НОВИ КНИГИ

Общ Отдел(0)

Общи енциклопедии. Енциклопедични речници. Научни справочници(03)

- 1 -

СЧ/03/Н 75ЦБ в 21798

Николова, Соня Стефанова

   Българска популярна енциклопедия / Соня Стефанова Николова . - Пловдив : Соня Николова, 2014 . - 896 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 894 - 895

   ISBN 978-619-903-241-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13948

Философия(1)

Религия. Теология(2)

Обществени науки(3)

- 2 -

СД/3/К 86ЦБ а 21208

Костов, Атанас

   Търговските марки и авторските права в интернет пространството : Моногр. / Атанас Костов . - София : Труд и право, 2015 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-224-4 

  

Сист. No: 204034

Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време(37)

- 3 -

ЦБ ДВ 2057 

Атанасова, Камелия Атанасова

   Модел за подобряване на учебния процес по физическо възпитание чрез занимания по тенис на маса във висшето училище : Дис. / Камелия Атанасова Атанасова ; Науч. рък. Галина Очева . - София, 2013 . - 212 л. : табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 38 с.

   Дис....защ. при НСА "Васил Левски" Кат. "Футбол и тенис". - Библиогр. л. 172 -184

 съдържание 

Сист. No: 206183

Математика. Естествени науки(5)

Астрономия. Геодезия(52)

Геодезия. Топографо-геодезични работи. Фотограметрия. Кадастрови снимки. Картография.(528)

- 4 -

ЦБ ДВ 2066 

Джорова-Маринова, Северина Николаева

   Интегриран подход при едно частно решение на обратната задача в теорията на потенциала : Дис / Северина Николаева Джорова-Маринова ; Науч. конс. Славейко Господинов Господинов . - София, 2014 . - 167 л. : ил., фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 34 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически факултет кат. "Висша геодезия". - Библиогр. л.159 - 167

 съдържание 

Сист. No: 206196

- 5 -

ЦБ ДВ 2064 

Кунчев, Иван Стефанов

   Ковариационен анализ на ГНСС данни за определяне деформации на земната кора : Дис. / Иван Стефанов Кунчев . - София, 2014 . - 126 л. : ил., формули, схеми ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 56 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. кат. "Геодезия и геоинформатика". - Библиогр. л.114-126

 съдържание 

Сист. No: 206193

- 6 -

ЦБ ДВ 2065 

Маринова, Силвия Тотева

   Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи : Дис. / Силвия Тотева Маринова ; Науч. рък. Теменужка Бандрова . - София, 2014 . - 166 с. : 32 с. прил., карти, схеми ; 30 см

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. кат. "Фотограметрия и картография". - Библиогр. с. 147 - 152

 съдържание 

Сист. No: 206194

- 7 -

СД/52/О 66ЦБ в 21800

Орачев, Атанас

   България в европейските картографски представи до XIX век : Моногр. / Атанас Орачев . - София : Борина, 2005 . - 144 с. : карт. ; 27 см

   Библиогр. с. 139 - 143

   ISBN 954-500-134-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 41400

- 8 -

Ч/52/П 34ЦБ в 21771

Пенев, Петър Т. и др.

   Специализирано картографиране в България : Моногр. / Петър Т. Пенев, Кристина Огнянова Микренска-Чернева . - София : Интел Ентранс, 2015 . - 202 с. : карти, граф. ; 26 см

   Библиогр. с. 196 - 201

   ISBN 978-954-2910-44-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206213

Обща механика. Механика на твърдите тела(531)

- 9 -

СД/53/B87ЦБ в 21777

Broek, David

   The Practical Use of Fracture Mechanics : Monogr. / David Broek . - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1989 . - XIV, 522 p. : ill. ; 23 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 90-247-3707-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206200

- 10 -

СД/53/M78ЦБ в 21776

Modern problems of structural stability  : Monogr. /  Ed. Alexander P. Seyranian, Isaac Elishakoff . - Wien : Springer-Verlag, 2002 . - 394 p. : ill. ; 23 cm . -  (Courses and lectures ; 436)

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 3-211-83697-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206199

Приложни науки. Изобретения. Патенти(60)

Медицина. Социална хигиена. Защита от нещастни случаи(61)

Техника. Технически науки(62)

Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство(624)

- 11 -

СД/624/А 64ЦБ а 21210

Ананьев, Всеволод Петрович и др.

   Специальная инженерная геология : Учебник / Всеволод Петрович Ананьев, Александр Дмитриевич Потапов, Николай Александрович Филькин . - Москва : Высшая школа, 2008 . - 263 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 260

   ISBN 978-5-06-005344-9 

  

Сист. No: 203713

- 12 -

ЦБ ДВ 2060 

Андреев, Методи Борисов

   Ротационен капацитет на стоманобетонни греди : Дис. / Методи Борисов Андреев ; Науч. конс. Константин П. Русев . - София, 2014 . - 173 л. : с ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 44 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен факултет кат."Масивни конструкции". - Библиогр. л.168 - 173

 съдържание 

Сист. No: 206186

- 13 -

ЦБ ДВ 2081 

Велинов, Константин

   Крайно гранично състояние при срязване на стоманобетонни колони : Дис. / Константин Велинов ; Науч. рък. Атанас Георгиев . - София, 2015 . - 116 л. : фиг., табл., фотогр. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 54

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. кат. "Масивни конструкции". - Библиогр. л. 112 - 115

 съдържание 

Сист. No: 204035

- 14 -

ЦБ ДВ 2052 

Георгиев, Евгени Иванов

   Провисване на стоманобетонни плочи : Дис. / Евгени Иванов Георгиев ; Науч. конс. Тодор Бараков . - София, 2014 . - VІ, 320 л. : табл., фиг., формули ; 30 см + CD ROM + Автореферат 49 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат."Масивни конструкции". - Библиогр. л. 317 - 320

 съдържание 

Сист. No: 13414

- 15 -

ЦБ ДВ 2062 

Диков, Димитър Василев

   Критерий за определяне на носещата способност на изливни пилоти на базата на натурни изпитвания : Дис. / Димитър Василев Диков ; Науч. конс. Владимир Костов . - София, 2014 . - ХХ, 118 л. : диагр., снимки ; 30 см + CD ROM + Приложения 194 л.. + Автореферат 61 с.

