НОВИ КНИГИ

Общ Отдел(0)

- 1 -

ЦБ а 21268, Ч/72/И 21 

Иванов, Валери

   Умение за учене и комуникация : Учебно помагало / Валери Иванов . - София : УАСГ, 2016 . - 148 с.. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-724-100-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206267

- 2 -

СД/3/М 27ЦБ б 97198

Манолов, Георги Любенов

   Политически мениджмънт : Моногр. / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Паисий Хилендарски, 2016 . - 600 с. : табл., граф. ; 22 см

   Библиогр. след всяка глава

   ISBN 978-619-7343-01-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199425

- 3 -

ЦБ в 21881 

Универсална десетична класификация  /  Състав. Александра Николаева Дипчикова, Антоанета Иванова Тотоманова . - Съкр. изд. . - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2017 . - 446 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-523-156-8 

  

Сист. No: 199435

Философия(1)

Религия. Теология(2)

Обществени науки(3)

Математика. Естествени науки(5)

Математика(51)

- 4 -

Ч/51/М 51ЦБ б 97202

Димитрова, Капка и др.

   Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика : Ч. 1 - 3 / Капка Димитрова, Пламен Паскалев . - София : Архимед, 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-779-097-1 

   Ч. 3 . - 2012 . - 216 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 199416

- 5 -

Ч/51/М 51ЦБ б 97202

Димитрова, Капка и др.

   Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика : Ч. 1 - 3 / Капка Димитрова, Пламен Паскалев . - София : Архимед, 2012 . - 22 см

   Библиогр. с. 366 - 367

   ISBN 978-954-779-131-2 

   Ч. 2 . - 2012 . - 368 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 199417

- 6 -

ЦБ ДВ 2143 

Зарева, Цветослава Иванова

   Модел за изучаване на дескриптивна геометрия с динамични конструкции за студенти по архитектура и строителство : Дис. / Цветослава Иванова Зарева ; Науч. рък. Йохан Давидов, Тони Чехларова . - София, 2016 . - 362 с. : 84 с. прил. : фиг., табл., черт. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 40 с.

   Дис....защ. при БАН. Институт по математика и информатика. - Библиогр. с. 251 - 255

  

Сист. No: 206281

- 7 -

Ч/51/М 51ЦБ б 97202

Паскалев, Пламен

   Методическо ръковоство за решаване на задачи по висша математика : Ч. 1 - 3 / Пламен Паскалев . - София : Архимед, 2012 . - 23 см

   Библиогр. с. 317

   ISBN 978-954-779-143-5 

   Ч. 1 . - 2012 . - 320 с. : форм.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 199418

- 8 -

ЦБ ДВ 2140 

Радулов, Венцислав Даков

   Съответствия и тъждества в епиполарната геометрия : Дис. / Венцислав Даков Радулов ; Науч. рък. Георги Христов Георгиев . - София, 2016 . - 103 л. : фиг., снимки, табл. ; 30 см + CD-ROM + Автореферат 44 с.

   Дис....защ. при Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Фак. по математика и информатика. Кат. Алгебра и геометрия. - Библиогр. л. 92 - 95

  

Сист. No: 206277

Астрономия. Геодезия(52)

Геодезия. Топографо-геодезични работи. Фотограметрия. Кадастрови снимки. Картография.(528)

- 9 -

ЦБ б 97192, Ч/52/Д 58 

Димитрова, Руска

   Вертикално планиране : Учебник / Руска Димитрова . - София : Камея Груп, 2016 . - 400 с. : с черт. ; 22 см + + 1 бр. диск

   Библиогр. с.391 - 398

   ISBN 978-619-7084-25-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206285

- 10 -

Ч/52/М 54ЦБ б 97205

Микренска-Чернева, Кристина Огнянова и др.

   Ръководство за работа с тотални станции / Кристина Огнянова Микренска-Чернева, Павел Георгиев Павлов, Тамара Христова Илиева-Цветкова . - София : УАСГ, 2017 . - 228 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с.223

   ISBN 978-619-7084-33-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199215

- 11 -

СД/52/М 57ЦБ в 21876

Милев, Георги и др.

