонни колони : Дис. / Христиан Йорданов Нешев ; Науч. рък. Борянка Георгиева-Захариева . - София, 2016 . - 221 л. : фиг., табл., формули ; 30 см + CD ROM + Автореферат 70 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. кат. "Масивни конструкции". - Библиогр. л.179 - 184

 съдържание 

Сист. No: 199702

- 10 -

ЦБ ДВ 2125 

Спасов, Светослав Людмилов

   Изследване на стоманобетонни греди с различни характерни повреди, усилени с външно залепени CFRP : Дис. / Светослав Людмилов Спасов ; Науч. рък. Емад Жоржос Абдулахад . - София, 2016 . - 294 л. : фиг, табл., прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 74 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ Строителен фак. кат."Масивни конструкции". - Библиогр. л. 200 - 204

 съдържание 

Сист. No: 199697

- 11 -

ЦБ ДВ 2132 

Таскова, Адриана Валериева

   Сеизмична оценка и усилване на съществуващи сгради със стоманобетонна конструкция : Моногр. / Адриана Валериева Таскова ; Науч. рък. Йордан Милев . - София, 2016 . - ХХVІ, 219 с. : с ил., табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 48 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат."Масивни конструкции". - Библиогр. с. 213 - 219

  

Сист. No: 199581

Хидротехническо (водно) строителство. Хидротехника в цялост (626/628)

- 12 -

ЦБ ДВ 2133 

Станчев, Пейо Стефанов

   Еко-ефективност на селищни водоснабдителни и канализационни системи : Дис. / Пейо Стефанов Станчев ; Науч. рък. Ирина С. Рибарова . - София, 2016 . - 196 с. : фиг., табл., 1 л. карта ; 30 см + CD ROM + Автореферат 52 с.

   Дис....защ. при УАСГ Хидротехнически фак. кат. "Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите. - Библиогр. с. 188 - 196

  

Сист. No: 199580

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи (69)

- 13 -

ЦБ ДВ 2122 

Апостолова, Албена Красимирова

   Изменение на механичните и деформационни свойства на дървесината чрез приложение на композитни материали (изследване на поведението при огъване на дървени елементи усилени с GFRP и CFRP : Дис. / Албена Красимирова Апостолова ; Науч. рък. Пламен Чобанов . - София, 2016 . - 122 л. : фиг., табл., прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 58 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ Строителен фа. кат. "Строителни материали и изолации". - Библиогр. л.94 - 97

 съдържание 

Сист. No: 199700

- 14 -

ЦБ ДВ 2128 

Маричова, Анета Еленкова

   Стратегическо поведение на фирмата на строителния пазар у нас с цел реализиране на устойчиви конкурентни предимства : Автореферат / Анета Еленкова Маричова ; Науч. конс. Росица Асенова Петрова . - София, 2014 . - 46 с. : фиг., табл. ; 22 см + CD ROM

   Дис. ... защ. при УАСГ Строителен фак. кат."Организация и икономика на строителството".

 съдържание 

Сист. No: 199694

- 15 -

ЦБ ДВ 2128 

Маричова, Анета Еленкова

   Стратегическо поведение на фирмата на строителния пазар у нас с цел реализиране на устойчиви конкурентни предимства : Автореферат / Анета Еленкова Маричова ; Науч. конс. Росица Асенова Петрова . - София, 2014 . - 46 с. : фиг., табл. ; 22 см + CD ROM

   Дис. ... защ. при УАСГ Строителен фак. кат."Организация и икономика на строителството".

 съдържание 

Сист. No: 199694

- 16 -

ЦБ ДВ 2136 

Петров, Боян Йорданов

   Възможности за използване на добавъчен материал от рециклирана строителна керамика за направата на леки конструкционни бетони : Дис. / Боян Йорданов Петров ; Науч. конс. Румяна Захариева . - София, 2016 . - 200 с. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 36 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. Кат. "Строителни материали и изолации". - Библиогр. с. 178 - 192

  

Сист. No: 199577

- 17 -

ЦБ ДВ 2137 

Славова, Анета Любчова

   Организация на проект за нов тип обучение по архитектурно проектиране. Организация и управление при оптимизиране на връзката университет - професионално развитие - практика чрез интердисциплинарен образователен подход : Дис. / Анета Любчова Славова ; Науч. рък. Фантина Рангелова, Йордан Х. Търсанков . - София, 2016 . - 173 л. : ил., фиг., 11 л. приложения ; 30 см + CD ROM + Автореферат 40 с.

