НОВИ КНИГИ

Общ Отдел(0)

Философия(1)

Религия. Теология(2)

Обществени науки(3)

Икономика. Икономически науки(33)

- 1 -

СД/3/А 51ЦБ б 96994

Александрова, Маргарита и др.

   Финанси на предприятието : Учебник / Маргарита Александрова, Емил Калчев . - София : Нов български университет, 2013 . - 430 с. ; 24 см

   Библиогр. след всяка глава

   ISBN 978-954-535-779-4 

  

Сист. No: 205257

- 2 -

ЦБ ДВ 2032 

Еленкова, Анета

   Стратегическо поведение на фирмата на строителния пазар у нас с цел реализиране на устойчиви конкурентни предимства : Дис. / Анета Еленкова ; Науч. конс. Росица Петрова . - София : УАСГ, 2014 . - ХХХІІІ, 407 л. ; 30 см + CD ROM + Атореферат 46 с.

   Дис. защ....при УАСГ. Строителен факултет. Кат. "Организация и икономика на строителството". - Библиогр. л. 393 - 406

  

Сист. No: 205596

- 3 -

СД/3/К45ЦБ б 96993

Касърова, Виолета

   Финансов анализ : Уч. пособие / Виолета Касърова . - София : Нов български университет, 2013 . - 360 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-535-788-6 

  

Сист. No: 205256

- 4 -

СД/65/Р 97ЦБ в 21707

Ръководство за система от знания за управление на проекти  : (PMBOK GUIDE) - Четвърто издание . - София : Класика и Стил, 2011 . - 490 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-327-076-7 

  

Сист. No: 205258

- 5 -

СД/69/С 87ЦБ а 21164

Строително предприемачество и недвижима собственост  : Научно-практическа конференция с международно участие. ХХVІІІ, Варна, ноември 2013 : Сборник доклади /  Отг. ред. Пламен Илиев . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 554 с. ; 21 см

   Библиогр. след всеки доклад В сборника има доклади на англ. и рус. ез.

  

Сист. No: 205451

Математика. Естествени науки(5)

Науки за околната среда(50)

- 6 -

СД/50/Б 78ЦБ а 21157

Браун, Лестър Р.

   Светът на ръба. Как да предотвратим екологичния и икономическия колапс : Моногр.. / Лестър Р. Браун . - София : Книжен тигър, 2011 . - 240 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 218-222. - Азб. пок. с. 229-240 Книгата е дарение от GLOBUL

   ISBN 978-954-429-020-7 

  

Сист. No: 205147

- 7 -

СД/50/Б 78ЦБ а 21158

Браунгарт, Майкъл и др.

   От люлка до люлка. Да преосмислим начина, по който произвеждаме : Моногр. / Майкъл Браунгарт, Уилям Макдона . - 2. изд. . - София : Книжен тигър, 2008 . - 224 с. ; 21 см

   Книгата е дарение от GLOBUL

   ISBN 978-954-429-005-4 

  

Сист. No: 205148

- 8 -

СД/50/G37ЦБ б 96984

Geospatial Techniques for Managing Environmental Resources  : Monogr. / Jay K. Thakur et al . - New Delhi : Capital Publishing Company, 2011 . - XII, 296 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-94-007-1857-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205113

Математика(51)

- 9 -

Ч/51/З 34ЦБ в 21709

Зарева, Цветослава И.

   Дескриптивна геометрия. Равнинни сечения, сенки, отвори : Уч. помагало / Цветослава И. Зарева . - София : УАСГ, 2013 . - 114 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-724-064-3 

  

Сист. No: 205261

Астрономия. Геодезия(52)

Геодезия. Топографо-геодезични работи. Фотограметрия. Кадастрови снимки. Картография.(528)

- 10 -

ЦБ ДВ 2017 

Господинова, Веселина Д.

   Приложение на методите за обработка и анализ на космически изображения при формиране и интерпретация на регистрираните в тях обекти : Дис. / Веселина Д. Господинова ; Науч. рък. Борислав Д. Маринов . - София, 2013 . - 195 л. : снимки, табл., графики ; 30 см + + CD ROM. - Автореферат 60 с.

   Дис....защ. при УАСГ. Геодезически факултет. - Библиогр. л. 178-185

  

Сист. No: 205046

- 11 -

ЦБ ДВ 2019 

Здравчева, Нели Д.

   Калибриране на снимки по метода на крайните елементи : Дис. / Нели Д. Здравчева ; Рецензент Пламен Малджански, Георги В. Димитров . - София, 2013 . - 180 л. : с черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 60

   Дис....защ. при УАСГ. Геодезически факултет Кат." Фотограметрия и картография". - Библиогр. л. 134 - 143

  

Сист. No: 205429

- 12 -

Ч/52/П 34ЦБ в 21704

Пенев, Петър Т.

   Картография : Учебник / Петър Т. Пенев . - София, 2013 . - 276 с. : с ил., карти ; 24 см

   Библиогр. с. 275

 корица | съдържание 

Сист. No: 205141

- 13 -

ЦБ ДВ 2023 

Постоловски, Александар В.

