НОВИ КНИГИ

Общ Отдел(0)

- 1 -

СД/0/П 67ЦБ б 97152

Позицията на СУБ за науката. Съюзни документи 1956 - 2014  : Сборник /  Състав. Николай П. Поппетров . - София : Съюз на учените в България, 2014 . - 268 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-397-034-6 

  

Сист. No: 199678

Философия(1)

Религия. Теология(2)

Обществени науки(3)

- 2 -

ЦБ ДВ 2119 

Кашукеев, Васил Миленков

   Управление на проекти за изграждане на училища в България, с оглед определяне на съвременни тендецнии в тяхното устойчиво проектиране и строителство : Дис. / Васил Миленков Кашукеев ; Науч. рък. Фантина Рангелова, Валери Иванов . - София, 2016 . - 116 л. : с ил., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 33 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. кат."Организация и икономика на строителството". - Библиогр. л.112 - 116

 съдържание 

Сист. No: 199703

- 3 -

СД/3/О 74ЦБ а 21248

Ортега и Гасет, Хосе

   Мисията на университета и други есета на тема образование и педагогика : Моногр. / Хосе Ортега и Гасет ; Прев. от исп. Ефтим Станков . - София : Нов български университет, 2016 . - 328 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-535-900-2 

  

Сист. No: 199651

Икономика. Икономически науки(33)

- 4 -

СД/65/С 69ЦБ а 21265

Станимирова, Мария Радославова

   Управление на качеството : Учебник / Мария Радославова Станимирова . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 268 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 262 - 267

   ISBN 978-954-21-0832-0 

  

Сист. No: 199573

Математика. Естествени науки(5)

Науки за околната среда(50)

- 5 -

СД/50/G94ЦБ в 21855

Guidelines for preparation of the drought Management Plans. Development and implementation in the context of the EU Water Framework Directive  : Global Water Partnership, 2015 . - 48 p. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 47

   ISBN 978-80-972060-0-0 

  

Сист. No: 199688

- 6 -

СД/50/I69ЦБ б 97149

Integrated Water Resources Management in Practice. Better water management for development  : Monogr. /  Ed. Roberto Lenton, Mike Muller . - London : Global Water Partnership, 2009 . - ХХ, 228 p. : ill. ; 23 cm

   Bibliogr. after each report

   ISBN 978-1-84407-650-5 

  

Сист. No: 199689

- 7 -

СД/50/W31ЦБ б 97148

Water in Southern Africa  : Monogr. /  Ed. Munyaradzi Chenje, Phyllis Johnson . - Harare, 1996 . - 238 p. : ill. ; 23 cm

   Ed.SADC/IUCN/SARDC Communicating the Enviroment Programme

   ISBN 0-7974-1672-2 

  

Сист. No: 199690

Математика(51)

- 8 -

Ч/51/П 44ЦБ б 97151

Петков, Петко и др.

   Матрични изчисления (с примери от MATLAB) : Моногр. / Петко Петков, Михаил Константинов . - София, 2016 . - 338 с. : форм. ; 23 см

   Изд. Технически университет - София и УАСГ - София. - Библиогр. с. 325 - 331

   ISBN 9786197223163 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199679

- 9 -

СД/51/A28ЦБ б 97153

Airborne and Terrestrial Laser Scanning  : Monogr. /  Ed. George Vosselman, Hans-Gerd Maas . - Boca Raton : CRC Press, 2010 . - XVIII, 318 p. : ill. ; 22 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-1904445-87-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199674

Астрономия. Геодезия(52)

Геодезия. Топографо-геодезични работи. Фотограметрия. Кадастрови снимки. Картография.(528)

- 10 -

ЦБ ДВ 2121 

Илиева, Емилия Вилиянова

   Отводняване на улици в проектите за вертикално планиране : Дис. / Емилия Вилиянова Илиева ; Науч. рък. Тодор Т. Костадинов . - София, 2016 . - 151 л. : табл., фиг., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат 40 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. кат. "Приложна геодезия". - Библиогр. л. 148 - 151

 съдържание 

Сист. No: 199701

- 11 -

ЦБ ДВ 2139 

Николов, Ивайло

   Определяне на структурни елементи на свлачище въз основа на ГНСС измервания : Дис. / Ивайло Николов ; Науч. рък. Славейко Господинов Господинов . - София, 2016 . - 136 л. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 73 л.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. - Библиогр. л. 130 - 134

