ДИСЕРТАЦИИ

Общ отдел

Философия (1)

Религия. Атеизъм (2)

Обществени науки (3)

Математика. Естествени науки (5)

Математика (51)

- 1 -

ЦБ ДВ 2143 

Зарева, Цветослава Иванова

   Модел за изучаване на дескриптивна геометрия с динамични конструкции за студенти по архитектура и строителство : Дис. / Цветослава Иванова Зарева ; Науч. рък. Йохан Давидов, Тони Чехларова . - София, 2016 . - 362 с. : 84 с. прил. : фиг., табл., черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 40 с.

   Дис....защ. при БАН. Институт по математика и информатика. - Библиогр. с. 251 - 255

  

Сист. No: 206281

- 2 -

ЦБ ДВ 2140 

Радулов, Венцислав Даков

   Съответствия и тъждества в епиполарната геометрия : Дис. / Венцислав Даков Радулов ; Науч. рък. Георги Христов Георгиев . - София, 2016 . - 103 л. : фиг., снимки, табл. ; 30 см + CD-ROM + Автореферат 44 с.

   Дис....защ. при Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Фак. по математика и информатика. Кат. Алгебра и геометрия. - Библиогр. л. 92 - 95

  

Сист. No: 206277

Геодезия. Топографо-геодезически работи. Фотограметрия. Картография (528)

- 3 -

ЦБ ДВ 2147 

Радев, Ивайло Николаев

   Изследване на съвременни активни разломи чрез геодезически и геофизични методи в Югозападна България : Дис. / Ивайло Николаев Радев ; Науч. рък. Иван Георгиев . - София, 2017 . - 151 л. : табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 78 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. Кат. "Висша геодезия". - Библиогр. л. 142 - 151

  

Сист. No: 199431

Приложни науки (6)

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи (69)

- 4 -

ЦБ ДВ 2145 

Божинов, Божидар Асенов

   Енергетични методи за изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти : Автореферат / Божидар Асенов Божинов ; Рецензент Иван Димитров Марков, Владимир Иванов Костов, Стоян Братоев Иванов . - София : УАСГ, 2016 . - 62 с. : схеми, фиг. ; 22 см + CD ROM

   Дис....защ. при УАСГ

  

Сист. No: 199433

- 5 -

ЦБ ДВ 2151 

Братоев, Бранимир Димитров

   Изменение на свойствата на циментови композити чрез влагане на активни минерални добавки на база различни по вид изпечени алумосиликати : Дис. / Бранимир Димитров Братоев ; Науч. рък. Иван Димитров Дойков . - София, 2017 . - 205 л. : табл., графики, фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 35 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен факултет Кат. Строителни материали и изолации. - Библиогр. л.196 - 203

  

Сист. No: 199213

- 6 -

ЦБ ДВ 2148 

Кънчева, Яна Димитрова

   Методика за оценка на бетона по отношение на аспектите на устойчивото развитие и строителство. Приложение към зидарийни тела от бетон : Дис. / Яна Димитрова Кънчева ; Науч. конс. Румяна Захариева . - София, 2016 . - 210 с. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 48 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. Кат. "Строителни материали и изолации" . - Библиогр. с. 200 - 209

  

Сист. No: 199430

- 7 -

ЦБ ДВ 2141 

Найденов, Павел

   Нелинейно поведение на строителни конструкции за сеизмични въздействия : Дис / Павел Найденов ; Науч. рък. Александър Трайков . - София, 2016 . - VІІ, 121 л. : фиг., табл. ; 30 см

   Дис....защ. при УАСГ. Стоителен фак. Кат. Строителна механика . - Библиогр. след всяка глава

  

Сист. No: 206278

Изкуство. Худ. занаяти. Фотография. Развлечения. Спорт. Игри

Архитектура (72)

- 8 -

ЦБ ДВ 2146 

Асенова, Ана Сенкова

   Нови пространствени модели за организация на училищната среда. Влияние на съвременните социални и образователни модели върху проектирането и преустройството на училищни сгради : Дис. / Ана Сенкова Асенова ; Науч. конс. Калин Павлов Тихолов . - София, 2017 . - 190 с. : ил., схеми, черт., диагр. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 62 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат. "Интериор и дизайн за архитектурата". - Библиогр. с. 185 - 187

  

Сист. No: 199432

- 9 -

ЦБ ДВ 2149 

Кълева, Емилия

   Опазване на архитектурното наследство на България от втората половина на ХХ век : Дис. / Емилия Кълева ; Науч. рък. Йорданка Кандулкова . - София, 2017 . - 356 с. : с ил., фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 38 с.

