НОВИ КНИГИ

Общ Отдел(0)

Библиотечно дело. Библиотекознание(02)

- 1 -

СД/0/Д 61ЦБ б 97086

Димчев, Александър

   Глобална информационна инфраструктура. Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят : Моногр. / Александър Димчев . - София : Св. Климент Охридски, 2014 . - 478 с. ; 20 см . -  (Университетска библиотека ; 509)

   Библиогр. с. 463-467 с.

   ISBN 978-954-07-3719-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 201185

- 2 -

СД/0/П 13ЦБ а 21217

Павловска, Елена и др.

   Четенето в реална и електронна среда. Мотивация и опит на библиотеките и образователните институции : Сборник доклади / Елена Павловска ; Рецензент Стоян Денчев . - София : За буквите-О писменехь, 2014 . - 223 с.: ; 20 см

   Библиогр. след всеки доклад и под линия

   ISBN 978-619-185-087-7 

  

Сист. No: 199982

Философия(1)

Религия. Теология(2)

Обществени науки(3)

- 3 -

СД/3/B25ЦБ б 97074

Barnard, Malcolm

   Approaches to Understanding Visual Culture : Monogr. / Malcolm Barnard . - New York : Palgrave Macmillan, 2001 . - XII, 212 p. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 201 - 206

   ISBN 978-0-333-77288-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203032

- 4 -

СД/72/I69ЦБ в 21815

Interpreting Visual Culture. Explorations in the hermeneutics of the visual  : Monogr. /  Ed. Ian Heywood, Barry Sandywell . - London : Routledge, 1999 . - XVIII, 260 p. ; 26 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 0-415-15710-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 202576

Математика. Естествени науки(5)

Астрономия. Геодезия(52)

Геодезия. Топографо-геодезични работи. Фотограметрия. Кадастрови снимки. Картография.(528)

- 5 -

ЦБ ДВ 2089 

Кънчева, Пламена

   Изследвания на съвременните движения на земната кора на територията на България въз основа на високоточни нивелачни измервания : Дис. / Пламена Кънчева ; Науч. рък. Таси Беляшки . - София, 2014 . - 264 л. : карти, схеми, табл. ; 30 см + CD ROM + Приложение 49 л. + Автореферат 46 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. Кат. "Висша геодезия". - Библиогр. с. 253 - 264

 съдържание 

Сист. No: 202480

- 6 -

ЦБ ДВ 2086 

Радева, Петя Ганчева

   Геодезически изследвания на Витошкия сеизмогенен разлом : Дис. / Петя Ганчева Радева ; Науч. рък. Димитър Димитров . - София, 2015 . - 145 л. : табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 72 с. + Приложения 240 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. кат. "Висша геодезия". - Библиогр. л. 139 - 145

 съдържание 

Сист. No: 203362

- 7 -

Cб 188, Ч/52/Ц 17ЦБ б 97101

Цанковски, Юри Павлинов

   Глобални навигационни спътникови системи : Учебник / Юри Павлинов Цановски . - София : Булгед, 2015 . - 114 с. : ил., ; 24 см

   Библиогр. с.112

 корица | съдържание 

Сист. No: 199951

- 8 -

СД/52/A38ЦБ б 97103

Allen, David W.

   Getting to Know ArcGIS : Modelbuilder / David W. Allen . - Redlands : ESRI Press, 2011 . - 320 p. : ill. ; 26 cm + CD ROM . -  (for ArcGIS 10)

   

   ISBN 978-1-58948-255-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199943

- 9 -

СД/52/A38ЦБ в 21829

Allen, David W. et al.

   GIS Tutorial 3 : Advanced Workbook / David W. Allen, Jeffery M. Coffey . - Redlands : ESRI Press, 2011 . - 402 p. : ill. ; 28 cm + 2 CD ROM . -  (For ArcGIS 10)

   

   ISBN 978-1-58948-207-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199941

- 10 -

СД/52/F96ЦБ б 97094

Fu, Pinde et al.

   Web GIS. Principles and Applications : Monogr. / Pinde Fu, Jiulin Sun . - Redlands : ESRI Press, 2011 . - XIV, 296 p. : ill. ; 22 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-1-58948-245-6 

  

Сист. No: 199940

- 11 -

СД/52/Z23ЦБ в 21828

Zandbergenq Paul A.

   Python Scripting for ArcGIS : Guide / Zandbergenq Paul A. . - Redlands : ESRI Press, 2013 . - 344 p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-58948-282-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199942

Приложни науки. Изобретения. Патенти(60)

Медицина. Социална хигиена. Защита от нещастни случаи(61)

Техника. Технически науки(62)

Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство(624)

- 12 -

ЦБ ДВ 2098                     ЦБ/624/Б 

Богданов, Николай Димитров

   Определяне на носимоспособността на неусилени и усилени зидани колони съгласно еврокод 6 : Дис. / Николай Димитров Богданов ; Науч. рък. Николета Баракова . - София : УАСГ, 2015 . - 184 л. : прил. , черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 44 л.

   Дис. ... защ. при УАСГ кат. Масивни конструкции . - Библиогр. с 183-184

 съдържание 

Сист. No: 199992

- 13 -

ЦБ ДВ 2091 

Бошнаков, Красимир Недев

   Компютърен анализ на на строителни конструкции за оценка и ограничаване на повреди при сеизмични въздействия : Дис. / Красимир Недев Бошнаков ; Науч. рък. Борислав Ц. Белев, Гергана С. Моллова . - София : УАСГ, 2015 . - VІІІ, 154 с.; фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат

   Дис.... защ. при УАСГ Строителен фак. кат. Автоматизация на инженерния труд. . - Библиогр. с. 127-138

 съдържание 

Сист. No: 202159

- 14 -

Cа 102, Ч/624/Б 73ЦБ а 21224

Бояджиев, Христо Владимиров

   Дървени конструкции според Еврокод 5 в записки и примери : Наръчник / Христо Владимиров Бояджиев . - София : МИГ Принт, 2015 . - 150 с.: ил., ; 20 см

   Библиогр. с. 150

   ISBN 978-954--392-298-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199950

- 15 -

ЦБ ДВ 2093 

Георгиев, Васил

   Изследване на възли от тръбни стоманени конструкции с възлови плочи : Дис. / Васил Георгиев ; Науч. рък. Димитър Даков . - София : УАСГ, 2015 . - 197 с. : с прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с.62

   Дис... защ. при УАСГ кат. Метални, дървени и пластмасови конструкции . - Библиогр. л. 190 -197.

