НОВИ КНИГИ

Общ Отдел(0)

- 1 -

ЦБ в 21639 

Библиотеките - иновационни политики и практики  : Доклади от ХХІІ национална конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 . - София : ББИА, 2012 . - 171 с. ; 30 см

   Библиогр. след всеки доклад

   ISBN 978-954-9837-23-0 

  

Сист. No: 204488

- 2 -

СД/9/К 93ЦБ а 21132

Култура и геополитика. Исторически и философски интерпретации  : Сборник /  Състав. Неделчо Неделчев . - Бургас : Унив. изд. Проф. д-р Асен Златаров, 2012 . - 221 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 217

   ISBN 978-954-8422-88-8 

  

Сист. No: 204519

- 3 -

СД/2/Р 13ЦБ а 21131

Раденков, Владимир

   Есхатологията в мисленето на Карл Шмит и Валтер Бенямин : Моногр. / Владимир Раденков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 192 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 182-191

   ISBN 978-954-07-3078-3 

  

Сист. No: 204486

- 4 -

СД/0/A11ЦБ в 21657

A practical guide to information literacy assessment for academic librarians  / Carolyn J. Radcliff et al . - Westport : Libraries Unlimited, 2007 . - XVI, 180 p. ; 26 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-59158-340-0 

  

Сист. No: 204515

- 5 -

СД/0/W26ЦБ б 96938

Warner, Dorothy A.

   A disciplinary blueprint for the assessment of information literacy : Monogr. / Dorothy A. Warner . - Westport : Libraries Unlimited, 2008 . - XIX, 116 p. ; 26 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-1-59158-593-0 

  

Сист. No: 204518

Философия(1)

Религия. Теология(2)

Обществени науки(3)

- 6 -

СД/65/Л 95ЦБ б 96919

Люки, Ричард

   Стратегия. Създаване и прилагане на най-добрата стратегия за вашия бизнес : Ръководство за успешен бизнес : Авторитетни отговори на вашите въпроси / Ричард Люки ; Прев. Людмила М. Андреева . - София : Класика и Стил, 2008 . - 194 с. ; 22 см . -  (Harvard business essentials)

   Библиогр. с. 181-191 Речник с. 175-179

   ISBN 978-954-327-049-1 

  

Сист. No: 204471

- 7 -

СД/3/М 76ЦБ а 21144

Михова, Геновева

   Демографската политика в България. Традиции, обществени потребности, съвременни измерения : Моногр. / Геновева Михова . - София : Марин Дринов, 2013 . - 239 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 231-238

   ISBN 978-954-322-628-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204845

- 8 -

СД/3/Т 30ЦБ б 96918

Танкова, Елеонора

   Икономика и общество, базирани на знание. Предизвикателства за човешките ресурси : Моногр. / Елеонора Танкова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 190 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 185-190

   ISBN 978-954-715-536-7 

  

Сист. No: 204470

Математика. Естествени науки(5)

Науки за околната среда(50)

- 9 -

Ч/628/К 16ЦБ б 96944

Калинков, Петър К.

   Пречистване на природни води : Учебник / Петър К. Калинков . - София : Техника, 2013 . - 344 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 344

   ISBN 978-954-03-0703-9 

  

Сист. No: 204535

- 10 -

Ч/502/К 59ЦБ в 21670

Киров, Димитър Г.

   Инженерна екология : Учебник / Димитър Г. Киров . - София : Техника, 2011 . - 216 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 212-214

   ISBN 978-954-03-0696-4 

  

Сист. No: 204716

- 11 -

СД/72/М 54ЦБ б 96950

Микулина, Елена М.

   Архитектурная экология : Учебник / Елена М. Микулина, Наталья Г. Благовидова . - Москва : Академия, 2013 . - 256 с. : с ил. ; 23 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 248-249

   ISBN 978-5-7695-9507-3 

  

Сист. No: 204566

- 12 -

ЦБ а 21126, Ч/502/М 85 

Мондешка, Маргарита П.

   Екология и опазване на околната среда : Учебник / Маргарита П. Мондешка . - София : Авангард Прима, 2012 . - 208 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 204-208

   ISBN 978-619-160-087-8 

  

Сист. No: 204465

- 13 -

СД/50/Н 74ЦБ б 96946

Николов, Тодор

   Глобални изменения на климатите в историята на Земята : Моногр. / Тодор Николов . - София : Проф. Марин Дринов, 2011 . - 392 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 303-336

   ISBN 978-954-322-392-3 

  

Сист. No: 204541

- 14 -

СД/50/С 97ЦБ в 20912

Състоянието на планетата 2013. Все още ли е възможно устойчивото развитие?  : Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество /  Ред. Линда Старк . - София : Книжен тигър, 2013 . - 416 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-429-018-4 

  

Сист. No: 204714

- 15 -

СД/50/D63ЦБ ГI 1915

Discover China. Natural Wonders  : Album . - Hong Kong : Chongqing Publishing House, 2009 . - 264 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-7-5366-9797-3 

  

Сист. No: 204570

Математика(51)

- 16 -

СД/51/Л 81ЦБ б 96966

Лолър, Брайън

   Дизайн, предпечат и печат : Официално ръководство на Adobe / Брайън Лолър . - София : СофтПрес, 2006 . - 192 с. : ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954- 

  

Сист. No: 204842

- 17 -

ЦБ ДВ 2011 

Савов, Панайот Кр.

   Дигитални методи за интерактивна комуникация между архитектурните пространства и техните обитатели (архитектурни средства за симулация на живота в условията на съвременното общество) : Дис. / Панайот Кр. Савов ; Науч. конс. Благовест Вълков . - София, 2013 . - 152 л. : с ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 44 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат. "Обществени сгради". - Библиогр. л. 148-149

  

Сист. No: 204920

- 18 -

СД/51/G92ЦБ б 96948

Gu, Da-Wei et al.

   Robust Control Design with MATLAB : Monogr. / Da-Wei Gu, Petko Hr. Petkov, Mihail M. Konstantinov . - 2. ed. . - London : Springer-Verlag, 2013 . - XXII, 468 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 454-463

   ISBN 978-1-4471-4681-0 

  

Сист. No: 204563

Астрономия. Геодезия(52)

- 19 -

ЦБ ДВ 2014 

Дечев, Христо М.

   Състояние и възможности за развитие на кадастъра в България : Дис. / Христо М. Дечев . - София, 2013 . - 175 л. : с ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 48 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат. "Геодезия и и геоинформатика". - Библиогр. л. 172-174

  

Сист. No: 204943

- 20 -

СД/52/З 86ЦБ а 21138

Золотова, Елена В.

   Основы кадастра. Территориальные информационные системы : Учебник / Елена В. Золотова . - Москва : Академический проект, 2012 . - 416 с. : с ил. ; 21 см . -  (Guadeamus: Библиотека геодезиста и картографа)

   Библиогр. с. 408-409

   ISBN 978-5-8291-1404-6 

  

Сист. No: 204567

- 21 -

СД/71/К 87ЦБ б 96969

Коцева, Венета

   Геодезически и картографски методи в ландшафтната архитектура и екологията : Моногр. / Венета Коцева . - София : Военногеографска служба, 2012 . - 326 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. след всяка глава

   ISBN 978-954-332-089-9 

  

Сист. No: 204916

- 22 -

СД/52/М 31, ЦБ б 96931 

Маринов, Борислав Б.

   Кибернетични и информационни методи във фотограметрията : Моногр. / Борислав Б. Маринов . - София : Класик Дизайн, 2012 . - 204 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 199-203

   ISBN 978-954-91109-7-5 

  

Сист. No: 204509

- 23 -

СЧ/8/С 81ЦБ а 21130

Стойнов, Владимир и др.

   Геодезически терминологичен речник : Българско-английско-руски, английско-български, руско-български / Владимир Стойнов, Елена Пенева, Катя Коцева . - София : Агенция Вила, 2009 . - 356 с. ; 19х21 см

   Библиогр. с. 350-355

   ISBN 978-954-91225-6-5 

  

Сист. No: 204485

- 24 -

СД/52/Т 71ЦБ в 21635

Томсон, Петр В. и др.

   Системы координат. Методы преобразования координат : Уч. пособие / Петр В. Томсон, Геннадий В. Макаров . - 2. исправ. изд. . - Санкт-Петербург, 2010 . - 62 с. ; 30 см

   Изд. Госсударственная морская академия им. адм. С. О. Макарова Библиогр. с. 61

  

Сист. No: 204472

- 25 -

ЦБ в 21634, Ч/52/M69 

Milev, Georgi et al.

   Geodaesie : Lehrbuch / Georgi Milev, Ivo Milev . - Sofia : UACG, 2012 . - 336 p. ; 30 cm

   Bibliog. nach jedem Kapitel

  

Сист. No: 204469

Химия. Кристалография. Минералогия(54)

- 26 -

СД/628/О 83, ЦБ б 96928 

Основи на химичния анализ  : Моногр. /  Състав. Рахила Борисова . - София : Водолей, 2009 . - 540 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. след всяка глава

   ISBN 978-954-9415-43-5 

  

Сист. No: 204508

Геология. Геологически и геофизически науки(55)

- 27 -

СЧ/624/Ф 50, ЦБ а 21143, Ч/624/Ф 50 

Филипов, Кольо М.

   Инженерна геология и хидрогеология : Терминологичен речник за строителни инженери, инженер-геолози, студенти... Съдържа около 2000 термина / Кольо М. Филипов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Колбис . - 300 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8921-74-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204838

- 28 -

СД/628/N28ЦБ в 21615

Natural Gas Distribution. Focus on Western Europe  : Monogr. / Bjorn Saga et al . - Paris : International Energy Agency, 1998 . - 332 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 0-978926416182 

  

Сист. No: 204460

Приложни науки. Изобретения. Патенти(60)

Медицина. Социална хигиена. Защита от нещастни случаи(61)

Техника. Технически науки(62)

Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство(624)

- 29 -

Ч/69/Б 73ЦБ а 21140

Бояджиев, Христо В.

   Оценка на съответствието при проектиране и изпълнение на стоманобетонни конструкции : Уч. пособие / Христо В. Бояджиев . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2011 . - 270 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-12-0211-1 

  

Сист. No: 204834

- 30 -

Ч/624/В46ЦБ в 21650

Венков, Любчо В. и др.

   ЕВРОКОД 4. Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в сгради : Моногр. / Любчо В. Венков, Борянка И. Захариева-Георгиева . - София : КИИП, 2013 . - 292 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 289-291

   ISBN 978-619-90034-1-1 

  

Сист. No: 204506

- 31 -

ЦБ б 96917, Ч/55/Г 22 

Ганчева, Росица

   Елементи от инженерната сеизмология : Учебник / Росица Ганчева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УАСГ, 2012 . - 60 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 58-60

  

Сист. No: 204467

- 32 -

ЦБ ДВ 2001 

Георгиев, Цветан

   Изследване на сеизмичното поведение на рамки с центрично включени диагонали : Дис. / Цветан Георгиев . - София, 2012 . - 493 л. : с черт ; 30 см + Автореферат 55 с. + CD-ROM

   Дис. защ. при УАСГ. кат. "Метални, дървени и пластмасови конструкции". - Библиогр. с. 452-459

  

Сист. No: 204556

- 33 -

СД/624/Д 43ЦБ а 21137

Денисон, Эдвард и др.