   Хомогенизация на Държавната мрежа на Р. Македония с предложение за трансформация на GNSS измервания в Държавната координатна система : Дис. / Александар В. Постоловски ; Науч. рък. Славейко Г. Господинов . - София, 2013 . - V, 100 л. : с цв. ил., схеми, табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 47

   Дис....защ. при УАСГ Геодез. факул Кат. Висша геодезия. - Библиогр. с. 79 - 80

  

Сист. No: 205444

- 14 -

ЦБ ДВ 2022 

Цановски, Юри П.

   Приложение на ГНСС за изследване премествания на точки при насипни язовирни стени : Дис. / Юри П. Цановски . - София, 2013 . - 158 л. : схеми ; 30 см + CD ROM + Автореферат 68 с. + 159 л. приложения

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. Кат. "Висша геодезия" . - Библиогр. с. 157

  

Сист. No: 205443

- 15 -

ЦБ ДВ 2027 

Hopfstock, Anja

   A-User Oriented Map Design in the SDI Environment Using the Example of a European Reference Map at Medium Scale : Diss. / Anja Hopfstock ; Gutachter Manfred Buchroithner, Frank Dickmann . - Dresden, 2010 . - XV, 172 p. : ill. ; 30 cm + + CD ROM . -  (Mitteilungen des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie ; Band 46)

   Diss. zur...vorgelegt bei Techn. Univ. Dresden Fak. Forst -, Geo - und Hydrowissenschaften. - Bibliogr. p. 147 - 161

  

Сист. No: 205450

Физика(53)

- 16 -

Ч/531/Т 49ЦБ в 21708

Теоретична механика  : Учебник и методично ръководство : Ч. 1 - / Петър Д. Павлов и др . - София : АВС Техника, 2013 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-8873-95-5 

   Ч. 1. Кинематика и статика . - 2013 . - 336 с.

   

  

Сист. No: 205260

- 17 -

ЦБ ДВ 2028 

Naeser, Bastian

   Zur numerischen Bruchmechanik dissipativer Materialien. Theorie und Anwendung der Methode der materiellen Kraefte : Diss. / Bastian Naeser ; Gutachter Michael Kaliske et al . - Dresden, 2009 . - ІV, 188 p. : ill. ; 25 cm . -  (Technische Universitaet Dresden ; 15)

   Diss. zur...vorgelegt bei der Techn. Univ. Dresden Fak. Bauingenieurwesen Ins. f. Statik und Dynamik der Tragwerke Bibliogr. p. 179 - 188

  

Сист. No: 205457

Геология. Геологически и геофизически науки(55)

- 18 -

ЦБ ДВ 2030 

Khameneh, Amin Z.

   Wave-type based Real-Time Prediction of Strong Ground Motion : Diss. / Amin Z. Khameneh ; Gutachter Raimar J. Scherer, Carsten Konke . - Dresden, 2012 . - XX, 154 p. : ill. ; 27 cm . -  (Technische Universitaet Dresden ; 10)

   Diss....vorgelegt bei Fak. Bauing. der Techn. Univ. Dresden. - Bibliogr. p. 141-151

  

Сист. No: 205476

- 19 -

ЦБ ДВ 2031 

Sommer, Michael

   Quantifizierung der raeumlichen und zeitlichen Variabilitaeten des Stahlungsflussec in Europa. Bestimmung mittels ISCCP-Daten : Diss. / Michael Sommer ; Gutachter Christian Bernhofer, Eberhard Schaller . - Dresden, 2009 . - VIII, 260 p. : ill. ; 27 cm + CD ROM . -  (Technische Universitaet Dresden ; 14)

   Diss....vorgelegt bei der Fak. Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften der Techn Univ. Dresden. - Bibliogr. p. 241 - 256

  

Сист. No: 205458

Приложни науки. Изобретения. Патенти(60)

Медицина. Социална хигиена. Защита от нещастни случаи(61)

Техника. Технически науки(62)

Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство(624)

- 20 -

Ч/624/Б 26ЦБ б 96997

Баракова, Николета и др.

   Зидани конструкции : Еврокод 6 : Уч. пособие / Николета Баракова, Тодор Бараков . - София : Непрекъснато усъвършенстване, 2014 . - 234 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 233 - 234

   ISBN 978-619-90147-5-2 

  

Сист. No: 205162

- 21 -

ЦБ ДВ 2020 

Василев, Георги П.

   Отчитане влиянието на взваимодействието почва- фундамент- конструкция върху динамичното и сеизмичното поведение на сгради и съоръжения : Дис. / Георги П. Василев ; Науч. рък. Здравко Бонев . - София, 2013 . - XXII, 276 с. : с черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 33 с.

   Дис... защ. при УАСГ Строителен фак. кат. Строителна механика Библиогр. с. 269 - 276

  

Сист. No: 205082

- 22 -

ЦБ ДВ 2034 

Дойчева, Албена П.

