ДИСЕРТАЦИИ

Общ отдел

Философия (1)

Религия. Атеизъм (2)

Обществени науки (3)

- 1 -

ЦБ ДВ 2057 

Атанасова, Камелия Атанасова

   Модел за подобряване на учебния процес по физическо възпитание чрез занимания по тенис на маса във висшето училище : Дис. / Камелия Атанасова Атанасова ; Науч. рък. Галина Очева . - София, 2013 . - 212 л. : табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 38 с.

   Дис....защ. при НСА "Васил Левски" Кат. "Футбол и тенис". - Библиогр. л. 172 -184

 съдържание 

Сист. No: 206183

Математика. Естествени науки (5)

Геодезия. Топографо-геодезически работи. Фотограметрия. Картография (528)

- 2 -

ЦБ ДВ 2074 

Анева, Румяна Руменова

   Изследване на точността на някои инженерно-хидрографски приложения : Дис. / Румяна Руменова Анева ; Науч. конс. Тодор Костадинов . - София, 2015 . - 114 л. : ил., фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с .28

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически факу. Кат."Приложна геодезия". - Библиогр. л. 111 - 114

 съдържание 

Сист. No: 206239

- 3 -

ЦБ ДВ 2066 

Джорова-Маринова, Северина Николаева

   Интегриран подход при едно частно решение на обратната задача в теорията на потенциала : Дис / Северина Николаева Джорова-Маринова ; Науч. конс. Славейко Господинов Господинов . - София, 2014 . - 167 л. : ил., фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 34 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически факултет кат. "Висша геодезия". - Библиогр. л.159 - 167

 съдържание 

Сист. No: 206196

- 4 -

ЦБ ДВ 2064 

Кунчев, Иван Стефанов

   Ковариационен анализ на ГНСС данни за определяне деформации на земната кора : Дис. / Иван Стефанов Кунчев . - София, 2014 . - 126 л. : ил., формули, схеми ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 56 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. кат. "Геодезия и геоинформатика". - Библиогр. л.114-126

 съдържание 

Сист. No: 206193

- 5 -

ЦБ ДВ 2078 

Ламбева, Татяна Владимирова

   Робастно-статистическа оценка на релативни гравиметрични мрежи : Дис. / Татяна Владимирова Ламбева ; Науч. конс. Елена Пенева Пенева-Златкова . - София, 2015 . - 209 л. : фиг., табл., форм. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 76 с. + Приложения 84 л.

   Дис....защ при УАСГ Геодезически фак. Кат."Висша геодезия". - Библиогр. л. 199 - 209

 съдържание 

Сист. No: 206243

- 6 -

ЦБ ДВ 2065 

Маринова, Силвия Тотева

   Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи : Дис. / Силвия Тотева Маринова ; Науч. рък. Теменужка Бандрова . - София, 2014 . - 166 с. : 32 с. прил., карти, схеми ; 30 см

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. кат. "Фотограметрия и картография". - Библиогр. с. 147 - 152

 съдържание 

Сист. No: 206194

Приложни науки (6)

Строителна техника. Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство. Тунели. Мост

- 7 -

ЦБ ДВ 2060 

Андреев, Методи Борисов

   Ротационен капацитет на стоманобетонни греди : Дис. / Методи Борисов Андреев ; Науч. конс. Константин П. Русев . - София, 2014 . - 173 л. : с ил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 44 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен факултет кат."Масивни конструкции". - Библиогр. л.168 - 173

 съдържание 

Сист. No: 206186

- 8 -

ЦБ ДВ 2071 

Божинова - Хаапанен, Ася Божидарова

   Инженерно геоложка характеристика на глините от Софийската котловина с оглед изграждане на геотехнически съоръжения : Дис. / Ася Божидарова Божинова - Хаапанен ; Науч. конс. Стефчо Стойнев . - София, 2014 . - 118 л. : фиг., табл., прил., 2 л. карти ; 30 см + CD ROM + Автореферат 45 с.