   Дис....защ при УАСГ Фак. по транспортно стоителство, кат. "Геотехника". - Библиогр. л. 113 - 118

 съдържание 

Сист. No: 206190

- 16 -

ЦБ ДВ 2056 

Иванов, Ивайло

   Анализ и оценка на опасността от пропадания на терена в Каменополско-Карлуковски карстов район : Дис. / Ивайло Иванов ; Науч. конс. Георги Франгов . - София, 2012 . - 164 л., 51 л. прил. : фиг, табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 48 с.

   Дис. ...защ. при БАН Геологически институт "Страшимир Димитров. - Библиогр. л. 150 - 164

 съдържание 

Сист. No: 206182

- 17 -

СД/624/К 93ЦБ б 97065

Кузьмин, М. А. и др.

   Упругопластические решения и предельное состояние : Учебник / М. А. Кузьмин, Д. Л. Лебедев, Б. Г. Попов . - Москва : Академкнига, 2008 . - 207 с. : ил. ; 22 см . -  (Прочность, жесткость, устойчивость элементов конструкций. Теория и практика)

   Библиогр. с. 207

   ISBN 978-5-94628-330-4 

  

Сист. No: 203682

- 18 -

СД/624/М 72ЦБ а 21209

Митюгов, Евгений А.

   Курс металлических конструкций : Учебник / Евгений А. Митюгов . - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2008 . - 120 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 107

   ISBN 978-5-93093-538-7 

  

Сист. No: 203814

- 19 -

ЦБ ДВ 2080 

Пенелов, Чавдар Георгиев

   Изследване поведението на стоманени рамкови конструкции с отчитане еластично-пластичната работа на възлите : Дис. / Чавдар Георгиев Пенелов ; Науч. рък. Любчо В. Венков . - София, 2015 . - 339 л. : форм., схеми, черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 70 с.

   Дис....защ при УАСГ Строителен фак. кат." Метални, дървени и пластмасови конструкции". - Библиогр. л. 326 - 339

 съдържание 

Сист. No: 205402

- 20 -

ЦБ б 97038, Ч/624/Р 97 

Ръководство за изчисляване на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон без предварително напрягане на армировката в съответствие с БДС EN 1992-1-1:2004  /  Ред. Румен Стефанов Гуглев . - София : НИСИ, 2014 . - 438 с. : черт., форм., графики ; 23 см

   

   ISBN 978-619-90296-1-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206218

- 21 -

ЦБ а 21201, Ч/624/Ч 35 

Чардакова, Таня Иванова и др.

   Усилване на конструктивни елементи от монолитни стоманобетонни скелетно-гредови конструкции : Числени примери / Таня Иванова Чардакова, Красимир Маринов Възгечев, Марина Дончева Трайкова . - София : Нова Кампания, 2015 . - 172 с. : ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 172

   ISBN 978-619-90368-1-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206217

- 22 -

СД/624/B96ЦБ в 21781

Burke, Martin

   Integral and Semi-integral Bridges : Monogr. / Martin Burke . - Chichester : Wiley-Blackwell, 2009 . - XIV, 256 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-1-4051-9418-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206206

- 23 -

СД/624/C11ЦБ в 21779

Cable-Stayed Bridges. 40 Years of Experience Worldwide  : Monogr. / Holger Svensson . - Berlin : Ernst & Sohn, 2012 . - 454 p. : ill. ; 30 cm + CD ROM

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-3-433-02992-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206203

- 24 -

СД/624/H39ЦБ в 21780

Hayward, Alan et al.

   Steel Detailers' Manual / Alan Hayward, Frank Weare, Anthony Oakhil . - 3. ed. . - Chichester : Wiley-Blackwell, 2011 . - 169 p. : ill. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 143 - 145

   ISBN 978-1-4051-7521-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206205

- 25 -

СД/624/K42ЦБ б 97039

Khan, Mohiuddin Ali

   Accelerated Bridge Construction. Best Practices and Techniques : Monogr. / Mohiuddin Ali Khan . - Amsterdam : Elsevier, 2015 . - XIV, 584 p. : ill. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 545 - 565

   ISBN 978-0-12-407224-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206202

- 26 -

СД/65/M43ЦБ б 97040

Maymon, Giora

   Structural Dynamics and Probabilistic Analyses for Engineers : Monogr. / Giora Maymon . - Amsterdam : Elsevier, 2008 . - XXXIII, 440 p. : ill. ; 23 cm + CD ROM

   Bibliogr. p. 420 - 426

   ISBN 978-0-7506-8765-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206201

- 27 -

СД/624/V33ЦБ в 21778

Vayas, Ioannis et al.

   Design of Steel-Concrete Composite Bridges to Eurocodes : Monogr. / Ioannis Vayas, Aristidis Iliopoulos . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2014 . - XXIII, 560 p. : ill. ; 27 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-1-4665-5744-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206204

- 28 -

СД/624/Z67ЦБ в 21782

Zilch, Konrsd et al.

   Strengthening of Concrete Structures with Adhesively Bonded Reinforcement. Design and Dimensioning of CFRP Laminates and Steel Plates : Monogr. / Konrsd Zilch, Niedermeier. Roland, Wolfgang Finckh . - Berlin : Ernst & Sohn, 2014 . - X, 148 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 131 -143

   ISBN 978-3-433-03086-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206207

Строителна механика. Методи за изчисляване на строителните конструкции(624. 04)

- 29 -

ЦБ ДВ 2068 

Керенчев, Николай Ангелов

   Инерционна устойчивост и деформации на откоси при сеизмично въздействие : Дис. / Николай Ангелов Керенчев ; Науч. конс. Лена Михова . - София, 2014 . - 149 л. : фиг., форм., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 47 с.

   Дис....защ. при УАСГ. Фак. по транспортно строителство. Кат."Геотехника". - Библиогр. л. 144 - 149

 съдържание 

Сист. No: 206209

- 30 -

ЦБ ДВ 2050 

Киндова - Петрова, Димитрина Димитрова

   Изследвания на умора при строителни конструкции : Дис. / Димитрина Димитрова Киндова - Петрова ; Науч. рък. Коста Апостолов Младенов . - София, 2014 . - 179 л. : с черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 50 с.