  

Сист. No: 199571

- 12 -

ЦБ ДВ 2129 

Стрински, Борислав Руменов

   Спътникови гравиметрични данни и използването им за територията на България : Дис. / Борислав Руменов Странски ; Науч. рък. Елена Пенева Пенева-Златкова . - София, 2014 . - 185 л. : фиг., форм., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 66 с. + Приложения 66 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. кат."Висша геодезия". - Библиогр. л. 183 - 184

 съдържание 

Сист. No: 199693

- 13 -

ЦБ ДВ 2135 

Kuka, Ymer

   GPS and GIS Techniques in Cartographic Analysis and Applications : Diss. / Ymer Kuka ; Науч. рък. Temenoujka Bandrova . - Sofia, 2016 . - ХІІ, 148 p. : ill. ; 30 cm + CR ROM + Abstract 72 p.

   Diss....subm. to UACG Fak. of Geodesy Dep.of "Fotogrammetry and Cartography". - Bibliogr. p. 89 - 95

  

Сист. No: 199578

Механика(531/534)

- 14 -

Ч/531/Б 12ЦБ в 21861

Байчев, Иво

   Строителна статика : Ръководство за решаване на задачи / Иво Байчев . - София, 2016 . - 186 с. : с прил., табл., форм. ; 30 см

   Библиогр. с. 185

   ISBN 978-954-724-097-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199655

- 15 -

Ч/624/И 21ЦБ б 97159

Иванов, Ивелин В.

   Механика на материалите и конструкциите : Учебник / Ивелин В. Иванов . - Русе : Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014 . - 374 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-620-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199648

Приложни науки. Изобретения. Патенти(60)

Медицина. Социална хигиена. Защита от нещастни случаи(61)

Техника. Технически науки(62)

Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство(624)

- 16 -

Ч/624/Б 56ЦБ в 21874

Божинов, Божидар и др.

   Изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти. Сгради и съоръжения фундирани на пилоти, противосвлачищни конструкции, подпорни стени, укрепяване на стените на дълбоки изкопи и др. : Теория и числени примери / Божидар Божинов, Симеон Попов . - София : БАГТС, 2016 . - 296 с. : форм., табл. ; 28 см

   Библиогр. с. 294 - 296

   ISBN 978-619-90673-0-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199569

- 17 -

ЦБ б 97150, Ч/624/Д 85 

Драганов, Никола

   Еврокод 3: БДС EN 993-1-1. Проектиране на стоманени конструкции на сгради : Коментари, примери, препоръки / Никола Драганов . - София, 2016 . - 106 с. : с черт., формули ; 22 см

   Библиогр. с. 105 - 106

   ISBN 978-619-188-076-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199680

- 18 -

ЦБ ДВ 2127 

Карадех, Любомир

   Изследване на проблеми при определяне огнеустойчивостта на дървени елементи : Дис. / Любомир Салим Карадех ; Науч. конс. Лазар Георгиев . - София, 2016 . - 232 с. : фиг., форм., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 64 с.

   Дис....защ. при УАСГ Фак. по транспортно стоителство кат."Транспортни съоръжения". - Библиогр. с. 176 - 180

 съдържание 

Сист. No: 199695

- 19 -

ЦБ ДВ 2123 

Марков, Илиян Костов

   Теоретично и експериментално изследване на анкери при динамични въздействия : Дис. / Илиян Костов Марков ; Науч. рък. Андрей Тоцев . - София, 2016 . - 182 л. : фиг., табл., прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 45 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ Фак. по транспортно строителство кат. "Геотехника". - Библиогр. л.136 - 140

 съдържание 

Сист. No: 199699

- 20 -

ЦБ ДВ 2124 

Милев, Николай Йорданов

   Взаимодействие на фундаменти със земната основа : Дис. / Николай Йорданов Милев ; Науч. рък. Владимир Костов . - София, 2016 . - ХХІІ, 554 с. : фиг., табл., прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 66 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ Фак. по транспортно строителство кат."Геотехника". - Библиогр. с. 549 - 554