   Дис. ... защ. при МГУ "Св. Иван Рилски". - Библиогр. л. 112 - 118

 съдържание 

Сист. No: 206212

- 9 -

ЦБ ДВ 2081 

Велинов, Константин

   Крайно гранично състояние при срязване на стоманобетонни колони : Дис. / Константин Велинов ; Науч. рък. Атанас Георгиев . - София, 2015 . - 116 л. : фиг., табл., фотогр. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 54

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. кат. "Масивни конструкции". - Библиогр. л. 112 - 115

 съдържание 

Сист. No: 204035

- 10 -

ЦБ ДВ 2052 

Георгиев, Евгени Иванов

   Провисване на стоманобетонни плочи : Дис. / Евгени Иванов Георгиев ; Науч. конс. Тодор Бараков . - София, 2014 . - VІ, 320 л. : табл., фиг., формули ; 30 см + CD ROM + Автореферат 49 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат."Масивни конструкции". - Библиогр. л. 317 - 320

 съдържание 

Сист. No: 13414

- 11 -

ЦБ ДВ 2062 

Диков, Димитър Василев

   Критерий за определяне на носещата способност на изливни пилоти на базата на натурни изпитвания : Дис. / Димитър Василев Диков ; Науч. конс. Владимир Костов . - София, 2014 . - ХХ, 118 л. : диагр., снимки ; 30 см + CD ROM + Приложения 194 л.. + Автореферат 61 с.

   Дис....защ при УАСГ Фак. по транспортно стоителство, кат. "Геотехника". - Библиогр. л. 113 - 118

 съдържание 

Сист. No: 206190

- 12 -

ЦБ ДВ 2056 

Иванов, Ивайло

   Анализ и оценка на опасността от пропадания на терена в Каменополско-Карлуковски карстов район : Дис. / Ивайло Иванов ; Науч. конс. Георги Франгов . - София, 2012 . - 164 л., 51 л. прил. : фиг, табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 48 с.

   Дис. ...защ. при БАН Геологически институт "Страшимир Димитров. - Библиогр. л. 150 - 164

 съдържание 

Сист. No: 206182

- 13 -

ЦБ ДВ 2068 

Керенчев, Николай Ангелов

   Инерционна устойчивост и деформации на откоси при сеизмично въздействие : Дис. / Николай Ангелов Керенчев ; Науч. конс. Лена Михова . - София, 2014 . - 149 л. : фиг., форм., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 47 с.

   Дис....защ. при УАСГ. Фак. по транспортно строителство. Кат."Геотехника". - Библиогр. л. 144 - 149

 съдържание 

Сист. No: 206209

- 14 -

ЦБ ДВ 2050 

Киндова - Петрова, Димитрина Димитрова

   Изследвания на умора при строителни конструкции : Дис. / Димитрина Димитрова Киндова - Петрова ; Науч. рък. Коста Апостолов Младенов . - София, 2014 . - 179 л. : с черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 50 с.

   Дис....защ при УАСГ Кат. "Техническа механика. - Библиогр. л.155 - 162

 съдържание 

Сист. No: 206177

- 15 -

ЦБ ДВ 2080 

Пенелов, Чавдар Георгиев

   Изследване поведението на стоманени рамкови конструкции с отчитане еластично-пластичната работа на възлите : Дис. / Чавдар Георгиев Пенелов ; Науч. рък. Любчо В. Венков . - София, 2015 . - 339 л. : форм., схеми, черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 70 с.

   Дис....защ при УАСГ Строителен фак. кат." Метални, дървени и пластмасови конструкции". - Библиогр. л. 326 - 339

 съдържание 

Сист. No: 205402

- 16 -

ЦБ ДВ 2075 

Радева, Албена Михайлова

   Подобряване на физико-механичните характеристики на почви с ниска носимоспособност : Дис. / Албена Михайлова Радева ; Науч. конс. Валентин Николов . - София, 2015 . - 188 л. : табл., фиг., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат 49 с.

   Дис....защ. при УАСГ Фак. по транспортно строителство. - Библиогр. л. 180 - 184

 съдържание 

Сист. No: 206240

- 17 -

ЦБ ДВ 2069 

Сулай, Ирена Павлова

   Експериментално и числено изследване на зависимостите между физико-механичните характеристики на почвите и критериите за уплътняване при изграждане на пътни насипи : Дис. / Ирена Павлова Сулай ; Науч. рък. Добрин Денев, Петър Стефанов . - София, 2014 . - 221 л. : табл., фиг., прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 46 с.