   Как читать мосты : Интенсивный курс по истории создания мостов / Эдвард Денисон, Йан Стюарт ; Пер. с англ. Т. О. Зверевич . - Москва : Рипол Классик, 2012 . - 256 с. : с ил. ; 19 см . -  (Визуальная энциклопедия)

   Приложения с. 242-255

   ISBN 978-5-386-04795-5 

  

Сист. No: 204539

- 34 -

ЦБ б 96916, Ч/624/Д 92 

Дулевски, Енчо М.

   Ръководство за проектиране на комбинирани пълностенни стомано-стоманобетонни мостове съобразно БДС EN 1994-2 / Енчо М. Дулевски . - София : УАСГ, 2012 . - 52 с. : с табл. ; 22 см + 1 л. карта

   Библиогр. с. 51

  

Сист. No: 204466

- 35 -

Ч/624/Д 92ЦБ в 21664

Дулевски, Енчо М. и др.

   Ръководство за курсово и дипломно проектиране на стоманени мостове в съответствие с европейските норми / Енчо М. Дулевски, Лазар Д. Георгиев . - София : УАСГ, 2013 . - 160 с. : с ил., табл., черт. ; 30 см + CD-ROM

   Библиогр. с. 159-160 Съдържанието е представено и като: електронна книга.pdf на сайт: www.uacg.bg

   ISBN 978-954-724-054-4 

  

Сист. No: 204548

- 36 -

ЦБ в 21676, Ч/624/И 25 

Иванчев, Илия Ив.

   Предварително напрегнати стоманобетонни мостове : Проектиране според Еврокод 2 / Илия Ив. Иванчев . - София : Пропелер, 2013 . - 133 с. : черт. ; 30 см

   Библиогр. с. 129-130

   ISBN 978-954-392-207-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204841

- 37 -

ЦБ в 21673, Ч/624/К 52 

Керелезова, Ирина Г.

   Записки по теория на еластичността и пластичността за специалност "Строителство на транспортни съоръжения" / Ирина Г. Керелезова . - София : УАСГ, 2013 . - 110 с. : с ил. ; 25 см + + 1 бр. CD ROM

   Библиогр. с. 109

   ISBN 978-954-724-059-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204837

- 38 -

Ч/624/М 64ЦБ в 21679

Минев, Марчо

   Оптимизационни проблеми в проектирането на гредови пътни мостове от предварително напрегнат стоманобетон : Моногр. / Марчо Минев . - София : Дайрект Сървисиз, 2013 . - 166 с. : с черт. ; 30 см

   Библиогр. с. 159-164

   ISBN 978-954-92814-4-6 

  

Сист. No: 204848

- 39 -

ЦБ ДВ 2013 

Младенски, Ангел

   Изследване на пукнатини в композитни материали : Дис. / Ангел Младенски ; Науч. конс. Виктор И. Ризов . - София, 2013 . - 210 л. : черт., графики ; 30 см + CD ROM + Автореферат 32 л.

   Дис....защ. при УАСГ Кат. "Техническа механика". - Библиогр. л. 202 -210

  

Сист. No: 204942

- 40 -

ЦБ ДВ 1999 

Петкова, Силвия С.

   Изследване на засипан напорен тръбопровод при сеизмично въздействие : Дис. / Силвия С. Петкова ; Науч. рък. Димитър С. Кисляков . - София, 2012 . - 141 л. ; 30 см + Автореферат 50 с. + CD-ROM

   Дис. защ. при УАСГ. Катедра "Хидротехника". - Библиогр. л. 134-139

  

Сист. No: 204554

- 41 -

СД/624/С 15ЦБ б 96949

Саламахин, Павел М.

   Проектиране на мостови и строителни конструкции : Уч. пособие / Павел М. Саламахин ; Прев. от рус. Господин И. Господинов . - София : Булвест 2000, 2013 . - 436 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-18-0850-4 

  

Сист. No: 204564

- 42 -

ЦБ ДВ 1998 

Тачев, Сава Б.

   Изследване влиянието на формата на мостови опори върху размера на местната ерозия : Дис. / Сава Б. Тачев ; Науч. конс. Кръстю Т. Даскалов . - София : УАСГ, 2012 . - 164 с. : с табл., фиг. ; 30 см + Автореферат 44 с. + CD ROM

   Дис... защ. при УАСГ Кат. "Хидравлика и хидрология" Библиогр. с. 151-164

  

Сист. No: 204494

- 43 -

Ч/624/Т 74ЦБ в 21598

Топуров, Костадин Хр.

   Стоманобетонни пътни и железопътни мостове : Учебник : В 2 т. / Костадин Хр. Топуров . - София : АВС Техника, 2012 . - 26 см

   Библиогр. с. 930-932

   ISBN 978-954-8873-93-2 

   Т. 2 . - 2012 . - 387-943 с.

   

  

Сист. No: 204458

- 44 -

Ч/624/Т 79ЦБ в 21674

Трайкова, Марина Д.

   Стоманобетонни конструкции за архитекти : Моногр. / Марина Д. Трайкова . - София : Планета-3, 2013 . - 350 с. : с черт. ; 23 см

   Библиогр. с. 349-350

   ISBN 978-954-325-037-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204839

- 45 -

ЦБ в 21651, Ч/624/Х 25 

Хандрулева, Анита К. и др.

   Моделиране на строителни конструкции с програмен продукт SAP2000 : Моногр. / Анита К. Хандрулева, Владимир Д. Матуски, Константин С. Казаков . - София : ВСУ Любен Каравелов, 2012 . - 366 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 363-364

   ISBN 978-954-331-041-8 

  

Сист. No: 204507

- 46 -

ЦБ ДВ 2000 

Христов, Петър

   Повишаване на носещата способност и експлоатационните параметри на напукани стоманобетонни плочи с помощта на съвременни композитни материали : Дис. : Ч. 1-2 / Петър Христов ; Науч. рък. Димитър Димов . - София, 2013 . - 30 см

   Дис. при УАСГ. Строителен факултет кат. "Масивни конструкции". - Библиогр. л. 120 - 126

   

   

  

Сист. No: 204555

- 47 -

Ч/624/Ц 28ЦБ в 21666

Цачев, Стефан

   Стоманени строителни конструкции с нормативната база на Еврокод 3 : Моногр. / Стефан Цачев . - София : КИИП, 2013 . - 444 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 435

   ISBN 978-619-90034-2-8 

  

Сист. No: 204565

- 48 -

СД/624/A81ЦБ в 21644

Arya, Chanakya

   Design of Structural Elements. Concrete, steelwork, masonry and timber designs to British Standards and Eurocodes : Monogr. / Chanakya Arya . - 3. ed. . - London : Spon Press, 2009 . - XVX, 502 p. : ill. ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-415-46720-9 

  

Сист. No: 204501

- 49 -

СД/624/C55ЦБ в 21643

Chopra, Anil K.

   Dynamics of structures. Theory and Applications to Earthquake Engineering : Monogr. / Anil K. Chopra . - 3. ed. . - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2007 . - XX, 876 p. : ill. ; 26 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 0-13-156174-X 

  

Сист. No: 204500

- 50 -

СД/624/C66ЦБ в 21646

Coduto, Donald P.

   Foundation Design. Principles and Practices : Monogr. / Donald P. Coduto . - 2. ed. . - New Jersey : Prentice Hall, 2001 . - XXII, 883 p. : ill. ; 26 cm

   Bibliogr. p. 849-874

   ISBN 0-13-589706-8 

  

Сист. No: 204503

- 51 -

СД/624/K46ЦБ в 21680

Kindmann, Rolf et al.

   Verbindungen im Stahl- und Verbundbau : Monogr. / Rolf Kindmann, Michael Stracke . - 3. Aufl. . - Berlin : Ernst & Sohn, 2012 . - ХІІ, 456 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 434-448

   ISBN 978-3-433-03020-2 

  

Сист. No: 204852

- 52 -

СД/624/M44ЦБ в 21642

McCormac, Jack C. et al.

   Design of Reinforced Concrete : Monogr. : ACI 318-08 Code Edition / Jack C. McCormac, Russell H. Brown . - 8. ed. . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2009 . - ХІІ, 706 p. : ill. ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-470-27927-4 

  

Сист. No: 204499

- 53 -

Ч/624/N64ЦБ в 21675

Nikolov, Atanas Gr. et al.

   Manual for the design of reinforced concrete to Eurocode 2 / Atanas Gr. Nikolov, Marina D. Traykova . - Sofia : Planeta3, 2013 . - 178 p. : ill. ; 23 cm + + CD ROM

   Bibliogr. p. 178

   ISBN 978-954-325-038-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204840

- 54 -

СД/624/P50ЦБ в 21665

Petersen, Christian

   Stahlbau : Grundlagen der Berechnung und baulichen Ausbildung von Stahlbauten : Monogr. / Christian Petersen . - 4. vollst, uberarb. und aktual. Aufl. . - Wiesbaden : Springer Vieweg, 2013 . - XXII, 1420 p. ; 24 cm

   Bibliogr. nach jedem Kapitel

   ISBN 978-3-528-38837-9 

  

Сист. No: 204562

- 55 -

СД/624/S17ЦБ в 21648

Salmon, Charles G. et al.

   Steel Structures. Design and Behavior. Emphasizing Load and Resistance Factor Design : Monogr. / Charles G. Salmon, John E. Johnson, Faris A. Malhas . - 5. ed. . - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2009 . - 884 p. : ill. ; 26 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-13-206119-3 

  

Сист. No: 204505

- 56 -

СД/624/W67ЦБ в 21647

Wight, James K. et al.

   Reinforced concrete. Mechanics and Design : Monogr. / James K. Wight, James G. MacGregor . - 5. ed. . - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2009 . - 1128 p. : ill. ; 28 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-13-207474-2 

  

Сист. No: 204504

Железопътно строителство. Пътно строителство(625)

- 57 -

Ч/625/Б 73ЦБ а 21139

Бояджиев, Христо А.

   Технология на земните работи в транспортното строителство : Уч. пособие / Христо В. Бояджиев . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2011 . - 216 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 210-211

   ISBN 978-954-12-0206-7 

  

Сист. No: 204833

- 58 -

ЦБ ДВ 2015 

Иванов, Илиян

   Определяне и прогнозиране изменението на равността на асфалтови настилки в експлоатация за нуждите на дейностите по ремонта : Дис. / Илиян И. Иванов . - София, 2012 . - 235 л. : с табл. и графики ; 30 см + CD ROM + Автореферат 32 с.

   Дис....защ. при УАСГ . - Библиогр. л. 93-96

  

Сист. No: 204944

- 59 -

Ч/625/И 22ЦБ в 21672

Иванова, Майя Г.

   Ръководство за курсово проектиране по гари и гарови съоръжения / Майя Г. Иванова . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2012 . - 134 с. : ил. ; 24 см

   Библиогр. с.132-133

   ISBN 978-954-12-0213-5 

  

Сист. No: 204832

- 60 -

Ч/625/Н 74ЦБ б 96932

Николов, Валентин А.