   Дис....защ при УАСГ Кат. "Техническа механика. - Библиогр. л.155 - 162

 съдържание 

Сист. No: 206177

Подземно строителство. Земни работи. Фундаменти и основи. Тунели(624. 1)

- 31 -

ЦБ ДВ 2071 

Божинова - Хаапанен, Ася Божидарова

   Инженерно геоложка характеристика на глините от Софийската котловина с оглед изграждане на геотехнически съоръжения : Дис. / Ася Божидарова Божинова - Хаапанен ; Науч. конс. Стефчо Стойнев . - София, 2014 . - 118 л. : фиг., табл., прил., 2 л. карти ; 30 см + CD ROM + Автореферат 45 с.

   Дис. ... защ. при МГУ "Св. Иван Рилски". - Библиогр. л. 112 - 118

 съдържание 

Сист. No: 206212

- 32 -

ЦБ ДВ 2069 

Сулай, Ирена Павлова

   Експериментално и числено изследване на зависимостите между физико-механичните характеристики на почвите и критериите за уплътняване при изграждане на пътни насипи : Дис. / Ирена Павлова Сулай ; Науч. рък. Добрин Денев, Петър Стефанов . - София, 2014 . - 221 л. : табл., фиг., прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 46 с.

   Дис....защ. при УАСГ Факултет по транспортно строителство кат. "Пътища" и "Геотехника". - Библиогр. л. 203 - 209

 съдържание 

Сист. No: 206210

Хидротехническо строителство. Строителство на канали. Мелиоративно строителство(626)

- 33 -

ЦБ ДВ 2063 

Герински, Йордан Димитров

   Изследване на конструкции и схеми на приложение на мембранни вентили в напоителните системи : Дис. / Йордан Димитров Герински ; Науч. конс. Костадин Давидов . - София, 2014 . - 107 л. : ил., 22 л. прил. ; 30 см. + CD ROM + Автореферат 37 с.

   Дис....защ. при УАСГ Хидротехн. факултет кат. " Хидромелиорации". - Библиогр. л. 104-106

 съдържание 

Сист. No: 206191

Хидротехнически съоръжения. Язовири. Пристанища(627)

- 34 -

ЦБ ДВ 2053 

Чолаков, Тоньо Минков

   Влияние на формата на бреговете върху напрегнатото и деформирано състояние на каменно-насипни язовирни стени с вертикално глинено ядро : Дис. / Тоньо Минков Чолаков . - София, 2014 . - 175 л. : табл., фигури ; 30 см + CD ROM + Автореферат 49 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат."Хидротехника". - Библиогр. л.172 - 175

 съдържание 

Сист. No: 206179

Селско стопанство. Горско стопанство(63)

Жилища. Вътрешно устроиство и обзавеждане(64)

Управление на предприятията. Организация на производството. Автоматизация на инженерния труд (65)

- 35 -

СД/65/Д 53ЦБ б 97061

Диверсификация деятельности строительных предприятий в условиях экономического кризиса  : Моногр. / Инесса Г. Лукманова . - 3. перераб. и доп. изд. . - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2009 . - 216 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 206 - 213

   ISBN 978-5-93093-719-0 

  

Сист. No: 203847

Химическа технология. Химическа промишленост(66)

Различни производства и занаяти. Лека промишленост(67/68)

Фина механика. Автоматика. Техническа кибернетика(681)

Строителство(69)

- 36 -

СД/69/Б 13ЦБ б 97064

Бадьин, Геннадий Михайлович

   Справочник технолога-строителя / Геннадий Михайлович Бадьин . - 3. изд. . - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015 . - 400 с. : ил. ; 22 см . -  (Строительство и архитектура)

   

   ISBN 978-5-9775-3310-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203709

- 37 -

ЦБ ДВ 2079 

Василева-Кръстева, Дочка Василева

   Усъвършенстване управлението на инвестиционните строителни проекти в България чрез използване на иновативни методи и опита от най-добрите световни практики : Дис. / Дочка Василева Василева-Кръстева ; Науч. рък. Цвети Д. Даковски, Диньо Генчев Динев . - София, 2015 . - 210 л. : схеми, табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 40 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ Строителен факултет. Кат. "Организация и икономика на строителството". - Библиогр. л. 187 - 201

 съдържание 

Сист. No: 1336

- 38 -

ЦБ ДВ 2083 

Йорданов, Васил Иванов

   Проблеми при управлението на процеса на реализация на инвестиционни проекти с рекреационна цел при използване на термални водни източници : Дис. / Васил Иванов Йорданов ; Науч. конс. Росица Асенова Петрова, Иван Ростовски . - София, 2015 . - 214 л. : схеми, табл., граф. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 63

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. кат. " Организация и икономика на строителството". - Библиогр. л. 210 - 213

 съдържание 

Сист. No: 204001

- 39 -

Cв 112, Ч/69/Р 15ЦБ в 21797

Радлов, Калин П.

   Машини за строителството : Учебник / Калин П. Радлов . - София : Пропелер, 2014 . - 301 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 300

   ISBN 978-954-392-293-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12887

- 40 -

СД/69/Е 43ЦБ б 97066

Экономика строительства  : Учебник : Ч. 1 - / А. Н. Асаул и др ; Ред. Ю. Н. Казанский, Ю. П. Понибратов . - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2004 - . - 22 см

   Библиогр. с. 403

   ISBN 5-9227-0027-8 

   Ч. 2 . - 2004 . - 405 с. : ил.

   

  

Сист. No: 203660

Изкуство(7)

- 41 -

ЦБ ДВ 2070 

Петров, Ивайло Димитров

   Геометрични елементи при изграждане на триизмерно пространство в съвременното изобразително изкуство, кино и фотография : Дис. / Ивайло Димитров Петров ; Науч. конс. Николай Лазаров . - София, б. г. . - 169 л. : ил. ; 30 см

   Дис....защ. при НАТФИЗ Факултет "Екранни изкуства" кат. "Филмово и телевизионно операторство и фотография". - Библиогр. л. 168 - 169

  

Сист. No: 206211

Планиране на населените места. Градоустройство. Ландшафт. Урбанизъм(71)

- 42 -

СД/71/А 90ЦБ в 21805

Архитектурно-ландшафтный дизайн. Теория и практика  : Учебник / Георгий А. Потаев и др . - 2. изд. . - Москва : Форум, 2015 . - 320 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 306 - 310

   ISBN 978-5-91134-968-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203943

- 43 -

СД/71/Г 63ЦБ б 97062

Голованов, Александр Иванович и др.