 съдържание 

Сист. No: 199698

- 21 -

ЦБ ДВ 2120 

Нешев, Христиан Йорданов

   Огнеустойчивост на стоманобетонни колони : Дис. / Христиан Йорданов Нешев ; Науч. рък. Борянка Георгиева-Захариева . - София, 2016 . - 221 л. : фиг., табл., формули ; 30 см + CD ROM + Автореферат 70 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. кат. "Масивни конструкции". - Библиогр. л.179 - 184

 съдържание 

Сист. No: 199702

- 22 -

ЦБ ДВ 2125 

Спасов, Светослав Людмилов

   Изследване на стоманобетонни греди с различни характерни повреди, усилени с външно залепени CFRP : Дис. / Светослав Людмилов Спасов ; Науч. рък. Емад Жоржос Абдулахад . - София, 2016 . - 294 л. : фиг, табл., прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 74 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ Строителен фак. кат."Масивни конструкции". - Библиогр. л. 200 - 204

 съдържание 

Сист. No: 199697

- 23 -

ЦБ ДВ 2132 

Таскова, Адриана Валериева

   Сеизмична оценка и усилване на съществуващи сгради със стоманобетонна конструкция : Моногр. / Адриана Валериева Таскова ; Науч. рък. Йордан Милев . - София, 2016 . - ХХVІ, 219 с. : с ил., табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 48 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат."Масивни конструкции". - Библиогр. с. 213 - 219

  

Сист. No: 199581

- 24 -

Ч/624/N64ЦБ в 21868

Nikolov, Atanas Gr. et al.

   Reinforced concrete : Monogr. / Atanas Gr. Nikolov, Marina D. Traykova . - Sofia : Planeta3, 2016 . - 316 p. : ill. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 316 Glossary p. 308 - 315

   ISBN 978-954-325-040-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199623

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника(628)

- 25 -

ЦБ ДВ 2133 

Станчев, Пейо Стефанов

   Еко-ефективност на селищни водоснабдителни и канализационни системи : Дис. / Пейо Стефанов Станчев ; Науч. рък. Ирина С. Рибарова . - София, 2016 . - 196 с. : фиг., табл., 1 л. карта ; 30 см + CD ROM + Автореферат 52 с.

   Дис....защ. при УАСГ Хидротехнически фак. кат. "Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите. - Библиогр. с. 188 - 196

  

Сист. No: 199580

- 26 -

СД/50/У 85ЦБ б 97146

Устойчиви системи на канализация в Централна и Източна Европа - за нуждите на малки и средно големи населени места  : Моногр. /  Ред. Игор Бодик, Питер Ридерстолпе ; Прев. Галя Бърдарска, Таня Тренкова, 2007 . - 98 с. : с ил. ; 23 см

   Изд. Глобално партньоство по водите - Централна и Източна Европа. - Библиогр. с. 94 - 95

   ISBN 978-80-969745-8-0 

  

Сист. No: 199692

- 27 -

СД/50/S94ЦБ б 97147

Sustainable sanitation in Cantral and Eastern Europe - addressing the needs of small and medium-size settlements  : Monogr. /  Ed. Igor Bodik, Peter Ridderstolpe, 2007 . - 88 p.. : ill. ; 23 cm

   Ed.Global Water Partnership Central and Eastern Europe. - Bbliogr. p.87 - 88

   ISBN 978-80-969745-0-4 

  

Сист. No: 199691

Селско стопанство. Горско стопанство(63)

Жилища. Вътрешно устроиство и обзавеждане(64)

Химическа технология. Химическа промишленост(66)

Различни производства и занаяти. Лека промишленост(67/68)

Фина механика. Автоматика. Техническа кибернетика(681)

Строителство(69)

- 28 -

ЦБ ДВ 2137 

Славова, Анета Любчова

   Организация на проект за нов тип обучение по архитектурно проектиране. Организация и управление при оптимизиране на връзката университет - професионално развитие - практика чрез интердисциплинарен образователен подход : Дис. / Анета Любчова Славова ; Науч. рък. Фантина Рангелова, Йордан Х. Търсанков . - София, 2016 . - 173 л. : ил., фиг., 11 л. приложения ; 30 см + CD ROM + Автореферат 40 с.