   Приложна геодезия : Моногр. : Ч. 1 - / Георги Милев, Иво Милев . - София : Съюз на геодезистите и земеустроителите, 2017 . - 30 см

   

   ISBN 978-619-90732-1-6 

   Ч. 1. Инженерна геодезия

   Библиогр. с. 311 - 316 Показалец с. 317 - 319

 корица | съдържание 

Сист. No: 206282

- 12 -

ЦБ ДВ 2147 

Радев, Ивайло Николаев

   Изследване на съвременни активни разломи чрез геодезически и геофизични методи в Югозападна България : Дис. / Ивайло Николаев Радев ; Науч. рък. Иван Георгиев . - София, 2017 . - 151 л. : табл., фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 78 с.

   Дис....защ. при УАСГ Геодезически фак. Кат. "Висша геодезия". - Библиогр. л. 142 - 151

  

Сист. No: 199431

Приложни науки. Изобретения. Патенти(60)

Медицина. Социална хигиена. Защита от нещастни случаи(61)

Техника. Технически науки(62)

Селско стопанство. Горско стопанство(63)

Жилища. Вътрешно устроиство и обзавеждане(64)

Химическа технология. Химическа промишленост(66)

Различни производства и занаяти. Лека промишленост(67/68)

Фина механика. Автоматика. Техническа кибернетика(681)

Строителство(69)

- 13 -

Ч/628/А 54ЦБ б 97191

Аличков, Димитър К.

   Устойчиви площадкови и сградни дъждовни канализационни мрежи : Моногр. / Димитър К. Аличков . - София : Анубис, 2016 . - 320 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 317 - 319

   ISBN 978-619-215-043-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206284

- 14 -

Ч/502/Б 25ЦБ а 21282

Банов, Мартин и др.

   Нарушения на почвената покривка от промишлени и минни дейности и методи за възстановяване : Учебник / Мартин Банов, Павел Павлов . - София : ИК Св. Иван Рилски, 2016 . - 76 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 60 - 62

   ISBN 978-954-353-30406 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199217

- 15 -

ЦБ ДВ 2145 

Божинов, Божидар Асенов

   Енергетични методи за изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти : Автореферат / Божидар Асенов Божинов ; Рецензент Иван Димитров Марков, Владимир Иванов Костов, Стоян Братоев Иванов . - София : УАСГ, 2016 . - 62 с. : схеми, фиг. ; 22 см + CD ROM

   Дис....защ. при УАСГ

  

Сист. No: 199433

- 16 -

ЦБ ДВ 2151 

Братоев, Бранимир Димитров

   Изменение на свойствата на циментови композити чрез влагане на активни минерални добавки на база различни по вид изпечени алумосиликати : Дис. / Бранимир Димитров Братоев ; Науч. рък. Иван Димитров Дойков . - София, 2017 . - 205 л. : табл., графики, фиг. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 35 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен факултет Кат. Строителни материали и изолации. - Библиогр. л.196 - 203

  

Сист. No: 199213

- 17 -

СД/69/Й 83ЦБ в 21878

Йорданов, Симеон

   Съвременните български дървени сглобяеми сгради. Конструкции. Технологии. Монтаж : Моногр. / Симеон Йорданов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Мейлбокс, 2016 . - 160 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 145

   ISBN 978-619-90665-0-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206288

- 18 -

ЦБ ДВ 2148 

Кънчева, Яна Димитрова

   Методика за оценка на бетона по отношение на аспектите на устойчивото развитие и строителство. Приложение към зидарийни тела от бетон : Дис. / Яна Димитрова Кънчева ; Науч. конс. Румяна Захариева . - София, 2016 . - 210 с. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 48 с.

   Дис....защ. при УАСГ Строителен фак. Кат. "Строителни материали и изолации" . - Библиогр. с. 200 - 209

  

Сист. No: 199430

- 19 -

ЦБ ДВ 2141 

Найденов, Павел

   Нелинейно поведение на строителни конструкции за сеизмични въздействия : Дис / Павел Найденов ; Науч. рък. Александър Трайков . - София, 2016 . - VІІ, 121 л. : фиг., табл. ; 30 см

   Дис....защ. при УАСГ. Стоителен фак. Кат. Строителна механика . - Библиогр. след всяка глава

  