 съдържание 

Сист. No: 1339

- 16 -

ЦБ ДВ 2094 

Иванов, Стоян

   Изследване на комбинирани стомано - стоманобетонни греди с вбетониран горен пояс под действието на статично натоварване : Дис. / Стоян Иванов ; Науч. рък. Николай Рангелов . - София : УАСГ, 2015 . - 177 л. : с табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 58

   Дис.... защ. при УАСГ Строителен фак. кат. Метални, дървени и пластмасови конструкции . - Библиогр. л. 170 - 177 .

 съдържание 

Сист. No: 206263

- 17 -

Cб 221, Ч/624/К 86ЦБ б 97109

Костов, Владимир Иванов

   Мониторинг в геотехническото инженерство : Моногр. / Владимир Иванов Костов . - София : Дайрект Сървисиз, 2015 . - 121 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 115 - 121

   ISBN 978-619-7171-13-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199927

- 18 -

Cб 222, Ч/624/К 86ЦБ б 97108

Костов, Владимир Иванов

   Случаи на аварии при укрепяване на строителни изкопи и свлачища : Моногр. / Владимир Иванов Костов . - София : Дайрект Сървисиз, 2015 . - 104 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 99 - 102

   ISBN 978-619-7171-14-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199928

- 19 -

ЦБ ДВ 2100 

Кръстева, Диляна Харалампиева

   Определяне носимоспособността на подложени на натиск стенни зидани конструкции : Дис. / Диляна Харалампиева Кръстева . - София : УАСГ, 2015 . - 101 л., : черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 44 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ кат. Масивни конструкции . - Библиогр. л. 100-101

 съдържание 

Сист. No: 199990

- 20 -

ЦБ ДВ 2087 

Радославов, Георги Иванов

   Изследване на стоманени елементи с променливо напречено сечение : Дис. / Георги Иванов Радославов ; Науч. рък. Георги Хараламбиев Линков . - София : УАСГ, 2015 . - 272 л.: фиг., прил.: ; 30 см + CD ROM + Автореферат 64с.

   Дис....защ. при УАСГ кат."Метални, дървени и пластмасови конструкции". - Библиогр. л. 183 -186

 съдържание 

Сист. No: 199945

- 21 -

ЦБ б 97110, Ч/624/Р 35 

Рангелов, Николай Найденов

   Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи. Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 1993-1-3 и БДС EN 1993-1-5 : Моногр. / Николай Найденов Рангелов . - София : КИИП, 2015 . - 194 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 189 - 193

   ISBN 978-619-90034-0-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199926

- 22 -

ЦБ CD 22 

Тодоров, Мирослав Георгиев и д.

   Земна механика : CD ROM / Мирослав Георгиев Тодоров, Владимир Иванов Костов . - София, 2015

   

   ISBN 978-954-724-081-0 

  

Сист. No: 200005

- 23 -

Cб 231, Ч/624/Т 74ЦБ б 97102

Топуров, Костадин Христев

   Стоманобетонни гредови мостове : Учебник / Костадин Христев Топуров . - София : Консулт 2000, 2015 . - 364 с.: ил., ; 24 см

   Библиогр. с. 361 - 364

 корица | съдържание 

Сист. No: 199949

- 24 -

Ч/624/Т 74ЦБ б 97088

Топуров, Костадин Христев

   Сеизмично проектиране на мостове : Учебник / Костадин Христев Топуров . - София : КИИП, 2015 . - 348 с. : ил. , с чер. ; 24 см + 1бр. диск

   Библиогр. с. 336-340 с.

   ISBN 978-619-90034-8-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199996

- 25 -

ЦБ ДВ 2088 

Чардакова, Таня Иванова

   Анализ на ефектите от локални намеси върху цялостното поведение на монолитни стоманобетонни скелетно-гредови конструкции в процес на възстановяване и усилване : Дис. / Таня Иванова Чардакова ; Науч. рък. Марина Дончева Трайкова . - София, 2015 . - XLII, 390 с. : 52 с. прилож. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 70 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат."Масивни конструкции". - Библиогр. с. 382 - 390

 съдържание 

Сист. No: 203040

- 26 -

ЦБ в 21823, Ч/624/A57 

Angelov, Chavdar

   Building constructions. For students in structural engineering- training in english : Учебно помагало / Chavdar Angelov ; Прев. Мариана Дионисиева Цветкова . - София : УАСГ, 2015 . - 208 с. : черт. ; 30 см

   В книгата има паралелен текст на бълг. ез.