   Напрегнато, деформирано състояние и устойчивост на нецентрично подпрени греди : Дис. / Албена П. Дойчева ; Науч. рък. Коста Младенов . - София, 2014 . - 151 л. : черт., табл. ; 30 см + Автореферат 74 л. + CD ROM

   Дис....защ. при УАСГ Хидротехн. факултет. Кат. "Техническа механика". - Библиогр. л.147 - 151

  

Сист. No: 205614

- 23 -

Ч/624/Ц 28ЦБ в 21710

Цачев, Стефан

   Примерен проект на промишлената сграда със стоманена носеща конструкция, изготвен съгласно Еврокодове 1, 3 и 8 : Ръководство / Стефан Цачев . - София : КИИП, 2013 . - 108 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-90034-4-2 

  

Сист. No: 205262

- 24 -

СД/624/A38ЦБ б 96976

Alloway, Brian

   Heavy Metals in Soils. Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability : Monogr. /  Ed. Brian Alloway . - 3. ed. . - Reading : Springer, 2013 . - 613 p. : ill. ; 22 cm . -  (Environmental Pollution ; Vol. 22)

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-94-007-4469-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205099

- 25 -

СД/624/P85ЦБ в 21714

Porteous, Jack et al.

   Designers' guide to Eurocode 5: Design of Timber Buildings EN 1995-1-1 / Jack Porteous, Peter Ross . - London : Thomas Telford, 2013 . - X, 209 p. : ill. ; 30 cm . -  (Designers' guides to the Eurocodes)

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-7277-3162-3 

  

Сист. No: 205572

- 26 -

СД/72/Q11ЦБ а 21171

Qiao Hong

   Chinese Ancient Bridges : Моногр. / Qiao Hong . - Hefei : Huangshan Publishing House, 2012 . - 170 с. ; 21 cm . -  (Chinese Red)

   Паралелен текст на кит. ез.

   ISBN 978-7-5461-3082-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205530

Железопътно строителство. Пътно строителство(625)

- 27 -

ЦБ ДВ 2016 

Иванова, Евелина И.

   Съоръжения за миграции на животни през пътища и железопътни линии : Дис. / Евелина И. Иванова ; Науч. конс. Илия Иванчев . - София, 2013 . - 168 л. : с ил., снимки, графики, табл. ; 30 см + + CD ROM. - Автореферат 60 с.

   Дис....защ. при УАСГ. Кат. Транспортни съоръжения Библиогр. л.160-168

  

Сист. No: 205045

- 28 -

Ч/625/Н 70ЦБ в 21705

Ников, Огнян

   Методика за определяне на пропускателната способност на кръгови кръстовища : Моногр. / Огнян Ников . - София : Ковачев, 2014 . - 160 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 156-159

   ISBN 978-954-8198-63-9 

  

Сист. No: 205426

- 29 -

Ч/625/Н 74ЦБ а 21172

Николов, Валентин В.

   Контрол на материалите за пътни настилки : Уч. пособие / Валентин В. Николов . - Плевен, 2014 . - 116 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 113 - 116

   ISBN 978-619-162-394-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205592

- 30 -

Ч/625/Т 76ЦБ в 21717

Тотев, Юлиан Й.

   Висящи въжени линии : Моногр. / Юлиан Й. Тотев . - София : УАСГ, 2014 . - 262 сл : с ил., цв. снимки ; 24 см

   Библиогр. с. 261

   ISBN 978-954-724-066-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205593

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Пречистване на водите(628)

- 31 -

СД/628/B83ЦБ б 96986

Aeration systems. Design, Testing, Operation, and Control  : Proceedings of a seminar/workshop /  Ed. William C. Boyle . - New Jersey : Noyes Publications, 1986 . - XVII, 452 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. after every chapter Pollution technology review, ISSN 0090-516X ; No. 127

   ISBN 0-8155-1065-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205116

- 32 -

СД/628/A81ЦБ б 96879

Artificial Neural Networks in Water Supply Engineering  : Monogr. /  Ed. Srinivasa Lingireddy, Gail M. Brion . - Reston : ASCE, 2005 . - XVIII, 174 p. : ill. ; 22 cm

   Publ. by the American Society of Civil Engineers

   ISBN 0-7844-0765-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205591

- 33 -

СД/628/M92ЦБ б 96985

Mueller, James A. et al.

   Aeration: Principles and Practice : Monogr. / James A. Mueller, William C. Boyle, H. J. Popel . - Boca Raton : CRC Press, 2002 . - 353 p. : ill. ; 24 cm . -  (Water Quality Management Library ; 11)

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 1-56676-948-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205115

- 34 -

СД/628/T98ЦБ в 21691

Ratnayaka, Don D. et al.

   Twort's Water Supply : Monogr. / Don D. Ratnayaka, Malcolm J. Brandt, K. Michael Johnson . - 6. ed. . - Amsterdam : Elsevier, 2009 . - XXXII, 712 p. : ill. ; 28 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-7506-6843-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205252

- 35 -

ЦБ ДВ 2026 

Saliha, Alemayehu H.

   Decision Support Tool to Optimize the Operation of Multi Purpose Reservoirs: A Case Study in the Lake Tana Catchment, Ethiopia : Thesis / Alemayehu H. Saliha ; Superv. Hans-B. Horlacher ; Co-superv. Markus Disse . - Drezden, 2012 . - ХVІІІ, 176 p. : ill. ; 30 cm

   Thesis on...prepared in Tech. Univ. of Drezden Fac. of Civil Engineering. - Bibliogr. p. 139-147

  

Сист. No: 205449

- 36 -

СД/628/T93ЦБ в 21716

Tung. Yeou-Koung et al.

