НОВИ КНИГИ

Общ Отдел(0)

- 1 -

СД/0/С 77ЦБ а 21188

145 години българска академична книга  : Библиографски справочник /  Състав. Силвия Велинова Найденова, Никола Рачев Казански, Радина Иванова Иванова . - София : Проф. Марин Дринов, 2014 . - 542 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-322-789-1 

  

Сист. No: 206091

Философия(1)

Религия. Теология(2)

Обществени науки(3)

- 2 -

СД/3/А 64ЦБ в 21725

Ангелова, Весела И. и др.

   Оценка на земеделски земи и трайни насаждения : Учебник / Весела И. Ангелова, Иван Генчев Трънков . - София : Стопанство, 2003 . - 180 с. ; 26 см

   

  

Сист. No: 206031

- 3 -

СД/3/Б 16ЦБ а 21179

Бакалова, Виолета Людмилова

   Транспортът в отраслите на икономиката : Моногр. / Виолета Людмилова Бакалова . - София : Стопанство, 2001 . - 120 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 116

   ISBN 954-494-477-Х 

  

Сист. No: 206058

- 4 -

СД/3/Б 70ЦБ а 21175

Ботев, Йордан Ст.

   Административно-териториално устройство на Република България : Моногр. / Йордан Ст. Ботев . - София : Св. Климент Охридски, 2012 . - 280 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-07-3347-0 

  

Сист. No: 206027

- 5 -

СД/3/В 70ЦБ в 21724

Владимирова, Катя И.

   Прогнозиране и планиране. Стратегическо планиране развитието на икономическите системи : Моногр. / Катя И. Владимирова . - София : Стопанство, 2009 . - 416 с. ; 26 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-494-044-0 

  

Сист. No: 206030

- 6 -

Ч/3/Д 51ЦБ б 97018

Джеров, Александър

   Вещно право : Учебник / Александър Джеров . - 8. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела, 2010 . - 440 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0821-3 

  

Сист. No: 206087

- 7 -

ЦБ ДВ 2036 

Йотов, Стефан И.

   Управление на ценови дисбаланси в жилищния сектор (национален, европейски и глобален контекст) : Дис. / Стефан И. Йотов ; Науч. рък. Жулиета С. Манчева . - София : УАСГ, 2013 . - 444 с. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 82

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. Кат. "Организация и икономика на строителството". - Библиогр. с. 441 - 443

  

Сист. No: 206035

- 8 -

СД/3/П 47ЦБ а 21187

Петров, Владимир и др.

   Вещно право : Помагало / Владимир Петров, Методи Марков . - 8. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2014 . - 280 с. ; 18 см

   

   ISBN 978-954-730-881-7 

  

Сист. No: 17513

- 9 -

СД/3/П 90ЦБ в 21723

Прогнозиране и стратегическо планиране  : Моногр. / Катя Владимирова и др . - София : УНСС, 2012 . - 432 с. ; 26 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-644-391-5 

  

Сист. No: 206029

- 10 -

Ч/3/С 77ЦБ б 97019

Стоенчева, Цветка Атанасова

   Регионална икономика : Учебник / Цветка Атанасова Стоенчева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Стопанство, 2010 . - 160 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 159

   ISBN 978-954-644-097-6 

  

Сист. No: 206088

- 11 -

СД/3/С 83ЦБ а 21176

Стоянов, Венцислав и др.

   Правен режим на земеделските земи и горските територии : Приложен коментар и съдебна практика / Венцислав Стоянов, Стойка Куртева, Юлия Стойкова . - София : Труд и право, 2011 . - 384 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-608-188-9 

  

Сист. No: 206028

Математика. Естествени науки(5)

- 12 -

СД/51/Б 21ЦБ а 21198

Балдин, К. В. и др.

   Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев . - 2. изд. . - Москва : Дашков и К, 2014 . - 473 с. : формулы, табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 433 - 434

   ISBN 978-5-394-02108-4 

  

Сист. No: 206142

- 13 -

СД/51/Д 13ЦБ б 97031

Дадаян, Александр Арсенович

   Геометрические построения на плоскости и в пространстве : задачи и решения : Уч. пособие / Александр Арсенович Дадаян . - 2. изд. . - Москва : Инфра-М, 2014 . - 464 с. : ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 460

   ISBN 978-5-16-009146-4 

  

Сист. No: 206139

- 14 -

СД/51/Л 13ЦБ в 21752

Лагутин, Михаил Борисович

   Наглядная математическая статистика : Уч. пособие / Михаил Борисович Лагутин . - 3. исправ. изд. . - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 . - 472 с. : ил. ; 26 см

   Библиогр. с. 456 - 459

   ISBN 978-5-9963-1530-7 

  

Сист. No: 206021

- 15 -

Ч/51/П 47ЦБ а 21185

Петров, Никола Тодоров и др.

   Линейна алгебра и аналитична геометрия : Уч. пособие : Ч. І - ІІ / Никола Тодоров Петров, Никола Петков Зяпков . - Шумен : Епископ Константин Преславски, 2004 . - 21 см

   Библиогр. с. 6

   ISBN 954-577-079-1 

   Ч. І . - 2004 . - 262 с.

   

  

Сист. No: 206066

- 16 -

СД/50/С 97ЦБ в 20912

Състоянието на планетата 2014. Управление за устойчиво развитие  : Доклад на Института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво развитие /  Ред. Лиса Мастни . - София : Книжен тигър, 2014 . - 312 с. ; 26 см

   Азбучен показалец с. 305-312

   ISBN 978-954-429-024-5 

  

Сист. No: 206032

- 17 -

СД/55/Ц 17ЦБ в 21731

Цанков, Цанко Василев

   Морфоструктурен анализ : Моногр. / Цанко Василев Цанков . - София : Графика 19, 2013 . - 162 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 145-151

   ISBN 978-954-9764-34-5 

  

Сист. No: 206045

- 18 -

СД/50/I56ЦБ в 21763

Improving Disaster Resilience and Mitigation - IT Means and Tools  : Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on....Romania.Iasi, 2013, 6-8 november /  Ed. Horia-Nicolai Teodorescu . - Dordrecht : Springer, 2014 . - XVIII, 344 p. : ill. ; 26 cm . -  (NATO Science for Peace and Security Series - C. Environmental Security)

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-94-017-9138-0 

  

Сист. No: 206159

- 19 -

СД/65/P89ЦБ в 21761

Powell, Graham H.

   Modeling for structural analysis : behavior and basics : Monogr. / Graham H. Powell . - Berkeley : Computers and Structures, 2010 . - XX, 366 p. : ill. ; 27 cm

   .

   ISBN 978-0-923907-88-4 

  

Сист. No: 206157

Астрономия. Геодезия(52)

- 20 -

ЦБ ДВ 2044 

Александрова, Наталия Петрова

   Системи за интерактивно обучение в съвременната фотограметрия : Дис. / Наталия Петрова Александрова ; Науч. рък. Борислав Д. Маринов . - София, 2014 . - ІV, 242 л. : с ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 92

   Дис.... защ. при УАСГ Геодезически факултет. - Библиогр. л. 228 - 237 Речник на термините с. 238 - 240

  

Сист. No: 206132

- 21 -

Ч/52/А 66ЦБ а 21177

Андреев, Андрей Иванов

   Физическа геодезия и гравиметрия : Учебник / Андрей Иванов Андреев . - Шумен : Епископ Константин Преславски, 2013 . - 208 с. : с черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 200-205

   ISBN 978-954-577-681-6 

  

Сист. No: 206040

- 22 -

Ч/52/А 66ЦБ а 21178

Андреев, Андрей Иванов

   Ръководство за упражнения по физическа геодезия и гравиметрия / Андрей Иванов Андреев . - Шумен : Епископ Константин Преславски, 2013 . - 102 с. : с черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 102

   ISBN 978-954-577-682-3 

  

Сист. No: 206041

- 23 -

СД/52/Б 13ЦБ б 97021

Багров, Лео

   История русской картографии : Моногр. / Лео Багров . - Москва : Центрполиграф, 2005 . - 523 с. : ил.

   Библиогр. с. 512-521

   ISBN 5-9524-1676-4 

  

Сист. No: 206096

- 24 -

ЦБ ДВ 2037 

Вълчева, Станислава Свиленова

   Състояние и развитие на българската референтна височинна система : Дис. / Станислава Свиленова Вълчева ; Науч. рък. Илия Йовев Илиев . - София : УАСГ, 2014 . - ХХVІ, 192 л. текст, 116 л. прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 90 с.

   Дис....при УАСГ Геодезически фак. кат."Геодезия и геоинформатика". - Библиогр. л.178-191

  

Сист. No: 206038

- 25 -

СД/52/И 64ЦБ б 97032

Инженерная геодезия и геоинформатика  : Учебник /  Ред. Станислав Ильич Матвеев . - Москва : Академический Проект, 2012 . - 486 с. : ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 477 - 478

   ISBN 978-5-8291-1356-8 

  

Сист. No: 205559

- 26 -

ЦБ ДВ 2049 

Кацарска - Филипова, Силвия Любенова

   Методика за използване на съвременни фотограметрични технологии за целите на устройственото планиране : Дис. / Силвия Любенова Кацарска - Филипова ; Науч. рък. Пламен Богданов Малджански . - София, 2014 . - 160 л. : с ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 69

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически факултет кат. "Фотограметрия и картография". - Библиогр. л. 133 - 138, Речник на термините л. 139 147

  

Сист. No: 206137

- 27 -

Ч/52/М 74ЦБ а 21183

Михайлов, Пламен М.

   Ръководство за упражнения по геодезични мрежи / Пламен М. Михайлов . - Шумен : Епископ Константин Преславски, 2007 . - 180 с. : табл., формули ; 21 см

   Библиогр. с. 178

   ISBN 978-954-577-431-7 

  

Сист. No: 206064

- 28 -

Ч/52/П 47ЦБ в 21732

Петров, Димитър Игнатов

   Създаване на орторектифицирани изображения с използване на програмната система за цифрова фотограметрия ERDAS - LPS : Пособие по цифрова фотограметрия / Димитър Игнатов Петров . - Шумен : Епископ Константин Преславски, 2013 . - 208 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 194

   ISBN 978-954-577-677-9 

  

Сист. No: 206046

Механика(531/534)

- 29 -

СД/53/К 13ЦБ б 97036

Кадет, Валерий Владимирович и др.

