Съдържание

Общ Отдел(0)

Общи въпроси на науката и културата(00)

Библиотечно дело. Библиотекознание(02)

Общи енциклопедии. Енциклопедични речници. Научни справочници(03)

Организации. Съюзи. Научни институции. Изложби. Музеи

Философия(1)

Философски науки. Общи въпроси(10)

Обща история на философията[10(091)]

Философия на духа. Метафизика на духовния живот(13)

Философски системи и направления(14)

Психология(15)

Логика. Теория на познанието. Епистемология. Логическа методология(16)

Етика. Учение за морала(17)

Естетика(18)

Религия. Теология(2)

Обществени науки(3)

Теории, методология и методи на обществените науки. Социография. Социално положение(

Демография. Социология. Статистика(31)

Политика(32)

Икономика. Икономически науки(33)

Право. Наука за държавата и правото(34)

Обществено управление. Военно изкуство. Военни науки(35)

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело(36)

Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време(37)

Висше образование. Висши учебни заведения(378)

Поземлена икономика. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество(332)

Икономически науки. Общи въпроси(330)

Математика. Естествени науки(5)

Науки за околната среда(50)

Математика(51)

Основи и общи проблеми на математиката(510)

Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране (519. 6)

Астрономия. Геодезия(52)

Астрономия(521/527)

Геодезия. Топографо-геодезични работи. Фотограметрия. Кадастрови снимки. Картография.(528)

Физика(53)

Основни закони и принципи във физиката(530. 1)

Обща механика. Механика на твърдите тела(531)

Механика(531/534)

Механика на течности. Хидромеханика(532)

Механика на газовете. Аеродинамика. Физика на плазмата(533)

Механични трептения. Акустика(534)

Оптика(535)

Термодинамика(536)

Електричество. Магнетизъм. Електромагнетизъм(537)

Строеж на материята(539)

Химия. Кристалография. Минералогия(54)

Теоретична химия. Физикохимия(541)

Природа и общество. Опазване на земята, водата и ландшафта. Екология (502)

Аналитична химия(543)

Неорганична химия(546)

Органична химия(547)

Кристалография(548)

Кристалография. Минералогия(548/549)

Минералогия. Специално минералознание(549)

Геология. Геологически и геофизически науки(55)

Палеонтология(56)

Биологични науки(57)

Хидросфера. Вода в цялост. Хидрология(556)

Приложни науки. Изобретения. Патенти(60)

Медицина. Социална хигиена. Защита от нещастни случаи(61)

Техника. Технически науки(62)

Общи въпроси(62. 0)

Изпитване на материалите(620)

Общо машиностроене. Електротехника(621)

Хидроенергетика(621. 22)

Общо машиностроене. Електротехника. Електроенергетика. Ядрена техника(621. 3)

Минно дело(622)

Военна техника. Техника на сухопътните и въздушните въоръжени сили. Техника на военноморския флот(

Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство(624)

Строителни конструкции според вида на материалите и методите на строителство(624. 01)

Строителна механика. Методи за изчисляване на строителните конструкции(624. 04)

Конструктивни елементи. Носещи конструкции(624. 07)

Подземно строителство. Земни работи. Фундаменти и основи. Тунели(624. 1)

Мостове. Строителство на мостове(624. 2/. 8)

Високо строителство(624. 9)

Железопътно строителство. Пътно строителство(625)

Хидротехническо строителство. Строителство на канали. Мелиоративно строителство(626)

Хидротехническо (водно) строителство. Хидротехника в цялост(626/627)

Хидротехнически съоръжения. Язовири. Пристанища(627)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника(628)

Техника на транспортните средства(629)

Селско стопанство. Горско стопанство(63)

Почвознание. Почвени изследвания(631. 4)

Селскостопанска мелиорация(631. 6)

Жилища. Вътрешно устроиство и обзавеждане(64)

Жилища. Вътрешно устроиство и обзавеждане(643/645)

Експлоатация на безрелсовия транспорт и пътищата(656. 1)

Експлоатация на железопътния транспорт(656. 2)

Организация на промишленото производство, транспорта и търговията(658)

Управление на предприятията. Организация на производството. Автоматизация на инженерния труд (65)

Химическа технология. Химическа промишленост(66)

Продукти на основната химическа промишленост(661)

Взривни вещества. Горива(662)

Технология на маслата, мазнините и восъците(665)

Стъкларска и керамична промишленост. Изкуствени камъни. Цимент(666)

Технология на боите. Лакобагрилна промишленост(667)

Металургия. Метали и сплави(669)

Различни производства и занаяти. Лека промишленост(67/68)

Изделия от благородни метали и скъпоценни камъни. Бижутерия(671)

Изделия от чугун, желязо и стомана(672)

Изделия от цветни метали (с изключение на благородните)(673)

Дървообработваща промишленост(674)

Кожарска и кожухарска промишленост(675)

Хартиена промишленост. Изделия от хартия и картон(676)

Текстилна промишленост. Технология на влакнестите материали(677)

Промишленост на високомолекулярните в-ва. Каучукова промишленост. Пластмасова промишленост(678)

Технология на обработката на камък и други природни материали(679. 8/. 9)

Фина механика. Автоматика. Техническа кибернетика(681)

Приборостроене. Измерителна техника. Измерителни прибори(681. 2)

Машини и устройства за обработка на данни (681. 3)

Автоматика. Теория, методи и у-ва на системите за автоматично управление и регулиране. Техничиска

Строителство(69)

Защита на сградите и съоръженията. Изолационни работи(699. 8)

Общи въпроси(690)

Строителни материали. Строителни елементи(691)

Конструктивни части и елементи на съоръжението(692)

Зидарски, бетонни и други строителни работи(693)

Строителство с дървени конструкции. Кофражни работи. Дърводелски работи(694)

Санитарно-техническо оборудване на сгради и монтаж(696)

Отопление, вентилация и климатизация на сгради(697)

Довършителни и специални строителни работи в сгради(698)

Изкуство(7)

Обща теория на изкуството. Естетика на изкуството. Философия на изкуството(7. 01)

Планиране на населените места. Градоустройство. Ландшафт. Урбанизъм(71)

Архитектура(72)

Архитектура на сгради(721)

Архитектура на обществени, търговски и промишлени сгради(725)

Църковна архитектура(726)

Архитектура на сгради с научно, просветно и културно предназначение(727)

Жилищна архитектура(728)

Пластични изкуства(73)

Изобразителни изкуства и художествени занаяти(73/76)

Рисуване. Техническо чертане(741/744)

Приложно изкуство. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн. Рисуване(74)

Живопис(75)

Графични изкуства. Графика(76)

Езикознание(8)

География. Биографии. История(9)

Археология(902)

Паметници на културата на историческите периоди. Археологически паметници. Старини(904)

География(91)

История(93/99)

 Индекси

 Индекс по АВТОРИ

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