   ISBN 978-954-724-080-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199993

Железопътно строителство. Пътно строителство(625)

- 27 -

Ч/625/Б 73ЦБ б 97111

Бояджиев, Христо Владимиров

   Ръководство по технология на транспортното строителство / Христо Владимиров Бояджиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : МИГ Принт, 2015 . - 210 с. : с ил. + 1л. карта ; 22 см

   Библиогр. с. 204 - 206

   ISBN 978-954-9367-67-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199925

- 28 -

СД/72/О 83ЦБ б 97089

Основы проектирования транспортных шумозащитных экранов  : Уч. пособие / Игорь Любимович Шубин и др . - Москва : БАСТЕТ, 2015 . - 208 с.: ил. ; 23 см . -  (Высшее профеессиональное образование - бакалавриат и специалитет)

   Библиогр. с. 207-208

   ISBN 978-5-903178-38-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199985

- 29 -

ЦБ ДВ 2092 

Попова, Ванина

   Изследване, анализ и оценка на коефициента на сцепление на асфалтови пътни настилки и влиянието му върху безопасността на движение : Дис. / Ванина Попова ; Науч. рък. Петър Стефанов . - София : УАСГ, 2015 . - 193 с. : с прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с.45

   Дис.... защ. при УАСГ Фак. Транспортно строителство . кат. Пътища. - Библиогр. с.164 - 168

  

Сист. No: 202149

- 30 -

ЦБ ДВ 2099 

Танев, Таньо Атанасов

   Моделиране на почви с отчитане на изотропно деформационно уякчаване : Дис. / Таньо Атанасов Танев ; Науч. конс. Лена Михова . - София : УАСГ, 2015 . - 161 л., VIII : черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 51 с., vii

   Дис. ... защ. при УАСГ фак. Транспортно строителство кат. Геотехника . - Библиогр. л. III - VIII

 съдържание 

Сист. No: 199991

Хидротехническо (водно) строителство. Хидротехника в цялост(626/627)

- 31 -

ЦБ ДВ 2090 

Кукурин, Владимир Георгиев

   Хидравлично моделиране на открити течения във връзка с картиране заплахата от наводнения и инженерни мероприятия за нейното намаляване : Дис / Владимир Георгиев Кукурин ; Науч. рък. Николай П. Лисев . - София : УАСГ, 2015 . - VІІІ, 217 с. ; граф., фиг., снимки ; 30 см + CD ROM + Авторефарат 60 с.

   Дис...защ. при УАСГ кат. "Хидравлика и Хидрология" . - Библиогр. с. 168 - 183

 съдържание 

Сист. No: 202182

- 32 -

ЦБ ДВ 2105 

Пенчева, Денислава Христофорова

   Методика за идентификация на опасността и риска от наводнения : Дис. / Денислава Христофорова Пенчева ; Науч. рък. Мария !#Маврова-Гиргинова . - София : УАСГ, 2015 . - 206 л. : фиг., прил.: 13 л. табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 47с.

   Дис....защ. при УАСГ Хидротехнически факултет кат."Хидротехника". - Библиогр. л. 198 -204

 съдържание 

Сист. No: 199947

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника(628)

- 33 -

ЦБ ДВ 2084 

Цанов, Емил

   Комбиниран подход за оптимизиране на управлението на водовземането, водоснабдяването и водопотреблението : Дис. / Емил Цанов ; Науч. конс. Ирина С. Рибарова, Пламен Нинов . - София, 2015 . - 245 л. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 45 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ Хидротехнически фак. Кат. Водоснабдяване, канализация и пречистване на води. - Библиогр. л. 208 - 218

 съдържание 

Сист. No: 203393

Селско стопанство. Горско стопанство(63)

Жилища. Вътрешно устроиство и обзавеждане(64)

Химическа технология. Химическа промишленост(66)

Различни производства и занаяти. Лека промишленост(67/68)

Фина механика. Автоматика. Техническа кибернетика(681)

Строителство(69)

- 34 -

ЦБ ДВ 2085 

Милачкова, Мариела

   Усъвършенстване на организационните структури на управление на средни и големи строителни фирми. Проектиране на високо ефективни организации : Дис. / Мариела Милачкова ; Науч. конс. Цветанка С. Лалова . - София, 2015 . - 265 л. : диаграми, табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 36 с.

   Дис.... защ. при УАСГ Строителен фак. Кат."Организация и икономика на строителството". - Библиогр. л. 240 - 242

 съдържание 

Сист. No: 203389

- 35 -

ЦБ в 21810, Ч/631/П 35 

Пенков, Марин и др.

   Проблеми при някои почви и подпочви при проектирането, строителството и експлоатацията на сгради, пътища и земеделски площи : Моногр. / Марин Пенков, Николай Колев . - София : Растер, 2014 . - 134 с. : табл., снимки ; 30 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 203329

- 36 -

СД/69/П 91ЦБ в 21812

Проектиране и строителство на сгради и съоръжения  : Международна научна конференция. Варна, 2014, 11 - 13 септември : Сборник с резюмета /  Ред. Ячко Иванов . - Варна : Авангард Прима, 2014 . - 188 с. ; 30 см

   В сборника има резюмета на англ. ез. - Библиогр. след всяко резюме

   ISBN 978-619-160-363-3 

  

Сист. No: 203323

- 37 -

СД/69/Р 29ЦБ а 21212

Райчев, Тодор Стоянов

   Иновации в строителството : Учебник / Тодор Стоянов Райчев . - Варна : Наука и икономика, 2014 . - 268 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 261 - 266

   ISBN 978-954-21-0771-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203360

Изкуство(7)

- 38 -

СД/7/Д 66ЦБ в 21819

Добрев, Добрин Начев

   Изкуството. История на идеите : Моногр. / Добрин Начев Добрев . - [София] : Фабер, 2014 . - 287 с. : сним. ; 30 см + CD ROM

   Библиогр. с. 254-255. Показалец на личните имена с. 267-277. Показалец на понятията с.278-287.

   ISBN 978-619-00-0125-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 201376

- 39 -

Ч/7/И 22ЦБ в 21820

Иванова, Благовеста

   История на изкуството : За студенти по архитектура и строителство и архитектура на сгради и съоръжения / Благовеста Иванова . - София : Сиела, 2015 . - 194 с. : ил. ; 30 см + CD ROM

   Библиогр. с. 168-169.

   ISBN 978-954-28-1723-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 201348

- 40 -

Ч/74/К 99ЦБ б 97145

Кючуков, Георги и др.