   Дис....защ. при УАСГ Факултет по транспортно строителство кат. "Пътища" и "Геотехника". - Библиогр. л. 203 - 209

 съдържание 

Сист. No: 206210

Хидротехническо (водно) строителство. Хидротехника в цялост (626/628)

- 18 -

ЦБ ДВ 2074 

Анева, Румяна Руменова

   Изследване на точността на някои инженерно-хидрографски приложения : Дис. / Румяна Руменова Анева ; Науч. конс. Тодор Костадинов . - София, 2015 . - 114 л. : ил., фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с .28

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически факу. Кат."Приложна геодезия". - Библиогр. л. 111 - 114

 съдържание 

Сист. No: 206239

- 19 -

ЦБ ДВ 2063 

Герински, Йордан Димитров

   Изследване на конструкции и схеми на приложение на мембранни вентили в напоителните системи : Дис. / Йордан Димитров Герински ; Науч. конс. Костадин Давидов . - София, 2014 . - 107 л. : ил., 22 л. прил. ; 30 см. + CD ROM + Автореферат 37 с.

   Дис....защ. при УАСГ Хидротехн. факултет кат. " Хидромелиорации". - Библиогр. л. 104-106

 съдържание 

Сист. No: 206191

- 20 -

ЦБ ДВ 2073

Петров, Красимир Велков

   Екологични и технологични проблеми при вътрешнопочвено напояване с отпадъчни води : Дис. / Красимир Велков Петров ; Науч. рък. Вяра Й. Милославова . - София, 1993 . - 313 л. : с ил. ; 30 см + Приложение 115 л.

   Дис....защ. при УАСГ Хидротехнически фак. Кат. "Хидромелиорации". - Билиотеката притежава изданието само в електронен вид.

  

Сист. No: 206237

- 21 -

ЦБ ДВ 2053 

Чолаков, Тоньо Минков

   Влияние на формата на бреговете върху напрегнатото и деформирано състояние на каменно-насипни язовирни стени с вертикално глинено ядро : Дис. / Тоньо Минков Чолаков . - София, 2014 . - 175 л. : табл., фигури ; 30 см + CD ROM + Автореферат 49 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат."Хидротехника". - Библиогр. л.172 - 175

 съдържание 

Сист. No: 206179

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи (69)

- 22 -

ЦБ ДВ 2079 

Василева-Кръстева, Дочка Василева

   Усъвършенстване управлението на инвестиционните строителни проекти в България чрез използване на иновативни методи и опита от най-добрите световни практики : Дис. / Дочка Василева Василева-Кръстева ; Науч. рък. Цвети Д. Даковски, Диньо Генчев Динев . - София, 2015 . - 210 л. : схеми, табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 40 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ Строителен факултет. Кат. "Организация и икономика на строителството". - Библиогр. л. 187 - 201

 съдържание 

Сист. No: 1336

- 23 -

ЦБ ДВ 2072 

Стефанова, Петя Стефанова

   Изследване на сцеплението между самоуплътняващ се бетон и армировъчна стомана в условията на действието на сулфатна агресивна среда : Дис. / Петя Стефанова Стефанова ; Науч. конс. Богомил Петров . - София, 2014 . - 206 л. : фиг., табл., прилож. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 42 с.

   Дис. ... защ при УАСГ Кат. "Строителни материали и изолации". - Библиогр. л. 176 - 189

 съдържание 

Сист. No: 206233

Изкуство. Худ. занаяти. Фотография. Развлечения. Спорт. Игри

- 24 -

ЦБ ДВ 2054 

Дейков, Яким Н.

   Изобразителното изкуство като академична дисциплина в учебната програма на бъдещите архитекти и урбанисти : Дис. / Яким Н. Дейков ; Науч. рък. Благомир Папазов . - Шумен, 2014 . - 218 с. ; 30 см + Автореферат 60 с.

   Дис....защ. при Шуменски унив."Епископ Константин Преславски" Педагогически фак. Кат."Педадгогика на изобразителното изкуство". - Библиогр. л. 215 - 218 и под линия

  

Сист. No: 206180

Планиране на населени места. Градоустройство. Градинска архитектура. Паркове. Ландшафт (71)

- 25 -

ЦБ ДВ 2055 

Калоянов, Димитър Запринов

   Урбанистичната практика в България в аспекта на прилагане на географските информационни системи : Дис. / Димитър Запринов Калоянов ; Науч. конс. Минчо Ненчев . - София, 2014 . - 150 л. : схеми, графики, фигури ; 30 см + CD ROM + Автореферат 84 с.