   Подземная гидромеханика : Учебник / Валерий Владимирович Кадет, Николай Михайлович Дмитриев . - Москва : Академия, 2014 . - 256 с. : ил. ; 22 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 250

   ISBN 978-5-4468-1416-9 

  

Сист. No: 206141

- 30 -

Ч/531/К 78ЦБ а 21184

Колев, Петър Колев и др.

   Приложна механика : Учебник / Петър Колев Колев, Добри Цветков Патьов, Александър Василев Димитров . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2004 . - 318 с., формули ; 21 см

   Библиогр. с. 310

  

Сист. No: 206065

- 31 -

СД/53/A54ЦБ в 21750

Anderson, T. L.

   Fracture Mechanics. Fundamentals and Applications : Monogr. / Ted L. Anderson . - 3. ed. . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2005 . - 622 p. : ill. ; 27 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-8493-1656-2 

  

Сист. No: 206128

- 32 -

СД/53/B12ЦБ б 97025

Bacon, M. et al.

   3-D Seismic Interpretation : Monogr. / Mike Bacon, Rob Simm, Terry Redshaw . - Cambridge : Cambridge University Press, 2009 . - 226 p. : ill. ; 23 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 0 521 79203 7 

  

Сист. No: 206106

- 33 -

СД/53/E44ЦБ в 21759

Elishakoff, Isaac

   Safety Factors and Reliability: Friends or Foes? : Monogr. / Isaac Elishakoff . - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004 . - X, 296 p. : ill. ; 26 cm

   Bibliogr. p. 204 - 255

   ISBN 978-1-4020-1779-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206155

- 34 -

СД/53/E44ЦБ в 21765

Elishakoff, Isaac et al.

   Non-Classical Problems in the Theory of Elastic Stability. Deterministic, Probabilistic and Anti-Optimization Approaches : Monogr. / Isaac Elishakoff, Li Yiwei, James H. Starnes . - Cambridge : Cambridge University Press, 2001 . - XVI, 336 p. : ill. ; 27 cm

   Bibliogr. p. 291 - 326

   ISBN 978-0-521-02010-7 

  

Сист. No: 206163

- 35 -

СД/53/J23ЦБ в 21755

Janssen, Michael et al.

   Fracture Mechanics : Monogr. / Michael Janssen, Jan Zuidema, Russel Wahnhill . - 2.ed. . - Delft : VSSD, 2002-2006 . - XII, 366 p. : ill. ; 27 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 9789040722219 

  

Сист. No: 206151

Приложни науки. Изобретения. Патенти(60)

Медицина. Социална хигиена. Защита от нещастни случаи(61)

Техника. Технически науки(62)

Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство(624)

- 36 -

Ч/624/В 40ЦБ б 97016

Велинов, Константин и др.

   БДС EN 1992-1-1 : Указания / Константин Велинов, Никола Ангелов, Атанас Георгиев . - София : Дайрект Сървисиз, 2014 . - 130 с. : с черт., формули ; 22 см

   Библиогр. с. 6

   ISBN 978-954-92814-6-0 

  

Сист. No: 206083

- 37 -

СД/624/Г 51ЦБ а 21193

Гиясов, Адхам

   Плоскостнные и пространственные конструкции покрытий зданий : Уч. пособие / Адхам Гиясов . - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2008 . - 144 с. : ил., черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 143

   ISBN 978-5-93093-548-6 

  

Сист. No: 206101

- 38 -

СД/624/М 20ЦБ а 21194

Малахова, Анна Николаевна и др.

   Проектирование железобетонных и металлических лестниц : Уч. пособие / Анна Николаевна Малахова, Дина Владимировна Морозова . - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2008 . - 168 с. : ил, черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 166-167

   ISBN 978-5-93093-550-9 

  

Сист. No: 206102

- 39 -

СД/624/М 85ЦБ а 21190

Монахов, Владимир Андреевич

   Динамика упругопластических систем в фазовом пространстве : Уч. пособие / Владимир Андреевич Монахов . - Пенза : ПГУАС, 2004 . - 352 с. : ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 292-300

   ISBN 5-9282-0180-Х 

  

Сист. No: 206095

- 40 -

СД/624/Т 74ЦБ а 21195

Топчий, Дмитрий Владимирович

   Реконструкция и перепрофилирование производственных зданий : Моногр. / Дмитрий Владимирович Топчий . - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2008 . - 144 с. : ил., фотогр. ; 20 см

   Библиогр. с. 142-143

   ISBN 978-5-93093-556-1 

  

Сист. No: 206103

- 41 -

СД/624/B90ЦБ в 21756

Bruneau, Michel et al.

   Ductile Design of Steel Structures : Monogr. / Michel Bruneau, Chia-Ming Uang, Rafael Sabelli . - 2. ed. . - New York : McGraw-Hill, 2011 . - XXII, 906 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-07-162395-7 

  

Сист. No: 206152

- 42 -

СД/624/C25ЦБ в 21764

Carpinteri, Alberto

   Structural mechanics - a unified approach : Monogr. / Alberto Carpinteri . - London : Taylor & Francis, 1997 . - XVI, 762 p. : ill. ; 27 cm

   

   ISBN 978-0419191605 

  

Сист. No: 206162

- 43 -

СД/624/D84ЦБ в 21728

Dubina, Dan et al.

   Design of Cold-formed Steel Structures : Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1-3 - Design of Cold-formed Steel Structures / Dan Dubina, Viorel Ungureanu, Raffaele Landolfo . - Berlin : Ernst & Sohn, 2012 . - XVI, 654 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 633 - 654

   ISBN 978-3-433-02979-4 

  

Сист. No: 206037

- 44 -

СД/624/E44ЦБ в 21766

Elishakoff, Isaac et al.

   Finite Element methods for Structures with Large Stochastic Variations : Monogr. / Isaac Elishakoff, Ren Yongjian : Oxford University Press . - X, 260 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 196 - 245

   ISBN 978-0-19-852631-5 

  

Сист. No: 206164

- 45 -

СД/624/E46ЦБ в 21758

Elnashai, Arm S. et al.

   Fundamentals of earthquake engineering : Monogr. / Arm S. Elnashai, Luidgi Di Sarno . - Chichester : John Wiley & Sons, 2008 . - XXXIV, 348 p. : ill. ; 26 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-470-02483-6 

  

Сист. No: 206154

- 46 -

СД/624/E66ЦБ в 21757

Erdey, Charles K.

   Earthquake engineering : application to design : Monogr. / Charles K. Erdey . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2007 . - XVIII, 428 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-470-04843-6 

  

Сист. No: 206153

- 47 -

СД/624/F85ЦБ в 21727

Franssen, Jean-Marc et al.

   Fire Design of Steel Structures : Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-2 - General actions - Actions on structures exposed to fire. Eurocode 3: Design of steel structures Part 1-2 - General rules - Structural fire design / Jean-Marc Franssen, Paulo Vila Real . - Berlin : Ernst & Sohn, 2010 . - XXIV, 428 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 311 - 318

   ISBN 978-3-433-02974-9 

  

Сист. No: 206036

- 48 -

ЦБ Пр III 132 

Hannewald, Pia et al.

   Quasi-static cyclic tests on RC bridge piers with detailing deficiencies : Monogr. / Pia Hannewald, Martin Bimschas, Alessandro Dazio . - Zurich : ETH Zurich, 2013 . - VIII, 122 p. : ill. ; 30 cm . -  (IBK Bericht ; 352)

   Bibliogr. p. 121

  

Сист. No: 206145

- 49 -

ЦБ Пр III 132 

Klingsch, Eike et al.

   Explosive spalling of concrete in fire : Test report / Eike Klingsch, Andrea Frangi, Mario Fontana . - Zurich : ETH Zurich, 2013 . - VIII, 118 p. : ill. ; 30 cm . -  (IBK Bericht ; 351)

   Bibliogr. p. 82

  

Сист. No: 206144

- 50 -

СД/624/M14ЦБ в 21760

MacLeod, I. A.

   Guidelines for checking computer analysis of building structures : Monogr. / I. A. MacLeod . - London : CIRIA, 1988 . - 24 p. : ill. ; 30 cm . -  (CIRIA Technical Note ; 133)

   Bibliogr. p. 23

   ISBN 0-86017-294-5 

  

Сист. No: 206156

- 51 -

СД/624/T18ЦБ в 21768

Tamboli, Akbar R.

   Handbook of Structural Steel Connection Design and Details : Monogr / Akbar R. Tamboli . - 2. ed. . - New York : McGraw-Hill, 2009 . - XX, 630 p. : ill. ; 25 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-07-155005-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206170

- 52 -

ЦБ Пр III 132 

Versuche an Plattenstreifen aus Stahlbeton unter Laengszug und Querbelastung 2. Serie  : Monogr. / Daniel Locher et al . - Zurich : ETH Zurich, 2014 . - 134 p. : ill., bild. ; 30 cm + CD ROM . -  (IBK Bericht ; 353)

   Bibliogr. p. 133

  

Сист. No: 206146

- 53 -

СД/624/X83ЦБ в 21767

Xu, You-Lin

   Wind effects on cable-supported bridges : Monogr. / You-Lin Xu . - Fusionopolis : John Wiley & Sons, 2013 . - XX, 742 p. : ill. ; 29 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-1-118-18826-6 

  

Сист. No: 206165

Строителна механика. Методи за изчисляване на строителните конструкции(624. 04)

- 54 -

ЦБ ДВ 2040 

Стойнова, Елвина

   Заздравяване на почвите. Експериментално и числено изследване на армирана почвена основа : Дис. / Елвина Стойнова ; Науч. рък. Георги Илов . - София, 2014 . - 192 л. : ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 130

   Дис....защ. при УАСГ Кат. "Геотехника". - Библиогр. л. 186-192

  

Сист. No: 206107

Железопътно строителство. Пътно строителство(625)

- 55 -

ЦБ б 97017, Ч/625/Д 43 

Денчева, Златка

   Горно строене и поддържане на железния път : Учебник / Златка Денчева . - София : КИИП, 2014 . - 272 с. : с черт. ; 23 см

   

  

Сист. No: 206084

- 56 -

Ч/624/К 60ЦБ в 21743

Кисов, Димо Марков и др.