   Ландшафтоведение : Учебник / Александр Иванович Голованов, Евгений Степанович Кожанов, Юрий Иванович Сухарев . - Санкт-Петербург : Лань, 2015 . - 224 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 212 - 213

   ISBN 978-5-8114-1809-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203739

- 44 -

ЦБ ДВ 2055 

Калоянов, Димитър Запринов

   Урбанистичната практика в България в аспекта на прилагане на географските информационни системи : Дис. / Димитър Запринов Калоянов ; Науч. конс. Минчо Ненчев . - София, 2014 . - 150 л. : схеми, графики, фигури ; 30 см + CD ROM + Автореферат 84 с.

   Дис....защ. при УАСГ . - Библиогр. л. 129 - 132

 съдържание 

Сист. No: 206181

- 45 -

СД/71/К 58ЦБ а 21211

Кирман, Виктор Григорьевич

   Цветочное оформление в ландшафтном дизайне : Моногр. / Виктор Григорьевич Кирман . - Ростов на Дону : Феникс, 2014 . - 154 с. : 8 л. ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 151 - 152

   ISBN 978-5-222-21355-1 

  

Сист. No: 203673

- 46 -

ЦБ ДВ 2082 

Манева, Ваня Василева

   Енергоефективно градоустройство на жилищните територии / Ваня Василева Манева ; Науч. рък. Валери Иванов . - София, 2015 . - 173 л. : фиг., прил., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 48 с.

   Дис....защ. при УАСГ Архитектурен факултет кат."Градоусторойство". - Библиогр. л. 170 -173

  

Сист. No: 204003

- 47 -

СД/71/Н 72ЦБ б 97060

Николаевская, Ирина А.

   Благоустройство территорий : Учебник / Ирина А. Николаевская . - 5. изд. . - Москва : Академия, 2011 . - 272 с. : с ил. ; 22 см . -  (Строительство и архитектура)

   Библиогр. с. 264 - 265

   ISBN 978-5-7695-8273-8 

  

Сист. No: 203855

- 48 -

СД/71/T27ЦБ б 97058

Taylor, Nigel

   Urban Planning Theory since 1945 : Monogr. / Nigel Taylor . - Repr. ed. . - Los Angeles : SAGE Publishing, 2014 . - VIII, 184 p. : ill. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 170 - 180

   ISBN 978-0-7619-6093-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 1325

- 49 -

СД/71/T44ЦБ в 21807

The Blackwell City Reader  : Monogr /  Ed. Gary Bridge, Sophie Watson . - 2. ed. . - Chichester : Wiley-Blackwell, 2002 . - XIII, 451 p. : ill. ; 25 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-1-4051-8982-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203624

Архитектура(72)

- 50 -

СД/72/Б 26ЦБ ГII 426

Бартон, Розмари и др.

   Атлас чудес света. Выдающиеся архитектурные сооружения и памятники всех времен и народов : Альбом / Розмари Бартон, Ричард Кэвендиш . - Москва : ЗАО "БММ", 2007 . - 240 с. : ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-5-88353-294-7 

  

Сист. No: 203919

- 51 -

СД/72/В 59ЦБ б 97059

Вильчик, Надежда П.

   Архитектура зданий : Учебник / Надежда П. Вильчик . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : Инфра-М, 2015 . - 319 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 314

   ISBN 978-5-16-004279 

  

Сист. No: 203951

- 52 -

СД/72/Д 13ЦБ в 21811

Давчев, Орлин С.

   Цифрови технологии в дизайна за архитектурата : Моногр. / Орлин С. Давчев . - София : БАН, 2015 . - 128 с. : снимки ; 30 см

   Библиогр. с. 126 -127

   ISBN 978-954-8594-53-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203402

- 53 -

СД/72/Д 53ЦБ в 21772

Диамандиева, Мария

   Архитектурата като комуникация : Моногр. / Мария Диамандиева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 422 с. ; 27 см

   Библиогр. с. 413 - 420

   ISBN 978-954-07-3762-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206216

- 54 -

ЦБ ДВ 2051 

Иванова, Стоянка Маринова

   Изготвяне на компютърен модел за генериране на енергийно ефективни архитектурни решения по отношение на слънчевата радиация : Дис. / Стоянка Маринова Иванова ; Науч. конс. Гергана С. Моллова, Росен П. Савов . - София, 2014 . - 178 л. : с ил., табл., формули ; 30 см

   Дис....защ. при УАСГ Строителен с.факултет, Кат."Автоматизация на инженерния труд". - Библиогр. след всяка глава

 съдържание 

Сист. No: 206178

- 55 -

СД/72/Т 42, ЦБ б 97047 

Ташева, Стела

   Проблеми и тенденции на архитектурната графика в България през ХХ век : Моногр. / Стела Ташева . - София : БАН, 2014 . - 174 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 153 - 174

   ISBN 978-954-8594-51-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206222

- 56 -

СД/72/A70ЦБ б 97057

Architectural Details  : A Visual Guide to 5 000 Years of Building Styles /  Ed. Emily Cole . - Lewes : Ivy Press, 2002 . - 352 p. : ill. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 342 - 344

   ISBN 978-1-78240-169-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17539

- 57 -

СД/72/C74ЦБ ГII 425

Concrete Fotografie und Architektur  : Album /  Ed. Daniela Janser, Thomas Seelig, Urs Stahel . - Zurich : Verlag Scheidegger & Spiess AG, 2013 . - 441 p. : ill. ; 28 cm

   Bibliogr. p. 428 - 439 В книгата им паралелен текст на англ. ез.

   ISBN 978- 3-85881-369-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 1334

- 58 -

СД/72/C76ЦБ ГII 428

Contal, Marie-Helene et al.