   Конструиране на мебели. Конструктивни елементи и съединения в мебелите : Учебник / Георги Кючуков, Васил Живков . - София : БИСМАР, 2016 . - 452 с. : с ил. ; 26 см

   Библиогр. с. 439 - 442 Резюме на англ. ез.

   ISBN 978-954-91648-6-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206266

- 41 -

СД/72/V75ЦБ б 97072

Vision and Visuality  : Monogr. /  Ed. Hal Foster . - Seattle : Bay Press, 1988 . - XIV, 136 p. : ill. ; 22 cm . -  (Discussions in Contemporary Culture ; 2)

   Ed. by Dia Art Foundation

   ISBN 978-1-565844-61-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203296

Планиране на населените места. Градоустройство. Ландшафт. Урбанизъм(71)

- 42 -

СД/71/Б 26ЦБ б 97085

Бараков, Венелин

   Градът във Второто българско царство. Раждане, типология и структура : Моногр. / Венелин Бараков . - Велико Търново : Абагар, 2015 . - 424 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 392-424 с.

   ISBN 978-619-168-126-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 201339

- 43 -

ЦБ ДВ 2101 

Буров, Ангел Петров

   Пространствено планиране на периферните селски райони в България. Примерът на Южен Централен район : Дис. / Ангел Петров Буров ; Науч. конс. Елена Димитрова . - София : УАСГ, 2015 . - 250 л.: с черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 46 л.

   Дис. ... защ. при УАСГ Архитектурен факултет кат. Градоустройство . - Библиогр. л. 182-188

 съдържание 

Сист. No: 199989

- 44 -

СД/71/Г 37ЦБ а 21215

Георгиева, Багра

   Моите улици : Моногр. / Багра Георгиева . - София : Пропелер, 2012 . - 105 с. : със сх. , ил. ; 20 см

   Показалец на имена с. 100-105.

   ISBN 978-954-392-147-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 201571

- 45 -

ЦБ б 97090, Ч/71/Д 58 

Димитров, Стефчо

   Основи на регионалното планиране / Стефчо Димитров . - София : УАСГ, 2014 . - 164 с.: с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 164

 корица | съдържание 

Сист. No: 199980

- 46 -

СД/72/Ф 97ЦБ а 21222

Фърков, Юлий К.

   Кюстендил през Възраждането. Градоустройство и архитектура : Моногр. / Юлий К. Фърков : СИДА, 1991 . - 154 с. : ил., снимки ; 21 см

   Библиогр. с. 143 - 145

   ISBN 954-8191-01-6 

  

Сист. No: 199957

- 47 -

СД/71/B79ЦБ б 97106

Bosselmann, Peter

   Urban transformation. Understanding City Design and Form : Monogr. / Peter Bosselmann . - Washington : Island Press, 2008 . - XXX, 310 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 297 - 300

 корица | съдържание 

Сист. No: 199937

- 48 -

СД/71/B26ЦБ б 97105

Busquets, Joan

   Barselona. The Urban Evolution of a Compact City : Monogr. / Joan Busquets . - Harvard : Applied Research & Design, 2014 . - 468 p. : ill. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 461 - 463

   ISBN 978-1940743059 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199938

- 49 -

СД/71/G32ЦБ б 97104

Gehl, Jan

   Life Between Buildings. Using Public Space : Monogr. / Jan Gehl . - Washington : Island Press, 2011 . - 216 p. : ill. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 198 - 199

   ISBN 978-1597268271 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199939

- 50 -

СД/71/H34ЦБ б 97107

Hass-Klau, Carmen

   The Pedestrian and the City : Monogr. / Carmen Hass-Klau . - New York : Routledge, 2015 . - XXIV, 316 p. : ill. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 295 - 310

   ISBN 978-0415814409 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199936

- 51 -

СД/72/L75ЦБ б 97073

Lin, Zhongjie

   Kenzo Tange and the Metabolist Movement. Urban Utopias of Modern Japan : Monogr. / Zhongjie Lin . - London : Routledge, 2010 . - XVIII, 270 p. : ill. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 250 - 262

   ISBN 978-0-415-77660-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203249

Архитектура(72)

- 52 -

СД/72/А 64ЦБ в 21822

Ангелов, Ангел

   Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България. 16- първата половина на 17- век : Моногр. / Ангел Ангелов . - 2013 . - София : Фабер . - 238 с. : ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 197-229 Резюме на англ. език

   ISBN 978-954-400-983-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199997

- 53 -

СД/72/Б 38, ЦБ в 21824 

Бербенлиев, Пею Николов и др.

   Брациговските майстори - строители през XVIII и XIX век и тяхното архитектурно творчество : Моногр. / Пею Николов Бербенлиев, Владимир Христов Партъчев . - Фототипно издание с притурка . - София : Зеница - НДА, 2015 . - 231 с.: с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 231

   ISBN 978-954-8448-08-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199983

- 54 -

СД/72/И 21ЦБ б 97078

Иванов, Валери

   Практикуване на професията архитект : Сборник / Валери Иванов . - София : УАСГ, 2014 . - 55 с. ; 22 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 1340

- 55 -

ЦБ ДВ 2102 

Ирена, Спиридонова

   Жилищни комплекси от затворен тип : Дис. / Спиридонова Ирена ; Науч. рък. Бояна Генова . - София : УАСГ, 2015 . - 150 л.: с ил., ; 30 см + CD ROM + Автореферат 51 л.

   Дис. ... защ. при УАСГ Архитектурен факултет кат. Жилищни сгради . - Библиогр. л. 134-142

 съдържание 

Сист. No: 199988

- 56 -

СД/72/М 54ЦБ б 97084

Миков, Любомир

   Джамията на Ибрахим паша и Ибрахим паша джамия в Разград : Моногр. / Любомир Миков . - София : БАН, 2015 . - 269 с. : ил. ; 24 см

   Библиогр. 181 с.