   Hydrosystems Engineering Uncertainty Analysis : Monogr. / Yeou-Koung Tung, Ben-Chie Yen . - New York : McGraw-Hill, 2005 . - XVIII, 274 p. : ill. ; 23 cm . -  (Civil Engineering series)

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 0-07-145159-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205589

- 37 -

СД/628/W31ЦБ б 96989

Water Quality & Treatment  : A Handbook on Drinking Water /  Ed. James K. Edzwald . - 6. ed. . - New York : McGraw-Hill, 2011 . - XVIII, 1615 p. : ill. ; 23 cm

   Ed. American Water Works Association. - Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-07-163011-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205143

Селско стопанство. Горско стопанство(63)

Жилища. Вътрешно устроиство и обзавеждане(64)

Химическа технология. Химическа промишленост(66)

Различни производства и занаяти. Лека промишленост(67/68)

Фина механика. Автоматика. Техническа кибернетика(681)

Строителство(69)

- 38 -

Ч/69/Т 79ЦБ а 21163

Трайкова, Марина Д.

   Възстановяване и усилване на сгради. Проблеми, конструктивни решения, практически препоръки : Уч. пособие / Марина Д. Трайкова . - София : Амадеус Принт, 2014 . - 158 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 153-158

   ISBN 978-954-9897-40-1 

  

Сист. No: 205242

- 39 -

СД/69/B18ЦБ в 21697

Balkowski, Michael

   Handbuch der Bauerneuerung. Angewandte Bauphysik fur die Modernisierung von Wohngebauden / Michael Balkowski . - 2. aktual. und erw. Aufl. . - Koln : Rudolf Muler, s .a. . - 432 p. : Abbild., Tabellen ; 26 cm

   Bibliogr. p. 427-429

   ISBN 978-3-481-02499-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205107

- 40 -

СД/69/B31ЦБ в 21699

Bauen im Bestand. Schaden, Massnahmen und Bauteile  : Katalog fur die Altbauerneuerung . - 2. aktual. und erw. Aufl. . - Koln : Rudolf Muler, 2009 . - 514 p. : Abbild., Tabellen ; 30 cm

   Bibliogr. p. 505-508

   ISBN 978-3-481-02430-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205067

- 41 -

СД/69/H22ЦБ в 21696

Hankammer, Gunter

   Schaden an Gebauden. Erkennen and Beurteilen : Monogr. / Gunter Hankammer . - 2. aktual. und erw. Aufl. . - Koln : Rudolf Muler, 2009 . - 560 p. : Abbild., Tabellen ; 26 cm

   Bibliogr. p. 553-556

   ISBN 978-3-481-02502-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205106

- 42 -

СД/69/K72ЦБ в 21701

Koop, Jurgen et al.

   Sicherheit bei Kranen : Monogr. / Jurgen Koop, Wilhelm Hesse . - 10. vlollst. bearb. und erw. Aufl. . - Berlin : Springer-Verlag, s. a. . - XXXII, 332 p. ; 24 cm

   Bibliogr. nach jedem Kapitel.

   ISBN 978-3-642-12793-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205110

- 43 -

СД/69/L79ЦБ в 21700

Lippok, Jurgen et al.

   Abbrucharbeiten. Grundlagen, Vorbereitung, Durchfuhrung : Monogr. / Jurgen Lippok, Dietrich Korth . - 2. aktual. und erw. Aufl. . - Koln : Rudolf Muler, 2007 . - 494 p. : Abbild., Tabellen ; 26 cm

   Bibliogr. nach jedem Kapitel

   ISBN 978-3-481-02417-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205109

- 44 -

СД/69/R47ЦБ в 21698

Reul, Horst

   Handbuch Bautenschutz und Bausanierung. Schadensursachen, Diagnoseverfahren, Sanierungsmoglichkeiten / Horst Reul . - 5. uberarb. und erw. Aufl. . - Koln : Rudolf Muler, 2007 . - 384 p. : Abbild., Tabellen ; 30 cm

   Bibliogr. nach jedem Kapitel

   ISBN 978-3-481-02162-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205108

- 45 -

СД/69/S35ЦБ б 96982

Schneider, Thorsten

   Hook Detection on an Overhead Crane. Interagration of a Machine Vision based method for Hook Detection on an Overhead Crane : Monogr. / Thorsten Schneider . - Saarbrucken : VDM Verlag Dr. Muller, 2009 . - VIII, 128 p. : ill ; 22 cm

   Bibliogr. p. 128

   ISBN 978-3-639-18745-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205111

- 46 -

СД/69/S70ЦБ б 96983

Solihin, Mahmud I.

   Sensorless anti-swing control strategy for automatic gantry crane. Mathematical model-based approaches to estimate the swing motion : Monogr. / Mahmud I. Solihin . - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic, 2010 . - X, 71 p. : ill. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 68-71

   ISBN 978-3-8383-9507-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205112

Строителни материали. Строителни елементи(691)

- 47 -

ЦБ ДВ 2033 

Манолова, Емануела Ем.