   Усилване на стоманобетонни мостове с композитни материали : Учебник / Димо Марков Кисов, Иван Георгиев Георгиев . - София : ВСУ Любен Каравелов, 2014 . - 112 с. : снимки, формули, черт. ; 30 см

   Библиогр. с. 108

   ISBN 978-954- 331-052-4 

  

Сист. No: 206085

- 57 -

Ч/625/П 47ЦБ в 21740

Петров, Димитър Петров и др.

   Техника и технология на товарно-разтоварни процеси : Учебник / Димитър Петров Петров, Екатерина Стойнева Кирчева . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2001 . - 592 с. ; 27 см

   Библиогр. с. 592

   ISBN 954-12-0074-5 

  

Сист. No: 206069

- 58 -

СД/625/Т 53ЦБ в 21735

Техническа експлоатация и безопасност на транпорта  : Моногр. / Райко Генчев Райков и др . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2002 . - 338 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 327-329

   ISBN 954-12-0083-4 

  

Сист. No: 206054

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника(628)

- 59 -

ЦБ ДВ 2046 

Ангелова, Ирина Ангелова

   Отстраняване на шествалентен хром от подземни води, предназначени за питейно-битови нужди : Дис. / Ирина Ангелова Ангелова ; Науч. рък. Петър Колев Калинков . - София, 2014 . - 235 л. : с ил., диагр. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 37

   Дис....защ. при УАСГ Кат."Водоснабвяване, канализация и пречистване на води. - Библиогр. л. 228 - 235

  

Сист. No: 206134

- 60 -

Ч/628/Д 58ЦБ б 97015

Димитров, Ганчо Хр.

   Намаляване на загубите на вода от водоснабдителните системи : Моногр. / Ганчо Христов Димитров . - София : АВС Техника, 2014 . - 148 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. след всяка част.

   ISBN 978-954-8873-94-9 

  

Сист. No: 206082

- 61 -

ЦБ ДВ 2048 

Изследвания за намаляване на загубите на вода по водопроводните мрежи  : Дис. / Виден Лъчезаров Радованов ; Науч. рък. Петър Колев Калинков . - София, 2014 . - 235 л. : с ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 40

   Дис. ... защ. при УАСГ Кат."Водоснабдяване, канализация и пречистване на води". - Библиогр. л. 228 - 235

  

Сист. No: 206136

- 62 -

СД/628/О 78ЦБ в 21739

Осветление'2004  : Национална конференция. ХІІ. Варна, 2004, 15-17 юни : Сборник доклади /  Ред. Стойо Платиканов . - Габрово : Унив. издателство" Васил Априлов", 2004 . - 274 с. ; 24 см

   Библиогр. след всеки доклад В сборника има статии и резюмета на англ. ез.

   ISBN 954-683-235-9 

  

Сист. No: 206060

- 63 -

Ч/628/П 84ЦБ а 21182

Пранчова, Мая

   Ръководство за курсово проектиране по водоснабдяване и канализация / Мая Николай Пранчова . - София : ВСУ Любен Каравелов, 2004 . - 56 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 53

   ISBN 954-91127-3-Х 

  

Сист. No: 206062

Селско стопанство. Горско стопанство(63)

Жилища. Вътрешно устроиство и обзавеждане(64)

Управление на предприятията. Организация на производството. Автоматизация на инженерния труд (65)

- 64 -

СД/65/F38ЦБ в 21762

Fenton, Norman et al.

   Risk assessment and decision analysis with Bayesian networks : Monogr. / Norman Fenton, Martin Neil . - Boca Raton : CRC Press, 2013 . - XX, 503 p. : ill. ; 27 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-1-4398-0910-5 

  

Сист. No: 206158

- 65 -

СД/33/G95ЦБ в 21754

Gupta, Aparna

   Risk Management and Simulation : Monogr. / Aparna Gupta . - Boca Raton : CRC Press, 2014 . - ХХІХ, 492 p. : ill. ; 27 cm

   Bibliogr. p. 479 - 484

   ISBN 978-1-4398-3594-4 

  

Сист. No: 206143

Химическа технология. Химическа промишленост(66)

Различни производства и занаяти. Лека промишленост(67/68)

Фина механика. Автоматика. Техническа кибернетика(681)

Строителство(69)

- 66 -

СД/69/В 63ЦБ б 97035

Вирина, Наталья Евгеньевна и др.

   Основы экономики строительства : Учебник / Наталья Евгеньевна Вирина, Ольга Викторовна Попова . - Москва : Академия, 2014 . - 240 с. : ил. ; 22 см . -  (Професиональное образование)

   Библиогр. с. 232 - 234

   ISBN 978-5-4468-0789-5 

  

Сист. No: 206140

- 67 -

СД/69/К 89ЦБ б 97034

Краснов, Владимир Иванович

   Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : Учебник / Владимир Иванович Краснов . - Москва : Инфра-М, 2012 . - 224 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 220

   ISBN 978-5-16-004299-2 

  

Сист. No: 206001

- 68 -

СД/69/Ф 47ЦБ а 21196

Леденев, Владимир Иванович и др.

   Физико-технические основы эксплуатации кирпичных стен : Уч. пособие / Владимир Иванович Леденев, Ирина Владимировна Матвеева, Павел Владиславович Монастырев . - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2008 . - 160 с. : ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 140-141

   ISBN 978-5-93093-531-8 

  

Сист. No: 206105

- 69 -

Ч/69/М 86ЦБ б 97013

Монев, Петко Г.

   Ценообразуване в строителството : Учебник / Петко Г. Монев . - Варна, 2002 . - 244 с. ; 22 см

   Изд. Икономически университет - Варна Библиогр. 242 - 243

   ISBN 954-21-0153-8 

  

Сист. No: 206068

- 70 -

СД/69/Н 26ЦБ а 21181

Наръчник за изучаване и прилагане на европейски хармонизирани документи за електрически уреди в сгради  : : Т. 1 - /  Състав. Божидар Кибаров . - София : Асоциация Електроконтрол, 2004 - . - 21 см

   

   ISBN 954-9319-02-4 

   Т. 1 . - 2004 . - 104 с.

   

  

Сист. No: 206061

- 71 -

СД/69/О 38ЦБ б 97023

Ограждающие конструкции с использованием бетонов низкой теплопроводности (основы теории, методы расчета и технологическое проектирование)  : Моногр. / Юрий Михайлович Баженов и др . - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2008 . - 320 с. : ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 304-315

   ISBN 978-5-93093-520-2 

  

Сист. No: 206100

- 72 -

СД/69/С 87ЦБ б 96400

Строително предприемачество и недвижима собственост  : Сборник доклади от 28-ма научно-практическа конференция с международно участие - ноември 2013 г. /  Ред. Пламен Илиев . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 554 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия В сборника има статии на англ. и рус. ез. Резюмета на англ. ез.

  

Сист. No: 206039

- 73 -

СД/69/Т 49ЦБ б 97024

Теория здания  : Моногр. : Т. 1 - / С. Н. Булгаков и др . - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2007 - . - 22 см

   Библиогр. след всяка глава

   ISBN 5-93093- 

   Т. 1. Здание - оболочка . - 2007 . - 280 с.

   

  

Сист. No: 206104

- 74 -

ЦБ Пр III 132 

Fischer, Katharina

   Societal decision-making for optimal fire safety : Monogr. / Katharina Fischer . - Zurich : ETH Zurich, 2014 . - X, 174 p. : ill. ; 30 cm . -  (IBK Bericht ; 357)

   Bibliogr. p. 161 - 173

  

Сист. No: 206150

Строителни материали. Строителни елементи(691)

- 75 -

СД/69/Г 79ЦБ а 21191

Грэбуа, Анатоль

   Облицовка поверхностей камнем от А до Я : Практическое пособие для архитекторов, дизайнеров и строителей / Анатоль Грэбуа . - Ростов на Дону : Феникс, 2012 . - 125 с. : цв. ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 122

   ISBN 978-5-222-19610-6 

  

Сист. No: 206098

- 76 -

СД/69/С 75ЦБ б 97012

Стефанов, Стефан Ив.

   Строителна керамика : Моногр. / Стефан Ив. Стефанов . - София : Амадеус'с Къмпани, 2001 . - 328 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 297 - 328

   ISBN 954-9897-07-9 

  

Сист. No: 206063

- 77 -

СД/69/B86ЦБ в 21737

Brito, Jorge de et al.

   Recycled Aggregate in Concrete. Use of Industrial, Construction and Demolition Waste : Monogr. / Jorge de Brito, Nabajyoti Saikia . - London : Springer, 2013 . - XI, 446 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-1-4471-4539-4 

  

Сист. No: 206056

- 78 -

СД/69/D26ЦБ б 97028

Davidovits, Joseph

   Geopolymer Chemistry and Applications : Monogr. / Joseph Davidovits . - 3. ed. . - Saint-Quentin : Institut Geopolymere, 2011 . - ХІІ, 612 p. : ill. ; 23 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 9782951482050 

  

Сист. No: 206116

- 79 -

ЦБ Пр III 132 

Klingsch, Eike

   Explosive spalling of concrete in fire : Monogr. / Eike Klingsch . - Zurich : ETH Zurich, 2014 . - 252 p. : ill. ; 30 cm . -  (IBK Bericht ; 356)

   

  

Сист. No: 206149

- 80 -

ЦБ Пр III 132 

Klippel, Michael et al.