   Дис....защ. при УАСГ Арх. факултет Кат."История и теория на архитектурата". Резюме на англ. ез.

  

Сист. No: 199429

- 10 -

ЦБ ДВ 2142 

Христов, Игор Романов

   Модернизация, реставрация и преструктуриране на промишлените предприятия в условията на реконструкция и реорганизация на индустриалните територии в Република България : Дис. / Игор Романов Христов ; Науч. рък. Асен М. Писарски . - София, 2016 . - 179 л. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM Автореферат 61 с.

   Дис.... защ. при УАСГ. Архитектурен фак. Кат. Промишлени и аграрни сгради. - Библиогр. л. 173 - 179

  

Сист. No: 206279


 Индекс по АВТОРИ

Асенова, Ана Сенкова 8 
Божинов, Божидар Асенов 4 
Братоев, Бранимир Димитров 5 
Георгиев, Георги Христов 2 
Георгиев, Иван 3 
Давидов, Йохан 1 
Дойков, Иван Димитров 5 
Зарева, Цветослава Иванова 1 
Захариева, Румяна 6 
Иванов, Стоян Братоев 4 
Кандулкова, Йорданка 9 
Костов, Владимир Иванов 4 
Кълева, Емилия 9 
Кънчева, Яна Димитрова 6 
Марков, Иван Димитров 4 
Найденов, Павел 7 
Писарски, Асен М. 10 
Радев, Ивайло Николаев 3 
Радулов, Венцислав Даков 2 
Тихолов, Калин Павлов 8 
Трайков, Александър 7 
Христов, Игор Романов 10 
Чехларова, Тони 1 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Енергетични методи за изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти 4 
Изменение на свойствата на циментови композити чрез влагане на активни минерални добавки на база различни по вид изпечени алумосиликати 5 
Изследване на съвременни активни разломи чрез геодезически и геофизични методи в Югозападна България 3 
Методика за оценка на бетона по отношение на аспектите на устойчивото развитие и строителство. Приложение към зидарийни тела от бетон 6 
Модел за изучаване на дескриптивна геометрия с динамични конструкции за студенти по архитектура и строителство 1 
Модернизация, реставрация и преструктуриране на промишлените предприятия в условията на реконструкция и реорганизация на индустриалните територии в Република България 10 
Нелинейно поведение на строителни конструкции за сеизмични въздействия 7 
Нови пространствени модели за организация на училищната среда. Влияние на съвременните социални и образователни модели върху проектирането и преустройството на училищни сгради 8 
Опазване на архитектурното наследство на България от втората половина на ХХ век 9 
Съответствия и тъждества в епиполарната геометрия 2 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Архитектура - историческо наследство - дисертации 9 
Архитектура - промишлени сгради - дисертации 10 
Бетон - като строителен материал - дисертации 6 
Геодезични измервания - дисертации 3 
Геометрия, дескриптивна - дисертации 1 2 
Дисертации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Земна кора - деформации - дисертации 3 
Земна механика - дисертации 4 
Строителни конструкции - сеизмичност - дисертации 7 
Строителни материали, композитни - дисертации 5 
Училищни сгради и помещения - обзавеждане - дисертации 8 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

алумосиликати 5 
бетон 5 6 
геометрия, епиполарна 2 
глини 5 
гравиметрични измервания 3 
дескриптивна геометрия 1 
земна кора - движения 3 
културно-историческо наследство 9 
пилоти 4 
прътови конструкции 7 
равнинни рамки 7 
разломи 3 
строителни конструкции - методи за изследване 7 
строителни материали 6 
тектоника 3 
училищни сгради 8 
фибро-стави 7 
цимент 5 
шлицови стени 4 
шпунтови стени 4