   ISBN 978-954-322-822-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 201370

- 57 -

СД/72/Н 37, ЦБ б 97087 

Национален дворец на културата. Спомени на строители  : Моногр. /  Състав. Йордан Милошев ; Ред. Методи Георгиев . - София : Светулка 44 АТЕНЕЙ, 2015 . - 158 с. : сним. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 199999

- 58 -

СД/74/П 54ЦБ а 21214

Писарева, Николова Елена

   Обзавеждане на обществени сгради : Учебник / Николова Елена Писарева . - София : ЛТУ, 2014 . - 245 с. : ил. , с черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 243-245

   ISBN 978-954-332-120-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206262

- 59 -

ЦБ в 21817, Ч/72/С 35 

Сиврев, Любен Я.

   Българската промишлена архитектура, видяна през 1980-81 година : Моногр. / Любен Я. Сиврев . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 238 с. : с ил. , черт. ; 30 см

   Библиогрф. с. 238

   ISBN 978-954-715-493-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 201691

- 60 -

ЦБ в 21834, Ч/72/С 53 

Софиянски, Петър Борисов и др.

   Архитектурни конструкции : Методически указания за проектиране / Петър Борисов Софиянски, Боряна Маринова Шикова . - София : ЕКИП 123, 2015 . - 146 с. : черт. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-90468-0-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199923

- 61 -

ЦБ ДВ 2104 

Тилев, Жеко

   Технологична теория на архитектурата : Дис. / Жеко Тилев . - София : УАСГ, 2014 . - 303 с.: ; 20 см + CD ROM + Автореферат с. 83

   Библиогр. с.297-303 защ. при УАСГ Архитектурен факлутет кат. Технология и архитектура

 съдържание 

Сист. No: 199981

- 62 -

Ч/72/Ц 34ЦБ ГI 251

Цветкова, Мариана Дионисиева и др.

   Зални сгради : Избрани проекти по " Архитектурни конструкции" , III курс, VI семестър / Мариана Дионисиева Цветкова, Ангел Зафиров Мазников . - София : УАСГ, 2014 . - 140 с.: с черт. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-724-079-7 

  

Сист. No: 199984

- 63 -

СД/72/A70ЦБ в 21816

Architecture Theory since 1968  : Monogr. /  Ed. K. Michael Hays . - London : The MIT Press, 2000 . - XVI, 808 p. ; 27 cm

   BIbliogr. after every chapter

   ISBN 978-0-262-08261-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 202508

- 64 -

СД/72/B45ЦБ в 21831

Beranek, Leo

   Concert Halls and Opera Houses, Music, Acoustics and Architecture : Monogr. / Leo Beranek . - 2. ed. . - New York : Springer-Verlag, 2004 . - ХХІІ, 662 p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0387955247 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199963

- 65 -

СД/72/B45ЦБ а 21225

Bergman, David

   Sustainable Design : A Critical Guide / David Bergman . - New York : Princeton Architectural Press, 2012 . - 144 p. : ill. ; 20 cm

   

   ISBN 978-1-56898-941-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199932

- 66 -

СД/72/B67ЦБ в 21839

Blow, Christopher

   Transport Terminals and Modal Interchanges. Planing and Design : Monogr. / Christopher Blow . - Amsterdam : Elsevier, 2005 . - X, 196 p .: ill. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 194

   ISBN 0 7506 5693 X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199971

- 67 -

СД/72/E50ЦБ в 21833

Embassies : 50 Years of Federal German Buildings Abroad  : Monogr. /  Ed. Olaf Asendorf, Wolfgang Voigt . - Bonn, 2000 . - 256 p. ; ill. ; 27 cm

   

   ISBN 3-8030-0601-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199930

- 68 -

СД/72/H54ЦБ в 21830

Henderson, Justin

   Casino Design : Monogr. / Justin Henderson . - Gloucester : Rockport Publishers Inc., 1999 . - 192 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-1564965776 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199972

- 69 -

СД/72/J76ЦБ в 21840

Jones, Will

   New Transport Architecture : Monogr. / Will Jones . - London : Mitchell Beazley, 2006 . - 272 p. ; 28 cm

   Bibliogr. p . 267

   ISBN 978-1845332181 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199970

- 70 -

СД/72/K81ЦБ а 21226

Krauel, Jacobo

   Inflatable: Art, Architecture & Design : Monogr. / Jacobo Krauel . - Barcelona : LinksBooks, 2013 . - 390 p. : ill. ; 23 cm

   

   ISBN 978-84-15492-34-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199931

- 71 -

СД/72/M14ЦБ в 21814

MacKenzie, Scott H. et al.

   ArchiCAD 19 - The Definitive Guide : Dive into the wonderful world of Building Information Modeling (BIM) to become a productive ArchiCAD user : Guide / Scott H. MacKenzie, Adam Rendek . - Birmingham : Packt Publishing, 2015 . - XIV, 332 p. : ill. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-84969-762-0 

  

Сист. No: 202826

- 72 -

СД/72/M70ЦБ б 97093

Miller, Richard D.

   Casino & Hotel Design Guidelines : Monogr. / Richard D. Miller : CreateSpace Independent Publishing, 2012 . - 30 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-1480120990 

 корица 

Сист. No: 199973

- 73 -

СД/72/P92ЦБ в 21832

Prison Architecture. Policy, Design and Experience  : Monogr. /  Ed. Leslie Fairweather, Sean McConville . - Abingdon : Routledge, 2000 . - XVI, 162 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-0750642125 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199964

- 74 -

СД/72/R52ЦБ а 21213

Ricciotti, Rudy

   L'architecture est un sport de combat : Monogr. / Rudy Ricciotti . - Paris : Les editions Textuel, 2013 . - 96 p. ; 20 cm . -  (Conversations pour demain)

   

 корица 

Сист. No: 203033

- 75 -

СД/72/R66ЦБ в 21825

Roberto, Gonzalo et al.