   Проектиране и строителство на пътища : Учебник / Валентин А. Николов . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2012 . - 588 с. : ил. ; 24 см

   Библиогр. след всяка глава

   ISBN 978-954-12-0124-4 

  

Сист. No: 204511

- 61 -

ЦБ в 21640, Ч/624/Н 74 

Николов, Петър В.

   Стоманобетонни пътни мостове : Ръководство за проектиране / Петър В. Николов . - София : Консулт 2000, 2013 . - 197 с. : с ил., черт. ; 30 см

   Библиогр. с. 193

   ISBN 978-619-90057-1-2 

  

Сист. No: 204495

- 62 -

Ч/625/Р 91ЦБ а 21141

Ружеков, Тома Г. и др.

   Теория и конструиране на железопътната техника : Учебник / Тома Г. Ружеков, Цвятко П. Станев, Емил Н. Димитров . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2011 . - 396 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 391

   ISBN 978-954-12-0194-7 

  

Сист. No: 204835

Хидротехническо (водно) строителство. Хидротехника в цялост(626/627)

- 63 -

ЦБ ДВ 2012 

Грънчарова, Елена Г.

   Хидравлично моделиране на съоръжения в равнинни реки : Дис. / Елена Г. Грънчарова ; Науч. конс. Жак С. Таджер, Николай П. Лисев . - София, 2013 . - 171 л. : с ил., снимки ; 30 с + CD ROM + Автореферат 42 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат. "Хидравлика и хидрология". - Библиогр. с. 160-171

  

Сист. No: 204941

- 64 -

ЦБ ДВ 1997 

Захариев, Ангел Кр.

   Хидравлично действие на габионен преливник с настъпалена бързоточна част : Дис. / Ангел Кр. Захариев ; Науч. конс. Димитър С. Кисляков, Николай П. Лисев . - София : УАСГ, 2012 . - 198 с. : фиг., табл. ; 30 см + Автореферат. - 80 с. + CD ROM

   Дис....защ при УАСГ Кат. "Хидротехника". - Библиогр. с. 118-125

  

Сист. No: 204493

- 65 -

ЦБ в 21052, Ч/53/M30 

Marinov, Emil

   Hydraulics : Lecture notes / Emil Marinov . - 2. ed. . - Sofia : UACG, 2012 . - 200 p. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 195

  

Сист. No: 204468

Селско стопанство. Горско стопанство(63)

Почвознание. Почвени изследвания(631. 4)

- 66 -

СД/556/Х 78ЦБ б 96967

Христов, Илия

   Мониторинг и управление на водния статус на агроекосистемите с оглед съхранение на природната среда и реализиране на устойчиво земеделие : Моногр. / Илия Д. Христов . - София : ПъблишСайСет-Еко, 2012 . - 262 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 237-252 В книгата има резюме на англ. ез.

   ISBN 978-954-749-098-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204909

- 67 -

СД/55/Х 78ЦБ б 96968

Христов, Илия Д.

   Оценка на водния статус на агросистемите и формиране на водния запас в почвата : Моногр. / Илия Д. Христов . - София : ПъблишСайСет-Еко, 2004 . - 216 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 186-211 В книгата има резюме на англ. ез.

   ISBN 954-749-044-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204910

- 68 -

ЦБ ДВ 2008 

Nguyen Ngoc Truc

   Theoretical and Modeling Study of Soft in Salt-affected Conditions : Diss. / Nguyen Ngoc Truc ; Науч. рък. Борислав Л. Киров . - София, 2013 . - ХVІІ, 186 л. : табл., графики ; 30 см + CD ROM + Автореферат. - 36 с.

   Дис....защ. при УАСГ. Кат. "Геотехника". - Библиогр. л. 178-186 Автореферат на бълг. ез.

  

Сист. No: 204850

Жилища. Вътрешно устроиство и обзавеждане(64)

Организация на промишленото производство, транспорта и търговията(658)

- 69 -

ЦБ ДВ 2002 

Ников, Огнян

   Експериментално определяне на пропускателната способност на многолентови кръгови кръстовища : Дис. / Огнян Ников ; Науч. рък. Румен А. Миланов . - София, 2012 . - 169 л. : с черт. ; 30 см + + Автореферат 46 с. + CD-ROM

   Дис. защ. при УАСГ. Кат. "Пътища" - Библиогр. л. 166-169

  

Сист. No: 204557

Химическа технология. Химическа промишленост(66)

Различни производства и занаяти. Лека промишленост(67/68)

Фина механика. Автоматика. Техническа кибернетика(681)

Строителство(69)

- 70 -

Ч/69/В 93ЦБ а 21142

Вълков, Руско Хр.

   Безопасност на труда в строителството : Учебник / Руско Хр. Вълков . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2011 . - 194 . : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 189

   ISBN 978-954-12-0208-1 

  

Сист. No: 204836

- 71 -

СД/628/И 40ЦБ в 21637

Изельт, Петер и др.

   Кондиционирование воздуха. Сплит- и VRF-мультисплит-системы : Моногр. / Петер Изельт, Арндт Ульрих . - Москва : Техносфера, 2011 . - 336 с. : с ил. ; 24 см . -  (Библиотека климатехника)

   Библиогр. с. 325-327

   ISBN 978-5-94836-252-6 

  

Сист. No: 204478

- 72 -

СД/3/К 20ЦБ а 21134

Калчев, Румен Н.

   Актуални въпроси на качеството на труда в сектор "Строителство" в България : Моногр. / Румен Н. Калчев . - Варна : Геа-Принт, 2013 . - 340 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 334-339

   ISBN 978-954-9430-95-0 

  

Сист. No: 204483

- 73 -

СД/65/П 60ЦБ а 21149

Плотников, Анатолий Н.

   Экономика строительства : Уч. пособие / Анатолий Н. Плотников . - Москва : Альфа-М, 2012 . - 288 с. : ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 282-284

   ISBN 978-5-98281-296-4 

  

Сист. No: 204908

- 74 -

Ч/69/С 83ЦБ а 21150

Стоянов, Стоян

   Строително предприемачество : Учебник / Стоян Стоянов . - Варна : Наука и икономика, 2012 . - 216 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 211- 215

   ISBN 978-954-21-0577-0 

  

Сист. No: 204913

- 75 -

СД/69/Ф 32ЦБ а 21147

Федоров, В. В. и др.

   Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки : Уч. пособие / В. В. Федоров, Н. Н. Федорова, Ю. В. Сухарев . - Москва : Инфра-М, 2012 . - 224 с. : с ил. ; 21 см . -  (Высшее образование)

   Библиогр. с. 220 - 222

   ISBN 978-5-16-003265-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204904

Строителни материали. Строителни елементи(691)

- 76 -

ЦБ ДВ 1996 

Бошнаков, Димитър Е.

   Изменение свойствата на бетонната смес и бетона при използване на механично активирана вода : Дис. / Димитър Е. Бошнаков ; Науч. конс. Димитър Назърски . - София : УАСГ, 2012 . - 187 с. : с ил., графики ; 30 см + Автореферат. - 36 с. + CD ROM

   Дис....защ. при УАСГ. Катедра "Строителни материали и изолации" Библиогр. с. 186-187

  

Сист. No: 204492

- 77 -

ЦБ ДВ 2003 

Кашлук, Ахмед Хусеин

   Бетонни смеси и бетони, предназначени за бетониране на настилки на пътища и самолетни писти, в условията на топъл и сух климат (Република Ирак) : Дис. / Ахмед Хусеин Кашлук ; Науч. рък. Кръстю Славов . - София, 2012 . - ХІ л., 154 л. : снимки, табл. ; 30 см + Автореферат 40 с. + CD-ROM

   Дис. защ. при УАСГ. Кат. "Строителни материали и изолации". - Библиогр. л. 142-154

  

Сист. No: 204558

Изкуство(7)

- 78 -

Ч/7/М 12ЦБ б 96962

Мавродинов, Никола

   Старобългарското изкуство. Изкуството на Първото българско царство : Моногр. / Никола Мавродинов . - 2. прераб. изд. . - София : Изток-Запад, 2013 . - 412 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 395 - 404

   ISBN 978-619-152-186-9 

  

Сист. No: 204616

- 79 -

СД/7/С 77ЦБ ГI 1926

120 години българско изкуство 1892-2012 (дружества, съюзи, групи)  : Албум / Бистра Рангелова и др ; Състав. Димитър Грозданов и др . - София, 2012 . - 364 с. : ил. ; 30 см

   Изд. фондация "Поддържане на изкуството в България"

   ISBN 978-954-92591-3-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204856

- 80 -

СД/7/O42ЦБ ГI 1920

Old Postcards of Peking. History recorder by Postcards  : Album /  Ed. Zheng Jiechu . - Beijing, 2008 . - 256 p. : ill. ; 30 cm

   В книгата има паралелен текст на китайски ез.

  

Сист. No: 204575

Планиране на населените места. Градоустройство. Ландшафт. Урбанизъм(71)

- 81 -

СД/71/А 51, ЦБ а 21129 

Александров, Александър А.

   Преходният период в градоустройството : Моногр. / Александър А. Александров . - София, 2005 . - 200 с. : с ил. ; 20 см

   Изд. Институт за модерността Библиогр. с. 200

  

Сист. No: 204484

- 82 -

СД/72/В 31ЦБ в 21661

Вачкова, Веселина

   Сердика е моят Рим. Градският облик и ролята на Сердика (ср. ІІІ в. - ср. VІ в.) : Моногр. / Веселина Вачкова . - София : ТанграТанНакРа, 2012 . - 222 с. : с ил. ; 30 см

   Бележки с. 194-214 В книгата има паралелен текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-378-088-4 

  

Сист. No: 204543

- 83 -

СД/72/Г 33, ЦБ в 21641 

Генчев, Христо Х.

   София мислена в пространството и отвъд времето : Моногр. / Христо Х. Генчев . - 2. доп. изд. . - София, 2012 . - 448 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Изд. Фондация ЕХГ Справочник с. 325-374

  

Сист. No: 204496

- 84 -

Ч/71/К 16ЦБ а 21151

Калинков, Константин и др.

   Териториално устройство : Учебник / Константин С. Калинков, Анна Ж. Господинова . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 356 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 352-253

   ISBN 978-954-21-0654-8 

  

Сист. No: 204917

- 85 -

ЦБ в 21687, Ч/71/К 72 

Ковачев, Атанас Д.

   Градоустройство : Учебник : Ч. 1 - 2 / Атанас Д. Ковачев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Авангард Прима, 2013 . - 30 см

   

   ISBN 978619-160-126-4 

   Ч. 1. Основи на теорията и практиката на градоустройството . - 2013 . - 600 с. : с ил., снимки. 

   Библиогр. с. 577-589 Резюмета на рус., англ., фр., нем., яп. ез.

  

Сист. No: 204930

- 86 -

ЦБ в 21687, Ч/71/К 72 

Ковачев, Атанас Д.

   Градоустройство : Учебник : Ч. 1 - 2 / Атанас Д. Ковачев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Авангард Прима, 2013 . - 30 см

   

   ISBN 978-619-160-138-7 

   Ч. 2. Актуални проблеми на съвременното градоустройство . - 2013 . - 594 с. : с ил., снимки. 

   Библиогр. с. 565-577 Резюмета на рус., англ., фр., нем., яп. ез.