   Изследване влиянието на рецептурни и технологични фактори върху механичните свойства супервисокоякостни бетони (СВЯБ) : Дис. / Емануела Ем. Манолова ; Науч. рък. Румяна Захариева, Ерик Виркен . - София, 2014 . - 333 с. : табл., снимки ; 30 см + Автореферат 38 с. + CD ROM

   Дис. ... защ. при УАСГ. Строителен фак. Кат. "Строителни материали ии изолации". - Библиогр. след всяка глава

  

Сист. No: 205610

- 48 -

ЦБ ДВ 2029 

Altmann, Frank

   A Durability Concept for Strain-Hardening Cement-Based Composites : Thesis / Frank Altmann ; Gutachter V. Mechtcherine, Ch. Gehlen . - Dresden, 2012 . - XII, 196 p. : ill. ; 24 cm . -  (Technische Universitaet Dresden ; Heft 2)

   Thesis on...prepared in Fak. Bauing. der Techn. Univ. Dresden. - Bibliogr. p. 145-160

  

Сист. No: 205448

Изкуство(7)

Планиране на населените места. Градоустройство. Ландшафт. Урбанизъм(71)

- 49 -

СД/71/Г 75ЦБ в 21703

Градът  : Моногр. / Атанас Ковачев и др . - Варна : Геа-Принт, 2013 . - 748 с. ; 30 см

   Библиогр. след всяка статия. - В книгата има резюмета на англ. ез.

   ISBN 978-619-184-001-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205140

- 50 -

ЦБ б 96988, Ч/71/К 81 

Конакчиев, Дончо и др.

   Основи на финансирането на урбанистичното развитие : Уч. помагало / Дончо Конакчиев, Александър Слаев . - София : УАСГ, 2012 . - 136 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 134

  

Сист. No: 205139

- 51 -

ЦБ ДВ 2025 

Стойчева, Жана Ст.

   Историческо развитие на урбанистичното планиране на гр. София през последните 20 години : Дис. / Жана Ст. Стойчева ; Науч. рък. Александър Александров . - София, 2013 . - 161 л. : с цв. ил., схеми ; 30 см + CD ROM + Автореферат 62 с. + Приложения 160 с.

   Дис....защл при УАСГ Архитектурен фак. Кат. "Градоустройство" . - Библиогр. л. 152 - 153

  

Сист. No: 205446

- 52 -

СД/71/B86ЦБ б 97002

Brill, Bobby

   Cities of China - Nanjing life on the water`s edge : Monogr. / Bobby Brill . - Beijing : Foreign Languages Press, 2010 . - 162 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-7-119-06434-5 

  

Сист. No: 205492

- 53 -

СД/72/K19ЦБ а 21169

Kang Guo Jian

   Ancient Towns : Monogr. / Kang Guo Jian . - Hefei : Huangshan Publishing House, 2012 . - 184 p. : ill. ; 20 cm . -  (Chinese Red)

   Паралелен текст на кит. ез.

   ISBN 978-7-5461-2712-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205527

- 54 -

СД/71/T44ЦБ б 97001

The Kunshan Way  : Monogr. /  Ed. Zhenguo LI . - Beijing : Foreign Languages Press, 2010 . - 186 p. : ill. ; 23 cm

   

   ISBN 978-7-119-06432-1 

  

Сист. No: 205491

Архитектура(72)

- 55 -

СД/72/Д 43ЦБ а 21161

Департамент "Дизайн и архитектура" 2011-2012  : Сборник научни доклади /  Състав. Биляна Калоянова . - София : Нов български университет, 2013 . - 376 с. ; 21 см

   Библиогр. след всеки доклад

   ISBN 978-954-535-791-6 

  

Сист. No: 205255

- 56 -

СД/72/Х 77ЦБ а 21160

Димитров, Димитър А.

   Християнските храмове по българските земи (І - ІХ век) : Моногр. / Димитър А. Димитров . - София : Фондация Покров Богородичен, 2013 . - 184 с. : с ил., снимки ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-2972-17-4 

  

Сист. No: 205254

- 57 -

СД/72/Д 71ЦБ б 96992

Дойков, Васил и др.

   Сградите - европейско културно наследство на Русе. Образи и истории : Моногр. / Васил Дойков, Мариана Димитрова . - Русе : Авангард Принт, б. г. . - 368 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 363-366

   ISBN 978-954-337-179-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205149

- 58 -

СД/72/К 13ЦБ ГIV 294

Кадинов, Бойко

   Десет архитектурни заповеди : Албум / Бойко Кадинов . - София, 2000 . - 74 с. : с ил., цв.снимки ; 30 см

   Издава Архитектурна агенция "Братя Кадинови". - Библиогр. с. 74

   ISBN 954-90663-1-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205594

- 59 -

СД/72/O45ЦБ в 21702

Oliver, Paul

   Dwellings. The House across the World : Monogr. / Paul Oliver . - Austin : University of Texas Press, 1987 . - 256 p. : ill. ; 27 cm

   Bibliogr. p. 239-248

   ISBN 0-292-71555-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205114

- 60 -

СД/72/Z63ЦБ а 21168

Zi Yan

   Famous Temples in China : Monogr. / Zi Yan . - Hefei : Huangshan Publishing House, 2012 . - 174 p. : ill. ; 20 cm . -  (Chinese Red)

   Паралелен текст на кит. ез.

   ISBN 978-7-5461-3146-7 

  

Сист. No: 205526

Архитектура на сгради(721)

- 61 -

ЦБ ДВ 2024 

Илиева, Юлия М.