   Sustainable design III. Vers une nouvelle ethique pour l'architecture et la ville : Album / Marie-Helene Contal, Jana Revedin . - Paris : Editionsalternatives, 2011 . - 160 . : ill. ; 27 cm

   

   ISBN 978 2072 543371 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203481

- 59 -

СД/72/C90ЦБ б 97067

Crossing Boundaries: Architecture and the Influence of Other Disciplines  : Article /  Ed. Bechir Kenzari, Yasser Elsheshtawy . - Marcham : Alexandrine Press, 2005 . - 5 - 8 p. ; 22 cm . -  (Built Environment ; Vol. 31, № 1)

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 203584

- 60 -

СД/72/G44ЦБ в 21804

Giedion, Sigfried

   Space, Time and Architecture. The Growth of a new Tradition : Monogr. / Sigfried Giedion . - Cambridge : Harvard University Press, 2008 . - LVI, 898 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-674-03047-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 1319

- 61 -

СД/72/H79ЦБ ГII 429

Hoppe, Maria-Therese

   Living in Daylight. VELUX influence on European Living : Album / Maria-Therese Hoppe . - Gildendal : Gyldendalske Boghandel, 2008 . - 300 p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-87-02-07610-3 

  

Сист. No: 203428

- 62 -

СД/72/L44ЦБ в 21808

Leach, Neil

   Rethinking Architecture. A reader in cultural theory : Monogr. / Neil Leach . - London : Routledge, 2010 . - XXI, 410 p. ; 26 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-415-12826-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203576

- 63 -

СД/72/M76ЦБ а 21207

Mitrovic, Branko

   Philosophy for Architects : Monogr. / Branko Mitrovic . - New York : Princeton Architectural Press, 2011 . - 200 p. : ill. ; 21 cm . -  (Architecture Briefs. The Foundations of Arvhitecture)

   Bibliogr. p. 193 - 197

   ISBN 978-1-56898-994-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 1331

- 64 -

СД/72/P17ЦБ а 21206

Pallasmaa, Juhani

   The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses : Monogr. / Juhani Pallasmaa . - 3. ed. . - Chichester : John Wiley & Sons, 2012 . - 129 p. : ill. ; 20 cm

   Bibliogr. p. 110 - 122 ; Index of illustr. p. 123 - 126 ; Picture credits p. 127 - 128

   ISBN 978-1-119-94128-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 1220

- 65 -

СД/72/T44ЦБ ГII 424

The Hermitage XXI. The New Art Museum in the General Staff Building  : Album / Oleg Yawein et al ; Ed. Georgi Stanishev . - London : Thames & Hudson, 2014 . - 208 p. : ill. ; 27 cm

   Bibliogr. p. 204

   ISBN 978-0-500-34301-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 1324

- 66 -

СД/72/W46ЦБ в 21806

Wein Architektur. Vom Keller zum Kult  : Monogr. /  Hrsg. Dietmar Steiner . - Ostfildern : Hatje Gantz, 2005 . - 222 p.

   

   ISBN 3-7757-1687-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203659

- 67 -

СД/72/W59ЦБ в 21799

Weston, Richard

   100 Ideas that changed architecture : Monogr. / Richard Weston . - London : Laurence King Rublishing, 2011 . - 216 p. : ill. ; 27 cm

   Bibliogr. p. 210 - 211

   ISBN 978-1-85669-732-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 41399

Архитектура на сгради(721)

- 68 -

Ч/72/И 22ЦБ ГI 248

Иванова, Александра Стефанова и др.

   Триизмерни мрежи и релефи с основа квадрат : Сборник задачи по архитектурно моделиране и макетиране / Александра Стефанова Иванова, Стоян Георгиев Дечев . - София : ВСУ Любен Каравелов, 2015 . - 35 с. ; 18 см + 48 л. граф. мат. (триизмерни мрежи)

   Паралелен текст на англ. ез. Библиогр. с. 18 Изданието е дар от ВСУ "Любен Каравелов"

   ISBN 978-954-331-060-9 

  

Сист. No: 206195

- 69 -

ЦБ ДВ 2067 

Миронски, Никола Димитров

   Енергийна симулация в ранните фази на архитектурното проектиране : Дис. / Никола Димитров Миронски ; Науч. конс. Йордан Василев Радев . - София, 2014 . - 196 л. : фиг., табл. прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 36 с.

   Дис....защ. при УАСГ Арх. факултет . - Библиогр. л. 192 - 196

 съдържание 

Сист. No: 206208

- 70 -

ЦБ ДВ 2059 

Недялков, Данаил Господинов

   Приложение на информационните технологии в образованието по архитектурно проектиране : Дис. / Данаил Господинов Недялков ; Науч. конс. Асен Писарски . - София, 2014 . - 124 л. : табл., фиг., диагр. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 42 с.

   Дис....защ. при УАСГ Архитектурен факултет Кат. "Промишлени и аграрни сгради". - Библиогр. л. 118 - 124

 съдържание 

Сист. No: 206185

- 71 -

СД/72/M64ЦБ в 21774

Meyer, Axel

   Project Management with ArchiCAD : Monogr. / Axel Meyer . - Landshut : ArchiCoach, 2014 . - 132 p. : ill. ; 24 cm

   

   ISBN 9783735792617 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206197

- 72 -

СД/72/S44ЦБ в 21775

Seidler, Douglas R.

   Digital Drawing for Designers : A Visual Guide to AutoCAD 2012 / Douglas R. Seidler . - New York : Fairchild Books, 2012 . - ХVІІІ, 238 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-1-60901-411-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206198

Архитектура на обществени, търговски и промишлени сгради(725)

- 73 -

СД/72/М 21ЦБ а 21204

Маленов, Славчо и др.

   Дизайн на сценичното осветление : Моногр. / Славчо Маленов, Иван Иванов . - София : АСИ принт 2020, 2014 . - 232 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 225 - 226

   ISBN 978-619-7201-01-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13741

- 74 -

ЦБ ДВ 2058 

Недялков, Иво

   Медийни паркове : Дис. / Иво Недялков ; Науч. конс. Йордан Василев Радев . - София, 2014 . - 165 л. : фиг., схеми ; 30 см + CD ROM + Автореферат 58 с.

   Дис....защ при УАСГ Архитектурен факултет Кат. "Промишлени и аграрни сгради". - Библиогр. л. 158 - 165

 съдържание 

Сист. No: 206184

Жилищна архитектура(728)

- 75 -

ЦБ ДВ 2061 

Нанова-Михайлова, Милена Димитрова

   Съвременни европейски подходи за обновяване на квартали, строени по индустриализирани технологии между 60-те и 70-те години на 20 век : Дис. / Милена Димитрова Нанова-Михайлова ; Науч. конс. Недялко Иванов Бончев . - София, 2014 . - 177 л. : ил., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат 66 с.

