ДИСЕРТАЦИИ

Общ отдел

Философия (1)

Религия. Атеизъм (2)

Обществени науки (3)

Математика. Естествени науки (5)

Геодезия. Топографо-геодезически работи. Фотограметрия. Картография (528)

- 1 -

ЦБ ДВ 2103 

Коева, Мила Николаева

   3D моделиране в архитектурната фотограметрия : Дис. / Мила Николаева Коева ; Науч. рък. Пламен Богданов Малджански . - София : УАСГ, 2015 . - 117 л.: с чер. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 60 л.

   Дис. ... защ. при УАСГ кат. Фотограметрия . - Библиогр. л. 107-113

 съдържание 

Сист. No: 199987

- 2 -

ЦБ ДВ 2089 

Кънчева, Пламена

   Изследвания на съвременните движения на земната кора на територията на България въз основа на високоточни нивелачни измервания : Дис. / Пламена Кънчева ; Науч. рък. Таси Беляшки . - София, 2014 . - 264 л. : карти, схеми, табл. ; 30 см + CD ROM + Приложение 49 л. + Автореферат 46 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. Кат. "Висша геодезия". - Библиогр. с. 253 - 264

 съдържание 

Сист. No: 202480

- 3 -

ЦБ ДВ 2086 

Радева, Петя Ганчева

   Геодезически изследвания на Витошкия сеизмогенен разлом : Дис. / Петя Ганчева Радева ; Науч. рък. Димитър Димитров . - София, 2015 . - 145 л. : табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 72 с. + Приложения 240 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. кат. "Висша геодезия". - Библиогр. л. 139 - 145

 съдържание 

Сист. No: 203362

- 4 -

ЦБ ДВ 2095 

Райкова, Златина

   Кинематични приложения на глобалните навигационни спътникови системи и обработка на DGPS / DGNSS измервания с филтър на Калман : Дис. / Златина Господинова Райкова ; Науч. рък. И. Здравчев . - София : УАСГ, 2015 . - 123 л. : с прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с . 46

   Дис... защ. при УАСГ Геодезически фак. кат. Висша геодезия . - Библиогр. л . 120 - 123

 съдържание 

Сист. No: 202105

Приложни науки (6)

Строителна техника. Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство. Тунели. Мост

- 5 -

ЦБ ДВ 2098                     ЦБ/624/Б 

Богданов, Николай Димитров

   Определяне на носимоспособността на неусилени и усилени зидани колони съгласно еврокод 6 : Дис. / Николай Димитров Богданов ; Науч. рък. Николета Баракова . - София : УАСГ, 2015 . - 184 л. : прил. , черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 44 л.

   Дис. ... защ. при УАСГ кат. Масивни конструкции . - Библиогр. с 183-184

 съдържание 

Сист. No: 199992

- 6 -

ЦБ ДВ 2091 

Бошнаков, Красимир Недев

   Компютърен анализ на на строителни конструкции за оценка и ограничаване на повреди при сеизмични въздействия : Дис. / Красимир Недев Бошнаков ; Науч. рък. Борислав Ц. Белев, Гергана С. Моллова . - София : УАСГ, 2015 . - VІІІ, 154 с.; фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат

   Дис.... защ. при УАСГ Строителен фак. кат. Автоматизация на инженерния труд. . - Библиогр. с. 127-138

 съдържание 

Сист. No: 202159

- 7 -

ЦБ ДВ 2093 

Георгиев, Васил

   Изследване на възли от тръбни стоманени конструкции с възлови плочи : Дис. / Васил Георгиев ; Науч. рък. Димитър Даков . - София : УАСГ, 2015 . - 197 с. : с прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с.62

   Дис... защ. при УАСГ кат. Метални, дървени и пластмасови конструкции . - Библиогр. л. 190 -197.

 съдържание 

Сист. No: 1339

- 8 -

ЦБ ДВ 2094 

Иванов, Стоян

   Изследване на комбинирани стомано - стоманобетонни греди с вбетониран горен пояс под действието на статично натоварване : Дис. / Стоян Иванов ; Науч. рък. Николай Рангелов . - София : УАСГ, 2015 . - 177 л. : с табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с. 58

   Дис.... защ. при УАСГ Строителен фак. кат. Метални, дървени и пластмасови конструкции . - Библиогр. л. 170 - 177 .