  

Сист. No: 204931

- 87 -

СД/72/С 16ЦБ ГI 1929

Самые красивые места Москвы  : Альбом /  Отв. ред. И. Меркина . - Москва : Астрель, 2011 . - 184 с. : с ил. ; 30 см . -  (Самые красивые и знаменитые)

   

   ISBN 978-5-271-21666-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204906

- 88 -

СД/71/С 44ЦБ а 21128

Слаев, Александър

   Пазарна теория на урбанизма : Моногр. : Ч. 1 - / Александър Слаев . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 20 см

   Библиогр. с. 285-290

   ISBN 978-954-715-575-6 

   Ч. 1. Икономикс на урбанистичното развитие . - 2012 . - 291 с.

   

  

Сист. No: 204482

- 89 -

СД/72/Т 74ЦБ в 21660

Топалилов, Иво

   Римският Филипопол : Моногр. : Т. І - / Иво С. Топалилов . - Велико Търново : Фабер, 2012 - . - 30 см

   Библиогр. с. 184 - 200 В книгата има резюме на немски ез.

   ISBN 978-954-400-739-3 

   Т. І. Топография, градоустройство и архитектура . - 2012 . - 312 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 204542

- 90 -

ЦБ в 21688, Ч/71/Д 45 

10 години специалност урбанизъм в България  : Юбилейно издание / Мария Иванова и др . - София : Николай Георгиев - Аргус, 2012 . - 80 с. : снимки ; 30 см

   Юбилейно издание, посветено на 10 години от създаването на специалността урбанизъм в България

  

Сист. No: 204940

- 91 -

СД/71/D71ЦБ в 21684

Domaradzki, Krzysztof

   Przestrzen Warszawy. Tozsamosc miasta a urbanistyka : Monogr. / Krzysztof Domaradzki . - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013 . - 284 p. : ill. ; 30 cm . -  (Prace naukowe Politechniki Warszawkiej. Seria Archetektura ; 10)

   Bibliogr. p. 268-273

   ISBN 978-83-7814-096-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204861

- 92 -

СД/71/O51ЦБ ГI 1919

Olympics City 2008  : Album /  Ed. Huang Juzheng, Lu Xinzhi, Huang Yi . - Beijing : China Architecture&Building Press, 2008 . - 286 p. : ill. ; 30 cm

   В книгата има паралелен текст на китайски ез.

   ISBN 978-7-112-10218-1 

  

Сист. No: 204574

- 93 -

СД/71/P77ЦБ в 21638

Pluta, Katarzyna

   Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne : Monogr. / Katarzyna Pluta . - Warszawa, 2012 . - 295 p. ; 30 cm

   Oficyna Widawnicza Politechniki Warszawskiej Bibliogr. p. 277-288

  

Сист. No: 204487

- 94 -

СД/71/T44ЦБ ГI 1916

The Classical Gardens of Suzhou  : Album /  Ed. Feng Chaoxiong, Fan Yiguang . - Beijing : New World Press, 2007 . - 186 p. : ill. ; 30 cm . -  (World Heritage Sites in China)

   

   ISBN 978-7-80228-508-8 

  

Сист. No: 204571

- 95 -

СД/72/V26ЦБ ГI 1928

Vanke Liangzhu New Town  : Album /  Ed. Charles Ding et al . - Shenzhen : China Vanke, 2013 . - 176 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-47869-0246-8 

  

Сист. No: 204863

Архитектура(72)

- 96 -

СД/72/Б 14ЦБ б 96920

Байер, Владимир Е.

   Архитектурное материаловедение : Учебник / Владимир Е. Байер . - 2. перераб и доп. изд. . - Москва : Архитектура-С, 2012 . - 264 с. : с ил. ; 23 см . -  (Архитектура)

   Библиогр. с. 259-260

   ISBN 978-5-9647-0224-5 

  

Сист. No: 204473

- 97 -

СД/72/Б 45ЦБ б 96923

Бирюкова, Наталья В.

   История архитектуры : Уч. пособие / Наталья В. Бирюкова . - Москва : Инфра-М, 2011 . - 367 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 358-360 Речник на термините с. 347-357

   ISBN 978-5-16-0-1916-1 

  

Сист. No: 204477

- 98 -

СД/72/Б 63ЦБ в 21652

Бончев, Недялко

   Морфология на градското жилищно застрояване : Моногр. / Недялко Бончев . - София, 2012 . - 100 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 98-100

  

Сист. No: 204510

- 99 -

СД/72/Б 85, ЦБ в 21659, Ч/72/Б 85 

Булев, Тодор

   Архитектурното формообразуване. Методология, основни фактори и проблеми в архитектурното проектиране : Моногр. / Тодор Булев . - София : Булархарт, 2013 . - 230 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 222-224

   ISBN 978-954-92211-4-5 

  

Сист. No: 204537

- 100 -

ЦБ ДВ 2005 

Велчева, Иванка И.

   Комплексно проучване и проектиране на детски площадки за инвалиди : Дис. / Иванка И. Велчева ; Науч. рък. Людмил Д. Димитров . - София, 2013 . - 147 с. : с ил., снимки ; 30 см + Автореферат с. 35 + CD-ROM

   Дис. защ. при УАСГ. Кат. "Интериор и дизайн за архитектурата" . - Библиогр. с. 143-146

  

Сист. No: 204560

- 101 -

ЦБ ДВ 2010 

Георгиева, Доника Ат.

   Културните маршрути в историческия град : Дис. : Ч. 1-2 / Доника Ат. Георгиева ; Науч. рък. Тодор Кръстев . - София, 2013 . - 30 см

   Дис .... защ. при УАСГ. Арх. факултет. Кат. "История и теория на архитектурата". - Библиогр. с. 211-220

   [Ч.1] . - 2013 . - 220 с. : с ил., снимки. 

   

  

Сист. No: 204918

- 102 -

ЦБ ДВ 2010 

Георгиева, Доника Ат.

   Културните маршрути в историческия град : Дис. : Ч. 1 - 2 / Доника Ат. Георгиева ; Науч. рък. Тодор Кръстев . - София, 2013 . - 30 см

   

   [Ч. 2]. Приложения . - 2013 . - 232 с. : с ил., снимки. 

   

  

Сист. No: 204919

- 103 -

СД/72/Г 91, ЦБ б 96925 

Гугов, Антон

   За фасадата в българската архитектура през втората половина на ХХ век : Моногр. / Антон Гугов . - София : Проф. Марин Дринов, 2013 . - 248 с. : ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 207-234

   ISBN 978-954-322-556-9 

  

Сист. No: 204481

- 104 -

ЦБ ДВ 2004 

Давчев, Орлин С.

   EXPO - основни архитектурни аспекти на световните изложения : Дис. / Орлин С. Давчев ; Науч. рък. Людмил Д. Димитров . - София : Проф. Марин Дринов, 2013 . - 189 с. : снимки ; 30 см + Автореферат 46 с. + CD-ROM

   Дис. защ при УАСГ. Кат. "Интериор и дизайн за архитектурата". - Библиогр. с. 187-188

   ISBN 978-954-322-600-9 

  

Сист. No: 204559

- 105 -

СД/72/Д 19ЦБ в 21656

Данов, Иван

   Естетически проблеми при саниране на панелни сгради : Моногр. / Иван Данов . - София, 2012 . - 116 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 135

  

Сист. No: 204514

- 106 -

Ч/72/К 30ЦБ а 21135

Карагюлев, Аспарух

   Макети : Ръководство за изработване на макети : практичен ориентир за студенти по архитектура, дизайн, ландшафт, сценография и др. / Аспарух Карагюлев . - София : Унискорп, 2013 . - 184 с. : с ил., снимки ; 21 см + 1 бр. CD-ROM

   

   ISBN 978-954-330-396-1 

  

Сист. No: 204536

- 107 -

СД/72/К 94ЦБ б 96947

Кутова, Гичка

   Сградната обвивка на 21-ви век : Моногр. / Гичка Кутова . - София : Пропелер, 2012 . - 90 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 89

   ISBN 978-954-392-171-3 

  

Сист. No: 204546

- 108 -

СД/72/М 74ЦБ а 21148

Михайловский, Иосиф Б.

   Теория классических архитектурных форм : Моногр. / Иосиф Б. Михайловский . - 5. изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2011 . - V, 286 с. : с ил. ; 21 см . -  (Из истории архитектурной мысли)

   Библиогр. с. 248-249

   ISBN 978-5-397-02529-4 

  

Сист. No: 204907

- 109 -

СД/72/П 54ЦБ в 21654

Писарски, Асен М.

   Съвременни явления в промишлената архитектура : Моногр. / Асен М. Писарски . - София : УАСГ, 2012 . - 118 с. : с ил. ; 30 см + CD-ROM

   Библиогр. с. 115-117 Съдържанието е представено и като: електронна книга.pdf на сайт: www.uacg.bg

   ISBN 978-954-724-051-3 

  

Сист. No: 204512

- 110 -

СД/72/П 54ЦБ в 21655

Писарски, Асен М.

   Архитектурни аспекти на транспортните шумозащитни екрани. Теория, методика, практика : Моногр. / Асен М. Писарски . - София : УАСГ, 2012 . - 110 с. : с ил. ; 30 см + CD-ROM

   Библиогр. с. 109 Съдържанието е предствено и като: електронна книга.pdf на сайта: www.uacg.bg

   ISBN 978-954-724-050-6 

  

Сист. No: 204513

- 111 -

ЦБ ДВ 2009 

Рилски, Пламен

   Проблеми на социалните домове за болни и стари хора : Дис. / Пламен М. Рилски ; Ръководител Недялко Бончев . - София, 2012 . - 235 л. : ил., черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат. - 40 с.

   Дис....защ. при УАСГ. Кат. "Жилищни сгради". - Библиогр. л. 184-186. - Нормативни документи и примери по темата л. 187-235

  

Сист. No: 204851

- 112 -

СД/72/Р 94ЦБ в 21678

Русева, Малвина

   Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи. Тълкуване. Символика : Моногр. / Малвина Русева . - София : Институт за изследване на изкуствата, 2013 . - 182 с. : ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 177-182 Книгата е дарение от автора

   ISBN 978-954-8594-43-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204847

- 113 -

СД/72/С 20ЦБ б 96922

Саркисов, Сергей К.

   Иновации в архитектуре : Уч. пособие / Сергей К. Саркисов . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2012 . - 336 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 330-334

   ISBN 978-5-397-02380-1 

  

Сист. No: 204476

- 114 -

СД/72/Т 53ЦБ б 96965

Технологична теория на архитектурата. Теоретични основи на архитектурната технология  : Моногр. / Жеко Тилев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УАСГ, 2013 . - 304 с. : ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 297-303

   ISBN 978-954-724-057-5 

  

Сист. No: 204831

- 115 -

СД/72/Т 54ЦБ в 21663

Тилев, Жеко

   Архитектура и технология на архитектурата. Теоретични основи на технология на архитектурата : Моногр. / Жеко Тилев . - София : УАСГ, 2013 . - 193 с. : с ил., фиг. ; 30 см

   Библиогр. след всяка глава Съдържанието е представено и като: електронна книга.pdf на сайт: www.uacg.bg

   ISBN 978-954-724-052-0 

  

Сист. No: 204547

- 116 -

СД/72/Х 30ЦБ б 96951

Хассел, Энтони и др.