   Дис....защ. при УАСГ . - Библиогр. л. 173 - 175

 съдържание 

Сист. No: 206189

Изобразителни изкуства и художествени занаяти(73/76)

- 76 -

ЦБ ДВ 2054 

Дейков, Яким Н.

   Изобразителното изкуство като академична дисциплина в учебната програма на бъдещите архитекти и урбанисти : Дис. / Яким Н. Дейков ; Науч. рък. Благомир Папазов . - Шумен, 2014 . - 218 с. ; 30 см + Автореферат 60 с.

   Дис....защ. при Шуменски унив."Епископ Константин Преславски" Педагогически фак. Кат."Педадгогика на изобразителното изкуство". - Библиогр. л. 215 - 218 и под линия

  

Сист. No: 206180

Езикознание(8)

География. Биографии. История(9)

- 77 -

СД/9/Н 75ЦБ ГII 423

Николова, Румяна и др.

   България. Природа. Човек. Цивилизация : Албум / Румяна Николова, Николай Генов . - София : Сиела, 2015 . - 424 с. ; 30 см

   В албума има паралелен текс на англ. ез.

   ISBN 978 954 28 1625 6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 16956


 Индекс по АВТОРИ

Ананьев, Всеволод Петрович 11 
Андреев, Методи Борисов 12 
Асаул, А. Н. 40 
Атанасова, Камелия Атанасова 3 
Бадьин, Геннадий Михайлович 36 
Бандрова, Теменужка 6 
Бараков, Тодор 14 
Бартон, Розмари 50 
Божинова - Хаапанен, Ася Божидарова 31 
Бончев, Недялко Иванов 75 
Василева-Кръстева, Дочка Василева 37 
Велинов, Константин 13 
Венков, Любчо В. 19 
Вильчик, Надежда П. 51 
Възгечев, Красимир Маринов 21 
Генов, Николай 77 
Георгиев, Атанас 13 
Георгиев, Евгени Иванов 14 
Герински, Йордан Димитров 33 
Гидион, Зигфрид 60 
Голованов, Александр Иванович 43 
Господинов, Славейко Господинов 4 
Гуглев, Румен Стефанов 20 
Давидов, Костадин 33 
Давчев, Орлин С. 52 
Даковски, Цвети Д. 37 
Дейков, Яким Н. 76 
Денев, Добрин 32 
Дечев, Стоян Георгиев 68 
Джорова-Маринова, Северина Николаева 4 
Диамандиева, Мария 53 
Диков, Димитър Василев 15 
Динев, Диньо Генчев 37 
Иванов, Валери 46 
Иванов, Ивайло 16 
Иванов, Иван 73 
Иванова, Александра Стефанова 68 
Иванова, Стоянка Маринова 54 
Йорданов, Васил Иванов 38 
Казанский, Ю. Н. 40 
Калоянов, Димитър Запринов 44 
Керенчев, Николай Ангелов 29 
Киндова - Петрова, Димитрина Димитрова 30 
Кирман, Виктор Григорьевич 45 
Кожанов, Евгений Степанович 43 
Костов, Атанас 2 
Костов, Владимир 15 
Кузьмин, М. А. 17 
Кунчев, Иван Стефанов 5 
Кэвендиш, Ричард 50 
Лазаров, Николай 41 
Лебедев, Д. Л. 17 
Лукманова, Инесса Г. 35 
Маленов, Славчо 73 
Манева, Ваня Василева 46 
Маринова, Силвия Тотева 6 
Микренска-Чернева, Кристина Огнянова 8 
Миронски, Никола Димитров 69 
Митюгов, Евгений А. 18 
Михова, Лена 29 
Младенов, Коста Апостолов 30 
Моллова, Гергана С. 54 
Нанова-Михайлова, Милена Димитрова 75 
Недялков, Данаил Господинов 70 
Недялков, Иво 74 
Ненчев, Минчо 44 
Николаевская, Ирина А. 47 
Николова, Румяна 77 
Николова, Соня Стефанова 1 
Орачев, Атанас 7 
Очева, Галина 3 
Папазов, Благомир 76 
Пенев, Петър Т. 8 
Пенелов, Чавдар Георгиев 19 
Петров, Ивайло Димитров 41 
Петрова, Росица Асенова 38 
Писарски, Асен 70 
Понибратов, Ю. П. 40 
Попов, Б. Г. 17 
Потаев, Георгий А. 42 
Потапов, Александр Дмитриевич 11 
Радев, Йордан Василев 69 74 
Радлов, Калин П. 39 
Ростовски, Иван 38 
Русев, Константин П. 12 
Савов, Росен П. 54 
Станишев, Георгий 65 
Стефанов, Петър 32 
Стойнев, Стефчо 31 
Сулай, Ирена Павлова 32 
Сухарев, Юрий Иванович 43 
Ташева, Стела 55 
Трайкова, Марина Дончева 21 
Филькин, Николай Александрович 11 
Франгов, Георги 16 
Чардакова, Таня Иванова 21 
Чолаков, Тоньо Минков 34 
Bridge, Gary 49 
Broek, David 9 
Burke, Martin 22 
Cole, Emily 56 
Contal, Marie-Helene 58 
Elishakoff, Isaac 10 
Elsheshtawy, Yasser 59 
Finckh, Wolfgang 28 
Giedion, Sigfried 60 
Hayward, Alan 24 
Hoppe, Maria-Therese 61 
Iliopoulos, Aristidis 27 
Janser, Daniela 57 
Kenzari, Bechir 59 
Khan, Mohiuddin Ali 25 
Leach, Neil 62 
Maymon, Giora 26 
Meyer, Axel 71 
Mitrovic, Branko 63 
Niedermeier. Roland 28 
Oakhil, Anthony 24 
Pallasmaa, Juhani 64 
Revedin, Jana 58 
Seelig, Thomas 57 
Seidler, Douglas R. 72 
Seyranian, Alexander P. 10 
Stahel, Urs 57 
Stanishev, Georgi 65 
Steiner, Dietmar 66 
Svensson, Holger 23 
Taylor, Nigel 48 
Vayas, Ioannis 27 
Watson, Sophie 49 
Weare, Frank 24 
Weston, Richard 67 
Yawein, Oleg 65 
Zilch, Konrsd 28 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ и оценка на опасността от пропадания на терена в Каменополско-Карлуковски карстов район 16 
Архитектура зданий 51 
Архитектурата като комуникация 53 
Архитектурно-ландшафтный дизайн. Теория и практика 42 
Атлас чудес света. Выдающиеся архитектурные сооружения и памятники всех времен и народов 50 
Благоустройство территорий 47 
България в европейските картографски представи до XIX век 7 
България. Природа. Човек. Цивилизация 77 
Българска популярна енциклопедия 1 
Влияние на формата на бреговете върху напрегнатото и деформирано състояние на каменно-насипни язовирни стени с вертикално глинено ядро 34 
Геометрични елементи при изграждане на триизмерно пространство в съвременното изобразително изкуство, кино и фотография 41 
Диверсификация деятельности строительных предприятий в условиях экономического кризиса 35 
Дизайн на сценичното осветление 73 