   Дис.... защ. при УАСГ Строителен фак. кат."Организация и икономика на строителството" . - Библиогр. л. 164 - 167

  

Сист. No: 199576

- 18 -

ЦБ ДВ 2138 

Тодоров, Теодор

   Възстановяване и усилване на строителни конструкции с фибро-усилени композитни системи - организационно-технологични и конструктивни решения : Дис. / Теодор Тодоров ; Науч. рък. Фантина Рангелова, Петър Христов . - София, 2016 . - 181 л. : фиг., табл., 11 л. прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 48 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. кат."Организация и икономика на строителството". - Библиогр. л. 173 - 181

  

Сист. No: 199575

Изкуство. Худ. занаяти. Фотография. Развлечения. Спорт. Игри

Архитектура (72)

- 19 -

ЦБ ДВ 2131 

Вълков, Благовест Цветанов

   Архитектурното творчество като символна дейност : Дис. / Благовест Цветанов Вълков . - София, 2016 . - 96 с. : ил, фиг., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат 54 с.

   Дис....защ. при УАСГ Арх. фак. кат." Технология на архитектурата". - Библиогр. с. 94 - 95

  

Сист. No: 199582

- 20 -

ЦБ ДВ 2134 

Кадинов, Бойко

   Архитектурата на обществените сгради и съвременните изкуства : Архитектурни скуларии : Дис. / Бойко Кадинов . - София, 2015 . - 67 л., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат 40 с.

   Дис. ...за при УАСГ Арх. фак. кат."Обществени сгради". - Библиогр. с.19

  

Сист. No: 199579

- 21 -

ЦБ ДВ 2126 

Мазников, Ангел Зафиров

   Съвременни складови сгради и стопанства : Дис. / Ангел Зафиров Мазников ; Науч. конс. Боян Георгиев . - София, 2016 . - 147 л. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 47 л. + Приложения 259 л.

   Дис....защ. при УАСГ Архитектурен фак. - Библиогр. л. 139 - 145

 съдържание 

Сист. No: 199696

- 22 -

ЦБ ДВ 2130 

Христов, Йордан Костадинов

   Архитектурни проблеми на логистичните центрове в урбанизираните територии : Дис. / Йордан Костадинов Христов ; Науч. рък. Асен М. Писарски . - София, 2016 . - 113 л. : с ил., фиг. ; 30 см + + CD ROM + Автореферат 51 с.

   Дис....защ. при УАСГ Арх. фак. Кат. "Промишлени и аграрни сгради". - Библиогр. л. 103 - 109

  

Сист. No: 199583


 Индекс по АВТОРИ

Bandrova, Temenoujka 2 
Kuka, Ymer 2 
Абдулахад, Емад Жоржос 10 
Апостолова, Албена Красимирова 13 
Вълков, Благовест Цветанов 19 
Георгиев, Боян 21 
Георгиев, Лазар 6 
Георгиева-Захариева, Борянка 9 
Господинов, Славейко Господинов 4 
Захариева, Румяна 16 
Иванов, Валери 1 
Илиева, Емилия Вилиянова 3 
Кадинов, Бойко 20 
Карадех, Любомир Салим 6 
Кашукеев, Васил Миленков 1 
Костадинов, Тодор Т. 3 
Костов, Владимир 8 
Мазников, Ангел Зафиров 21 
Маричова, Анета Еленкова 14 15 
Марков, Илиян Костов 7 
Милев, Йордан 11 
Милев, Николай Йорданов 8 
Нешев, Христиан Йорданов 9 
Николов, Ивайло 4 
Пенева-Златкова, Елена Пенева 5 
Петров, Боян Йорданов 16 
Петрова, Росица Асенова 14 15 
Писарски, Асен М. 22 
Рангелова, Фантина 1 17 18 
Рибарова, Ирина С. 12 
Славова, Анета Любчова 17 
Спасов, Светослав Людмилов 10 
Станчев, Пейо Стефанов 12 
Странски, Борислав Руменов 5 
Таскова, Адриана Валериева 11 
Тодоров, Теодор 18 
Тоцев, Андрей 7 
Търсанков, Йордан Х. 17 
Христов, Йордан Костадинов 22 
Христов, Петър 18 
Чобанов, Пламен 13 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