   Дис....защ. при УАСГ . - Библиогр. л. 129 - 132

 съдържание 

Сист. No: 206181

Архитектура (72)

- 26 -

ЦБ ДВ 2076 

Белева, Катя Михайлова

   Изследвания върху санирането на жилищни сгради : Дис. / Катя Михайлова Белева ; Науч. рък. Любка Заркова . - София, 2015 . - 225 л. : табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 46 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. Кат. "Технология и механизация на строителството". - Библиогр. л. 215 - 225

 съдържание 

Сист. No: 206241

- 27 -

ЦБ ДВ 2076 

Белева, Катя Михайлова

   Изследвания върху санирането на жилищни сгради : Дис. / Катя Михайлова Белева ; Науч. рък. Любка Заркова . - София, 2015 . - 225 л. : табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 46 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. Кат. "Технология и механизация на строителството". - Библиогр. л. 215 - 225

 съдържание 

Сист. No: 206241

- 28 -

ЦБ ДВ 2051 

Иванова, Стоянка Маринова

   Изготвяне на компютърен модел за генериране на енергийно ефективни архитектурни решения по отношение на слънчевата радиация : Дис. / Стоянка Маринова Иванова ; Науч. конс. Гергана С. Моллова, Росен П. Савов . - София, 2014 . - 178 л. : с ил., табл., формули ; 30 см

   Дис....защ. при УАСГ Строителен с.факултет, Кат."Автоматизация на инженерния труд". - Библиогр. след всяка глава

 съдържание 

Сист. No: 206178

- 29 -

ЦБ ДВ 2067 

Миронски, Никола Димитров

   Енергийна симулация в ранните фази на архитектурното проектиране : Дис. / Никола Димитров Миронски ; Науч. конс. Йордан Василев Радев . - София, 2014 . - 196 л. : фиг., табл. прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 36 с.

   Дис....защ. при УАСГ Арх. факултет . - Библиогр. л. 192 - 196

 съдържание 

Сист. No: 206208

- 30 -

ЦБ ДВ 2061 

Нанова-Михайлова, Милена Димитрова

   Съвременни европейски подходи за обновяване на квартали, строени по индустриализирани технологии между 60-те и 70-те години на 20 век : Дис. / Милена Димитрова Нанова-Михайлова ; Науч. конс. Недялко Иванов Бончев . - София, 2014 . - 177 л. : ил., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат 66 с.

   Дис....защ. при УАСГ . - Библиогр. л. 173 - 175

 съдържание 

Сист. No: 206189

- 31 -

ЦБ ДВ 2059 

Недялков, Данаил Господинов

   Приложение на информационните технологии в образованието по архитектурно проектиране : Дис. / Данаил Господинов Недялков ; Науч. конс. Асен Писарски . - София, 2014 . - 124 л. : табл., фиг., диагр. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 42 с.

   Дис....защ. при УАСГ Архитектурен факултет Кат. "Промишлени и аграрни сгради". - Библиогр. л. 118 - 124

 съдържание 

Сист. No: 206185

- 32 -

ЦБ ДВ 2058 

Недялков, Иво

   Медийни паркове : Дис. / Иво Недялков ; Науч. конс. Йордан Василев Радев . - София, 2014 . - 165 л. : фиг., схеми ; 30 см + CD ROM + Автореферат 58 с.

   Дис....защ при УАСГ Архитектурен факултет Кат. "Промишлени и аграрни сгради". - Библиогр. л. 158 - 165

 съдържание 

Сист. No: 206184

Приложно изкуство. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн (745/749)

- 33 -

ЦБ ДВ 2070 

Петров, Ивайло Димитров

   Геометрични елементи при изграждане на триизмерно пространство в съвременното изобразително изкуство, кино и фотография : Дис. / Ивайло Димитров Петров ; Науч. конс. Николай Лазаров . - София, б. г. . - 169 л. : ил. ; 30 см

   Дис....защ. при НАТФИЗ Факултет "Екранни изкуства" кат. "Филмово и телевизионно операторство и фотография". - Библиогр. л. 168 - 169

  