   Fire tests on finger-jointed timber boards : Monogr. / Michael Klippel, Andrea Frangi . - Zurich : ETH Zurich, 2014 . - XII, 118 p. : ill. ; 30 cm . -  (IBK Bericht ; 354)

   Bibliogr. p. 117 - 118

  

Сист. No: 206147

- 81 -

СД/69/M48ЦБ в 21736

Mehta, P. Kumar et al.

   Concrete. Microstructure, Properties, and Materials : Monogr. / P. Kumar Mehta, Paulo J. M. Monteiro . - 4. ed. . - New York : McGraw-Hill, 2014 . - XXIV, 676 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-07-179787-0 

  

Сист. No: 206055

- 82 -

СД/69/N50ЦБ в 21738

Neville, A. M.

   Properties of concrete : Monogr. / A. M. Neville . - 5. ed. . - London : Pearson, 2011 . - XX, 847 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-273-75580-7 

  

Сист. No: 206057

- 83 -

ЦБ Пр III 132 

Wanninger, Flavio et al.

   Investigation of a post-tensioned timber connection : Test report / Flavio Wanninger, Andrea Frangi . - Zurich : ETH Zurich, 2014 . - X, 98 p. : ill. ; 30 cm . -  (IBK Bericht ; 355)

   Bibliogr. p. 97 - 98

  

Сист. No: 206148

Изкуство(7)

- 84 -

СД/7/И 52ЦБ в 21729

Илиев, Илия

   Орнамент : Моногр. / Илия Илиев . - София : Национална художествена академия, 2014 . - 174 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2988-15-1 

  

Сист. No: 206042

- 85 -

СД/7/Л 79ЦБ в 21693

Лозанова, Саша

   24 века изображения архетипи в изкуството по българските земи. Античност. Средновековие. Възраждане : Моногр. / Саша Лозанова . - София : Проф. Марин Дринов, 2014 . - 148 с., 100 с. : цв. снимки ; 30 см

   В книгата има рез. на англ.ез. - Библиогр. с. 131-134 и под линия Предм. пок. с. 135-144

   ISBN 978-954-430-322-731-0 

  

Сист. No: 206090

- 86 -

СД/9/С 70ЦБ в 21721

Станчева, Магдалина

   Мадарският конник : Моногр / Магдалина Станчева . - София : Нов български университет, 2013 . - 129 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 123-129

   ISBN 978-954-535-761-9 

  

Сист. No: 206024

Планиране на населените места. Градоустройство. Ландшафт. Урбанизъм(71)

- 87 -

СД/3/Б 16ЦБ в 21744

Бакалова, Валентина и др.

   Актуални въпроси на устройството на територията и кадастъра : Моногр. / Валентина Бакалова, Игор Янкулов . - София : Труд и право, 2011 . - 344 с., ХХVІІІ с. : схеми ; 24 см + CD ROM

   

   ISBN 978-954-608-182-7 

  

Сист. No: 206086

- 88 -

СД/71/Б 65ЦБ в 21730

Борисова, Биляна Богомилова

   Ландшафтна екология и ландшафтно планиране : Моногр. / Биляна Богомилова Борисова . - София : Проф. Марин Дринов, 2013 . - 284 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 266-281 Резюме на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-670-2 

  

Сист. No: 206043

- 89 -

СД/71/К 13ЦБ б 97022

Казаков, Лев Константинович

   Ландшафтоведение : Учебник / Лев Константинович Казаков . - Москва : Академия, 2011 . - 336 с. : ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 326-330

   ISBN 978-5- 7695-7991-2 

  

Сист. No: 206097

- 90 -

СД/9/К 93ЦБ б 97009

Културното наследство в съвременния град  : Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева /  Ред. Цветана Чолова, Зарко Ждраков, Румен Генов . - София : Нов български университет, 2011 . - 344 с. ; 23 см

   Библиогр. след всеки труд Библиогр. на трудовете на автора с. 15-60

   ISBN 978-954-535-645-2 

  

Сист. No: 206023

- 91 -

СД/71/М 57ЦБ в 21722

Миленов, Кристиян

   Плиска - новия европейски център през ранното Средновековие : размисли върху високата култура и държавност, заложени в планирането и изграждането на първата българска столица на Балканите : Моногр. / Кристиян Миленов ; Прев. на нем. Милен Иванов . - София : Нов български университет, 2012 . - 64 с. : с ил.

   Библиогр. с. 47 В книгата има паралелен текст на нем. ез.

   ISBN 978-954-535-087-7 

  

Сист. No: 206025

- 92 -

ЦБ ДВ 2041 

Мутафчийска, Ирина Георгиева

   Модели за интегрирано социално-икономическо и пространствено развитие на малките общини в България : Дис. / Ирина Георгиева Мутафчийска ; Науч. рък. Веселина Троева . - София, 2014 . - 168 л. : 13 л. прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 42

   Дис....защ. при УАСГ Арх. фак. кат"Градоустройство". - Библиогр. л. 161-167

  

Сист. No: 206108

- 93 -

СД/9/П 69ЦБ а 21174

Полиняк, Франсоа дьо

   Раждането на гръцкия град. Култове, пространство и общество VІІІ - VІІ век пр. Хр. : Моногр. / Франсоа дьо Полиняк ; Прев. от фр. Весела Атанасова . - София : Нов български университет, 2009 . - 294 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 254 - 294

   ISBN 978-954-535-572-1 

  

Сист. No: 206022

- 94 -

СД/71/С 30ЦБ в 21753

Севостьянов, Анатолий Васильевич и др.

   Основы градостроительства и планировка населенных мест : Учебник / Анатолий Васильевич Севостьянов, Алексей Витальевич Новиков, Мария Динаровна Сафарова . - Москва : Академия, 2014 . - 288 с. : ил. ; 26 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 280 - 282

   ISBN 978-5-4468-0550-1 

  

Сист. No: 206073

- 95 -

ЦБ ДВ 2039 

Чангулев, Владимир Асенов

   Урбанистични принципи за приобщаване на културното наследство в структурата на съвременния град /на примера на градовете по Българското Дунавско крайбрежие/ : Дис. : Т. 1-2 / Владимир Асенов Чангулев ; Науч. рък. Георги Бояров ; Науч. конс. Веселина Троева . - София, 2014 . - 30 см

   Дис.... защ. при УАСГ Арх. фак. Катедра "Градоустройство". - Библиогр. л. 174-181

   Т. 1 . - 2014 . - 185 л.

   

  

Сист. No: 206074

- 96 -

ЦБ ДВ 2039 

Чангулев, Владимир Асенов

   Урбанистични принципи за приобщаване на културното наследство в структурата на съвременния град /на примера на градовете по Българското Дунавско крайбрежие/ : Дис. : Т. 1-2 / Владимир Асенов Чангулев ; Науч. рък. Георги Бояров ; Науч. конс. Веселина Троева . - София, 2014 . - 30 см

   Дис.... защ. при УАСГ Арх. фак. Катедра "Градоустройство". -

   Т. 2. Приложения . - 2014 . - 60 л.

   

  

Сист. No: 206075

Архитектура(72)

- 97 -

СД/72/А 90, ЦБ в 21734 

Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление  : Транснационално проучване на архитектурните обекти, включени в проекта /  Ред. Георги Кайтазов, Емилия Кълева . - София, 2013 . - 446 с. : снимки ; 30 с. + CD ROM + Приложение 12 с. . -  (АТРИУМ)

   Библиогр. под линия Изд. Национален институт за недвижимо културно наследство В книгата има приложение на англ. ез. 38 с.

  

Сист. No: 206048

- 98 -

Ч/72/В 97ЦБ в 21733

Върбанова, Валентина Пенева

   Въведение в архитектурата : Учебник за студенти по специалностите "Архитектура" и "САСС" във Висшето строително училище "Любен Каравелов" / Валентина Пенева Върбанова . - София : ВСУ Любен Каравелов, 2013 . - 133 с. : с ил., снимки ; 30 см

   Библиогр. с. 130 Речник на термините с. 4-130

   ISBN 978-954-331-045-6 

  

Сист. No: 206047

- 99 -

СД/72/И 21ЦБ ГI 247

Иванов, Ивайло

   Часовниковите кули в България и сградите с часовници в началото на ХХІ век : Албум / Ивайло Иванов . - София : Бико България, 2014 . - 272 с. : ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 270

   ISBN 978-619-90048-2-1 

  

Сист. No: 206129

- 100 -

ЦБ ДВ 2043 

Любенова, Екатерина Тодорова

   Жилища в адаптирани промишлени пространства : Дис. / Екатерина Тодорова Любенова ; Науч. рък. Калин Павлов Тихолов . - София, 2014 . - 164 л. : с ил., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 51

   Дис....защ. при УАСГ Арх. фак. кат."Интериор и дизайн за архитектура". - Библиогр. л. 161-163

  

Сист. No: 206110

- 101 -

СД/72/О 25ЦБ а 21192

Объемно-пространственная композиция в архитектуре  : Моногр. / Владимир Федорович Кринский и др ; Ред. А. В. Степанов . - Москва : Архитектура-С, 2012 . - 193 с. : ил. ; 22 см . -  (Специальность Архитектура)

   Библиогр. с. 193

   ISBN 978-5-9647-0232-0 

  

Сист. No: 206099

- 102 -

ЦБ ДВ 2035 

Панджарова, Велина Ат.

   Архитектура на средновековния замък в Европа ХІ - ХІV век : Дис. / Велина Ат. Панджарова ; Науч. рък. Марта Петрова . - София : УАСГ, 2014 . - 278 с., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат с.60

   Дис.... защ. при УАСГ Архитектурен фак. кат."История и теория на архитектурата". - Библиогр. с. 270 - 277

  

Сист. No: 206034

- 103 -

СД/72/П 91ЦБ б 97027

Проектиране на защитена, предвидима жизнена среда  : Моногр. : Кн. 1 - 5 . - София : ВСУ Любен Каравелов, 2013 - . - 28 см . -  (Пет книги за архитектурата)

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-331-044-9 

   Кн. 1. Военното строителство като подпомагащо създаването на наука без прецедент . - 2013 . - 800 с. : ил.