Сист. No: 206278

- 20 -

Ч/628/П 91ЦБ б 97199

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води  : Учебник / Румен Владимиров Арсов и др . - София : Техника, 2017 . - 838 с. : с ил.,табл., схеми ; 25 см

   Библиогр. с. 826 - 834

   ISBN 978-954-03-0708-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199423

- 21 -

ЦБ в 21882, Ч/69/Р 97 

Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради  /  Състав. Димитър Назърски и др . - София : БАИС, 2016 . - 60 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 60

 корица | съдържание 

Сист. No: 199424

- 22 -

СД/69/С 87ЦБ б 96400

Строително предприемачество и недвижима собственост  : Сборник с доклади от 31 -ва международна научно-практическа конференция - ноември 2016 г. /  Ред. Пламен Илиев . - Варна : Наука и икономика, 2016 . - 490 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. след всеки доклад. Резюмета на англ. ез.

 корица | съдържание 

Сист. No: 199427

- 23 -

СД/624/У 33ЦБ б 96047

Узунов, Атанас

   Експлоатационни проблеми на стоманените мостове в БДЖ : Моногр. Ч. 1 - / Атанас Узунов . - София, 2000 - . - 22 см

   

   Ч. 1. Товароспособност . - 2000 . - 170 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 203208

- 24 -

СД/69/Х 88, ЦБ а 21273 

Хрисчев, Лъчезар

   Полимерни подови покрития : Моногр. / Лъчезар Хрисчев . - София, 2016 . - 222 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 216 - 221

   ISBN 978-954-331-071-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199426

- 25 -

СД/69/A89ЦБ в 21900

Asteris, Panagiotis G. et al.

   Handbook of Research on Seismic Assessment and Rehabilitation of Historic Structures : Vol. 1 - 2 / Panagiotis G. Asteris, Vagelis Plevris . - Hershey : IGI Global, 2015 . - 30 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-1-4666-8286-3 

   Vol. 1 . - 2015 . - CXXX, 448 p. : ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 206293

- 26 -

СД/69/A89ЦБ в 21900

Asteris, Panagiotis G. et al.

   Handbook of Research on Seismic Assessment and Rehabilitation of Historic Structures : Vol. 1 - 2 / Panagiotis G. Asteris, Vagelis Plevris . - Hershey : IGI Global, 2015 . - 30 cm

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-1-4666-8286-3 

   Vol. 2 . - 2015 . - CXXX, 448 - 867 p. : ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 206294

- 27 -

ЦБ б 97196 

Bridge in Dunabe basin  : International conference on bridges across the Dunabe. Novi Sad, 2004, 24-26 June : Priceedings of... : Vol. 1 - 2 /  Ed. Bratislav Stipanic . - Novi Sad : Euro Gardi Group, 2004 . - 22 cm

   Bibliogr. after euch report

   ISBN 86-905637-2-5 

   Vol. 2 . - 2004 . - 394 p. : ill.

   

  

Сист. No: 201412

- 28 -

СД/69/P90ЦБ в 21897

Henry, Alison et al.

   Mortars, Renders & Plasters : Monogr. / Alison Henry, John Stewart . - Farnham : Ashgate, 2011 . - VIII, 644 p. : ill. ; 24 cm . -  (Practical building conservation)

   Bibliogr. p. 614 - 620 Index p. 622 - 638

   ISBN 978-0-7546-4559-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206292

- 29 -

СД/69/P90ЦБ в 21896

McCaig, Iain et al.

   Timber : Monogr. / Iain McCaig, Brian Ridout . - Farnham : Ashgate, 2012 . - X, 488 p. : ill. ; 24 cm . -  (Practical building conservation)

   Glossary p. 452 - 470 Index p.472 - 482

   ISBN 978-0-7546-4554-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206291

Изкуство(7)

- 30 -

СД/74/Д 66ЦБ в 21877

Добрева-Драгостинова, Иванка

   АБ на устойчивия дизайн : Моногр. / Иванка Добрева-Драгостинова . - София : Нов български университет, 2016 . - 210 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с.183 - 186 Библиогр. справка на автора с. 199 - 200 Азбучен показалец с. 201 - 208

   ISBN 978-954-535-950-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206287

- 31 -

СД/7/Н 99ЦБ в 21899

Няголова, Елка

   Пленникът на светлината : Моногр. / Елка Няголова, Валерий Пощаров . - Варна : Наука и икономика, 2017 . - 128 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-21-0924-2 