   Современная архитектура : Моногр. / Энтони Хассел, Дэвид Бойл, Джереми Харвуд ; Прев. от рус. Ю. В. Сараевой . - Москва : АРТ-РОДНИК, 2010 . - 128 с. : с ил., снимки ; 22 см . -  (Изкуство в деталях)

   

   ISBN 978-5-404-00027-6 

  

Сист. No: 204568

- 117 -

СД/72/Ц 57ЦБ ГI 1906

Цзиньчао, Хэ и др.

   100 высотных зданий : Примеры объемно-планировочных решений / Хэ Цзиньчао, Сунь Лицзюнь ; Пер. с кит. Ян Бинхао . - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2007 . - 132 с. : с ил. ; 22х25 см

   Библиогр. с. 132

   ISBN 978-5-93093-527-1 

  

Сист. No: 204480

- 118 -

СД/72/Ч 78ЦБ б 96924

Чжане, Ю. и др.

   Образы западноевропейской архитектуры : Моногр. / Ю. Чжане, Татьяна Г. Маклакова . - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2008 . - 200 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 195

   ISBN 978-5-93093-558-5 

  

Сист. No: 204479

- 119 -

СД/72/Ч 83ЦБ в 21636

Чинг, Фрэнсис Д. К. и др.

   Всемирная история архитектуры. Сооружения всех стран и континентов за 6000 лет: от ІV тысячелетия до н. э. до наших дней : Моногр. / Фрэнсис Д. К. Чинг, Марк М. Яржомбек, Викрамадитья Пракаш . - Москва : Астрель, 2011 . - ХVІ, 784 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 768-775 Речник на термините с.758-767 Азб.-предм. указател с. 779-784

   ISBN 978-5-271-35405-2 

  

Сист. No: 204475

- 120 -

СД/72/O57ЦБ ГI 1910

1000 X European Architecture  : Album /  Ed. Chris van Uffelen . - Berlin : Braun, 2012 . - 1024 p. : ill. ; 30 cm

   На с. 819 в книгата е представен проекта на арх. Борислав Игнатов

   ISBN 978-3-03768-087-2 

  

Сист. No: 204545

- 121 -

СД/72/A70ЦБ в 21683

Architektura jako narracja znaczeniowa  : Monogr. / Anna Maria Wierzbicka . - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013 . - 204 p. : ill. ; 24 cm . -  (Prace naukowe Politechniki Warszawkiej. Seria Archetektura ; 11)

   Bibliogr. p. 187-192

   ISBN 978-83-7814-136-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204860

- 122 -

СД/72/C87ЦБ а 21136

Cram, Ralph A.

   Impressions of japanese architecture. A Classic Look at Japanese Architecture, Gardens and Art That Has Informed and Inspired Generations : Monogr. / Ralph A. Cram . - Tokyo : Tuttle Publishing, 2010 . - 160 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 153-154

   ISBN 978-4-8053-1107-3 

  

Сист. No: 204538

- 123 -

СД/72/E91ЦБ в 21607

European Union Prize for Contemporary Arcitecture Mies van der Rohe Award 2005  /  Ed. Diane Gray . - Barcelona : Actar, 2005 . - 254 p., ill. ; 24 p

   Publication Fundacio Mies van der Rohe With the support of the Culture 2000 programme of the European Union

   ISBN 84-96540-08-1 

  

Сист. No: 204441

- 124 -

СД/9/I56ЦБ ГI 1917

Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties  : Album /  Ed. Zhang Gaoli, Zhang Hai'ou . - Beijing : New World Press, 2007 . - 190 p. : ill. ; 30 cm . -  (World Heritage Sites in China)

   

   ISBN 978-7-80228-509-5 

  

Сист. No: 204572

- 125 -

СД/72/J35ЦБ а 21110

Jean-Marie Duthileul : Continuer l'histoire  : Lecon inaugurale de l'ecole de Chaillot prononcee le 13 janvier 2009 /  Ed. Jean-Francois Pousse . - Milano : Silvana Editoriale, 2010 . - 64 p. ; 21 cm . -  (De l'architecture & Du patrimoine)

   

  

Сист. No: 204459

- 126 -

СД/72/O45ЦБ в 21658

Oliver, Paul

   Dwellings : The Vernacular House World Wide : Monogr. / Paul Oliver . - New York : Phaidon Press, 2003 . - 288 p. : ill. ; 26 cm

   Bibliogr. p. 276-283 Glossary p. 270-276

   ISBN 978-0-7148-4793-1 

  

Сист. No: 204526

- 127 -

СД/72/O51ЦБ ГI 1918

Olympic Architecture 2008  : Album . - Beijing : China Architecture&Building Press, 2008 . - 316 p. : ill. ; 30 cm

   Текстът в книгата е на китайски език.

   ISBN 978-7-112-09877-4 

  

Сист. No: 204573

- 128 -

СД/624/P32ЦБ в 21645

Patterson, Terry L.

   Illustrated 2006 Building Code [quick and easy access to complicated codes ; real-world detail, tables and examples ; cost estimating and compliance options] : Handbook / Terry L. Patterson . - New York : McGraw-Hill, 2007 . - LVIII, 1116 p. : ill. ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-07-145799-6 

  

Сист. No: 204502

Архитектура на сгради(721)

- 129 -

ЦБ ДВ 2007 

Грънчаров, Румен А.

   Проблеми на интеграцията на озеленяване върху плоски покриви : Дис. / Румен А. Грънчаров ; Науч. конс. Жеко Тилев . - София, 2013 . - 351 л. : ХІІ, снимки, фигури ; 30 см + CD ROM. - Автореферат 36 с.

   Дис. ...защ. при УАСГ. Архитектурен факултет. - Библиогр. с. І-ХІІ

  

Сист. No: 204849

- 130 -

СД/72/Д 13, ЦБ б 96961 

Давчева, Мария Н.

   Съвременните търговски сгради в България 1990 - 2010 : Моногр. / Мария Н. Давчева . - София : Проф. Марин Дринов, 2013 . - 148 с. : снимки ; 22 см

   Библиогр. с. 138-141 Речник на термините с. 145-146

   ISBN 978-954-322-590-3 

  

Сист. No: 204615

- 131 -

СД/72/С 38ЦБ б 96921

Сысоева, Елена В.

   Архитектурные конструкции малоэтажных зданий : Учебник / Елена В. Сысоева . - Москва : Архитектура-С, 2012 . - 144 с. : с ил. ; 22 см . -  (Архитектура)

   Библиогр. с. 144

   ISBN 978-5-9647-0231-3 

  

Сист. No: 204474

- 132 -

СД/71/A61ЦБ ГI 1925

Ansel, Wolfgang et al.

   Moderne Dachtgaerten - kreativ und individuell : Das Praxisbuch zur Dachbegruenung / Wolfgang Ansel, Petra Reidel . - Munchen : Deutsche Verlags - Anstalt, 2012 . - 160 p. : ill. ; 25 cm

   Bibliogr. p.158

   ISBN 978-3-421-03829-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204854

- 133 -

СД/71/K53ЦБ ГI 1924

Kleinod, Brigitte

   Daecher begruenen. Planung. Einkaufsberater. Anleitung : Album / Brigitte Kleinod . - Stuttgart : Eugen Ulmer, 2000 . - 94 p. : ill. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 93

   ISBN 3-8001-6689-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204855

- 134 -

СД/72/P95ЦБ а 21146

Przybilski, Manfred et al.

   Fertighaeser in Holzbauweise. Planung. Bau. Kosten. Vertrag : Monogr. / Manfred Przybilski, Peter Manstein, Marianne Wollenweber . - Bonn : Verbraucher Zentrale, 2000 . - 320 p. : ill. ; 21 cm

   

  

Сист. No: 204853

Църковна архитектура(726)

- 135 -

СД/72/В 31ЦБ в 21662

Вачев, Хитко

   Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през ХV-ХVІІІ век : Моногр. / Хитко Вачев . - Велико Търново : Фабер, 2012 . - 368 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 301-330 В книгата има резюме на англ. ез.

   ISBN 978-954-400-802-4 

  

Сист. No: 204544

- 136 -

СД/72/В 31ЦБ б 96963

Вачев, Хитко

   Един храм, един некропол, две религиозни общности : Археологически проучвания на католическия и арменски храм "Успение на св. Богородица" ("Сурп Аствадзадзин") и некропол във Велико Търново. Изследване на дубровнишката и арменската църковна архитектура в българските земи от ХV век до Възраждането / Хитко Вачев . - Велико Търново : Фабер, 2012 . - 219 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. след всяка глава В книгата има резюме на англ. език

   ISBN 978-954-400-707-2 

  

Сист. No: 204617

- 137 -

СД/72/Д 78ЦБ б 96945

Дончева, Стела

   Кръстокуполните църкви в Първото българско царство : Архитектурен облик : Моногр. / Стела Дончева . - Велико Търново : Фабер, 2008 . - 372 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 178-200 Графични реконструкции на кръстокуполни църкви в Първото българско царство с. 245-358

   ISBN 978-954-775-843-8 

  

Сист. No: 204540

- 138 -

СД/9/Р 58ЦБ в 21686

Рыбакова, Светлана

   Руские монастыри и храмы. Путешествие по святым местам : Моногр. / Светлана Рыбакова . - Москва : АСТ, 2009 . - 304 с. : с ил. ; 27 см

   Библиогр. с. 303

   ISBN 978-5-17-059203-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204905

Приложно изкуство. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн(745/749)

- 139 -

СД/74/М 40ЦБ в 21685

Матюнина, Дарья Ст.

   История интерьера : Уч. пособие / Дарья Ст. Матюнина . - Москва : Академический проект, 2012 . - 552 с. : с ил. ; 24 см . -  (Guadeamus)

   Библиогр. след всяка глава

   ISBN 978-5-8291-1399-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204903

- 140 -

ЦБ ДВ 2006 

Ненкова, Александрина Н.

   Архитектурен образ на обществените интериори за хранене : Дис. / Александрина Н. Ненкова ; Науч. конс. Калин Тихолов . - София, 2013 . - 191 л. : с ил., снимки ; 30 см + Автореферат 58 с. + CD-ROM

   Дис. защ при УАСГ. Кат. "Интериор и дизайн за архитектурата". - Библиогр. с. 191

  

Сист. No: 204561

- 141 -

СД/74/Р 16ЦБ ГI 1907

Радоева, Антоанета

   Графичен дизайн. Основни понятия на визуалния език : Албум / Антоанета Радоева . - Варна : Славена, 2012 . - 124 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 122

   ISBN 978-954-579-952-5 

  

Сист. No: 204497

Езикознание(8)

География. Биографии. История(9)

- 142 -

СД/9/А 64ЦБ а 21145

Ангелов, Чавдар Ив.