   Дис.... защ. при УАСГ Строителен фак. кат."Организация и икономика на строителството" . - Библиогр. л. 164 - 167

  

Сист. No: 199576

- 29 -

ЦБ ДВ 2138 

Тодоров, Теодор

   Възстановяване и усилване на строителни конструкции с фибро-усилени композитни системи - организационно-технологични и конструктивни решения : Дис. / Теодор Тодоров ; Науч. рък. Фантина Рангелова, Петър Христов . - София, 2016 . - 181 л. : фиг., табл., 11 л. прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 48 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. кат."Организация и икономика на строителството". - Библиогр. л. 173 - 181

  

Сист. No: 199575

Строителни материали. Строителни елементи(691)

- 30 -

ЦБ ДВ 2122 

Апостолова, Албена Красимирова

   Изменение на механичните и деформационни свойства на дървесината чрез приложение на композитни материали (изследване на поведението при огъване на дървени елементи усилени с GFRP и CFRP : Дис. / Албена Красимирова Апостолова ; Науч. рък. Пламен Чобанов . - София, 2016 . - 122 л. : фиг., табл., прил. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 58 с.

   Дис. ... защ. при УАСГ Строителен фа. кат. "Строителни материали и изолации". - Библиогр. л.94 - 97

 съдържание 

Сист. No: 199700

- 31 -

ЦБ ДВ 2136 

Петров, Боян Йорданов

   Възможности за използване на добавъчен материал от рециклирана строителна керамика за направата на леки конструкционни бетони : Дис. / Боян Йорданов Петров ; Науч. конс. Румяна Захариева . - София, 2016 . - 200 с. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 36 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. Кат. "Строителни материали и изолации". - Библиогр. с. 178 - 192

  

Сист. No: 199577

Изкуство(7)

Планиране на населените места. Градоустройство. Ландшафт. Урбанизъм(71)

- 32 -

СД/71/Г 28ЦБ б 97168

Геел, Ян

   Градове за хората : Моногр. / Ян Геел . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - ХІІ, 265 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 257 - 261

   ISBN 978-619-186-269-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199622

- 33 -

СД/71/Т 66ЦБ б 97169

Толева, Нина

   Алманах на панелна "Тракия" / Нина Толева . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 216 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-186-266-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199621

- 34 -

СД/71/S68ЦБ б 97186

Smart City Wiener. Know-How aus Wissenschaft und Forschung  : Monogr. /  Hrsg. Helmut Widmann . - Wien : Schmid Verlag, 2012 . - 256 p. : ill. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-900607-50-0 

  

Сист. No: 199566

Архитектура(72)

- 35 -

Ч/72/В 72ЦБ в 21863

Власарев, Димитър Ст.

   Териториално-устройствено проектиране за сгради и комплекси на хранително-вкусовата промишленост и земеделието : Моногр. / Димитър Ст. Власарев . - София : ВСУ Любен Каравелов, 2014 . - 110 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 107 - 108

   ISBN 978-954-331-056-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199649

- 36 -

Ч/72/В 72ЦБ в 21862

Власарев, Димитър Ст.

   Устройствени и технологични структури за хранителновкусовата промишленост на примера на малките и средните предприятия : Моногр. / Димитър Ст. Власарев . - София : ВСУ Любен Каравелов, 2014 . - 128 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 125 - 126

   ISBN 978-954-331-053-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199650

- 37 -

ЦБ ДВ 2131 

Вълков, Благовест Цветанов

   Архитектурното творчество като символна дейност : Дис. / Благовест Цветанов Вълков . - София, 2016 . - 96 с. : ил, фиг., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат 54 с.

   Дис....защ. при УАСГ Арх. фак. кат." Технология на архитектурата". - Библиогр. с. 94 - 95

  

Сист. No: 199582

- 38 -

Ч/74/Д 58ЦБ в 21867

Димитров, Людмил Д.и др.

   Дизайн за архитектурата : Ръководство за проектиране / Людмил Д. Димитров, Орлин С. Давчев . - София : УАСГ, 2016 . - 116 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 116

 корица | съдържание 

Сист. No: 199624

- 39 -

ЦБ ДВ 2134 

Кадинов, Бойко

   Архитектурата на обществените сгради и съвременните изкуства : Архитектурни скуларии : Дис. / Бойко Кадинов . - София, 2015 . - 67 л., снимки ; 30 см + CD ROM + Автореферат 40 с.

   Дис. ...за при УАСГ Арх. фак. кат."Обществени сгради". - Библиогр. с.19

  

Сист. No: 199579

- 40 -

ЦБ ДВ 2126 

Мазников, Ангел Зафиров

   Съвременни складови сгради и стопанства : Дис. / Ангел Зафиров Мазников ; Науч. конс. Боян Георгиев . - София, 2016 . - 147 л. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 47 л. + Приложения 259 л.