  

Сист. No: 199214

Планиране на населените места. Градоустройство. Ландшафт. Урбанизъм(71)

- 32 -

ЦБ б 97190, Ч/71/Г 18 

Галев, Емил

   Ландшафтна архитектура. Паркове със специално предназначение : Учебник / Емил Галев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 316 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 313 - 314

   ISBN 978-954-07-4185-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206283

- 33 -

СД/71/Г 75ЦБ б 97189

Градоустройството на София. Пулсът на града във времето  : Моногр. / Любинка Стоилова и др . - София : ИТУС' 98, 2016 . - 144 с. : цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 103 - 110

   ISBN 978-619-90619-0-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206276

- 34 -

СД/71/Н 69ЦБ б 97193

Никифоров, Иван и др.

   Градоустройството в България през ХХ и ХХІ век в контекста на европейското : Моногр. / Иван Никифоров, Мила Никифорова . - София : Славена, 2016 . - 504 с. : с ил., снимки ; 23 см

   Библиогр. с. 499 - 501

   ISBN 978-619-190-065-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206286

- 35 -

СД/71/С 82ЦБ б 97200

Стойчева, Жана Ст.

   Градското планиране на София през прехода (1990 - 2010) : Моногр. / Жана Ст. Стойчева . - София : Стефан Добрев, 2017 . - 408 с. : с ил., схеми, табл. ; 25 см

   Библиогр. с. 389 - 390

   ISBN 978-619-7050-24-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199422

- 36 -

СД/71/C94ЦБ б 97187

Culture and Sustainability in European Cities. Imagining Europolis  : Monogr. /  Ed. Svetlana Hristova, Milena D. Sesic, Nancy Duxbury . - London : Routledge, 2015 . - ХХ, 246 p. : ill. ; 22 cm . -  (Routledge Studies in Culture and Sustainable Development)

   Bibliogr. after every chapter

   ISBN 978-1-138-77841-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206268

- 37 -

СД/71/P97ЦБ ГI 256

Public Places in European Cities : International project "Re-imaging of Public Space in European Cities and its Role in Social and Ethnocultural Integration"  : Album /  Ed. Svetlana Hristova et al, 2008 . - 160 p. : ill. ; 22 cm

   Ed. by Graphic Design

   ISBN 978-966-96945-0-8 

  

Сист. No: 206269

Архитектура(72)

- 38 -

ЦБ ДВ 2146 

Асенова, Ана Сенкова

   Нови пространствени модели за организация на училищната среда. Влияние на съвременните социални и образователни модели върху проектирането и преустройството на училищни сгради : Дис. / Ана Сенкова Асенова ; Науч. конс. Калин Павлов Тихолов . - София, 2017 . - 190 с. : ил., схеми, черт., диагр. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 62 с.

   Дис....защ. при УАСГ Кат. "Интериор и дизайн за архитектурата". - Библиогр. с. 185 - 187

  

Сист. No: 199432

- 39 -

ЦБ ДВ 2150 

Василева, Анета Николова

   Българската архитектура през втората половина на ХХ век. Външни влияния и развитие на идентичността : Дис. / Анета Николова Василева ; Науч. рък. Георгий Станишев . - София, 2017 . - 508 с. : ил., фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 64 с.

   Дис....защ. при УАСГ Арх. факултет Кат."Историяи теория на архитектурата". - Библиогр. с.480 - 493

  

Сист. No: 199428

- 40 -

СД/72/Д 53ЦБ в 21883

Диамандиева, Мария

   Съвременният авангарден хотел. Архитектурни измерения на 21 -и век : Моногр. / Мария Диамандиева . - София : Мария Диамандиева, 2017 . - 92 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 88 - 91

   ISBN 978-619-90734-1-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199420

- 41 -

СД/72/Е 45ЦБ б 97188

Екимова-Мелнишка, Мариана

   Къщите говорят : Моногр. / Мариана Екимова-Мелнишка . - София : Нов български университет, 2016 . - 336 с. : снимки ; 23 см

   Библиогр. с. 326 - 329

   ISBN 978-954-535-942-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206275

- 42 -

ЦБ ДВ 2149 

Кълева, Емилия

   Опазване на архитектурното наследство на България от втората половина на ХХ век : Дис. / Емилия Кълева ; Науч. рък. Йорданка Кандулкова . - София, 2017 . - 356 с. : с ил., фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 38 с.