 съдържание 

Сист. No: 206263

- 9 -

ЦБ ДВ 2100 

Кръстева, Диляна Харалампиева

   Определяне носимоспособността на подложени на натиск стенни зидани конструкции : Дис. / Диляна Харалампиева Кръстева . - София : УАСГ, 2015 . - 101 л., : черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 44 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ кат. Масивни конструкции . - Библиогр. л. 100-101

 съдържание 

Сист. No: 199990

- 10 -

ЦБ ДВ 2106 

Орлинов, Радослав

   Нелинейно поведение на едропанелни конструкции : Дис. / Радослав Орлинов ; Науч. рък. Атанас Николов . - София : УАСГ, 2015 . - 199 л .: фиг., прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 39 с.

   Дис....защ. при УАСГ кат."Масивни конструкции". - Библиогр. л. 146 -147

 съдържание 

Сист. No: 199946

- 11 -

ЦБ ДВ 2087 

Радославов, Георги Иванов

   Изследване на стоманени елементи с променливо напречено сечение : Дис. / Георги Иванов Радославов ; Науч. рък. Георги Хараламбиев Линков . - София : УАСГ, 2015 . - 272 л.: фиг., прил.: ; 30 см + CD ROM + Автореферат 64с.

   Дис....защ. при УАСГ кат."Метални, дървени и пластмасови конструкции". - Библиогр. л. 183 -186

 съдържание 

Сист. No: 199945

- 12 -

ЦБ ДВ 2088 

Чардакова, Таня Иванова

   Анализ на ефектите от локални намеси върху цялостното поведение на монолитни стоманобетонни скелетно-гредови конструкции в процес на възстановяване и усилване : Дис. / Таня Иванова Чардакова ; Науч. рък. Марина Дончева Трайкова . - София, 2015 . - XLII, 390 с. : 52 с. прилож. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 70 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат."Масивни конструкции". - Библиогр. с. 382 - 390

 съдържание 

Сист. No: 203040

Железопътно строителство. Пътно строителство (625)

- 13 -

ЦБ ДВ 2097 

Куцарова - Димитрова, Кина

   Изследване на натоварването и класификация на стълбовете за висящи въжени линии : Дис. / Кина Куцарова - Димитрова ; Науч. рък. Стойо П. Тодоров . - София : УАСГ, 2015 . - 159 с . : с табл . ; 30 см + CD ROM + Автореферат с . 40

   Дис... защ. при УАСГ фак. Транспортно строителство кат. Железници . - Библиогр. л. 155 - 157

 съдържание 

Сист. No: 202103

- 14 -

ЦБ ДВ 2096 

Мартинов , Д .

   Влияние на пътните елементи при автомагистралните пътища върху скоростта , ускорението и пътното - транспортните произществия : Дис. / Димитър Мартинов ; Науч. конс. Иван Трифонов . - София : УАСГ, 2015 . - 134 л. : с табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с .48

   Дис.... защ. при УАСГ фак. Транспортно строителство кат. Пътища . . . . - Библиогр. л. 114 - 118

 съдържание 

Сист. No: 202104

- 15 -

ЦБ ДВ 2092 

Попова, Ванина

   Изследване, анализ и оценка на коефициента на сцепление на асфалтови пътни настилки и влиянието му върху безопасността на движение : Дис. / Ванина Попова ; Науч. рък. Петър Стефанов . - София : УАСГ, 2015 . - 193 с. : с прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат с.45

   Дис.... защ. при УАСГ Фак. Транспортно строителство . кат. Пътища. - Библиогр. с.164 - 168

  

Сист. No: 202149

- 16 -

ЦБ ДВ 2099 

Танев, Таньо Атанасов

   Моделиране на почви с отчитане на изотропно деформационно уякчаване : Дис. / Таньо Атанасов Танев ; Науч. конс. Лена Михова . - София : УАСГ, 2015 . - 161 л., VIII : черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 51 с., vii

   Дис. ... защ. при УАСГ фак. Транспортно строителство кат. Геотехника . - Библиогр. л. III - VIII

 съдържание 

Сист. No: 199991

Хидротехническо (водно) строителство. Хидротехника в цялост (626/628)

- 17 -

ЦБ ДВ 2090 

Кукурин, Владимир Георгиев

   Хидравлично моделиране на открити течения във връзка с картиране заплахата от наводнения и инженерни мероприятия за нейното намаляване : Дис / Владимир Георгиев Кукурин ; Науч. рък. Николай П. Лисев . - София : УАСГ, 2015 . - VІІІ, 217 с. ; граф., фиг., снимки ; 30 см + CD ROM + Авторефарат 60 с.

   Дис...защ. при УАСГ кат. "Хидравлика и Хидрология" . - Библиогр. с. 168 - 183

 съдържание 

Сист. No: 202182

- 18 -

ЦБ ДВ 2105 

Пенчева, Денислава Христофорова

   Методика за идентификация на опасността и риска от наводнения : Дис. / Денислава Христофорова Пенчева ; Науч. рък. Мария !#Маврова-Гиргинова . - София : УАСГ, 2015 . - 206 л. : фиг., прил.: 13 л. табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 47с.