   Метални покривни покривки : Дис. / Юлия М. Илиева ; Науч. рък. Жеко Тилев . - София, 2013 . - 253 л. : с цв. ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 42

   Дис....защ . при УАСГ Архитектурен фак. - Библиогр. с. 242 - 253

  

Сист. No: 205445

- 62 -

ЦБ ДВ 2018 

Михайлов, Тодор

   Координационното проектиране в архитектурата. История, стратегии и перспективи : Дис. / Тодор Михайлов ; Науч. рък. Георгий Станишев . - София, 2013 . - 256 с. : с ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 40

   Дис....защ при УАСГ. Кат. "История и теория на архитектурата". - Библиогр. с. 247-250

  

Сист. No: 205047

- 63 -

СД/72/B58ЦБ б 96979

BIM Handbook  : A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors / Chuck Eastman et al . - 2. ed. . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2011 . - XIV, 626 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 591-610

   ISBN 978-0-470-54137-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205103

- 64 -

СД/72/D63ЦБ б 96977

Discover Smart BIM  : An Interactive Guide to ArchiCAD / Ken Good . - Birmingham : Applecore Designs, 2010 . - 236 p. : ill. ; 22 cm

   

   ISBN 978-1-4490-3678-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205101

- 65 -

СД/72/H25ЦБ б 96981

Hardin, Brad

   BIM and Construction Management. Proven Tools, Methods, a Workflows : Monogr. / Brad Hardin . - Indianapolis : Wiley Publishing, 2009 . - XX, 340 p. : ill. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0470-40235-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205105

- 66 -

СД/72/L62ЦБ б 96978

Levy, Fancois

   BIM in Small-Scale Sustainable Design : Monogr. / Fancois Levy . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2012 . - XIV, 292 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 279-281

   ISBN 978-0-470- 59089-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205102

- 67 -

СД/72/S54ЦБ в 21695

Shiratuddin, Mohd F. et al.

   Introduction to ArchiCAD: A BIM Application : Monogr. / Mohd F. Shiratuddin, Tulio Sulbaran, Shane Germany . - Clifton Park : Delmar Cengage Learning, 2010 . - XVI, 221 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD ROM

   

   ISBN 978-1-4283-5664-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205100

- 68 -

СД/72/S68ЦБ б 96980

Smith, Dana K. et al.

   Building Information Modeling : A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers / Dana K. Smith, Michael Tardif . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2009 . - XXII, 186 p. : ill. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 179-182

   ISBN 978-0-470-25003-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205104

Архитектура на обществени, търговски и промишлени сгради(725)

- 69 -

ЦБ ДВ 2021 

Аспарухов, Стефан Валтеров

   Планировъчни модели за архитектурна систематизация на биорафинериите : Дис. / Стефан Валтеров Аспарухов ; Ръководител Цветан Симеонов, Райна Кюприбашиева . - София, 2013 . - XX, 130 л., 160 л. прил. : ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 35

   Дис.... защ. при УАСГ Архитектурен фак. - Библиогр. л. 131-132

  

Сист. No: 205431

- 70 -

СД/72/E26ЦБ в 21692

Edwards, Brian

   The Modern Airport Terminal : New approaches to airport architecture : Monogr. / Brian Edwards . - 2. ed. . - London : Spon Press, 2005 . - XVI, 278 p. : ill. ; 30 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-415-24812-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205051

Църковна архитектура(726)

- 71 -

СД/2/М 12ЦБ а 21159

Мавродинова, Лиляна

   Иконография на големите църковни празници и страданията на Христос : Моногр. / Лиляна Мавродинова . - София : Изток-Запад, 2012 . - 221 с. : снимки ; 21 см

   Библиогр. с. 205-210

   ISBN 978-954-321-982-7 

  

Сист. No: 205253

- 72 -

СД/72/М 54ЦБ б 96857

Миков, Любомир

   Суфизъм, архитектура и изкуство на турците в България : Избрани студии : Т.1 - / Любомир Миков . - София : Проф. Марин Дринов, 2012 - . - 23 см

   

   ISBN 978-954-322-614-6 

   Т. 2 . - 2013 . - 396 с. : с цв. ил.

   Библиогр. след всяка глава Речник на термините с. 360 - 368 Резюме на англ. ез.

  

Сист. No: 205428

- 73 -

СД/72/Ш 37ЦБ б 96998

Шарланова, Валентина

   Софийската Света гора. Манастирите около София : Моногр. / Валентина Шарланова . - София : Проф. Марин Дринов, 2013 . - 564 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 556 - 559 Паралелен текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-567-5 

  

Сист. No: 205427

Архитектура на сгради с научно, просветно и културно предназначение(727)

- 74 -

СД/72/B92ЦБ в 21694

Building Type Basics for Museums

   Museums : Monogr. / Arthur Rosenblatt . - New York : John Wiley & Sons, 2001 . - VIII, 262 p. ; 26 cm . -  (Building type basics)

   Bibliogr. p. 255-256

   ISBN 0-471-34915-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205053

- 75 -

СД/72/B43ЦБ а 21156

Educational Dimensions of School Buildings  : Monogr. /  Ed. Jan Bengtsson . - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011 . - 119 p. : ill. ; 21 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-3-631-63046-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205050

- 76 -

СД/72/L79ЦБ в 21690

Lippman, Peter C.