Експериментално и числено изследване на зависимостите между физико-механичните характеристики на почвите и критериите за уплътняване при изграждане на пътни насипи 32 
Енергийна симулация в ранните фази на архитектурното проектиране 69 
Енергоефективно градоустройство на жилищните територии 46 
Изготвяне на компютърен модел за генериране на енергийно ефективни архитектурни решения по отношение на слънчевата радиация 54 
Изобразителното изкуство като академична дисциплина в учебната програма на бъдещите архитекти и урбанисти 76 
Изследване на конструкции и схеми на приложение на мембранни вентили в напоителните системи 33 
Изследване поведението на стоманени рамкови конструкции с отчитане еластично-пластичната работа на възлите 19 
Изследвания на умора при строителни конструкции 30 
Инерционна устойчивост и деформации на откоси при сеизмично въздействие 29 
Инженерно геоложка характеристика на глините от Софийската котловина с оглед изграждане на геотехнически съоръжения 31 
Интегриран подход при едно частно решение на обратната задача в теорията на потенциала 4 
Ковариационен анализ на ГНСС данни за определяне деформации на земната кора 5 
Крайно гранично състояние при срязване на стоманобетонни колони 13 
Критерий за определяне на носещата способност на изливни пилоти на базата на натурни изпитвания 15 
Курс металлических конструкций 18 
Ландшафтоведение 43 
Машини за строителството 39 
Медийни паркове 74 
Модел за подобряване на учебния процес по физическо възпитание чрез занимания по тенис на маса във висшето училище 3 
Приложение на информационните технологии в образованието по архитектурно проектиране 70 
Проблеми и тенденции на архитектурната графика в България през ХХ век 55 
Проблеми при управлението на процеса на реализация на инвестиционни проекти с рекреационна цел при използване на термални водни източници 38 
Провисване на стоманобетонни плочи 14 
Ротационен капацитет на стоманобетонни греди 12 
Ръководство за изчисляване на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон без предварително напрягане на армировката в съответствие с БДС EN 1992-1-1:2004 20 
Специализирано картографиране в България 8 
Специальная инженерная геология 11 
Справочник технолога-строителя 36 
Съвременни европейски подходи за обновяване на квартали, строени по индустриализирани технологии между 60-те и 70-те години на 20 век 75 
Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи 6 
Триизмерни мрежи и релефи с основа квадрат 68 
Търговските марки и авторските права в интернет пространството 2 
Упругопластические решения и предельное состояние 17 
Урбанистичната практика в България в аспекта на прилагане на географските информационни системи 44 
Усилване на конструктивни елементи от монолитни стоманобетонни скелетно-гредови конструкции 21 
Усъвършенстване управлението на инвестиционните строителни проекти в България чрез използване на иновативни методи и опита от най-добрите световни практики 37 
Цветочное оформление в ландшафтном дизайне 45 
Цифрови технологии в дизайна за архитектурата 52 
100 Ideas that changed architecture 67 
Accelerated Bridge Construction. Best Practices and Techniques 25 
Architectural Details 56 
Cable-Stayed Bridges. 40 Years of Experience Worldwide 23 
Concrete Fotografie und Architektur 57 
Crossing Boundaries: Architecture and the Influence of Other Disciplines 59 
Design of Steel-Concrete Composite Bridges to Eurocodes 27 
Digital Drawing for Designers 72 
Integral and Semi-integral Bridges 22 
Living in Daylight. VELUX influence on European Living 61 
Modern problems of structural stability 10 
Philosophy for Architects 63 
Project Management with ArchiCAD 71 
Rethinking Architecture. A reader in cultural theory 62 
Space, Time and Architecture. The Growth of a new Tradition 60 
Steel Detailers' Manual 24 
Strengthening of Concrete Structures with Adhesively Bonded Reinforcement. Design and Dimensioning of CFRP Laminates and Steel Plates 28 
Structural Dynamics and Probabilistic Analyses for Engineers 26 
Sustainable design III. Vers une nouvelle ethique pour l'architecture et la ville 58 
The Blackwell City Reader 49 
The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses 64 
The Hermitage XXI. The New Art Museum in the General Staff Building 65 
The Practical Use of Fracture Mechanics 9 
Urban Planning Theory since 1945 48 
Wein Architektur. Vom Keller zum Kult 66 
Экономика строительства 40 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Авторско право 2 
Архитектура 52 53 55 57 58 59 60 61 62 63 67 
Архитектура - история 64 
Архитектура - на сгради - учебници за ВУЗ 51 
Архитектура - проектиране - дисертации 54 
Архитектура, световна - история 50 
Архитектурни стилове 56 
Архитектурно проектиране 71 72 
Архитектурно проектиране - дисертации 69 
Архитектурно проектиране- дисертации 70 
България - културно-историческо наследство 77 
Вентили (клапани) - дисертации 33 
Винарни - архитектура 66 
Води, минерални и лечебни - дисертации 38 
Геология, инженерна - дисертации 31 
Геология, инженерна - учебници за ВУЗ 11 
Геотехника - дисертации 16 32 
ГИС - приложение - дисертации 44 
Гравиметрия, геодезическа - дисертации 4 
Градини 45 
Градове - планиране и развитие 49 