Сист. No: 206211


 Индекс по АВТОРИ

Андреев, Методи Борисов 7 
Анева, Румяна Руменова 2 18 
Атанасова, Камелия Атанасова 1 
Бандрова, Теменужка 6 
Бараков, Тодор 10 
Белева, Катя Михайлова 26 27 
Божинова - Хаапанен, Ася Божидарова 8 
Бончев, Недялко Иванов 30 
Василева-Кръстева, Дочка Василева 22 
Велинов, Константин 9 
Венков, Любчо В. 15 
Георгиев, Атанас 9 
Георгиев, Евгени Иванов 10 
Герински, Йордан Димитров 19 
Господинов, Славейко Господинов 3 
Давидов, Костадин 19 
Даковски, Цвети Д. 22 
Дейков, Яким Н. 24 
Денев, Добрин 17 
Джорова-Маринова, Северина Николаева 3 
Диков, Димитър Василев 11 
Динев, Диньо Генчев 22 
Заркова, Любка 26 27 
Иванов, Ивайло 12 
Иванова, Стоянка Маринова 28 
Калоянов, Димитър Запринов 25 
Керенчев, Николай Ангелов 13 
Киндова - Петрова, Димитрина Димитрова 14 
Костадинов, Тодор 2 18 
Костов, Владимир 11 
Кунчев, Иван Стефанов 4 
Лазаров, Николай 33 
Ламбева, Татяна Владимирова 5 
Маринова, Силвия Тотева 6 
Милославова, Вяра Й. 20 
Миронски, Никола Димитров 29 
Михова, Лена 13 
Младенов, Коста Апостолов 14 
Моллова, Гергана С. 28 
Нанова-Михайлова, Милена Димитрова 30 
Недялков, Данаил Господинов 31 
Недялков, Иво 32 
Ненчев, Минчо 25 
Николов, Валентин 16 
Очева, Галина 1 
Папазов, Благомир 24 
Пенева-Златкова, Елена Пенева 5 
Пенелов, Чавдар Георгиев 15 
Петров, Богомил 23 
Петров, Ивайло Димитров 33 
Петров, Красимир Велков 20 
Писарски, Асен 31 
Радев, Йордан Василев 29 32 
Радева, Албена Михайлова 16 
Русев, Константин П. 7 
Савов, Росен П. 28 
Стефанов, Петър 17 
Стефанова, Петя Стефанова 23 
Стойнев, Стефчо 8 
Сулай, Ирена Павлова 17 
Франгов, Георги 12 
Чолаков, Тоньо Минков 21 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ и оценка на опасността от пропадания на терена в Каменополско-Карлуковски карстов район 12 
Влияние на формата на бреговете върху напрегнатото и деформирано състояние на каменно-насипни язовирни стени с вертикално глинено ядро 21 
Геометрични елементи при изграждане на триизмерно пространство в съвременното изобразително изкуство, кино и фотография 33 
Екологични и технологични проблеми при вътрешнопочвено напояване с отпадъчни води 20 
Експериментално и числено изследване на зависимостите между физико-механичните характеристики на почвите и критериите за уплътняване при изграждане на пътни насипи 17 
Енергийна симулация в ранните фази на архитектурното проектиране 29 
Изготвяне на компютърен модел за генериране на енергийно ефективни архитектурни решения по отношение на слънчевата радиация 28 
Изобразителното изкуство като академична дисциплина в учебната програма на бъдещите архитекти и урбанисти 24 
Изследване на конструкции и схеми на приложение на мембранни вентили в напоителните системи 19 
Изследване на сцеплението между самоуплътняващ се бетон и армировъчна стомана в условията на действието на сулфатна агресивна среда 23 
Изследване на точността на някои инженерно-хидрографски приложения 2 18 
Изследване поведението на стоманени рамкови конструкции с отчитане еластично-пластичната работа на възлите 15 
Изследвания върху санирането на жилищни сгради 26 27 
Изследвания на умора при строителни конструкции 14 
Инерционна устойчивост и деформации на откоси при сеизмично въздействие 13 
Инженерно геоложка характеристика на глините от Софийската котловина с оглед изграждане на геотехнически съоръжения 8 
Интегриран подход при едно частно решение на обратната задача в теорията на потенциала 3 
Ковариационен анализ на ГНСС данни за определяне деформации на земната кора 4 
Крайно гранично състояние при срязване на стоманобетонни колони 9 
Критерий за определяне на носещата способност на изливни пилоти на базата на натурни изпитвания 11 
Медийни паркове 32 
Модел за подобряване на учебния процес по физическо възпитание чрез занимания по тенис на маса във висшето училище 1 
Подобряване на физико-механичните характеристики на почви с ниска носимоспособност 16 
Приложение на информационните технологии в образованието по архитектурно проектиране 31 