   

  

Сист. No: 206113

- 104 -

СД/72/Р 28ЦБ ГI 244

Райс, Мэтью

   Архитектура. Просто о сложном : Иллюстрированный атлас / Мэтью Райс ; Пер. с англ. Т. Г. Лисицына . - Москва : Астрель, 2012 . - 224 с. : ил. ; 20 см

   Указатель имен с. 218 Указатель мест с. 219 Указатель терминов с. 220-223

   ISBN 978-5-271-45144-7 

  

Сист. No: 206094

- 105 -

СД/72/Р 29ЦБ в 21751

Райчевски, Стоян

   Строителният гений на българите през вековете : Моногр. / Стоян Райчевски . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 464 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 457 - 463

   ISBN 978-954-09-0893-9 

  

Сист. No: 206130

- 106 -

СД/72/Р 97, ЦБ в 21734 

Ръководство за управление, опазване, нова функция и икономическа валоризация на архитектурата на тоталитарните режими от 20-ти век  /  Ред. Георги Кайтазов, Ленко Григоров . - София, 2013 . - 180 с., снимки, табл. ; 30 см

   Изд. Национален институт за недвижимо културно наследство

  

Сист. No: 206049

- 107 -

Ч/72/С 18ЦБ б 97010

Сандев, Коста Владимиров

   Архитектурен език и визуални изкуства : Студия / Коста Владимиров Сандев . - Благоевград : Смилков, 2014 . - 72 с. ; 23 см

   Изд. на НХА. Фак. Изящни изкуства. Кат. Живопис

   ISBN 978-954-92581-6-5 

  

Сист. No: 206044

- 108 -

СД/72/С 82ЦБ в 21742

Столаров, Пеньо

   Сгради и обществени пространства. Строителство, обновяване и реконструкция : Моногр. / Пеньо Столаров . - София : Нов български университет, 2014 . - 288 с. : черт., снимки ; 27 см

   Библиогр. с. 260-261

   ISBN 978-954-535-814-2 

  

Сист. No: 206077

- 109 -

ЦБ ДВ 2042 

Типология на апартаментните сгради за временно обитаване по обитаване по българското черноморско крайбрежие  : Дис. / Евгения Димитрова Димова-Александрова ; Науч. рък. Недялко Иванов Бончев . - София, 2014 . - 180 л. : с ил., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 75

   Дис....защ. при УАСГ Арх. фак. кат."Жилищни сгради". - Библиогр. л. 177-180

  

Сист. No: 206109

- 110 -

СД/72/Х 52ЦБ а 21189

Хирн, Фил

   100 величайших идей, изменивших архитектуру : Моногр. / Фил Хирн ; Пер. с англ. А. Е. Кулаков . - Москва : АСТ, 2013 . - 384 с. : ил., фотогр. ; 20 см

   Библиогр. с. 373 - 379

   ISBN 978-5-17-077965-9 

  

Сист. No: 206092

- 111 -

СД/72/Х 89ЦБ б 97030

Хроника на едно забележително съзидание. Централните общински минерални бани в София - хронология на проектиране и строителство  / Любинка Стоилова и др . - София : ИТУС' 98, 2014 . - 112 с. : ил.

   Изд. ОКИ "Музей за история на София"

   ISBN 978-954-91061--7-6 

  

Сист. No: 206131

- 112 -

СД/72/C11ЦБ ГI 249

Cabins & Cottages : The Basics of Buildin a Gateway Retreat for Hunting, Camping and Rustic Living

   Cabins & Cottages : The Basics of Building a Gateway Retreat for Hunting, Camping and Rustic Living : Album . - Petersburg : Skills Institute Press, 2011 . - 160 p. : ill. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-56523-539-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206167

- 113 -

СД/72/C78ЦБ а 21186

Copeland, Gregory A.

   Camp Design: Master Planning Basics : Monogr. / Gregory A. Copeland . - Akron : Domokur/Architects, 2011 . - 166 p. : ill. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 164

   ISBN 978-1-46374-994-1 

  

Сист. No: 206080

- 114 -

ЦБ ДВ 2038 

Dechow, Philipp

   Die Fassade als stadtraumdildendes Element : Diss. / Philipp Dechow ; Hauptb. Michael Trieb ; Mitb. Gerd de Bruyn . - Stuttgart, 2014 . - 400 p. ; 30 cm

   Diss. fur...vorgelegt bei der Fak. Architektur und Stadtplannung der Univ. Stuttgart. - Bibliogr. p. 390 - 399

  

Сист. No: 206051

- 115 -

СД/72/F75ЦБ ГII 276

Forget your past. Communist-Era Monuments in Bulgaria  : Album / Nikola Mihov . - Plovdiv : Janet 45 Publ., 2012 . - 110 p. : ill. ; 21x30 cm

   

   ISBN 978-954-491-803-3 

  

Сист. No: 206026

- 116 -

СД/72/H30ЦБ в 21783

Harrison, Andrew et al.

   Design for the Changing Educational Landscape: Space, Place and Future of Learning : Monogr. / Andrew Harrison, Les Hutton . - New York : Routledge, 2014 . - VIII, 300 p. : ill. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 261 - 289

   ISBN 978-0-415-51757-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206169

- 117 -

СД/72/H83ЦБ ГI 175

Housing in Vienna. Innovative, Social and Ecological  : Album /  Ed. Alexandra Vienhauser . - Vienna, 2008 . - 128 p. : ill. ; 20 cm

   Изложба Виенският модел. Жилищна среда за 21-ви век, подготвена със съдействието на отдел "Жилищна политика, строителство и благоустройство" в община Виена

  

Сист. No: 206070

- 118 -

СД/72/I61ЦБ в 21769

Ingersoll, Richard et al.

   World Architecture: A Cross - Cultural History : Monogr. / Richard Ingersoll, Spiro Kostof . - London : Oxford University Press, 2012 . - 978 p. : ill. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 968 - 978

 корица | съдържание 

Сист. No: 206171

- 119 -

ЦБ ДБ 8907 

Knubben, Elias

   Untersuchung zur Komfort- und Energieeffizienzsteigerung in Wohnstaetten durch Einsatz schaltbarer Oeffnungen in Gebaeudehuellen zur dezentralen Belueftung : Diss. / Elias Knubben ; Hauptb. Werner Sobek ; Mitb. Klaus Sedlbauer . - Stuttgart, 2014 . - 120 p. ; 22 cm

   Diss. fur...vogeledt bei der Fak. Architektur und Stadtplanung der Univ. Stuttgart. - Bibliogr. p. 111 - 119

  

Сист. No: 206052

- 120 -

СД/72/K77ЦБ ГIII 787

Kotnik, Jure

   New Designs in Kindergartens : Desing Guide + 31 Case Studies : Monogr. / Jure Kotnik . - Barcelona : LinksBooks, 2014 . - 320 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-84-15492-84-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206168

- 121 -

СД/72/M26, ЦБ в 21734 

Manual of wise management preservation reuse and economic valorisation of Architecture of Totalitarian Regimes of the 20 Century  /  Ed. Tadeja Zapancic, Sonja Ifko . - Ljubljana, 2013 . - 208 p. ; 30 cm + CD ROM

   Publ. Municipality of Forli and Univ. of Ljubljana, Fak. of Architecture

   ISBN 978-961-6823-32-6- 

  

Сист. No: 206050

- 122 -

СД/72/N52ЦБ в 21770

Newhouse, Victoria

   Site and Sound: The Architecture and Acoustics of New Opera Houses and Concert Halls : Monogr. / Victoria Newhouse . - New York : The Monacelli Press, 2012 . - 272 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-1-58093-281-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206172

- 123 -

СД/72/P41ЦБ в 21745

Penner, Richard et al.

   Hotel Design. Plannung and Development : Monogr. / Richard Penner, Lawrence Adams, Stephani K. A. Robson . - 2. ed. . - New York : W. W. Norton & Company, 2013 . - 444 p. : ill. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 424-425

   ISBN 978-0-393-73385-3 

  

Сист. No: 206111

- 124 -

СД/72/P77ЦБ ГII 422

Plunkett, Drew et al.

   Detail in Contemporary Bar and Restaurant Design (Detailing for Interior Design) : Monogr. / Drew Plunkett, Olga Reid . - London : Laurence King Rublishing, 2013 . - 192 p. : ill. ; 28 cm + CD ROM

   

   ISBN 1-85669- 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206173

- 125 -

СД/72/S34ЦБ ГIII 786

Schmolke, Birgit

   Construction and design manual. Theatres and Concert Halls : Album / Birgit Schmolke . - Berlin : DOM Publishers, 2011 . - 304 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-3-86922-178-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206166

- 126 -

СД/72/W66ЦБ ГI 175

Wiener Wohnbau. Innovativ. Sozial. Oekologisch  : Album /  Ed. Alexandra Vienhauser . - Wien, 2008 . - 128 p. : ill. ; 21 cm

   Изложба Виенският модел. Жилищна среда за 21-ви век, подготвена със съдействието на отдел "Жилищна политика, строителство и благоустройство" в община Виена

  

Сист. No: 206071

Приложно изкуство. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн. Рисуване(74)

- 127 -

СД/71/Б 71ЦБ б 97033

Бочкова, Ирина Юрьевна и др.

   Интерьерное озеленение : Учебник / Ирина Юрьевна Бочкова, Ольга Николаевна Бобылева . - Москва : Академия, 2014 . - 256 с. : 16 с. цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 259

   ISBN 978-5-4468-0536-5 

  

Сист. No: 205999

- 128 -

ЦБ ДВ 2047 

Костадинова, Даниела Георгиева

   Интериорът на лечебните заведения : Дис. / Даниела Георгиева Костадинова ; Науч. рък. Калин Павлов Тихолов . - София, 2014 . - 200 л. : с ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 64

   Дис....защ. при УАСГ Арх. фак. кат."Интериор и дизайн за архитектурата". - Библиогр. л. 195 - 197

  

Сист. No: 206135

- 129 -

СД/74/Л 79ЦБ в 21726

Лозанова, Саша

   Изкуството в дизайна. Европейска архитектура, интериорна среда и изделия на дизайна след 1830 г. : Уч. пособие за магистрати в Лесотехническия университет / Саша Лозанова . - София : Графика-19, 2014 . - 312 с. : с ил. ; 26 см

   Библиогр. с. 276-278. - В книгата има резюмета на рус. и англ. език. - Речник на термините с. 279- 284. - Именен показалец с. 285- 295.