   Дис....защ. при УАСГ Архитектурен фак. - Библиогр. л. 139 - 145

 съдържание 

Сист. No: 199696

- 41 -

СД/72/Р 95ЦБ ГI 255

Русков, Кирил Русков и др.

   Стари жилищни сгради в София (1878 - 1940) : Албум / Кирил Русков Русков, Чавдар Иванов Ангелов . - София : Проф. Марин Дринов, 2016 . - 144 с. : снимки ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-867-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199570

- 42 -

СД/72/С 13ЦБ а 21244

Савов, Панайот Кр.

   Художествени прояви на хибридната форма между архитектурата и новите изкуства (кино, фотография, дигитални модели) : Моногр. / Панайот Кр. Савов . - София, 2016 . - 140 с. : с ил. ; 18 см

   Изд. Фондация Буквите. - Библиогр. с. 137 - 139

   ISBN 978-619-154-201-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199672

- 43 -

СД/72/С 67ЦБ б 97170

Стамов, Стефан

   Селища, църкви, манастири : Моногр. / Стефан Стамов . - София, 2016 . - 516 с. : с ил. ; 22 см . -  (Българско архитектурно наследство)

   Библиогр. с. 514 - 515

 корица | съдържание 

Сист. No: 199620

- 44 -

ЦБ ДВ 2130 

Христов, Йордан Костадинов

   Архитектурни проблеми на логистичните центрове в урбанизираните територии : Дис. / Йордан Костадинов Христов ; Науч. рък. Асен М. Писарски . - София, 2016 . - 113 л. : с ил., фиг. ; 30 см + + CD ROM + Автореферат 51 с.

   Дис....защ. при УАСГ Арх. фак. Кат. "Промишлени и аграрни сгради". - Библиогр. л. 103 - 109

  

Сист. No: 199583

- 45 -

СД/72/B86, ЦБ ГIII 792 

BRICK 14. Award-winning International Brick Architecture  : Album /  Ed. Annette Galinski, Bettina Springer . - Munchen : Callwey, 2014 . - 256 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-3-7667-2074-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199676

- 46 -

СД/72/B86, ЦБ ГIII 792 

BRICK 16. Award-winning International Brick Architecture  : Album /  Ed. Gunnar Brand . - Munchen : Callwey, 2016 . - 264 p. : ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-3-7667-2213-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199675

- 47 -

СД/72/C99ЦБ ГII 435

Czyzewski, Adam

   Polska Architektura Nowoczecna : Album / Adam Czyzewski . - Warszawa : Zarzad Gtowny SARP, 2010 . - 240 p. : ill. ; 26 cm

   В книгата има паралелен текст на англ. ез. - Bibliogr. p. 219 - 235

   ISBN 978-83-930200-1-0 

  

Сист. No: 199567

- 48 -

СД/72/H25ЦБ б 97154

Hardin, Brad et al.

   BIM Construction Management. Proven Tools, Methods, and Workflows : Monogr. / Brad Hardin, Dave McCool . - 2. ed. . - Indianapolis : John Wiley & Sons, 2015 . - XXIII, 376 p. : ill. ; 22 cm

   

   ISBN 978-1-118-94276-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199673

- 49 -

СД/72/J71ЦБ ГII 432

Jodidio, Philip

   100 contemporary buildings : Album : Vol. 1 - 2 / Philip Jodidio . - Cologne : Taschen, 2015 . - 30 cm

   Текст на нем. и фр. ез.

   ISBN 978-3-8365-4281-4 

   Vol. 2 . - 2015 . - 328 - 650 p. : ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 199652

- 50 -

СД/72/J71ЦБ ГII 432

Jodidio, Philip

   100 contemporary wood buildings : Album : Vol. 1 - 2 / Philip Jodidio . - Cologne : Taschen, 2015 . - 30 cm

   Текст на нем. и фр. ез.

   ISBN 978-3-8365-4281-4 

   Vol. 1 . - 2015 . - 328 p. : ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 199653

- 51 -

СД/72/L53ЦБ ГIV 327

Lemoine, Bertrand

   The Eiffel Tower : Album / Bertrand Lemoine . - Koln : Taschen, 2015 . - 160 p. : ill., черт. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 160. -В книгата има текст на нем., фр., исп., японски ез.