Провисване на стоманобетонни плочи 10 
Робастно-статистическа оценка на релативни гравиметрични мрежи 5 
Ротационен капацитет на стоманобетонни греди 7 
Съвременни европейски подходи за обновяване на квартали, строени по индустриализирани технологии между 60-те и 70-те години на 20 век 30 
Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи 6 
Урбанистичната практика в България в аспекта на прилагане на географските информационни системи 25 
Усъвършенстване управлението на инвестиционните строителни проекти в България чрез използване на иновативни методи и опита от най-добрите световни практики 22 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Архитектура - проектиране - дисертации 28 
Архитектурно проектиране - дисертации 29 
Архитектурно проектиране- дисертации 31 
Вентили (клапани) - дисертации 19 
Геология, инженерна - дисертации 8 
Геотехника - дисертации 12 17 
ГИС - приложение - дисертации 25 
Гравиметрия, геодезическа - дисертации 3 5 
Дисертации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Жилищно строителство, градско - дисертации 30 
Земна кора - деформации - дисертации 4 
Земна механика - дисертации 11 12 
Изобразително изкуство - в архитектурата - дисертации 24 
Изолационни работи - в сгради - дисертации 26 27 
Инвеститорски контрол в строителството - дисертации 22 
Информационни центрове - дисертации 32 
Картография - дисертации 6 
Киноизкуство - дисертации 33 
Колони, строителни - дисертации 9 
Компютърни модели - дисертации 28 
Механика, строителна - дисертации 13 14 
Напоителни системи - дисертации 19 
Напояване - дисертации 20 
Носещи строителни конструкции - дисертации 9 
Отпадъчни води - дисертации 20 
Пилоти - дисертации 11 
Почвознание, строително - дисертации 16 17 
Сгради, обществени - проектиране - дисертации 32 
Строителни конструкции - изчисляване и укрепване - дисертации 14 
Строителни конструкции, стоманени - дисертации 15 
Строителни конструкции, стоманобетонни - изчисляване - дисертации 7 10 
Строителни материали - дисертации 23 
Строителство - икономика и организация - дисертации 22 
Урбанизъм - дисертации 25 
Физическо възпитание - в училище - дисертации 1 
Хидрографски снимки - дисертации 2 18 
Хидротехнически съоръжения - дисертации 2 18 21 
Язовири - експлоатация - дисертации 21 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аномалии Буге 3 
армирани плочи 10 
архитектура 24 
архитектурно проектиране 29 
бедствия 6 
бетон 7 
бетон, самоуплътняващ 23 
бетонни смеси 23 
вентили, мембранни 19 
висше образование 24 31 
водохранилища 2 18 
възли 15 
ГИС 25 
гравиметрични измервания 3 5 
греди 7 
деформации (слягане) 8 
деформации на земната кора 4 
дисперсни почви 8 
Еврокод 10 14 
енергийна ефективност 28 
енергийна симулация 29 
жилищни сгради, обновяване и реконструкция 30 
земна кора 4 
земна механика 13 
земни насипи 17 
знакови системи 6 
знаци, картографски 6 
изобразително изкуство 24 33 
изолационни работи в сгради 26 27 
изчисляване на строителни конструкции 7 
инерционна устойчивост 13 
информационни модели 31 
информационни центрове 32 
карстови терени 12 
картографска семиотика 6 
кватернер 8 
кино 33 
Киноцентър Бояна 32 
клъстери 32 
ковариации 4 
колони 9 
компютърни модели 28 
медии 32 
медийни паркове 32 
механика на разрушението 14 
многокомпонентна умора 14 
модернизация 30 
напоителни системи 19 
напорни мрежи 19 
напояване 20 
носещи конструкции 9 
обществени сгради 32 
отпадъчни води 20 
пилоти 11 
плиоцен 8 
повърхностни отложения 8 
почви, уплътняване и заздравяване 16 17 
пречистване на води 20 
провисване 10 
проектиране на сгради 28 31 
пропадане - на почвата 12 
рамкови конструкции 15 
саниране 26 27 
сградни модели 29 
сеизмичност 13 
срязване 9 
стоманобетонни конструкции 10 
строителни материали 23 
строителни проекти 22 
тенис на маса 1 
топографски модели 2 18 
умора на материалите 14 
управление на проекти 22 
урбанизъм 24 25 
устойчиво развитие 30 
фотография 33 
хидрографски измервания 2 18 
хидротехнически съоръжения, морски и речни 2 18 
язовирни стени 21