   География на зависимите страни и територии (ХVІ-ХХІ век) : Справочник / Чавдар Ив. Ангелов . - София : Марин Дринов, 2013 . - 198 с. : снимки, табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 197

   ISBN 978-954-322-558-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204846

- 143 -

СЧ/9/Г 34ЦБ в 21677

Географски терминологичен речник  /  Ред. Тодор Николов, Борис Колев . - София : Марин Дринов, 2011 . - 297 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 296-297

   ISBN 978-954-322-217-9 

 корица 

Сист. No: 204844

- 144 -

СД/9/И 95ЦБ б 96578

История на света  : Т. 1 - / Бернар Гимен ; Ред. Жан Гийом, Георги Бакалов, Иван Илчев . - София : ICON, 2012 . - 22 см . -  (Larousse)

   

   ISBN 978-954-8517-54-6 

   Т. 7. Пробуждането на Европа (1000 - 1250 г.) . - 2012 . - 368 с.

   

  

Сист. No: 204461

- 145 -

СД/502/Н 74ЦБ ГI 226

Николов, Иво

   Българските водопади : Фотопътеводител / Иво Николов . - София : Бинко България, 2013 . - 246 с. : снимки ; 23 с.

   

   ISBN 978-619-90048-1-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 204843

- 146 -

СД/9/D63ЦБ ГI 1914

Discover China. Cultural icons  : Album /  Ed. Guo Xiangying, Lan Xilin . - Hong Kong : Colorcraft, 2008 . - 272 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-7-5366-9798-0 

  

Сист. No: 204569

- 147 -

СД/9/P65ЦБ б 96952

Ping, Zheng

   China's Geography : Monogr. / Zheng Ping . - Beijing : China Intercontinental Press, 2010 . - 136 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-7-5085-1208-9 

  

Сист. No: 204576


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Александър А. 81 
Ангелов, Чавдар Ив. 142 
Андреева, Людмила М. 6 
Байер, Владимир Е. 96 
Бакалов, Георги 144 
Бинхао, Ян 117 
Бирюкова, Наталья В. 97 
Благовидова, Наталья Г. 11 
Бойл, Дэвид 116 
Бончев, Недялко 98 111 
Борисова, Рахила 26 
Бошнаков, Димитър Е. 76 
Бояджиев, Христо В. 29 57 
Булев, Тодор 99 
Вачев, Хитко 135 136 
Вачкова, Веселина 82 
Велчева, Иванка И. 100 
Венков, Любчо В. 30 
Вълков, Благовест 17 
Вълков, Руско Хр. 70 
Ганчева, Росица 31 
Генчев, Христо Х. 83 
Георгиев, Лазар Д. 35 
Георгиев, Цветан 32 
Георгиева, Доника Ат. 101 102 
Гийом, Жан 144 
Гимен, Бернар 144 
Господинов, Господин И. 41 
Господинова, Анна Ж. 84 
Грозданов, Димитър 79 
Грънчаров, Румен А. 129 
Грънчарова, Елена Г. 63 
Гугов, Антон 103 
Давчев, Орлин С. 104 
Давчева, Мария Н. 130 
Данов, Иван 105 
Даскалов, Кръстю Т. 42 
Денисон, Эдвард 33 
Дечев, Христо М. 19 
Димитров, Емил Н. 62 
Димитров, Людмил Д. 100 104 
Димов, Димитър 46 
Дончева, Стела 137 
Дулевски, Енчо М. 34 35 
Захариев, Ангел Кр. 64 
Захариева-Георгиева, Борянка И. 30 
Зверевич, Т. О. 33 
Золотова, Елена В. 20 
Иванов, Илиян И. 58 
Иванова, Майя Г. 59 
Иванова, Мария 90 
Иванчев, Илия Ив. 36 
Изельт, Петер 71 
Илчев, Иван 144 
Казаков, Константин С. 45 
Калинков, Константин С. 84 
Калинков, Петър К. 9 
Калчев, Румен Н. 72 
Карагюлев, Аспарух 106 
Кашлук, Ахмед Хусеин 77 
Керелезова, Ирина Г. 37 
Киров, Борислав Л. 68 
Киров, Димитър Г. 10 
Кисляков, Димитър С. 40 64 
Ковачев, Атанас Д. 85 86 
Колев, Борис 143 
Константинов, Михаил М. 18 
Коцева, Венета 21 
Коцева, Катя 23 
Кръстев, Тодор 101 102 
Кутова, Гичка 107 
Лисев, Николай П. 63 64 
Лицзюнь, Сунь 117 
Лолър, Брайън 16 
Люки, Ричард 6 
Мавродинов, Никола 78 
Макаров, Геннадий В. 24 
Маклакова, Татьяна Г. 118 
Маринов, Борислав Б. 22 
Маринов, Емил 65 
Матуски, Владимир Д. 45 
Матюнина, Дарья Ст. 139 
Меркина, И. 87 
Микулина, Елена М. 11 
Миланов, Румен А. 69 
Милев, Георги 25 
Милев, Иво 25 
Минев, Марчо 38 
Михайловский, Иосиф Б. 108 
Михова, Геновева 7 
Младенски, Ангел 39 
Мондешка, Маргарита П. 12 
Мондешка-Недялкова, Маргарита П. 12 
Назърски, Димитър 76 
Нгуен Нгок Чък 68 
Неделчев, Неделчо 2 
Ненкова, Александрина Н. 140 
Ников, Огнян 69 
Николов, Атанас Гр. 53 
Николов, Валентин А. 60 
Николов, Иво 145 
Николов, Петър В. 61 
Николов, Тодор 13 143 
Пенева, Елена 23 
Петков, Петко Хр. 18 
Петкова, Силвия С. 40 
Писарски, Асен М. 109 110 
Плотников, Анатолий Н. 73 
Пракаш, Викрамадитья 119 
Раденков, Владимир 3 
Радоева, Антоанета 141 
Рангелова, Бистра 79 
Ризов, Виктор И. 39 
Рилски, Пламен М. 111 
Ружеков, Тома Г. 62 
Русева, Малвина 112 
Рыбакова, Светлана 138 
Савов, Панайот Кр. 17 
Саламахин, Павел М. 41 
Сараевой, Ю. В. 116 
Саркисов, Сергей К. 113 
Славов, Кръстю 77 
Слаев, Александър 88 
Станев, Цвятко П. 62 
Старк, Линда 14 
Стойнов, Владимир 23 
Стоянов, Стоян 74 
Стюарт, Йан 33 
Сухарев, Ю. В. 75 
Сысоева, Елена В. 131 
Таджер, Жак С. 63 
Танкова, Елеонора 8 
Тачев, Сава Б. 42 
Тилев, Жеко 114 115 129 
Тихолов, Калин 140 
Томсон, Петр В. 24 
Топалилов, Иво С. 89 
Топуров, Костадин Хр. 43 
Трайкова, Марина Д. 44 53 
Ульрих, Арндт 71 
Федоров, В. В. 75 
Федорова, Н. Н. 75 
Филипов, Кольо М. 27 
Хандрулева, Анита К. 45 
Харвуд, Джереми 116 
Хассел, Энтони 116 
Христов, Илия Д. 66 67 
Христов, Петър 46 
Цачев, Стефан 47 
Цзиньчао, Хэ 117 
Чжане, Ю. 118 
Чинг, Фрэнсис Д. К. 119 
Яржомбек, Марк М. 119 
Ansel, Wolfgang 132 
Arya, Chanakya 48 
Brown, Russell H. 52 
Chaoxiong, Feng 94 
Chopra, Anil K. 49 
Coduto, Donald P. 50 
Cram, Ralph A. 122 
Ding, Charles 95 
Domaradzki, Krzysztof 91 
Duthilleul, Jan-Marie 125 
Gaoli, Zhang 124 
Gray, Diane 123 
Gu, Da-Wei 18 
Hai'ou, Zhang 124 
Jiechu, Zheng 80 
Johnson, John E. 55 
Juzheng, Huang 92 
Kindmann, Rolf 51 
Kleinod, Brigitte 133 
Konstantinov, Mihail M. 18 
MacGregor, James G. 56 
Malhas, Faris A. 55 
Manstein, Peter 134 
Marinov, Emil 65 
McCormac, Jack C. 52 
Milev, Georgi 25 
Milev, Ivo 25 
Nguyen Ngoc Truc 68 
Nikolov, Atanas Gr. 53 
Oliver, Paul 126 
Patterson, Terry L. 128 
Petersen, Christian 54 
Petkov, Petko Hr. 18 
Ping, Zheng 147 
Pluta, Katarzyna 93 
Pousse, Jean-Francois 125 
Przybilski, Manfred 134 
Radcliff, Carolyn J. 4 
Reidel, Petra 132 
Rousseva, Malvina 112 
Saga, Bjorn 28 
Salmon, Charles G. 55 
Stracke, Michael 51 
Traykova, Marina D. 53 
Uffelen, Chris van 120 
Warner, Dorothy A. 5 
Wierzbicka, Anna Maria 121 
Wight, James K. 56 
Wollenweber, Marianne 134 
Xiangying, Guo 146 
Xilin, Lan 146 
Xinzhi, Lu 92 
Yi, Huang 92 
Yiguang, Fan 94 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални въпроси на качеството на труда в сектор "Строителство" в България 72 
Архитектура и технология на архитектурата. Теоретични основи на технология на архитектурата 115 
Архитектурен образ на обществените интериори за хранене 140 
Архитектурная экология 11 
Архитектурни аспекти на транспортните шумозащитни екрани. Теория, методика, практика 110 
Архитектурное материаловедение 96 
Архитектурното формообразуване. Методология, основни фактори и проблеми в архитектурното проектиране 99 
Архитектурные конструкции малоэтажных зданий 131 
Безопасност на труда в строителството 70 
Бетонни смеси и бетони, предназначени за бетониране на настилки на пътища и самолетни писти, в условията на топъл и сух климат (Република Ирак) 77 
Библиотеките - иновационни политики и практики 1 
Българските водопади 145 
Всемирная история архитектуры. Сооружения всех стран и континентов за 6000 лет: от ІV тысячелетия до н. э. до наших дней 119 
География на зависимите страни и територии (ХVІ-ХХІ век) 142 
Географски терминологичен речник 143 
Геодезически и картографски методи в ландшафтната архитектура и екологията 21 
Геодезически терминологичен речник 23 
Глобални изменения на климатите в историята на Земята 13 
Градоустройство 85 86 
Графичен дизайн. Основни понятия на визуалния език 141 
Демографската политика в България. Традиции, обществени потребности, съвременни измерения 7 