   Passive House Design. Planning and design of energy-efficient buildings : Monogr. / Gonzalo Roberto, Rainer Valentin . - Munich : DETAIL, 2014 . - 144 p. ; 30 cm . -  (Edition Detail Green Books)

   

   ISBN 978-3-95553-220-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 201848

- 76 -

СД/72/S87ЦБ б 97071

Storm, David R.

   Winery utilities. Planning, Design and Operation : Monogr. / David R. Storm . - New York : Springer Science+Business Media, 2001 . - XVIII, 438 p. : ill. ; 26 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-1-4757-6975-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203308

- 77 -

СД/72/T58ЦБ в 21821

Time and beauty. Art nouveau in the Bulgarian cities  : Monogr. /  Ed. Vittore Collina . - Русе, 2014 . - 95 с. : ил. ; 30 см

   Bibliogr. p. 70

   ISBN 978-0-692-25963-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199998

- 78 -

СД/72/S81ЦБ в 21838

Uffelen, Chris van

   Stations : Monogr. / Chris van Uffelen . - Berlin : Braun, 2010 . - 256 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-3-03768-044-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199962

- 79 -

СД/72/W84ЦБ в 21813

Woschek, Heinz-Gert et al.

   Wine + Space. Architectural design for vinotheques, wine bars and shops : Monogr. / Heinz-Gert Woschek, Denis Duhme, Katrin Friederichs . - Munchen : DETAIL, 2015 . - 144 p. : ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-95553-241-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 203277

Езикознание(8)

- 80 -

СЧ/8/Р 56ЦБ б 97100

Речник на съкращенията в българския език  /  Състав. Александър Велев . - София : Алекса 08, 2009 . - 408 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92511-1-1 

  

Сист. No: 199955

- 81 -

Ч/8/E56ЦБ б 97112

English in architecture, civil engineering and geodesy  / Boyan Alexiev et al . - 2. ed. . - Sofia : Avangard Prima, 2014 . - 264 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-619-160-392-3 

  