   ISBN 978-954-9764-35-2 

  

Сист. No: 206033

- 130 -

ЦБ ДВ 2045 

Рафаилов, Евгени Светлозаров

   Вертикалната комуникация в интериорното пространство : Дис. / Евгени Светлозаров Рафаилов ; Науч. рък. Евлоги Иванов Цветков . - София, 2014 . - 135 л. : схеми, фотогр. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 78

   Дис....защ. при УАСГ Арх. фак. кат." Интериор и дизайн за архитектурата". - Библиогр. л. 134 - 135

  

Сист. No: 206133

- 131 -

СД/72/R20ЦБ ГII 419

Rani, Ruzaimi Mat et al.

   Sketching Masterclass : Album / Ruzaimi Mat Rani, Ezihaslinda Ngah . - Beverly : Rockport Publishers, 2014 . - 226 p. : ill. ; 25 cm

   Bibliogr. p. 225

   ISBN 978-1-59253-934-5 

  

Сист. No: 206078

- 132 -

СД/72/R20ЦБ ГII 420

Rani, Ruzaimi Mat et al.

   Drawing Masterclass : Album / Ruzaimi Mat Rani, Ezihaslinda Ngah . - Beverly : Rockport Publishers, 2010 . - 228 p. : ill. ; 27 cm

   Bibliogr. p. 227

   ISBN 978-1-59253-933-8 

  

Сист. No: 206079

- 133 -

СД/72/R20ЦБ ГII 421

Rani, Ruzaimi Mat et al.

   Sketching Basics: One Point Perspective : Album / Ruzaimi Mat Rani, Rashidi Othman, Aidaliza Aga Mond Jaladin . - Bevarly : Rockport Publishers, 2012 . - 206 p. : ill. ; 27 cm

   Bibliogr. p. 203

   ISBN 978-1-59253-932-1 

  