Дигитални методи за интерактивна комуникация между архитектурните пространства и техните обитатели (архитектурни средства за симулация на живота в условията на съвременното общество) 17 
Дизайн, предпечат и печат 16 
ЕВРОКОД 4. Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в сгради 30 
Един храм, един некропол, две религиозни общности 136 
Екология и опазване на околната среда 12 
Експериментално определяне на пропускателната способност на многолентови кръгови кръстовища 69 
Елементи от инженерната сеизмология 31 
Естетически проблеми при саниране на панелни сгради 105 
Есхатологията в мисленето на Карл Шмит и Валтер Бенямин 3 
За фасадата в българската архитектура през втората половина на ХХ век 103 
Записки по теория на еластичността и пластичността за специалност "Строителство на транспортни съоръжения" 37 
Изменение свойствата на бетонната смес и бетона при използване на механично активирана вода 76 
Изследване влиянието на формата на мостови опори върху размера на местната ерозия 42 
Изследване на засипан напорен тръбопровод при сеизмично въздействие 40 
Изследване на пукнатини в композитни материали 39 
Изследване на сеизмичното поведение на рамки с центрично включени диагонали 32 
Икономика и общество, базирани на знание. Предизвикателства за човешките ресурси 8 
Инженерна геология и хидрогеология 27 
Инженерна екология 10 
Иновации в архитектуре 113 
История архитектуры 97 
История интерьера 139 
История на света 144 
Как читать мосты 33 
Кибернетични и информационни методи във фотограметрията 22 
Комплексно проучване и проектиране на детски площадки за инвалиди 100 
Кондиционирование воздуха. Сплит- и VRF-мультисплит-системы 71 
Кръстокуполните църкви в Първото българско царство : Архитектурен облик 137 
Култура и геополитика. Исторически и философски интерпретации 2 
Културните маршрути в историческия град 101 102 
Макети 106 
Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи. Тълкуване. Символика 112 
Моделиране на строителни конструкции с програмен продукт SAP2000 45 
Мониторинг и управление на водния статус на агроекосистемите с оглед съхранение на природната среда и реализиране на устойчиво земеделие 66 
Морфология на градското жилищно застрояване 98 
Образы западноевропейской архитектуры 118 
Определяне и прогнозиране изменението на равността на асфалтови настилки в експлоатация за нуждите на дейностите по ремонта 58 
Оптимизационни проблеми в проектирането на гредови пътни мостове от предварително напрегнат стоманобетон 38 
Основи на химичния анализ 26 
Основы кадастра. Территориальные информационные системы 20 
Оценка на водния статус на агросистемите и формиране на водния запас в почвата 67 
Оценка на съответствието при проектиране и изпълнение на стоманобетонни конструкции 29 
Пазарна теория на урбанизма 88 
Повишаване на носещата способност и експлоатационните параметри на напукани стоманобетонни плочи с помощта на съвременни композитни материали 46 
Предварително напрегнати стоманобетонни мостове 36 
Преходният период в градоустройството 81 
Пречистване на природни води 9 
Проблеми на интеграцията на озеленяване върху плоски покриви 129 
Проблеми на социалните домове за болни и стари хора 111 
Проектиране и строителство на пътища 60 
Проектиране на мостови и строителни конструкции 41 
Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през ХV-ХVІІІ век 135 
Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки 75 
Римският Филипопол 89 
Руские монастыри и храмы. Путешествие по святым местам 138 
Ръководство за курсово и дипломно проектиране на стоманени мостове в съответствие с европейските норми 35 
Ръководство за курсово проектиране по гари и гарови съоръжения 59 
Ръководство за проектиране на комбинирани пълностенни стомано-стоманобетонни мостове съобразно БДС EN 1994-2 34 
Самые красивые места Москвы 87 
Сградната обвивка на 21-ви век 107 
Сердика е моят Рим. Градският облик и ролята на Сердика (ср. ІІІ в. - ср. VІ в.) 82 
Системы координат. Методы преобразования координат 24 
Современная архитектура 116 
София мислена в пространството и отвъд времето 83 
Старобългарското изкуство. Изкуството на Първото българско царство 78 
Стоманени строителни конструкции с нормативната база на Еврокод 3 47 
Стоманобетонни конструкции за архитекти 44 
Стоманобетонни пътни и железопътни мостове 43 
Стоманобетонни пътни мостове 61 
Стратегия. Създаване и прилагане на най-добрата стратегия за вашия бизнес 6 
Строително предприемачество 74 
Съвременни явления в промишлената архитектура 109 
Съвременните търговски сгради в България 1990 - 2010 130 
Състояние и възможности за развитие на кадастъра в България 19 
Състоянието на планетата 2013. Все още ли е възможно устойчивото развитие? 14 
Теория и конструиране на железопътната техника 62 
Теория классических архитектурных форм 108 
Териториално устройство 84 
Технологична теория на архитектурата. Теоретични основи на архитектурната технология 114 
Технология на земните работи в транспортното строителство 57 
Хидравлично действие на габионен преливник с настъпалена бързоточна част 64 
Хидравлично моделиране на съоръжения в равнинни реки 63 
10 години специалност урбанизъм в България 90 
100 высотных зданий 117 
1000 X European Architecture 120 
120 години българско изкуство 1892-2012 (дружества, съюзи, групи) 79 
A disciplinary blueprint for the assessment of information literacy 5 
A practical guide to information literacy assessment for academic librarians 4 
Architektura jako narracja znaczeniowa 121 
China's Geography 147 
Daecher begruenen. Planung. Einkaufsberater. Anleitung 133 
Design of Reinforced Concrete 52 
Design of Structural Elements. Concrete, steelwork, masonry and timber designs to British Standards and Eurocodes 48 
Discover China. Cultural icons 146 
Discover China. Natural Wonders 15 
Dwellings : The Vernacular House World Wide 126 
Dynamics of structures. Theory and Applications to Earthquake Engineering 49 
European Union Prize for Contemporary Arcitecture Mies van der Rohe Award 2005 123 
EXPO - основни архитектурни аспекти на световните изложения 104 
Fertighaeser in Holzbauweise. Planung. Bau. Kosten. Vertrag 134 
Foundation Design. Principles and Practices 50 
Geodaesie 25 
Hydraulics 65 
Illustrated 2006 Building Code [quick and easy access to complicated codes ; real-world detail, tables and examples ; cost estimating and compliance options] 128 
Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties 124 
Impressions of japanese architecture. A Classic Look at Japanese Architecture, Gardens and Art That Has Informed and Inspired Generations 122 
Jean-Marie Duthileul : Continuer l'histoire 125 
Manual for the design of reinforced concrete to Eurocode 2 53 
Moderne Dachtgaerten - kreativ und individuell 132 
Natural Gas Distribution. Focus on Western Europe 28 
Old Postcards of Peking. History recorder by Postcards 80 
Olympic Architecture 2008 127 
Olympics City 2008 92 
Przestrzen Warszawy. Tozsamosc miasta a urbanistyka 91 
Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne 93 
Reinforced concrete. Mechanics and Design 56 
Robust Control Design with MATLAB 18 
Stahlbau : Grundlagen der Berechnung und baulichen Ausbildung von Stahlbauten 54 
Steel Structures. Design and Behavior. Emphasizing Load and Resistance Factor Design 55 
The Classical Gardens of Suzhou 94 
Theoretical and Modeling Study of Soft in Salt-affected Conditions 68 
Vanke Liangzhu New Town 95 
Verbindungen im Stahl- und Verbundbau 51 
Экономика строительства 73 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