   Дис....защ. при УАСГ Хидротехнически факултет кат."Хидротехника". - Библиогр. л. 198 -204

 съдържание 

Сист. No: 199947

- 19 -

ЦБ ДВ 2084 

Цанов, Емил

   Комбиниран подход за оптимизиране на управлението на водовземането, водоснабдяването и водопотреблението : Дис. / Емил Цанов ; Науч. конс. Ирина С. Рибарова, Пламен Нинов . - София, 2015 . - 245 л. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 45 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ Хидротехнически фак. Кат. Водоснабдяване, канализация и пречистване на води. - Библиогр. л. 208 - 218

 съдържание 

Сист. No: 203393

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи (69)

- 20 -

ЦБ ДВ 2085 

Милачкова, Мариела

   Усъвършенстване на организационните структури на управление на средни и големи строителни фирми. Проектиране на високо ефективни организации : Дис. / Мариела Милачкова ; Науч. конс. Цветанка С. Лалова . - София, 2015 . - 265 л. : диаграми, табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 36 с.

   Дис.... защ. при УАСГ Строителен фак. Кат."Организация и икономика на строителството". - Библиогр. л. 240 - 242

 съдържание 

Сист. No: 203389

Изкуство. Худ. занаяти. Фотография. Развлечения. Спорт. Игри

Планиране на населени места. Градоустройство. Градинска архитектура. Паркове. Ландшафт (71)

- 21 -

ЦБ ДВ 2101 

Буров, Ангел Петров

   Пространствено планиране на периферните селски райони в България. Примерът на Южен Централен район : Дис. / Ангел Петров Буров ; Науч. конс. Елена Димитрова . - София : УАСГ, 2015 . - 250 л.: с черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 46 л.

   Дис. ... защ. при УАСГ Архитектурен факултет кат. Градоустройство . - Библиогр. л. 182-188

 съдържание 

Сист. No: 199989

Архитектура (72)

- 22 -

ЦБ ДВ 2102 

Ирена, Спиридонова

   Жилищни комплекси от затворен тип : Дис. / Спиридонова Ирена ; Науч. рък. Бояна Генова . - София : УАСГ, 2015 . - 150 л.: с ил., ; 30 см + CD ROM + Автореферат 51 л.

   Дис. ... защ. при УАСГ Архитектурен факултет кат. Жилищни сгради . - Библиогр. л. 134-142

 съдържание 

Сист. No: 199988

- 23 -

ЦБ ДВ 2104 

Тилев, Жеко

   Технологична теория на архитектурата : Дис. / Жеко Тилев . - София : УАСГ, 2014 . - 303 с.: ; 20 см + CD ROM + Автореферат с. 83

   Библиогр. с.297-303 защ. при УАСГ Архитектурен факлутет кат. Технология и архитектура