   Evidence-Based Design of Elementary and Secondary Schools: A Responsive Approach to Creating Learning Environments : Monogr. / Peter C. Lippman . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2010 . - XII, 338 p. ; 23 cm

   Bibliogr. c. 327

   ISBN 978-0-470-28910-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 205049

- 77 -

СД/72/N17ЦБ в 21689

Nair, Prakash et al.

   The Language of School Design : Design Patterns for 21st Century Schools : Monogr. / Prakash Nair, Randall Fielding, Jeffery Lackney . - 2. and fully rev. ed., 2009 . - 214 p. : ill. ; 30 cm

   Endorsed by the National Clearinghouse for Educational Facilities and KnowledgeWorks Foundation

 корица | съдържание 

Сист. No: 205048

Приложно изкуство. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн. Рисуване

- 78 -

СД/74/Б 37ЦБ ГI 227

Бенитес, Кристина П.

   200 идеи за малките апартаменти : Албум / Кристина П. Бенитес . - София : Книгомания, 2012 . - 798 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8432-35-1 

  

Сист. No: 205044


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Александър 51 
Александрова, Маргарита 1 
Аспарухов, Стефан Валтеров 69 
Бараков, Тодор 20 
Баракова, Николета 20 
Бенитес, Кристина П. 78 
Бонев, Здравко 21 
Браун, Лестър Р. 6 
Браунгарт, Майкъл 7 
Василев, Георги П. 21 
Виркен, Ерик 47 
Господинов, Славейко Г. 13 
Господинова, Веселина Д. 10 
Димитров, Георги В. 11 
Димитров, Димитър А. 56 
Димитрова, Мариана 57 
Дойков, Васил 57 
Дойчева, Албена П. 22 
Еленкова, Анета 2 
Зарева, Цветослава И. 9 
Захариева, Румяна 47 
Здравчева, Нели Д. 11 
Иванова, Евелина И. 27 
Иванчев, Илия 27 
Илиев, Пламен 5 
Илиева, Юлия М. 61 
Кадинов, Бойко 58 
Калоянова, Биляна 55 
Калчев, Емил 1 
Касърова, Виолета 3 
Ковачев, Атанас 49 
Конакчиев, Дончо 50 
Кюприбашиева, Райна 69 
Мавродинова, Лиляна 71 
Макдона, Уилям 7 
Малджански, Пламен 11 
Манолова, Емануела Ем. 47 
Маринов, Борислав Д. 10 
Миков, Любомир 72 
Михайлов, Тодор 62 
Младенов, Коста 22 
Ников, Огнян 28 
Николов, Валентин В. 29 
Павлов, Петър Д. 16 
Пенев, Петър Т. 12 
Петрова, Росица 2 
Постоловски, Александар В. 13 
Симеонов, Цветан 69 
Слаев, Александър 50 
Станишев, Георгий 62 
Стойчева, Жана Ст. 51 
Тилев, Жеко 61 
Тотев, Юлиан Й. 30 
Трайкова, Марина Д. 38 
Цановски, Юри П. 14 
Цачев, Стефан 23 
Шарланова, Валентина 73 
Alloway, Brian 24 
Altmann, Frank 48 
Balkowski, Michael 39 
Bengtsson, Jan 75 
Bernhofer, Christian 19 
Boyle, William C. 31 33 
Brandt, Malcolm J. 34 
Brill, Bobby 52 
Brion, Gail M. 32 
Buchroithner, Manfred 15 
Dickmann, Frank 15 
Disse, Markus 35 
Eastman, Chuck 63 
Edwards, Brian 70 
Edzwald, James K. 37 
Fielding, Randall 77 
Gehlen, Ch. 48 
Germany, Shane 67 
Good, Ken 64 
Hankammer, Gunter 41 
Hardin, Brad 65 
Hesse, Wilhelm 42 
Hopfstock, Anja 15 
Horlacher, Hans-B. 35 
Johnson, K. Michael 34 
Kaliske, Michael 17 
Kang Guo Jian 53 
Khameneh, Amin Z. 18 
Konke, Carsten 18 
Koop, Jurgen 42 
Korth, Dietrich 43 
Lackney, Jeffery 77 
Levy, Fancois 66 
LI, Zhenguo 54 
Lingireddy, Srinivasa 32 
Lippman, Peter C. 76 
Lippok, Jurgen 43 
Mechtcherine, V. 48 
Mueller, James A. 33 
Naeser, Bastian 17 
Nair, Prakash 77 
Oliver, Paul 59 
Popel, H. J. 33 
Porteous, Jack 25 
Qiao Hong 26 
Ratnayaka, Don D. 34 
Reul, Horst 44 
Rosenblatt, Arthur 74 
Ross, Peter 25 
Saliha, Alemayehu H. 35 
Schaller, Eberhard 19 
Scherer, Raimar J. 18 
Schneider, Thorsten 45 
Sharlanova, Valentina 73 
Shiratuddin, Mohd F. 67 
Smith, Dana K. 68 
Solihin, Mahmud I. 46 
Sommer, Michael 19 
Sulbaran, Tulio 67 
Tardif, Michael 68 
Thakur, Jay K. 8 
Tung, Yeou-Koung 36 
Yen, Ben-Chie 36 
Zi Yan 60 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Висящи въжени линии 30 
Възстановяване и усилване на сгради. Проблеми, конструктивни решения, практически препоръки 38 
Градът 49 
Департамент "Дизайн и архитектура" 2011-2012 55 
Десет архитектурни заповеди 58 
Дескриптивна геометрия. Равнинни сечения, сенки, отвори 9 
Зидани конструкции : Еврокод 6 20 
Изследване влиянието на рецептурни и технологични фактори върху механичните свойства супервисокоякостни бетони (СВЯБ) 47 
Иконография на големите църковни празници и страданията на Христос 71 
Историческо развитие на урбанистичното планиране на гр. София през последните 20 години 51 
Калибриране на снимки по метода на крайните елементи 11 
Картография 12 