Сист. No: 206081


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Наталия Петрова 20 
Ангелов, Никола 36 
Ангелова, Весела И. 2 
Ангелова, Ирина Ангелова 59 
Андреев, Андрей Иванов 21 22 
Атанасова, Весела 93 
Багров, Лео 23 
Баженов, Юрий Михайлович 71 
Бакалова, Валентина 87 
Бакалова, Виолета Людмилова 3 
Балдин, К. В. 12 
Башлыков, В. Н. 12 
Бобылева, Ольга Николаевна 127 
Бончев, Недялко Иванов 109 
Борисова, Биляна Богомилова 88 
Ботев, Йордан Ст. 4 
Бочкова, Ирина Юрьевна 127 
Бояров, Георги 95 96 
Булгаков, С. Н. 73 
Велинов, Константин 36 
Вирина, Наталья Евгеньевна 66 
Владимирова, Катя 9 
Владимирова, Катя И. 5 
Вълчева, Станислава Свиленова 24 
Върбанова, Валентина Пенева 98 
Генов, Пламен Генов 103 
Генов, Румен 90 
Георгиев, Атанас 36 
Георгиев, Иван Георгиев 56 
Гиясов, Адхам 37 
Григоров, Ленко 106 
Грэбуа, Анатоль 75 
Дадаян, Александр Арсенович 13 
Денчева, Златка 55 
Джеров, Александър 6 
Димитров, Александър Василев 30 
Димитров, Ганчо Христов 60 
Димова-Александрова, Евгения Димитрова 109 
Дмитриев, Николай Михайлович 29 
Ждраков, Зарко 90 
Зяпков, Никола Петков 15 
Иванов, Ивайло 99 
Иванов, Милен 91 
Иванова, Радина Иванова 1 
Илиев, Илия 84 
Илиев, Илия Йовев 24 
Илиев, Пламен 72 
Илов, Георги 54 
Йотов, Стефан И. 7 
Кадет, Валерий Владимирович 29 
Казаков, Лев Константинович 89 
Казански, Никола Рачев 1 
Кайтазов, Георги 97 106 
Калинков, Петър Колев 59 61 
Кацарска - Филипова, Силвия Любенова 26 
Кибаров, Божидар 70 
Кирчева, Екатерина Стойнева 57 
Кисов, Димо Марков 56 
Колев, Петър Колев 30 
Костадинова, Даниела Георгиева 128 
Краснов, Владимир Иванович 67 
Кринский, Владимир Федорович 101 
Кулаков, А. Е. 110 
Куртева, Стойка 11 
Кълева, Емилия 97 
Лагутин, Михаил Борисович 14 
Леденев, Владимир Иванович 68 
Лисицына, Т. Г. 104 
Лозанова, Саша 85 129 
Любенова, Екатерина Тодорова 100 
Малахова, Анна Николаевна 38 
Малджански, Пламен Богданов 26 
Манчева, Жулиета С. 7 
Маринов, Борислав Д. 20 
Марков, Методи 8 
Мастни, Лиса 16 
Матвеев, Станислав Ильич 25 
Матвеева, Ирина Владимировна 68 
Миленов, Кристиян 91 
Михайлов, Пламен М. 27 
Монастырев, Павел Владиславович 68 
Монахов, Владимир Андреевич 39 
Монев, Петко Г. 69 
Морозова, Дина Владимировна 38 
Мутафчийска, Ирина Георгиева 92 
Найденова, Силвия Велинова 1 
Новиков, Алексей Витальевич 94 
Панджарова, Велина Ат. 102 
Патьов, Добри Цветков 30 
Петров, Владимир 8 
Петров, Димитър Игнатов 28 
Петров, Димитър Петров 57 
Петров, Никола Тодоров 15 
Петрова, Марта 102 
Платиканов, Стойо 62 
Полиняк, Франсоа дьо 93 
Попова, Ольга Викторовна 66 
Пранчова, Мая Николай 63 
Радованов, Виден Лъчезаров 61 
Райков, Райко Генчев 58 
Райс, Мэтью 104 
Райчевски, Стоян 105 
Рафаилов, Евгени Светлозаров 130 
Рукосуев, А. В. 12 
Сандев, Коста Владимиров 107 
Сафарова, Мария Динаровна 94 
Севостьянов, Анатолий Васильевич 94 
Станчева, Магдалина 86 
Степанов, А. В. 101 
Стефанов, Стефан Ив. 76 
Стоенчева, Цветка Атанасова 10 
Стоилова, Любинка 111 
Стойкова, Юлия 11 
Стойнова, Елвина 54 
Столаров, Пеньо 108 
Стоянов, Венцислав 11 
Тихолов, Калин Павлов 100 128 
Топчий, Дмитрий Владимирович 40 
Троева, Веселина 92 95 96 
Трънков, Иван Генчев 2 
Хирн, Фил 110 
Цанков, Цанко Василев 17 
Цветков, Евлоги Иванов 130 
Чангулев, Владимир Асенов 95 96 
Чолова, Цветана 90 
Янкулов, Игор 87 
Adams, Lawrence 123 
Anderson, Ted L. 31 
Bacon, Mike 32 
Bimschas, Martin 48 
Brito, Jorge de 77 
Bruneau, Michel 41 
Bruyn, Gerd de 114 
Carpinteri, Alberto 42 
Chia-Ming Uang 41 
Copeland, Gregory A. 113 
Davidovits, Joseph 78 
Dazio, Alessandro 48 
Dechow, Philipp 114 
Dubina, Dan 43 
Elishakoff, Isaac 33 34 44 
Elnashai, Arm S. 45 
Erdey, Charles K. 46 
Fenton, Norman 64 
Fischer, Katharina 74 
Fontana, Mario 49 
Frangi, Andrea 49 80 83 
Franssen, Jean-Marc 47 
Gupta, Aparna 65 
Hannewald, Pia 48 
Harrison, Andrew 116 
Hutton, Les 116 
Ifko, Sonja 121 
Ingersoll, Richard 118 
Jaladin, Aidaliza Aga Mond 133 
Janssen, Michael 35 
Klingsch, Eike 49 79 
Klippel, Michael 80 
Knubben, Elias 119 
Kostof, Spiro 118 
Kotnik, Jure 120 
Landolfo, Raffaele 43 
Locher, Daniel 52 
MacLeod, I. A. 50 
Mehta, P. Kumar 81 
Mihov, Nikola 115 
Monteiro, Paulo J. M. 81 
Neil, Martin 64 
Neville, A. M. 82 
Newhouse, Victoria 122 
Ngah, Ezihaslinda 131 132 
Othman, Rashidi 133 
Penner, Richard 123 
Plunkett, Drew 124 
Powell, Graham H. 19 
Rani, Ruzaimi Mat 131 132 133 
Real, Paulo Vila 47 
Redshaw, Terry 32 
Reid, Olga 124 
Robson, Stephani K. A. 123 
Sabelli, Rafael 41 
Saikia, Nabajyoti 77 
Sarno, Luidgi Di 45 
Schmolke, Birgit 125 
Sedlbauer, Klaus 119 
Simm, Rob 32 
Sobek, Werner 119 
Starnes, James H. 34 
Tamboli, Akbar R. 51 
Teodorescu, Horia-Nicolai 18 
Trieb, Michael 114 
Ungureanu, Viorel 43 
Vienhauser, Alexandra 117 126 
Wahnhill, Russel 35 
Wanninger, Flavio 83 
Xu, You-Lin 53 
Yiwei, Li 34 
Yongjian, Ren 44 
Zapancic, Tadeja 121 
Zuidema, Jan 35 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административно-териториално устройство на Република България 4 
Актуални въпроси на устройството на територията и кадастъра 87 
Архитектура на средновековния замък в Европа ХІ - ХІV век 102 
Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление 97 
Архитектура. Просто о сложном 104 
Архитектурен език и визуални изкуства 107 
БДС EN 1992-1-1 36 
Вертикалната комуникация в интериорното пространство 130 
Вещно право 6 8 
Въведение в архитектурата 98 
Геометрические построения на плоскости и в пространстве : задачи и решения 13 
Горно строене и поддържане на железния път 55 
Динамика упругопластических систем в фазовом пространстве 39 
Жилища в адаптирани промишлени пространства 100 
Заздравяване на почвите. Експериментално и числено изследване на армирана почвена основа 54 
Изкуството в дизайна. Европейска архитектура, интериорна среда и изделия на дизайна след 1830 г. 129 
Изследвания за намаляване на загубите на вода по водопроводните мрежи 61 
Инженерная геодезия и геоинформатика 25 
Интериорът на лечебните заведения 128 
Интерьерное озеленение 127 
История русской картографии 23 
Културното наследство в съвременния град 90 
Ландшафтна екология и ландшафтно планиране 88 
Ландшафтоведение 89 
Линейна алгебра и аналитична геометрия 15 
Мадарският конник 86 
Методика за използване на съвременни фотограметрични технологии за целите на устройственото планиране 26 
Модели за интегрирано социално-икономическо и пространствено развитие на малките общини в България 92 
Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха 67 
Морфоструктурен анализ 17 
Наглядная математическая статистика 14 
Намаляване на загубите на вода от водоснабдителните системи 60 
Наръчник за изучаване и прилагане на европейски хармонизирани документи за електрически уреди в сгради 70 
Облицовка поверхностей камнем от А до Я 75 
Объемно-пространственная композиция в архитектуре 101 
Ограждающие конструкции с использованием бетонов низкой теплопроводности (основы теории, методы расчета и технологическое проектирование) 71 
Орнамент 84 
Осветление'2004 62 
Основы градостроительства и планировка населенных мест 94 
Основы экономики строительства 66 
Отстраняване на шествалентен хром от подземни води, предназначени за питейно-битови нужди 59 
Оценка на земеделски земи и трайни насаждения 2 
Плиска - новия европейски център през ранното Средновековие : размисли върху високата култура и държавност, заложени в планирането и изграждането на първата българска столица на Балканите 91 
Плоскостнные и пространственные конструкции покрытий зданий 37 
Подземная гидромеханика 29 
Правен режим на земеделските земи и горските територии 11 
Приложна механика 30 
Прогнозиране и планиране. Стратегическо планиране развитието на икономическите системи 5 
Прогнозиране и стратегическо планиране 9 
Проектиране на защитена, предвидима жизнена среда 103 
Проектирование железобетонных и металлических лестниц 38 
Раждането на гръцкия град. Култове, пространство и общество VІІІ - VІІ век пр. Хр. 93 
Регионална икономика 10 
Реконструкция и перепрофилирование производственных зданий 40 
Ръководство за курсово проектиране по водоснабдяване и канализация 63 
Ръководство за управление, опазване, нова функция и икономическа валоризация на архитектурата на тоталитарните режими от 20-ти век 106 
Ръководство за упражнения по геодезични мрежи 27 
Ръководство за упражнения по физическа геодезия и гравиметрия 22 
Сгради и обществени пространства. Строителство, обновяване и реконструкция 108 
Системи за интерактивно обучение в съвременната фотограметрия 20 
Строителна керамика 76 
Строителният гений на българите през вековете 105 
Строително предприемачество и недвижима собственост 72 
Създаване на орторектифицирани изображения с използване на програмната система за цифрова фотограметрия ERDAS - LPS 28 
Състояние и развитие на българската референтна височинна система 24 
Състоянието на планетата 2014. Управление за устойчиво развитие 16 
Теория вероятностей и математическая статистика 12 
Теория здания 73 
Техника и технология на товарно-разтоварни процеси 57 
Техническа експлоатация и безопасност на транпорта 58 
Типология на апартаментните сгради за временно обитаване по обитаване по българското черноморско крайбрежие 109 
Транспортът в отраслите на икономиката 3 
Управление на ценови дисбаланси в жилищния сектор (национален, европейски и глобален контекст) 7 
Урбанистични принципи за приобщаване на културното наследство в структурата на съвременния град /на примера на градовете по Българското Дунавско крайбрежие/ 95 96 
Усилване на стоманобетонни мостове с композитни материали 56 
Физико-технические основы эксплуатации кирпичных стен 68 
Физическа геодезия и гравиметрия 21 
Хроника на едно забележително съзидание. Централните общински минерални бани в София - хронология на проектиране и строителство 111 
Ценообразуване в строителството 69 
Часовниковите кули в България и сградите с часовници в началото на ХХІ век 99 
100 величайших идей, изменивших архитектуру 110 
145 години българска академична книга 1 
24 века изображения архетипи в изкуството по българските земи. Античност. Средновековие. Възраждане 85 
3-D Seismic Interpretation 32 
Cabins & Cottages : The Basics of Building a Gateway Retreat for Hunting, Camping and Rustic Living 112 
Camp Design: Master Planning Basics 113 
Concrete. Microstructure, Properties, and Materials 81 
Construction and design manual. Theatres and Concert Halls 125 
Design for the Changing Educational Landscape: Space, Place and Future of Learning 116 
Design of Cold-formed Steel Structures 43 
Detail in Contemporary Bar and Restaurant Design (Detailing for Interior Design) 124 
Die Fassade als stadtraumdildendes Element 114 
Drawing Masterclass 132 
Ductile Design of Steel Structures 41 
Earthquake engineering : application to design 46 
Explosive spalling of concrete in fire 49 79 
Finite Element methods for Structures with Large Stochastic Variations 44 
Fire Design of Steel Structures 47 
Fire tests on finger-jointed timber boards 80 
Forget your past. Communist-Era Monuments in Bulgaria 115 
Fracture Mechanics 35 
Fracture Mechanics. Fundamentals and Applications 31 
Fundamentals of earthquake engineering 45 
Geopolymer Chemistry and Applications 78 
Guidelines for checking computer analysis of building structures 50 
Handbook of Structural Steel Connection Design and Details 51 
Hotel Design. Plannung and Development 123 
Housing in Vienna. Innovative, Social and Ecological 117 
Improving Disaster Resilience and Mitigation - IT Means and Tools 18 
Investigation of a post-tensioned timber connection 83 
Manual of wise management preservation reuse and economic valorisation of Architecture of Totalitarian Regimes of the 20 Century 121 
Modeling for structural analysis : behavior and basics 19 
New Designs in Kindergartens : Desing Guide + 31 Case Studies 120 
Non-Classical Problems in the Theory of Elastic Stability. Deterministic, Probabilistic and Anti-Optimization Approaches 34 
Properties of concrete 82 
Quasi-static cyclic tests on RC bridge piers with detailing deficiencies 48 
Recycled Aggregate in Concrete. Use of Industrial, Construction and Demolition Waste 77 
Risk assessment and decision analysis with Bayesian networks 64 
Risk Management and Simulation 65 
Safety Factors and Reliability: Friends or Foes? 33 
Site and Sound: The Architecture and Acoustics of New Opera Houses and Concert Halls 122 
Sketching Basics: One Point Perspective 133 
Sketching Masterclass 131 
Societal decision-making for optimal fire safety 74 
Structural mechanics - a unified approach 42 
Untersuchung zur Komfort- und Energieeffizienzsteigerung in Wohnstaetten durch Einsatz schaltbarer Oeffnungen in Gebaeudehuellen zur dezentralen Belueftung 119 
Versuche an Plattenstreifen aus Stahlbeton unter Laengszug und Querbelastung 2. Serie 52 
Wiener Wohnbau. Innovativ. Sozial. Oekologisch 126 
Wind effects on cable-supported bridges 53 
World Architecture: A Cross - Cultural History 118 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