 съдържание 

Сист. No: 199981


 Индекс по АВТОРИ

Баракова, Николета 5 
Белев, Борислав Ц. 6 
Беляшки, Таси 2 
Богданов, Николай Димитров 5 
Бошнаков, Красимир Недев 6 
Буров, Ангел Петров 21 
Генова, Бояна 22 
Георгиев, Васил 7 
Даков, Димитър 7 
Димитров, Димитър 3 
Димитрова, Елена 21 
Здравчев, И. 4 
Иванов, Стоян 8 
Ирена, Спиридонова 22 
Коева, Мила Николаева 1 
Кръстева, Диляна Харалампиева 9 
Кукурин, Владимир Георгиев 17 
Куцарова - Димитрова, Кина 13 
Кънчева, Пламена 2 
Лалова, Цветанка С. 20 
Линков, Георги Хараламбиев 11 
Лисев, Николай П. 17 
Малджански, Пламен Богданов 1 
Мартинов, Димитър 14 
Милачкова, Мариела 20 
Михова, Лена 16 
Моллова, Гергана С. 6 
Николов, Атанас 10 
Нинов, Пламен 19 
Орлинов, Радослав 10 
Пенчева, Денислава Христофорова 18 
Попова, Ванина 15 
Радева, Петя Ганчева 3 
Радославов, Георги Иванов 11 
Райкова, Златина Господинова 4 
Рангелов, Николай 8 
Рибарова, Ирина С. 19 
Стефанов, Петър 15 
Танев, Таньо Атанасов 16 
Тилев, Жеко 23 
Тодоров, Стойо П. 13 
Трайкова, Марина Дончева 12 
Трифонов, Иван 14 
Цанов, Емил 19 
Чардакова, Таня Иванова 12 
!#Маврова-Гиргинова, Мария 18 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ на ефектите от локални намеси върху цялостното поведение на монолитни стоманобетонни скелетно-гредови конструкции в процес на възстановяване и усилване 12 
Влияние на пътните елементи при автомагистралните пътища върху скоростта , ускорението и пътното - транспортните произществия 14 
Геодезически изследвания на Витошкия сеизмогенен разлом 3 
Жилищни комплекси от затворен тип 22 
Изследване на възли от тръбни стоманени конструкции с възлови плочи 7 
Изследване на комбинирани стомано - стоманобетонни греди с вбетониран горен пояс под действието на статично натоварване 8 
Изследване на натоварването и класификация на стълбовете за висящи въжени линии 13 
Изследване на стоманени елементи с променливо напречено сечение 11 
Изследване, анализ и оценка на коефициента на сцепление на асфалтови пътни настилки и влиянието му върху безопасността на движение 15 
Изследвания на съвременните движения на земната кора на територията на България въз основа на високоточни нивелачни измервания 2 
Кинематични приложения на глобалните навигационни спътникови системи и обработка на DGPS / DGNSS измервания с филтър на Калман 4 
Комбиниран подход за оптимизиране на управлението на водовземането, водоснабдяването и водопотреблението 19 
Компютърен анализ на на строителни конструкции за оценка и ограничаване на повреди при сеизмични въздействия 6 
Методика за идентификация на опасността и риска от наводнения 18 
Моделиране на почви с отчитане на изотропно деформационно уякчаване 16 
Нелинейно поведение на едропанелни конструкции 10 
Определяне на носимоспособността на неусилени и усилени зидани колони съгласно еврокод 6 5 
Определяне носимоспособността на подложени на натиск стенни зидани конструкции 9 
Пространствено планиране на периферните селски райони в България. Примерът на Южен Централен район 21 
Технологична теория на архитектурата 23 
Усъвършенстване на организационните структури на управление на средни и големи строителни фирми. Проектиране на високо ефективни организации 20 
Хидравлично моделиране на открити течения във връзка с картиране заплахата от наводнения и инженерни мероприятия за нейното намаляване 17 
3D моделиране в архитектурната фотограметрия 1 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобилни пътища - дисертации 14 
Архитектура - дисертации 23 
архитектурно моделиране - дисертации 1 
Водоснабдяване - на населени места - дисертации 19 
Въжени линии - дисертации 13 
Геодезични измервания - дисертации 3 
Геодезия, висша - приложение - дисертации 2 
Дисертации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Жилищни сгради - архитектура - дисертации 22 
Земна механика - дисертации 16 
Планиране - населени места - дисертации 21 
Пътни настилки - дисертации 15 
Спътникови системи - дисертации 4 
Стоманени конструкции - дисертации 7 
Строителна механика - дисертации 5 9 
Строителни конструкци, зидани - дисертации 5 9 
Строителни конструкции - сеизмичност - дисертации 6 
Строителни конструкции - стоманобетонни - дисертации 10 
Строителни конструкции, стоманени - дисертации 11 
Строителни конструкции, стоманобетонни - дисертации 8 12 
Строителство - икономика и организация - дисертации 20 
Фотограметрия - в архитектурата - дисертации 1 
Хидрология - дисертации 17 
Хидротехническо строителство - дисертации 18 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомагистрали 14 
водоснабдяване 19 
времева дискретизация 17 
въжени линии, висящи 13 
геодезични измервания 3 
градоустройство 21 
деформационно уякчаване 16 
жилищни комплекси 22 
земна кора 2 
земна механика 16 
зидани конструкции 5 9 
изчисляване на строителни конструкции 8 
макромоделиране 6 
мениджмънт 20 
моделиране на конструкции 12 
моделиране, архитектурно 1 
навигация 4 
наводнения 17 18 
напречни сечения 11 
настилки 15 
невронни мрежи 18 
нивелачни мрежи 2 
носимоспособност 5 9 
панели 10 
плочи 7 
повреди 6 
пространствено планиране 21 
пътни елементи 14 
реални акселерограми 6 
сгради, усилване 12 
селски райони 21 
скелетно-гредови конструкции 12 
спътникови системи 4 
стенни конструкции 9 
стоманени конструкции 7 
строителна фирма 20 
строителни конструкции 11 
стълбове 13 
сцепление 15 
триизмерни модели 1 
фирмена стратегия 20 
хидравлични модели 17 
хидрология, приложна 17 18 
GPS 3