Контрол на материалите за пътни настилки 29 
Координационното проектиране в архитектурата. История, стратегии и перспективи 62 
Метални покривни покривки 61 
Методика за определяне на пропускателната способност на кръгови кръстовища 28 
Напрегнато, деформирано състояние и устойчивост на нецентрично подпрени греди 22 
Основи на финансирането на урбанистичното развитие 50 
От люлка до люлка. Да преосмислим начина, по който произвеждаме 7 
Отчитане влиянието на взваимодействието почва- фундамент- конструкция върху динамичното и сеизмичното поведение на сгради и съоръжения 21 
Планировъчни модели за архитектурна систематизация на биорафинериите 69 
Приложение на ГНСС за изследване премествания на точки при насипни язовирни стени 14 
Приложение на методите за обработка и анализ на космически изображения при формиране и интерпретация на регистрираните в тях обекти 10 
Примерен проект на промишлената сграда със стоманена носеща конструкция, изготвен съгласно Еврокодове 1, 3 и 8 23 
Ръководство за система от знания за управление на проекти 4 
Светът на ръба. Как да предотвратим екологичния и икономическия колапс 6 
Сградите - европейско културно наследство на Русе. Образи и истории 57 
Софийската Света гора. Манастирите около София 73 
Стратегическо поведение на фирмата на строителния пазар у нас с цел реализиране на устойчиви конкурентни предимства 2 
Строително предприемачество и недвижима собственост 5 
Суфизъм, архитектура и изкуство на турците в България 72 
Съоръжения за миграции на животни през пътища и железопътни линии 27 
Теоретична механика 16 
Финанси на предприятието 1 
Финансов анализ 3 
Хомогенизация на Държавната мрежа на Р. Македония с предложение за трансформация на GNSS измервания в Държавната координатна система 13 
Християнските храмове по българските земи (І - ІХ век) 56 
200 идеи за малките апартаменти 78 
A Durability Concept for Strain-Hardening Cement-Based Composites 48 
A-User Oriented Map Design in the SDI Environment Using the Example of a European Reference Map at Medium Scale 15 
Abbrucharbeiten. Grundlagen, Vorbereitung, Durchfuhrung 43 
Aeration systems. Design, Testing, Operation, and Control 31 
Aeration: Principles and Practice 33 
Ancient Towns 53 
Artificial Neural Networks in Water Supply Engineering 32 
Bauen im Bestand. Schaden, Massnahmen und Bauteile 40 
BIM and Construction Management. Proven Tools, Methods, a Workflows 65 
BIM Handbook 63 
BIM in Small-Scale Sustainable Design 66 
Building Information Modeling 68 
Chinese Ancient Bridges 26 
Cities of China - Nanjing life on the water`s edge 52 
Decision Support Tool to Optimize the Operation of Multi Purpose Reservoirs: A Case Study in the Lake Tana Catchment, Ethiopia 35 
Designers' guide to Eurocode 5: Design of Timber Buildings EN 1995-1-1 25 
Discover Smart BIM 64 
Dwellings. The House across the World 59 
Educational Dimensions of School Buildings 75 
Evidence-Based Design of Elementary and Secondary Schools: A Responsive Approach to Creating Learning Environments 76 
Famous Temples in China 60 
Geospatial Techniques for Managing Environmental Resources 8 
Handbuch Bautenschutz und Bausanierung. Schadensursachen, Diagnoseverfahren, Sanierungsmoglichkeiten 44 
Handbuch der Bauerneuerung. Angewandte Bauphysik fur die Modernisierung von Wohngebauden 39 
Heavy Metals in Soils. Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability 24 
Hook Detection on an Overhead Crane. Interagration of a Machine Vision based method for Hook Detection on an Overhead Crane 45 
Hydrosystems Engineering Uncertainty Analysis 36 
Introduction to ArchiCAD: A BIM Application 67 
Museums 74 
Quantifizierung der raeumlichen und zeitlichen Variabilitaeten des Stahlungsflussec in Europa. Bestimmung mittels ISCCP-Daten 19 
Schaden an Gebauden. Erkennen and Beurteilen 41 
Sensorless anti-swing control strategy for automatic gantry crane. Mathematical model-based approaches to estimate the swing motion 46 
Sicherheit bei Kranen 42 
The Kunshan Way 54 
The Language of School Design : Design Patterns for 21st Century Schools 77 
The Modern Airport Terminal : New approaches to airport architecture 70 
Twort's Water Supply 34 
Water Quality & Treatment 37 
Wave-type based Real-Time Prediction of Strong Ground Motion 18 
Zur numerischen Bruchmechanik dissipativer Materialien. Theorie und Anwendung der Methode der materiellen Kraefte 17