   Дис....защ. при УАСГ Арх. факултет Кат."История и теория на архитектурата". Резюме на англ. ез.

  

Сист. No: 199429

- 43 -

ЦБ ДВ 2144 

Метева, Анастасия

   Архитектурата и музиката като изкуства със сходни композиционни принципи : Дис. / Анастасия Метева ; Науч. рък. Иван Е. Данов . - София, 2016 . - 388 л. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM + Автореферат 72 с.

   Дис. ... защл при УАСГ. Арх. фак. Кат. Жилищни сгради. - Библиогр. л. 301 - 308

  

Сист. No: 206290

- 44 -

СД/72/П 34ЦБ а 21274

Пеневска, Веселина

   Иновативни хотели : Моногр. / Веселина Пеневска . - София : Граал, 2017 . - 113 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 106 - 111

   ISBN 978-619-90723-1-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199421

- 45 -

СД/72/С 69ЦБ в 21898

Станоева, Елица

   София. Идеология, градоустройство и живот през социализма : Моногр. / Елица Валентинова Станоева . - София : Просвета, 2016 . - 232 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 227 - 231

   ISBN 978-954-01-3260-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 199216

- 46 -

ЦБ ДВ 2142 

Христов, Игор Романов

   Модернизация, реставрация и преструктуриране на промишлените предприятия в условията на реконструкция и реорганизация на индустриалните територии в Република България : Дис. / Игор Романов Христов ; Науч. рък. Асен М. Писарски . - София, 2016 . - 179 л. : фиг., табл. ; 30 см + CD ROM Автореферат 61 с.

   Дис.... защ. при УАСГ. Архитектурен фак. Кат. Промишлени и аграрни сгради. - Библиогр. л. 173 - 179

  

Сист. No: 206279

- 47 -

СД/72/M11ЦБ в 21879

McLeod, Virginia

   Detail in Contemporary Glass Architecture / Virginia McLeod . - London : Laurence King Rublishing, 2010 . - 224 p. : ill. ; 30 cm + CD ROM

   

   ISBN 978 1 85669 740 8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206289

Приложно изкуство. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн. Рисуване(74)

- 48 -

СД/74/Д 66ЦБ в 21877

Добрева-Драгостинова, Иванка

   АБ на устойчивия дизайн : Моногр. / Иванка Добрева-Драгостинова . - София : Нов български университет, 2016 . - 210 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с.183 - 186 Библиогр. справка на автора с. 199 - 200 Азбучен показалец с. 201 - 208

   ISBN 978-954-535-950-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206287

Езикознание(8)

География. Биографии. История(9)

История(93/99)

- 49 -

СД/9/М 45ЦБ в 21875

Международна научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство БАНИ 2016, 23 - 25 ноември

   Международна научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство БАНИ 2016, 23 - 25 ноември 2016 : Доклади /  Ред. Николай Л. Тулешков, Дончо Партов . - София : Арх & Арт, 2016 . - 422 с. : с ил. ; 30 см

   В сборника има доклади на англ. ез. - Библиогр. след всеки доклад

   ISBN 978-954-8931-50-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 206270