Сист. No: 199924


 Индекс по АВТОРИ

Алексиев, Боян 81 
Ангелов, Ангел 52 
Ангелов, Чавдар 26 
Бараков, Венелин 42 
Баракова, Николета 12 
Белев, Борислав Ц. 13 
Беляшки, Таси 5 
Бербенлиев, Пею Николов 53 
Богданов, Николай Димитров 12 
Бошнаков, Красимир Недев 13 
Бояджиев, Христо Владимиров 14 27 
Буров, Ангел Петров 43 
Велев, Александър 80 
Генова, Бояна 55 
Георгиев, Васил 15 
Георгиев, Методи 57 
Георгиева, Багра 44 
Даков, Димитър 15 
Денчев, Стоян 2 
Димитров, Димитър 6 
Димитров, Стефчо 45 
Димитрова, Елена 43 
Димчев, Александър 1 
Добрев, Добрин Начев 38 
Живков, Васил 40 
Иванов, Валери 54 
Иванов, Стоян 16 
Иванов, Ячко 36 
Иванова, Благовеста 39 
Ирена, Спиридонова 55 
Колев, Николай 35 
Костов, Владимир Иванов 17 18 22 
Кръстева, Диляна Харалампиева 19 
Кукурин, Владимир Георгиев 31 
Кънчева, Пламена 5 
Кючуков, Георги 40 
Лалова, Цветанка С. 34 
Линков, Георги Хараламбиев 20 
Лисев, Николай П. 31 
Мазников, Ангел Зафиров 62 
Миков, Любомир 56 
Милачкова, Мариела 34 
Милошев, Йордан 57 
Михова, Лена 30 
Моллова, Гергана С. 13 
Нинов, Пламен 33 
Павловска, Елена 2 
Партъчев, Владимир Христов 53 
Пенков, Марин 35 
Пенчева, Денислава Христофорова 32 
Писарева, Николова Елена 58 
Писарски, Асен М. 28 
Попова, Ванина 29 
Радева, Петя Ганчева 6 
Радославов, Георги Иванов 20 
Райчев, Тодор Стоянов 37 
Рангелов, Николай 16 
Рангелов, Николай Найденов 21 
Рибарова, Ирина С. 33 
Сиврев, Любен Я. 59 
Софиянски, Петър Борисов 60 
Стефанов, Петър 29 
Танев, Таньо Атанасов 30 
Тилев, Жеко 61 
Тодоров, Мирослав Георгиев 22 
Топуров, Костадин Христев 23 24 
Трайкова, Марина Дончева 25 
Фърков, Юлий К. 46 
Цанов, Емил 33 
Цановски, Юри Павлинов 7 
Цветкова, Мариана Дионисиева 26 62 
Чардакова, Таня Иванова 25 
Шикова, Боряна Маринова 60 
Шубин, Игорь Любимович 28 
!#Маврова-Гиргинова, Мария 32 
Alexiev, Boyan 81 
Allen, David W. 8 9 
Angelov, Chavdar 26 
Asendorf, Olaf 67 
Barnard, Malcolm 3 
Beranek, Leo 64 
Bergman, David 65 
Blow, Christopher 66 
Bosselmann, Peter 47 
Busquets, Joan 48 
Coffey, Jeffery M. 9 
Collina, Vittore 77 
Duhme, Denis 79 
Fairweather, Leslie 73 
Foster, Hal 41 
Friederichs, Katrin 79 
Fu, Pinde 10 
Gehl, Jan 49 
Hass-Klau, Carmen 50 
Hays, K. Michael 63 
Henderson, Justin 68 
Heywood, Ian 4 
Jones, Will 69 
Krauel, Jacobo 70 
Lin, Zhongjie 51 
MacKenzie, Scott H. 71 
McConville, Sean 73 
Miller, Richard D. 72 
Rendek, Adam 71 
Ricciotti, Rudy 74 
Roberto, Gonzalo 75 
Sandywell, Barry 4 
Storm, David R. 76 
Sun, Jiulin 10 
Uffelen, Chris van 78 
Valentin, Rainer 75 
Voigt, Wolfgang 67 
Woschek, Heinz-Gert 79 
Zandbergenq Paul A. 11 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ на ефектите от локални намеси върху цялостното поведение на монолитни стоманобетонни скелетно-гредови конструкции в процес на възстановяване и усилване 25 
Архитектурни конструкции 60 
Брациговските майстори - строители през XVIII и XIX век и тяхното архитектурно творчество 53 
Българската промишлена архитектура, видяна през 1980-81 година 59 
Геодезически изследвания на Витошкия сеизмогенен разлом 6 
Глобална информационна инфраструктура. Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят 1 
Глобални навигационни спътникови системи 7 
Градът във Второто българско царство. Раждане, типология и структура 42 
Джамията на Ибрахим паша и Ибрахим паша джамия в Разград 56 
Дървени конструкции според Еврокод 5 в записки и примери 14 
Жилищни комплекси от затворен тип 55 
Зални сгради 62 
Земна механика 22 
Изкуството. История на идеите 38 
Изследване на възли от тръбни стоманени конструкции с възлови плочи 15 
Изследване на комбинирани стомано - стоманобетонни греди с вбетониран горен пояс под действието на статично натоварване 16 
Изследване на стоманени елементи с променливо напречено сечение 20 
Изследване, анализ и оценка на коефициента на сцепление на асфалтови пътни настилки и влиянието му върху безопасността на движение 29 
Изследвания на съвременните движения на земната кора на територията на България въз основа на високоточни нивелачни измервания 5 
Иновации в строителството 37 
История на изкуството 39 
Комбиниран подход за оптимизиране на управлението на водовземането, водоснабдяването и водопотреблението 33 
Компютърен анализ на на строителни конструкции за оценка и ограничаване на повреди при сеизмични въздействия 13 
Конструиране на мебели. Конструктивни елементи и съединения в мебелите 40 
Кюстендил през Възраждането. Градоустройство и архитектура 46 
Методика за идентификация на опасността и риска от наводнения 32 
Моделиране на почви с отчитане на изотропно деформационно уякчаване 30 
Моите улици 44 
Мониторинг в геотехническото инженерство 17 
Национален дворец на културата. Спомени на строители 57 
Обзавеждане на обществени сгради 58 
Определяне на носимоспособността на неусилени и усилени зидани колони съгласно еврокод 6 12 
Определяне носимоспособността на подложени на натиск стенни зидани конструкции 19 
Основи на регионалното планиране 45 
Основы проектирования транспортных шумозащитных экранов 28 
Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България. 16- първата половина на 17- век 52 
Практикуване на професията архитект 54 
Проблеми при някои почви и подпочви при проектирането, строителството и експлоатацията на сгради, пътища и земеделски площи 35 
Проектиране и строителство на сгради и съоръжения 36 
Пространствено планиране на периферните селски райони в България. Примерът на Южен Централен район 43 
Речник на съкращенията в българския език 80 
Ръководство по технология на транспортното строителство 27 
Сеизмично проектиране на мостове 24 
Случаи на аварии при укрепяване на строителни изкопи и свлачища 18 
Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи. Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 1993-1-3 и БДС EN 1993-1-5 21 
Стоманобетонни гредови мостове 23 
Технологична теория на архитектурата 61 
Усъвършенстване на организационните структури на управление на средни и големи строителни фирми. Проектиране на високо ефективни организации 34 
Хидравлично моделиране на открити течения във връзка с картиране заплахата от наводнения и инженерни мероприятия за нейното намаляване 31 
Четенето в реална и електронна среда. Мотивация и опит на библиотеките и образователните институции 2 
Approaches to Understanding Visual Culture 3 
ArchiCAD 19 - The Definitive Guide : Dive into the wonderful world of Building Information Modeling (BIM) to become a productive ArchiCAD user 71 