GPS and GIS Techniques in Cartographic Analysis and Applications 2 
Архитектурата на обществените сгради и съвременните изкуства : Архитектурни скуларии 20 
Архитектурни проблеми на логистичните центрове в урбанизираните територии 22 
Архитектурното творчество като символна дейност 19 
Взаимодействие на фундаменти със земната основа 8 
Възможности за използване на добавъчен материал от рециклирана строителна керамика за направата на леки конструкционни бетони 16 
Възстановяване и усилване на строителни конструкции с фибро-усилени композитни системи - организационно-технологични и конструктивни решения 18 
Еко-ефективност на селищни водоснабдителни и канализационни системи 12 
Изменение на механичните и деформационни свойства на дървесината чрез приложение на композитни материали (изследване на поведението при огъване на дървени елементи усилени с GFRP и CFRP 13 
Изследване на проблеми при определяне огнеустойчивостта на дървени елементи 6 
Изследване на стоманобетонни греди с различни характерни повреди, усилени с външно залепени CFRP 10 
Огнеустойчивост на стоманобетонни колони 9 
Определяне на структурни елементи на свлачище въз основа на ГНСС измервания 4 
Организация на проект за нов тип обучение по архитектурно проектиране. Организация и управление при оптимизиране на връзката университет - професионално развитие - практика чрез интердисциплинарен образователен подход 17 
Отводняване на улици в проектите за вертикално планиране 3 
Сеизмична оценка и усилване на съществуващи сгради със стоманобетонна конструкция 11 
Спътникови гравиметрични данни и използването им за територията на България 5 
Стратегическо поведение на фирмата на строителния пазар у нас с цел реализиране на устойчиви конкурентни предимства 14 15 
Съвременни складови сгради и стопанства 21 
Теоретично и експериментално изследване на анкери при динамични въздействия 7 
Управление на проекти за изграждане на училища в България, с оглед определяне на съвременни тендецнии в тяхното устойчиво проектиране и строителство 1 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Архитектура - дисертации 19 
Бетон - като строителен материал - дисертации 16 
Висше образование - дисертации 17 
Водоснабдяване - на населени места - дисертации 12 
Геодезия, висша - приложение - дисертации 4 
Геотехника - дисертации 7 
Гравиметрия, геодезическа - дисертации 5 
Дисертации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Земна механика - дисертации 7 8 
Канализация - на населени места - дисертации 3 
Картография - дисертации 2 
Логистика - дисертации 22 
Механика, строителна - дисертации 4 11 18 
Отводняване - на улици - дисертации 3 
Пречистване на води - дисертации 12 
Сгради, обществени - дисертации 20 
Сгради, промишлени - дисертации 21 
Стоманобетонни конструкции - усилване - дисертации 10 
Строителна механика - дисертации 6 
Строителни конструкции - стоманобетонни - дисертации 11 
Строителни конструкции, дървени - дисертации 6 13 
Строителни конструкции, стоманобетонни - дисертации 9 
Строителни материали - дисертации 13 
Строителство - икономика и организация - дисертации 14 15 17 18 
Урбанизъм - дисертации 22 
Училища - управление и организация - дисертации 1 
Училищни сгради и помещения - обзавеждане - дисертации 1 
Фундаменти - дисертации 8 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

CFRP 10 
CHAMP 5 
GOCE 5 
GRACE 5 
анкери, земни 7 
армировка 10 
бетон 16 
геология 4 
ГНСС 4 
гравиметрични системи 5 
греди, стоманобетонни 10 
дървени конструкции 6 
дървесина - строителен материал 13 
екоефективност 12 
земна механика 7 8 
канализационни системи 3 
колони 9 
композитни материали 10 18 
композитни материали, влакнестоармирани 13 
логистика, градска 22 
логистичен център 22 
нелинеен анализ 11 
огнеустойчивост 6 9 
опазване на околната среда 12 
отводнителни системи 3 
пречистване на води 12 
производствени сгради 21 
промишлени сгради 21 
пълнежни зидарии 11 
риголи 3 
свлачища 4 
сеизмична оценка 11 
складове, архитектура 21 
строителна механика 9 
строителни конструкции - усилване 18 
строителство, икономика и организация 14 15 
усилване с FRP 10 
училища - организация и управление 1 
училищни сгради 1 
фундаменти 7 8 
шахти, дъждоприемни 3