автоматизация - на инженерния труд 19 64 65 
археологически паметници 86 91 
архитектура 97 101 104 106 118 121 
архитектура - естетика - материали с практическа насоченост 107 
архитектура - история - България 99 105 111 
архитектура - история - Средновековие - дисертации 102 
архитектура - обществени сгради 120 125 
архитектура - промишлени сгради - дисертации 100 
архитектура - сгради за обществено хранене 124 
архитектура - учебници за ВУЗ 98 
архитектура - хотели 123 
архитектура, вътрешна - учебници за ВУЗ 129 
архитектура, жилищна 112 
архитектура, световна - история 110 
архитектурно проектиране- дисертации 114 
бетон - като строителен материал 77 79 81 82 
библиографии 1 
България - средни векове 91 
вентилация - в сгради - учебници за ВУЗ 67 
вили - архитектура 112 
водопотребление - дисертации 61 
водопроводни мрежи - дисертации 61 
водоснабдяване - на населени места 60 
водоснабдяване и канализация - ръководства 63 
геодезични измервания - дисертации 24 
геодезични мрежи - държавни - учебници за ВУЗ 27 
геодезия - учебници за ВУЗ 25 
геодинамика, вътрешна 17 
геометрия - учебници за ВУЗ 13 
геотехника - дисертации 54 
гравиметрия, геодезическа - учебници за ВУЗ 21 22 
градове - възникване и история 93 
градове - социология 93 
градоустройство - дисертации 92 95 96 
градоустройство - учебници за ВУЗ 94 
Гърция - история 93 
детски заведения - архитектура 120 
дисертации 7 20 24 26 54 59 61 92 95 96 100 102 109 114 119 128 130 
дърво - строителен материал 80 83 
Еврокод 43 47 
екология, обща 16 88 
електрически инсталации - в сгради - стандарти 70 
железопътно строителство - учебници за ВУЗ 55 
жилищни сгради - архитектура 117 126 
жилищно строителство, градско - дисертации 119 
земеползуване - учебници за ВУЗ 2 
земя - икономическа оценка - правни документи 11 
земя - икономическа оценка - правни документи - учебници за ВУЗ 2 
изкуство - история - на България 85 
изкуство - теория 84 
икономика - управление 5 9 65 
икономика - учебници за ВУЗ 10 
интериор - дисертации 130 
интериор - на жилищни сгради - учебници за ВУЗ 129 
интериор - на лечебни заведения - дисертации 128 
информационни технологии - в околната среда 18 
картография 23 
композиция, архитектурна 101 131 132 133 
концертни зали - архитектура 122 
културно наследство 86 
курорти - Черноморие - архитектура - дисертации 109 
лагери, туристически - проектиране 113 
ландшафт - опазване 88 
ландшафт - оформяне - учебници за ВУЗ 127 
ландшафт - проектиране 89 
маркетинг 5 9 
математика - учебници за ВУЗ 15 
места за отдих - проектиране 113 
механика, обща 33 
механика, строителна 42 44 45 46 49 52 53 79 
механика, строителна - учебници за ВУЗ 39 
механика, теоретична 31 34 35 
механика, теоретична - учебници за ВУЗ 30 
мостове 53 
мостове, стоманобетонни - учебници за ВУЗ 56 
недвижима собственост - стойност - материали от конференци 72 
недвижимо имущество - икономика - дисертации 7 
общинско управление - България 4 
общинско управление - дисертации 92 
орнаменти 84 
осветление, външно и вътрешно - материали от конференции 62 
отпадъци - използване 77 
паметници на културата, исторически 115 
паметници на културата, исторически - дисертации 95 96 
перспектива - в рисунките и чертежите 131 132 133 
планиране - на населени места - учебници за ВУЗ 94 
подземни води - дисертации 59 
почви - уплътняване и заздравяване - дисертации 54 
почвознание - учебници за ВУЗ 2 
право 6 8 
право, строително 87 
пречистване на води - дисертации 59 
пречистване на въздуха - в сгради - учебници за ВУЗ 67 
природа - нарушаване равновесието в нея 16 
прогнозиране, икономическо 5 9 
противопожарна защита 74 
регионално управление - учебници за ВУЗ 10 
сгради, обществени - проектиране 108 
сгради, промишлени - реконструкция 40 
сградостроителство 73 
София - история, градоустройство, архитектура 90 
Средновековие 91 
статистика, математическа - учебници за ВУЗ 12 14 
строителни конструкции 50 
строителни конструкции - изчисляване и укрепване 40 
строителни конструкции - проектиране 19 
строителни конструкции - пространствени - учебници за ВУЗ 37 
строителни конструкции - сеизмичност 41 45 46 
строителни конструкции, стоманени - проектиране 41 43 47 
строителни конструкции, стоманени- изчисляване 51 
строителни конструкции, стоманобетонни 71 
строителни конструкции, стоманобетонни - изпитване 48 52 
строителни конструкции, стоманобетонни - проектиране - стандарти 36 
строителни материали 75 76 78 
строителни материали - изпитване 49 80 
строителни материали - учебници за ВУЗ 68 
строителство - икономика - материали от конференции 72 
строителство - икономика и организация - учебници за ВУЗ 66 69 
строителство - на сгради - реконструкция и поддръжка 68 
стълби - учебници за ВУЗ 38 
съпротивление на материалите 31 35 
теория на вероятностите 12 
териториално-селищно устройство - България 4 
транспорт - икономика 3 
транспорт - организация и експлоатация 58 
транспорт - организация и експлоатация - учебници за ВУЗ 57 
устойчиво развитие 18 
учебни заведения - архитектура 116 
учебници 2 6 10 13 14 15 21 22 25 27 28 29 30 37 38 39 55 56 57 66 67 68 69 89 94 98 107 127 129 
фасади - дисертации 114 
фотограметрия - дисертации 20 26 
фотограметрия - учебници за ВУЗ 28 
хидромеханика, приложна - учебници за ВУЗ 29 
ценова политика - учебници за ВУЗ 69 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомобилен транспорт 58 
аглопорит 76 
администрация 4 
аероснимки 28 
аеротриангулация 28 
аксиално напрежение 52 
акустика, архитектурна 122 
амплитуди 32 
Античност 85 
арки 37 
армирана почва 54 
архитектура - периоди и стилове 104 110 
архитектурен език 107 
архитектурни детайли 104 
архитектурни орнаменти 104 
архитектурни проекти 108 
архитектурно проектиране 101 114 
атриуми 130 
бетон 49 77 79 81 
бетон, свойства 82 
болници 128 
ваканционни селища 109 
вентилация 67 
визуално изкуство 107 
вили 112 
височинна система 21 22 24 
височинни мрежи 27 
владение 6 
водопроводни мрежи 61 
водоснабдителен баланс 61 
водоснабдителни системи 60 
въздушен транспорт 58 
Възраждане 85 
възстановена собственост 11 
геодезически данни 24 
геодезични измервания 25 
геоиди 21 22 
геометрични фигури 13 
геометрично пространство 13 
геополимери 78 
геосистеми 88 
ГИС 25 26 
гравитационно поле 21 22 
градове, възникване 91 93 
градоустройство 97 114 
гранични състояния 36 
греди 37 
Гърция 93 
детски градини 120 
детски площадки 120 
деформации на строителни конструкции 48 56 
Дунавско крайбрежие 95 96 
дърво, строителен материал 80 83 
Еврокод 47 
Еврокод 3 43 
екология 16 
екстериор 129 
еластичност 39 
енергийна ефективност 119 
етажна собственост 6 
ефективност 10 
железобетон 52 
железопътен транспорт 58 
жилищен пазар 7 
загуби на вода 60 
заздравяване на почви 54 
замък 102 
защитна облицовка 49 
земеделски земи 2 11 
земна кора 17 
изкуствени камъни 78 
изпитване на материалите 49 80 83 
изпитване на строителни конструкции 48 
изчисляване на строителни конструкции 39 44 45 46 53 
икономика 65 
икономика на строителството 72 
икономическа система 5 9 
имотни оценки 7 
интериор 100 
интериорна среда 129 
камък 75 
керамзит 71 76 
керамични строителни материали 76 
керемиди 76 
климат 16 
композиционни материали 56 
композиция 84 133 
композиция, архитектурна 98 101 131 132 
концертни зали 122 125 
корелация 14 
крепости 105 
кули 105 
култове 93 
културно-историческо наследство 86 90 91 95 96 99 
куполи 37 
курортни зони 109 
къмпинги 112 113 
лагери, туристически 113 
лофтове 100 
масивни конструкции 36 
математическо моделиране 19 
мебели 129 
метод на крайните елементи 44 
механика на разрушението 31 35 
модели, статистически 14 
монументален синтез 97 
монументално изкуство 115 
мостови конструкции 53 
музеи 108 
налягане 79 
напречно натоварване 52 
недвижими вещи 6 
недвижими имоти 7 72 
нивелачни мрежи 24 27 
нивелиране 25 
облицовка 75 
обществени пространства 108 
обществени сгради 97 108 
общини 4 92 
огъване 52 56 
околна среда 88 
орнаменти 84 
орторектификация 28 
осветление, външно и вътрешно 62 
отпадъци, използване 77 
панели 71 
параметри, статистически 14 
перспектива 131 132 133 
планиране 5 9 
планови мрежи 27 
Плиска 105 
плоскост 13 
подземни води 59 
пожарна безопасност 74 
пожароустойчивост 47 49 79 80 
поземлена рента 2 
поземлена собственост 11 
поземлени имоти 6 
полис 93 
полистирол 71 
почвена основа 54 
преразходи на вода 60 
Преслав 105 
пречистване на води 59 
пречистване на въздуха 67 
приложна механика 33 
природна среда 16 
природни ресурси 88 
прогнозиране 5 9 
проектиране на сгради 73 
промишлена архитектура 100 
промишлени сгради 40 
пропорции 84 
пропускливост 79 
пространствени конструкции 37 
пространствени форми 101 
противопожарна защита 74 
пътноремонтни работи 55 
райони, градоустройствено планиране 94 
регионален анализ 10 
регионално развитие 10 
реконструкция на сгради 40 
релси 55 
ресторанти 124 
референтни системи 24 
рециклиране на отпадъци 77 
риск 64 65 
рисуване 131 132 133 
светлинни източници 62 
сводове 37 
сгради за временно обитаване 109 
сградостроителство 119 
сеизмични въздействия 41 
сеизмични данни 32 
сеизмични сили 45 46 
сеизмично проектиране 45 46 
селски къщи 112 
силикатен бетон 78 
синагоги 105 
скрепления 55 
смола 80 
собственост 6 
София 90 111 
Средновековие 85 
средновековна архитектура 102 
срутване 49 
срязване 52 
стандарти 36 
стоманени конструкции 41 43 47 
стоманени фибри 49 
стоманобетонни конструкции 36 71 
стоманобетонни мостове 48 
стрелки, железопътни 55 
строителна механика 39 
строителни материали 75 
структурен анализ 19 64 
стълби 38 130 
театри 125 
тектоника - в архитектурата 98 
тектонски процеси 17 
теорема на Бейс 64 
теория на вероятностите 12 64 
териториално устройство 4 
течове 60 61 
топлоизолация 71 
топографо-геодезични работи 25 
траверси 55 
трайни насаждения 2 
транспорт, икономика 3 
тухлени строителни конструкции 68 
тухли, строителен материал 76 
търговски сгради 108 
укрепване на строителни конструкции 40 
управление 5 9 65 
урбанизирана среда 98 
урбанизъм 88 
урбанистични принципи 95 96 
усилване 56 
устойчиво развитие 16 
устройствено планиране 26 
учебни сгради 116 
фасади 114 
ферми 37 
фигури 84 
фотограметрични измервания 25 
фотограметрични технологии 26 
хижи 112 
хотели 123 
хром 59 
цифрова фотограметрия 20 
цифрови изображения 20 26 28 
църковна архитектура 90 
часовникови кули 99 
черноморско крайбрежие 109 
черупки 37 
чешми 105 
школи, строителни 105 
якост 48 
MATLAB 65 
SAP2000 19