   ISBN 978-3-8365-0903-9 

  

Сист. No: 199654

- 52 -

СД/72/B80ЦБ ГII 430

Lezioni di Architettura e Design. Luce e Gravita  : Album /  Ed. Giovanna Vitali . - Milano : RCS Media Group, 2016 . - 144 p. : ill. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 140

   ISBN 2035-8431 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199677

- 53 -

СД/72/S81ЦБ б 97158

Stanishev, Georgi

   Architecture Theory and Criticism : Postgraduate Master of Architecture Programme / Georgi Stanishev ; Project Leader Milena Metalkova-Markova . - Sofia : UACG, 2016 . - 352 p. : ill. ; 22 cm

   

   ISBN 978-6191528677 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199656

- 54 -

СД/72/W67ЦБ ГII 434

Wieser, Wolfgang

   Das Wiener Rathaus. Geschichte & Gesellschaft. Architektur & Anekdoten : Album / Wolfgang Wieser . - Wien : Bohmann Verlag, 2011 . - 128 p. : ill. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 126

   ISBN 978-3-99015-008-5 

  

Сист. No: 199568


 Индекс по АВТОРИ

Абдулахад, Емад Жоржос 22 
Ангелов, Чавдар Иванов 41 
Апостолова, Албена Красимирова 30 
Байчев, Иво 14 
Бодик, Игор 26 
Божинов, Божидар 16 
Бърдарска, Галя 26 
Власарев, Димитър Ст. 35 36 
Вълков, Благовест Цветанов 37 
Геел, Ян 32 
Георгиев, Боян 40 
Георгиев, Лазар 18 
Георгиева-Захариева, Борянка 21 
Господинов, Славейко Господинов 11 
Давчев, Орлин С. 38 
Димитров, Людмил Д. 38 
Драганов, Никола 17 
Захариева, Румяна 31 
Иванов, Валери 2 
Иванов, Ивелин В. 15 
Илиева, Емилия Вилиянова 10 
Кадинов, Бойко 39 
Карадех, Любомир Салим 18 
Кашукеев, Васил Миленков 2 
Константинов, Михаил 8 
Костадинов, Тодор Т. 10 
Костов, Владимир 20 
Мазников, Ангел Зафиров 40 
Марков, Илиян Костов 19 
Металкова-Маркова, Милена 53 
Милев, Йордан 23 
Милев, Николай Йорданов 20 
Нешев, Христиан Йорданов 21 
Николов, Атанас Григоров 24 
Николов, Ивайло 11 
Ортега и Гасет, Хосе 3 
Пенева-Златкова, Елена Пенева 12 
Петков, Петко 8 
Петров, Боян Йорданов 31 
Писарски, Асен М. 44 
Попов, Симеон 16 
Поппетров, Николай П. 1 
Рангелова, Фантина 2 28 29 
Рибарова, Ирина С. 25 
Ридерстолпе, Питер 26 
Русков, Кирил Русков 41 
Савов, Панайот Кр. 42 
Славова, Анета Любчова 28 
Спасов, Светослав Людмилов 22 
Стамов, Стефан 43 
Станимирова, Мария Радославова 4 
Станишев, Георгий 53 
Станков, Ефтим 3 
Станчев, Пейо Стефанов 25 
Странски, Борислав Руменов 12 
Таскова, Адриана Валериева 23 
Тодоров, Теодор 29 
Толева, Нина 33 
Тоцев, Андрей 19 
Трайкова, Марина Дончева 24 
Тренкова, Таня 26 
Търсанков, Йордан Х. 28 
Христов, Йордан Костадинов 44 
Христов, Петър 29 
Чобанов, Пламен 30 
Bandrova, Temenoujka 13 
Bodik, Igor 27 
Botta, Mario 52 
Brand, Gunnar 46 
Chenje, Munyaradzi 7 
Czyzewski, Adam 47 
Eiffel, Gustave A. 51 
Galinski, Annette 45 
Hardin, Brad 48 
Jodidio, Philip 49 50 
Johnson, Phyllis 7 
Kuka, Ymer 13 
Lemoine, Bertrand 51 
Lenton, Roberto 6 
Maas, Hans-Gerd 9 
McCool, Dave 48 
Metalkova-Markova, Milena 53 
Muller, Mike 6 
Nikolov, Atanas Gr. 24 
Ridderstolpe, Peter 27 
Springer, Bettina 45 
Stanishev, Georgi 53 
Traykova, Marina D. 24 
Vitali, Giovanna 52 
Vosselman, George 9 
Widmann, Helmut 34 
Wieser, Wolfgang 54 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алманах на панелна "Тракия" 33 
Архитектурата на обществените сгради и съвременните изкуства : Архитектурни скуларии 39 
Архитектурни проблеми на логистичните центрове в урбанизираните територии 44 
Архитектурното творчество като символна дейност 37 
Взаимодействие на фундаменти със земната основа 20 
Възможности за използване на добавъчен материал от рециклирана строителна керамика за направата на леки конструкционни бетони 31 