Architecture Theory since 1968 63 
Barselona. The Urban Evolution of a Compact City 48 
Building constructions. For students in structural engineering- training in english 26 
Casino & Hotel Design Guidelines 72 
Casino Design 68 
Concert Halls and Opera Houses, Music, Acoustics and Architecture 64 
Embassies : 50 Years of Federal German Buildings Abroad 67 
English in architecture, civil engineering and geodesy 81 
Getting to Know ArcGIS 8 
GIS Tutorial 3 9 
Inflatable: Art, Architecture & Design 70 
Interpreting Visual Culture. Explorations in the hermeneutics of the visual 4 
Kenzo Tange and the Metabolist Movement. Urban Utopias of Modern Japan 51 
L'architecture est un sport de combat 74 
Life Between Buildings. Using Public Space 49 
New Transport Architecture 69 
Passive House Design. Planning and design of energy-efficient buildings 75 
Prison Architecture. Policy, Design and Experience 73 
Python Scripting for ArcGIS 11 
Stations 78 
Sustainable Design 65 
The Pedestrian and the City 50 
Time and beauty. Art nouveau in the Bulgarian cities 77 
Transport Terminals and Modal Interchanges. Planing and Design 66 
Urban transformation. Understanding City Design and Form 47 
Vision and Visuality 41 
Web GIS. Principles and Applications 10 
Wine + Space. Architectural design for vinotheques, wine bars and shops 79 
Winery utilities. Planning, Design and Operation 76 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Архитектура 51 52 53 54 57 62 65 70 74 77 
Архитектура - дисертации 61 
Архитектура - история 63 
Архитектура - обществени сгради 58 67 
Архитектура - проектиране 60 71 
Архитектура - промишлени сгради 59 
Архитектура, църковна 56 
Библиотекознание 1 2 
Винарни - архитектура 76 79 
Водоснабдяване - на населени места - дисертации 33 
Гари, железопътни 78 
Геодезични измервания - дисертации 6 
Геодезия, висша - приложение - дисертации 5 
Геотехника 17 18 
ГИС - приложение 8 9 10 11 
Градоустройство - история 42 
Градоустройство - учебници за ВУЗ 45 
Дисертации 5 6 12 13 15 16 19 20 25 29 30 31 32 33 34 43 55 
Елементи на съоръжението - учебници за ВУЗ 26 
Енергоефективна архитектура 75 
Естетика 4 
Жилищни сгради - архитектура - дисертации 55 
Земна механика 18 
Земна механика - дисертации 30 
Земна механика - учебници за ВУЗ 22 
Изкуство 41 
Изкуство - история 38 39 
Инженерни съоръжения - проектиране 28 
Картография 10 
Картография - учебници за ВУЗ 7 
Концертни зали - архитектура 64 
Култура - социология 3 4 
Летища - строителство 66 69 
Материали от конференции 36 
Мебели, съвременни - художествена изработка 40 
Мебелно производство 40 
Механика, строителна - учебници за ВУЗ 24 
Мостове - учебници за ВУЗ 24 
Мостове, стоманобетонни - проектиране 23 
Околна среда - опазване 28 
Планиране - населени места - дисертации 43 
Почвознание 35 
Пътни настилки - дисертации 29 
Сгради, обществени - проектиране 64 68 72 73 
Селскостопански сгради 79 
Софтуер - в картографията 8 9 11 
Социология - на града 3 
Стоманени конструкции - дисертации 15 
Строителна механика - дисертации 12 19 
Строителни конструкци, зидани - дисертации 12 19 
Строителни конструкции - сеизмичност - дисертации 13 
Строителни конструкции, дървени - изчисляване 14 
Строителни конструкции, стоманени 21 
Строителни конструкции, стоманени - дисертации 20 
Строителни конструкции, стоманобетонни - дисертации 16 25 
Строителство - икономика и организация - дисертации 34 
Строителство - икономика и организация - учебници за ВУЗ 37 
Строителство - материали от конференции 36 
Транспортни сгради - архитектура 66 69 
Транспортно строителство - проектиране 27 
Улици 44 
Урбанизъм 47 48 49 50 
Учебници 7 22 37 81 
Хидрология - дисертации 31 
Хидротехническо строителство - дисертации 32 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аграрни сгради 76 79 
административни области 67 
акустика, архитектурна 64 
акустично проектиране 28 
алувиални почви 35 
архитектурно проектиране 71 
бетониране 27 
библиотеки 1 
болтове 14 
винарни 76 79 
винтове 14 
водоснабдяване 33 
врати 26 
времева дискретизация 31 
Второ българско царство 42 
гари, железопътни 78 
геодезични измервания 6 
геотехническо проектиране 17 
ГИС 7 8 10 11 
градове 42 47 48 49 50 
градоустройство 43 
градска среда 44 
греди 14 
деформационно уякчаване 30 
джамии 56 
диафрагми, стени 14 
дървесина 14 
Еврокод 5 14 
енергийна ефективност 75 
естетика 4 
живописна декорация 52 
жилищни комплекси 55 
зални сгради 62 
затвори 73 
земна кора 5 
земна механика 22 30 
зидани конструкции 12 19 
зидани стени 26 
игрални домове 68 72 
изкопи и насипи 18 
изкуство 38 39 41 
изчисляване на строителни конструкции 16 
иконографски школи 52 
иновации 37 
история 38 
казина 68 72 
картография 7 
конструктивни части на съоръжението 26 
концертни зали 64 
кофражи 60 
кофражни работи 27 
култура 3 
ландшафт 28 
летища 66 69 
лофтове 59 
макромоделиране 13 
мебели 40 
мениджмънт 34 
моделиране на конструкции 25 
модерност 41 
мостове, видове 23 
мостове, проектиране 24 
наводнения 31 32 
надуваеми конструкции 70 
напречни сечения 20 21 
настилки 29 
НДК 57 
невронни мрежи 32 
нивелачни мрежи 5 
носимоспособност 12 19 
обзавеждане 58 
ограждащи конструкции 60 
олтари 52 
пасивни сгради 75 
пешеходни зони 50 
пилотни фундаменти 18 
планиране на градовете 47 48 49 
плоски покриви 26 
плочи 15 
повреди 13 
подпорни стени 17 
покривни конструкции 60 
посолства 67 
почви 35 
промишлени сгради 59 
пространствени конструкции 60 
пространствено планиране 43 
реални акселерограми 13 
свлачища 18 
сглобяеми конструктивни елементи 27 
сгради, усилване 25 
сеизмичност 24 
селски райони 43 
скелетно-гредови конструкции 25 
смолница 35 
солонци 35 
солончаци 35 
социология 4 
социология на града 3 
сради, обществени 58 
стенни конструкции 19 
стоманени конструкции 15 21 
стоманобетонни конструкции 27 
стоманобетонни мостове 23 
строителна фирма 34 
строителни конструкции 20 
студеноформувани профили 21 
сцепление 29 
съединения 21 
театри 64 
терминали 66 69 
типология на градът 42 
транспортни сгради 66 69 
улици 44 
урбанистична мрежа 47 48 49 50 
фалтови конструкции 60 
фасади 59 
фирмена стратегия 34 
фундаменти 17 
херменевтика 4 
хидравлични модели 31 
хидрология, приложна 31 32 
цокъл 52 
църковна архитектура 52 
чертожни листове 60 
шлицови стени 18 
шпунтови стени 18 
шумозащитни екрани 28 
ArcGIS 8 11 
ArchiCAD 71 
GIS 7 9 10 
GPS 6