Градоустройство - дисертации 46 
Градоустройство - история 48 
Градоустройство - учебници за ВУЗ 42 47 
Дисертации 3 4 5 6 12 13 14 15 16 19 29 30 31 32 33 34 37 38 41 44 46 54 69 70 74 75 76 
Енергоефективно градоустройство - дисертации 46 
Енциклопедии 1 
Жилищно строителство, градско - дисертации 75 
Земна кора - деформации - дисертации 5 
Земна механика - дисертации 15 16 
Изобразително изкуство - в архитектурата - дисертации 76 
Икономика - на строителството - учебници за ВУЗ 40 
Инвеститорски контрол в строителството - дисертации 37 
Инвестиционни проекти - дисертации 38 
Информационни центрове - дисертации 74 
Картография 7 8 
Картография - дисертации 6 
Киноизкуство - дисертации 41 
Колони, строителни - дисертации 13 
Компютърни модели - дисертации 54 
Ландшафт 45 
Ландшафт - опазване - учебници за ВУЗ 43 
Ландшафт - оформяне - учебници за ВУЗ 43 
Механика, обща 10 
Механика, строителна - дисертации 29 30 
Механика, строителна - учебници за ВУЗ 17 
Механика, техническа 9 
Моделиране, архитектурно 68 
Мостове 22 
Мостове, стоманобетонни - проектиране 23 25 27 
Музеи - архитектура 65 
Напоителни системи - дисертации 33 
Носещи строителни конструкции - дисертации 13 
Осветление, театрално 73 
Пилоти - дисертации 15 
Почвознание, строително - дисертации 32 
Сгради, аграрни 66 
Сгради, обществени - проектиране - дисертации 74 
Строителни конструкции - изчисляване и укрепване 28 
Строителни конструкции - изчисляване и укрепване - дисертации 30 
Строителни конструкции - проектиране 26 
Строителни конструкции, метални - учебници за ВУЗ 18 24 
Строителни конструкции, стоманени - дисертации 19 
Строителни конструкции, стоманобетонни 21 
Строителни конструкции, стоманобетонни - изчисляване 20 
Строителни конструкции, стоманобетонни - изчисляване - дисертации 12 14 
Строителни машини - учебници за ВУЗ 39 
Строителство 36 
Строителство - икономика и организация - дисертации 37 
Съпротивление на материалите 9 
Театри - осветление 73 
Управление и организация - на строителната фирма 35 
Урбанизъм 49 
Урбанизъм - дисертации 44 
Учебници 11 17 18 24 39 42 43 47 51 
Физическо възпитание - в училище - дисертации 3 
Хидротехнически съоръжения - дисертации 34 
Язовири - експлоатация - дисертации 34 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 26 
авторско право 2 
аномалии Буге 4 
армирани плочи 14 
архитектура 63 76 
архитектурни детайли 56 
архитектурни модели 68 
архитектурни форми 60 
архитектурно проектиране 69 71 72 
бедствия 6 
бетон 12 
болници 42 
вентили, мембранни 33 
винарни 66 
висше образование 70 76 
водоснабдяване 38 
въжени мостове 23 
възли 19 
геосистеми 43 
ГИС 44 
гравиметрични измервания 4 
градинско-парково изкуство 45 
градове 49 
градове - архитектура 64 
градоустройствено планиране 48 
градоустройство 46 
градска среда 49 
градска територия 47 
греди 12 18 21 
гробища 42 
деформации 17 
деформации (слягане) 31 
деформации на земната кора 5 
диверсификация 35 
дисперсни почви 31 
довършителни работи 36 
Еврокод 14 27 30 
еластичност 10 17 
енергийна ефективност 46 54 
енергийна симулация 69 
Ермитаж 65 
жилищни сгради 47 
жилищни сгради, обновяване и реконструкция 75 
земна кора 5 11 
земна механика 29 
земни насипи 32 
знакови системи 6 
знаци, картографски 6 
изобразително изкуство 41 76 
изчисляване на строителни конструкции 12 
инвестиционни проекти 38 
инерционна устойчивост 29 
информационни модели 70 
информационни центрове 74 
кадастрални планове 8 
карстови терени 16 
карти 8 
картографска семиотика 6 
кватернер 31 
кино 41 
Киноцентър Бояна 74 
клъстери 74 
ковариации 5 
колони 13 18 21 
композиционни материали 17 
компютърни модели 54 
конструктивни части на съоръжението 51 
ландшафт, опазване 43 
медии 74 
медийни паркове 74 
механика 10 
механика на разрушението 9 30 
минерални извори 38 
многокомпонентна умора 30 
модернизация 75 
морска картография 7 
мостове 25 27 
мостове, проектиране 22 
музеи 65 
напоителни системи 33 
напорни мрежи 33 
носещи конструкции 13 
обществени сгради 74 
озеленяване 45 47 
опазване на околната среда 47 
орнаменти 56 
осветление 73 
пилоти 15 
пластични релефи 68 
плиоцен 31 
повърхностни отложения 31 
подземни води 11 
подове 36 
покриви 36 
почви 11 
почви, уплътняване и заздравяване 32 
провисване 14 
проектиране на сгради 54 70 
производствени територии 42 
пропадане - на почвата 16 
рамкови конструкции 19 
реконструкция на сгради 51 
сградни модели 69 
сеизмичност 29 
селскостопански сгради 51 
скелетно-гредови конструкции 21 
социология на града 49 
специализирано картографиране 8 
средновековни карти 7 
срязване 13 
стилове в архитектурата 56 
стоманени конструкции 24 
стоманобетонни конструкции 14 
строителна механика 17 
строителни конструкции 26 28 
строителни материали 36 
строителни машини 39 
строителни проекти 37 
строително-монтажни работи 36 
театрални зали 73 
тенис на маса 3 
триизмерни мрежи 68 
туристически територии 42 
търговска марка 2 
умора на материалите 30 
управление и организация 35 40 
управление на проекти 37 
урбанизъм 44 49 76 
усилване 21 
устойчиво развитие 75 
училищни територии 42 
ферми 18 
фотография 41 
язовирни стени 34 
ArchiCAD 71 
AutoCAD 72 
MATLAB 26