Възстановяване и усилване на строителни конструкции с фибро-усилени композитни системи - организационно-технологични и конструктивни решения 29 
Градове за хората 32 
Дизайн за архитектурата 38 
Еврокод 3: БДС EN 993-1-1. Проектиране на стоманени конструкции на сгради 17 
Еко-ефективност на селищни водоснабдителни и канализационни системи 25 
Изменение на механичните и деформационни свойства на дървесината чрез приложение на композитни материали (изследване на поведението при огъване на дървени елементи усилени с GFRP и CFRP 30 
Изследване на проблеми при определяне огнеустойчивостта на дървени елементи 18 
Изследване на стоманобетонни греди с различни характерни повреди, усилени с външно залепени CFRP 22 
Изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти. Сгради и съоръжения фундирани на пилоти, противосвлачищни конструкции, подпорни стени, укрепяване на стените на дълбоки изкопи и др. 16 
Матрични изчисления (с примери от MATLAB) 8 
Механика на материалите и конструкциите 15 
Мисията на университета и други есета на тема образование и педагогика 3 
Огнеустойчивост на стоманобетонни колони 21 
Определяне на структурни елементи на свлачище въз основа на ГНСС измервания 11 
Организация на проект за нов тип обучение по архитектурно проектиране. Организация и управление при оптимизиране на връзката университет - професионално развитие - практика чрез интердисциплинарен образователен подход 28 
Отводняване на улици в проектите за вертикално планиране 10 
Позицията на СУБ за науката. Съюзни документи 1956 - 2014 1 
Сеизмична оценка и усилване на съществуващи сгради със стоманобетонна конструкция 23 
Селища, църкви, манастири 43 
Спътникови гравиметрични данни и използването им за територията на България 12 
Стари жилищни сгради в София (1878 - 1940) 41 
Строителна статика 14 
Съвременни складови сгради и стопанства 40 
Теоретично и експериментално изследване на анкери при динамични въздействия 19 
Териториално-устройствено проектиране за сгради и комплекси на хранително-вкусовата промишленост и земеделието 35 
Управление на качеството 4 
Управление на проекти за изграждане на училища в България, с оглед определяне на съвременни тендецнии в тяхното устойчиво проектиране и строителство 2 
Устойчиви системи на канализация в Централна и Източна Европа - за нуждите на малки и средно големи населени места 26 
Устройствени и технологични структури за хранителновкусовата промишленост на примера на малките и средните предприятия 36 
Художествени прояви на хибридната форма между архитектурата и новите изкуства (кино, фотография, дигитални модели) 42 
100 contemporary buildings 49 
100 contemporary wood buildings 50 
Airborne and Terrestrial Laser Scanning 9 
Architecture Theory and Criticism 53 
BIM Construction Management. Proven Tools, Methods, and Workflows 48 
BRICK 14. Award-winning International Brick Architecture 45 
BRICK 16. Award-winning International Brick Architecture 46 
Das Wiener Rathaus. Geschichte & Gesellschaft. Architektur & Anekdoten 54 
GPS and GIS Techniques in Cartographic Analysis and Applications 13 
Guidelines for preparation of the drought Management Plans. Development and implementation in the context of the EU Water Framework Directive 5 
Integrated Water Resources Management in Practice. Better water management for development 6 
Lezioni di Architettura e Design. Luce e Gravita 52 
Polska Architektura Nowoczecna 47 
Reinforced concrete 24 
Smart City Wiener. Know-How aus Wissenschaft und Forschung 34 
Sustainable sanitation in Cantral and Eastern Europe - addressing the needs of small and medium-size settlements 27 