автомобилни пътища - дисертации 58 
агроекосистеми 66 67 
акустика, архитектурна 110 
археология 136 
архитектура 99 123 
архитектура - дисертации 17 
архитектура - екология - учебници за ВУЗ 11 
архитектура - жилищни сгради, еднофамилни - учебници за ВУЗ 131 
архитектура - история 114 115 
архитектура - история - дисертации 101 102 
архитектура - история - Европа 118 
архитектура - история - Полша 91 121 
архитектура - история - Япония 122 
архитектура - Китай 95 
архитектура - на сгради 132 133 
архитектура - на сгради - дисертации 129 
архитектура - обществени сгради 117 
архитектура - проектиране 128 
архитектура - промишлени сгради 109 
архитектура - сгради за обществено хранене 140 
архитектура - теория 108 114 115 
архитектура - търговски сгради 130 
архитектура, българска 78 103 
архитектура, енергоефективна 107 
архитектура, жилищна - история 126 
архитектура, римска - Пловдив 89 
архитектура, римска - София 82 
архитектура, световна - история 119 
архитектура, световна - история - уч. пособия 97 
архитектура, съвременна 116 120 
архитектура, съвременна - иновации 113 
архитектура, църковна 135 136 
архитектура- история- България 112 
асфалтови строителни работи - дисертации 58 
безопасност на труда - в строителството 70 
бетон - като строителен материал - дисертации 77 
библиотеки -иновативни практики - конференции 1 
вентилация - в сгради 71 
висше образование 8 
води, повърхностни - дисертации 63 
география 142 
география - Китай 147 
география - на България 145 
география - речници 143 
геодезични измервания - учебници за ВУЗ 24 
геодезични работи, инженерни 21 
геодезия - учебници за ВУЗ 25 
геодезия, висша - учебници за ВУЗ 24 
геология, инженерна - речници 27 
геотехника - дисертации 68 
градини 94 
градоустройство 93 
градоустройство - история - учебници за ВУЗ 85 86 
градоустройство - Москва 87 
градоустройство - София 81 83 
градоустройство - учебници за ВУЗ 20 84 
демографска политика 7 
детски площадки - проектиране - дисертации 100 
Еврокодове 47 
екология 10 14 
екология - учебници за ВУЗ 12 
ерозия, почвена - дисертации 42 
железопътно строителство 62 
живопис 79 
жилищни сгради - архитектура 105 
жилищни сгради - интериор 105 
жилищно строителство, градско 98 
заведения за обществено хранене - интериор - дисертации 140 
земетресения - учебници за ВУЗ 31 
земеустройствени работи - учебници а ВУЗ 20 
земна механика 50 
земни работи - в транспортното строителство 57 
изкуство - история 78 
изкуство - история - Китай 80 
изкуство - история - на България 79 
изолационни работи - в сгради 105 
икономика - на строителството - учебници за ВУЗ 74 
икономика - човешки ресурси 8 
инвалиди - достъпност - дисертации 100 
инженерни съоръжения - проектиране 110 
иновации - в архитектурата 113 
интериор - история - учебници за ВУЗ 139 
информационна дейност - в библиотеките 4 5 
информационни технологии - в архитектурата - дисертации 17 
история 2 138 
история - на България 78 
история - на Китай 15 124 146 
климат - изменения 13 
климатизация - в сгради 71 
книжовно културно наследство - конференции 1 
компютърна графика и дизайн 16 
културни паметници - опазване - дисертации 101 102 
културно наследство 146 
ландшафт 21 
ландшафт - културни аспекти 94 
ландшафт - оформяне 132 133 
ландшафт - оформяне - дисертации 129 
мелиорации, селскостопански 66 67 
мениджмънт 6 
механика, строителна 51 52 54 55 56 
механика, строителна - дисертации 32 39 46 
механика, строителна - ръководство за проектиране 36 
механика, строителна - учебници за ВУЗ 31 53 
моделиране, архитектурно 106 
мостове 33 43 
мостове - ръководство за проектиране 34 61 
мостове, стоманени - ръководство за проектиране 35 
мостове, стоманобетонни - проектиране 38 
мостове, стоманобетонни - ръководство за проектиране 36 
мостови конструкции - проектиране - учебници за ВУЗ 41 
недвижима собственост - пазар - учебници за ВУЗ 88 
околна среда - опазване 110 
околна среда - опазване - учебници за ВУЗ 12 
отпадъци - третиране 10 
планиране - на населени места - учебници за ВУЗ 84 
поземлен кадастър - дисертации 19 
покриви - озеленяване 132 133 
покриви - озеленяване - дисертации 129 
почвознание, строително - дисертации 68 
пречистване на води - учебници за ВУЗ 9 
природа - на Китай 15 
природа - нарушаване равновесието в нея 14 
природа и фотография 145 
природни води - пречистване и използване - учебници за ВУЗ 9 
пътища, автомобилни - строителство и проектиране - учебници за ВУЗ 60 
религия 3 
религия - история 138 
рисуване 141 
сгради - реконструкция - учебници за ВУЗ 75 
сгради, изложбени - дисертации 104 
сгради, обществени - старопиталища - дисертации 111 
сградостроителство 134 
сеизмология - учебници за ВУЗ 31 
София - история, градоустройство, архитектура 81 83 
софтуер 16 45 
социални домове - архитектура - дисертации 111 
стадиони 92 
стадиони - архитектура - Китай 127 
стандарти 34 
статистика, демографска 7 
стратегия - в бизнеса 6 
строителна механика 37 48 49 
строителни конструкции - проектиране 41 45 48 52 128 
строителни конструкции - проектиране - консултантска дейност 29 
строителни конструкции - сеизмичност 49 
строителни конструкции, дървени 134 
строителни конструкции, стоманени 55 
строителни конструкции, стоманени - проектиране 47 54 
строителни конструкции, стоманени - сеизмичност - дисертации 32 
строителни конструкции, стоманени- изчисляване 51 
строителни конструкции, стоманобетонни 34 44 56 
строителни конструкции, стоманобетонни - учебници за ВУЗ 53 
строителни конструкции, стоманобетонни - изчисляване - дисертации 46 
строителни конструкции, стоманобетонни - проектиране - стандарти 30 
строителни конструкции, стоманобетонни - ръководство за проектиране 61 
строителни материали - в архитектурата - учебници за ВУЗ 96 
строителни материали - дисертации 76 
строителни материали, композитни - дисертации 39 
строителство - икономика и организация 72 
строителство - икономика и организация - учебници за ВУЗ 73 
строителство - инвеститорски контрол 29 
строителство - на сгради 117 128 
строителство, пътно 57 
териториални информационни системи - учебници за ВУЗ 20 
транспорт, автомобилен - организация и експлоатация - дисертации 69 
труд - икономика 72 
тръбопроводи - сеизмичност - дисертации 40 
улично движение - организация - дисертации 69 
управление и организация - на строителството - учебници за ВУЗ 74 
урбанизъм 90 91 92 98 
урбанизъм - учебници за ВУЗ 88 
фотограметрия 22 
фундаменти, строителни 50 
хидравлика 65 
хидрогеология - дисертации 42 
хидрогеология - речници 27 
хидрология - дисертации 63 
хидротехнически съоръжения - дисертации 64 
химия, аналитична 26 
цифрови изображения 22 
църкви - архитектура 135 
църкви - архитектура - Средновековие - България 137 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомагистрали 60 
автомобилни пътища 58 
агроекосистеми 66 67 
активни слънчеви системи 107 
акустично проектиране 110 
аналитична химия 26 
антична архитектура 97 119 
арменска църковна архитектура 136 
архитектура 78 95 96 121 122 125 
архитектура на сгради 120 
архитектурна композиция 114 115 
архитектурна технология 114 115 
архитектурна форма 114 115 
архитектурни конкурси 123 
архитектурни конструкции 131 
архитектурни форми 108 
архитектурно проектиране 99 106 
асфалтови настилки 58 
безопасност на труда 70 
бетон 76 77 
бетонни смеси 76 
библиотекознание 1 4 5 
биосфера 12 
Болонски процес 8 
болтови дюбели 34 
вантови мостове 43 
Велико Търново 102 
вентилация 71 
вертикално планиране 21 
високо строителство 117 
висше образование 8 
воден поток 64 
воден статус 66 67 
водопади 145 
връхни конструкции 43 
въздействия върху мостове 61 
възли 30 
габионен 64 
газопотребление 28 
гари 59 
гарови съоръжения 59 
Гауди 118 
геодезически термини 23 
геодезични измервания 24 
геодезия 25 
геоиди 24 
геология 143 
геополитика 2 
геотехника 27 
геотехническо проектиране 50 
геофизика 143 
ГИС 84 
голф-игрища 21 
горно строене 59 
градинска архитектура 94 
градинско-парково изкуство 94 
градоустройствено планиране 83 
градоустройство 95 
градска екология 11 
градска среда 91 
градски центрове 93 
гранични състояния 61 
графичен дизайн 141 
греди 30 38 39 53 
гредови мостове 38 
Гуандун 117 
Гуанчжоу 117 
демография 7 
детски площадки 100 
деформации 37 
деца с увреждания 100 
достъпна среда 100 
дъгови мостове 43 
дървени къщи 134 
дървени строителни конструции 134 
Еврокод 48 
Еврокод 3 47 
европейска архитектура 118 
европейски норми 35 
европейски столици 118 
едноетажни сгради 131 
екипна работа 6 
екологична оценка 12 
екологични системи 10 
екология 14 
експо 104 
екстериор 103 
еластичност 37 54 
елементи на сградата 128 
енергийна икономия 107 
естествени реки 63 
железопътна техника 62 
железопътни машини 62 
живопис 79 
жилищна архитектура 126 
жилищна политика 84 
жилищна среда 81 
жилищни сгради 103 105 
жилищно застрояване 98 
зали, спортни 92 
засоляване на почви 68 
земеустройствени работи 20 
земни работи 27 57 
зони за отдих 85 
изкуствен интелект 22 
изкуство 79 80 
изложбени сгради 104 
изчислителни модели 61 
изчисляване на строителни конструкции 46 49 51 54 55 56 
икономика на знанието 8 
инвалиди 100 
инвестиции 73 
инвестиционни проекти 29 
индустриален интериор 109 
иновации 113 
интерактивна архитектура 17 
интериор 140 
информационна грамотност 4 5 
информационни технологии 17 
исторически град 101 
история 144 
история на архитектурата 126 
история на България 78 
история на интериора 139 
история на София 83 
кадастър 20 86 
Калиница 102 
картографиране 21 
картография 143 
качество на труда 72 
квартали 85 
Китай 127 146 147 
климатична система 13 
климатични инсталации 71 
коагулация на водата 9 
колони 30 
композиционни материали 39 
конзоли 53 
консервация 101 
конструктивни строителни елементи 75 
конструктивни части 131 
консултантска дейност 29 
координати 24 
координатна трансформация 24 
кръгово движение 69 
кръстовища 69 85 
кръстокуполни 137 
култова архитектура 112 
културни маршрути 101 
културно-историческо наследство 124 136 146 
ландшафт 110 
ландшафтна архитектура 21 
лидерство 6 
литосфера 12 
магнитуд 31 
макети 106 
манастири 135 138 
мелиорации 67 
метални конструкции 54 55 
метод на крайните елементи 45 
методи за химичен анализ 26 
многоетажни сгради 117 
модели 22 
моделиране 45 
модернизъм в архитектурата 116 
модулни мрежи 141 
МОЛ 130 
Москва 87 
мостове 41 
мостове, видове 33 
мостови конструкции 33 
мултисплит-системи 71 
мусони 147 
наноси 63 
напрягаща армировка 36 
напрягащи сили 36 
народна архитектура 126 
население 7 
настъпалени преливници 64 
натоварвания 61 
недвижима собственост 19 
недвижими имоти 88 
некропол 136 
Несебър 102 
новаторство 113 
носеща способност 46 
обучение 8 
обществени сгради 103 140 
обществено хранене 140 
общество 7 
околна среда 10 11 21 
олимпийски съоръжения 92 127 
опазване на климата 13 
оразмеряване 34 
отпадъчни води 9 
пазар 28 
пазар на земята 88 
пазар на труда 8 
палеоклимати 13 
панелно строителство 105 
педосфера 12 
пейзажна фотография 145 
периоди в архитектурата 97 119 
пешеходни улици и зони 86 
питейно-битово водоснабдяване 9 
план на мост 61 
планиране 73 
планиране на населени места 93 
пластичност 37 
Пловдив 89 102 
плочи 30 38 53 
площади 85 
подземни пространства 75 
подови конструкции 44 
поземлени имоти 19 
поземлени фондове 84 
покривно озеленяване 129 132 133 
порьозна среда 64 
почвена ерозия 42 
почви 66 67 68 
предварително напрегнати конструкции 36 
предприемаческа стратегия 74 
предприемачески риск 74 
предприемачество 74 
преливници 64 
пречистване 26 
пречистване на води 9 
пречистване на отпадъци 10 
природен газ 28 
природна среда 14 
природни води 9 
природни забележителности 15 
пробивни работи 57 
проекти 123 
проектиране 29 30 48 52 53 55 56 60 
проектиране на мостове 35 38 
проектиране на сгради 128 
промишлени комплекси 109 
пространствени конструкции 44 
пространствени форми 139 
пукнатини 39 
пътни възли 60 
пътни конструкции 60 
пътни настилки 77 
разломи 31 
разрезни усилия 34 
рамки 53 
рамкови конструкции 32 44 
резиденции 135 
реконструкция на сгради 75 
ресторанти 140 
речни течения 42 
римска архитектура 82 
римски градове 89 
робастни системи 18 
ромски квартали 81 
саниране 105 
световна история 2 
световни изложения 104 
сводови мостове 43 
сглобяеми къщи 134 
сградна обвивка 107 
сеизмична устойчивост 40 
сеизмични вълни 31 
сеизмични зони 31 
сеизмично осигуряване 43 
сеизмичност 31 32 49 
селищни мрежи 84 
скална механика 27 
слаби почви 68 
слънцезащитни покрития 107 
София 81 82 83 102 
социални грижи 111 
социални домове 111 
средновековна архитектура 137 
стадиони 127 
стандарти 128 
старобългарско изкуство 78 
старопиталища 111 
статистика 7 
стилове в архитектурата 97 119 
стилове в интериора 139 
стоманени конструкции 32 47 51 
стоманобетон 44 
стоманобетонни конструкции 52 
стоманобетонни плочи 46 
стратегия 6 
строителен надзор 29 
строителна механика 37 51 53 54 
строителни конструкции 48 
строителни материали 96 
строителни машини 57 
строителни почви 57 
строителство 128 
съвременна архитектура 97 119 
съпротивление на материалите 39 
теология 3 
теория за цветовете 141 
теория на архитектурата 108 
териториално устройство 20 
Тибет 147 
типология на сгради 98 
товари 34 
топографски карти 20 
тракийска архитектура 112 
трудова злополука 70 
тръбопроводи 40 
тънки корави плочи 37 
търговски центрове 130 
урбанизирана среда 91 
урбанизирани територии 84 
урбанизъм 11 98 99 
урбанистично планиране 81 
урбанистично развитие 88 
устойчива архитектура 86 
устойчиво развитие 11 14 66 
устройствени планове 86 
усукване 36 
учебни игри 113 
учебни практики 113 
фасади 103 
фибри 77 
Филипопол 89 
флокулация на водата 9 
флуидна архитектура 17 
фотография 80 
фундаменти 44 
фундиране 50 
хидравлика 65 
хидравлично моделиране 63 
хосписи 111 
храмове 137 
храмово строителство 135 
Хундертвасер 118 
ценообразуване 73 
циментови пасти 77 
цифрови изображения 22 
църковна архитектура 137 
чиста стая 109 
човешки капитал 72 
човешки ресурси 8 
шумозащитни екрани 110 
шумоизолация 110 
якост 76 
IEA 28 
SAP2000 45 
SWOT анализ 6