The Eiffel Tower 51 
Water in Southern Africa 7 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Архитектура 42 45 46 49 50 51 52 53 54 
Архитектура - дисертации 37 
Архитектура - история - България 43 
Архитектура - история - Полша 47 
Архитектура - история - София 41 
Архитектура - учебници за ВУЗ 38 
Архитектурно проектиране - моделиране и програмиране - ръководство 48 
Бетон - като строителен материал - дисертации 31 
Висше образование - дисертации 28 
Вода - опазване (в цялост) 6 
Водоснабдяване - на населени места - дисертации 25 
Геодезия, висша - приложение - дисертации 11 
Геотехника - дисертации 19 
Гравиметрия, геодезическа - дисертации 12 
Дизайн - проектиране - учебници за ВУЗ 38 
Дисертации 2 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 25 28 29 30 31 37 39 40 44 
Еврокод 17 
Земна механика 16 
Земна механика - дисертации 19 20 
Канализационни системи 26 27 
Канализация - на населени места - дисертации 10 
Картография - дисертации 13 
Качество на продукцията - контрол и управление 4 
Логистика - дисертации 44 
Механика, строителна 15 16 24 
Механика, строителна - дисертации 11 23 29 
Наука - организация 1 
Образование 3 
Отводняване - на улици - дисертации 10 
Пречистване на води - дисертации 25 
Програмно осигуряване 8 
Сгради, обществени - дисертации 39 
Сгради, промишлени - дисертации 40 
Сгради, промишлени - проектиране 35 36 
Статика - ръководства за ВУЗ 14 
Стоманобетонни конструкции - усилване - дисертации 22 
Строителна механика - дисертации 18 
Строителни конструкции - еврокод 17 
Строителни конструкции - стоманобетонни - дисертации 23 
Строителни конструкции, дървени - дисертации 18 30 
Строителни конструкции, стоманобетонни 24 
Строителни конструкции, стоманобетонни - дисертации 21 
Строителни материали - дисертации 30 
Строителство - икономика и организация - дисертации 28 29 
Урбанизъм 32 33 34 
Урбанизъм - дисертации 44 
Устойчиво развитие 5 6 7 26 27 
Учебници 38 
Училища - управление и организация - дисертации 2 
Училищни сгради и помещения - обзавеждане - дисертации 2 
Фундаменти - дисертации 20 
Цифрова обработка на сигнали 9 
Цифрови методи 9 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аграрни сгради 35 36 
Айфелова кула 51 
анкери, земни 19 
анкериране 16 
армировка 22 
архитектурно проектиране 48 
бетон 31 
Виена 34 54 
водни ресурси 6 
геология 11 
ГНСС 11 
гравиметрични системи 12 
градове 32 33 
греди, стоманобетонни 22 
дизайнерско проектиране 38 
дървени конструкции 18 49 50 
дървесина - строителен материал 30 
Еврокод 3 17 
екоефективност 25 
засушаване 5 
земна механика 19 20 
канализационни системи 10 26 27 
качество - икономика 4 
колони 21 
композитни материали 22 29 
композитни материали, влакнестоармирани 30 
лазерно сканиране 9 
логистика, градска 44 
логистичен център 44 
механика на разрушението 15 
нелинеен анализ 23 
огнеустойчивост 18 21 
опазване на околната среда 25 
отводнителни системи 10 
пилоти 16 
Полша 47 
пречистване на води 25 
програмно осигуряване 8 
производствени сгради 40 
промишлени сгради 35 36 40 
пълнежни зидарии 23 
риголи 10 
свлачища 11 
сеизмична оценка 23 
складове, архитектура 40 
София 41 
статика, строителна 14 
стоманени конструкции 17 
строителна механика 15 21 24 
строителни конструкции 15 24 
строителни конструкции - усилване 29 
управление 48 
урбанизирана среда 32 33 
усилване с FRP 22 
училища - организация и управление 2 
училищни сгради 2 
фундаменти 19 20 
фундиране 16 
хранително-вкусова промишленост 35 36 
цифрови методи 9 
шахти, дъждоприемни 10 
шлицови стени 16 
шпунтови стени 16 
CFRP 22 
CHAMP 12 
GOCE 12 
GRACE 12 
MATLAB 8