 Индекс по АВТОРИ

Аличков, Димитър К. 13 
Арсов, Румен Владимиров 20 
Асенова, Ана Сенкова 38 
Банов, Мартин 14 
Божинов, Божидар Асенов 15 
Братоев, Бранимир Димитров 16 
Василева, Анета Николова 39 
Галев, Емил 32 
Георгиев, Георги Христов 8 
Георгиев, Иван 12 
Давидов, Йохан 6 
Данов, Иван Е. 43 
Диамандиева, Мария 40 
Димитрова, Капка 4 5 
Димитрова, Руска 9 
Дипчикова, Александра Николаева 3 
Добрева-Драгостинова, Иванка 30 48 
Дойков, Иван Димитров 16 
Екимова-Мелнишка, Мариана 41 
Зарева, Цветослава Иванова 6 
Захариева, Румяна 18 
Иванов, Валери 1 
Иванов, Стоян Братоев 15 
Илиев, Пламен 22 
Илиева-Цветкова, Тамара Христова 10 
Йорданов, Симеон 17 
Кандулкова, Йорданка 42 
Костов, Владимир Иванов 15 
Кълева, Емилия 42 
Кънчева, Яна Димитрова 18 
Манев, Никола 31 
Манолов, Георги Любенов 2 
Марков, Иван Димитров 15 
Метева, Анастасия 43 
Микренска-Чернева, Кристина Огнянова 10 
Милев, Георги 11 
Милев, Иво 11 
Назърски, Димитър 21 
Найденов, Павел 19 
Никифоров, Иван 34 
Никифорова, Мила 34 
Няголова, Елка 31 
Павлов, Павел 14 
Павлов, Павел Георгиев 10 
Партов, Дончо 49 
Паскалев, Пламен 4 5 7 
Пеневска, Веселина 44 
Писарски, Асен М. 46 
Пощаров, Валерий 31 
Радев, Ивайло Николаев 12 
Радулов, Венцислав Даков 8 
Станишев, Георгий 39 
Станоева, Елица Валентинова 45 
Стоилова, Любинка 33 
Стойчева, Жана Ст. 35 
Тихолов, Калин Павлов 38 
Тотоманова, Антоанета Иванова 3 
Трайков, Александър 19 
Тулешков, Николай Л. 49 
Узунов, Атанас 23 
Христов, Игор Романов 46 
Христова, Светлана 36 37 
Хрисчев, Лъчезар 24 
Чехларова, Тони 6 
Asteris, Panagiotis G. 25 26 
Duxbury, Nancy 36 
Henry, Alison 28 
Hristova, Svetlana 36 37 
McCaig, Iain 29 
McLeod, Virginia 47 
Plevris, Vagelis 25 26 
Ridout, Brian 29 
Sesic, Milena D. 36 
Stewart, John 28 
Stipanic, Bratislav 27 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

АБ на устойчивия дизайн 30 48 
Архитектурата и музиката като изкуства със сходни композиционни принципи 43 
Българската архитектура през втората половина на ХХ век. Външни влияния и развитие на идентичността 39 
Вертикално планиране 9 
Градоустройството в България през ХХ и ХХІ век в контекста на европейското 34 
Градоустройството на София. Пулсът на града във времето 33 
Градското планиране на София през прехода (1990 - 2010) 35 
Експлоатационни проблеми на стоманените мостове в БДЖ 23 
Енергетични методи за изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти 15 
Изменение на свойствата на циментови композити чрез влагане на активни минерални добавки на база различни по вид изпечени алумосиликати 16 
Изследване на съвременни активни разломи чрез геодезически и геофизични методи в Югозападна България 12 
Иновативни хотели 44 
Къщите говорят 41 
Ландшафтна архитектура. Паркове със специално предназначение 32 
Международна научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство БАНИ 2016, 23 - 25 ноември 2016 49 
Методика за оценка на бетона по отношение на аспектите на устойчивото развитие и строителство. Приложение към зидарийни тела от бетон 18 
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика 4 5 
Методическо ръковоство за решаване на задачи по висша математика 7 
Модел за изучаване на дескриптивна геометрия с динамични конструкции за студенти по архитектура и строителство 6 
Модернизация, реставрация и преструктуриране на промишлените предприятия в условията на реконструкция и реорганизация на индустриалните територии в Република България 46 
Нарушения на почвената покривка от промишлени и минни дейности и методи за възстановяване 14 
Нелинейно поведение на строителни конструкции за сеизмични въздействия 19 
Нови пространствени модели за организация на училищната среда. Влияние на съвременните социални и образователни модели върху проектирането и преустройството на училищни сгради 38 
Опазване на архитектурното наследство на България от втората половина на ХХ век 42 
Пленникът на светлината 31 
Полимерни подови покрития 24 
Политически мениджмънт 2 
Приложна геодезия 11 
Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води 20 
Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради 21 
Ръководство за работа с тотални станции 10 
София. Идеология, градоустройство и живот през социализма 45 
Строително предприемачество и недвижима собственост 22 
Съвременните български дървени сглобяеми сгради. Конструкции. Технологии. Монтаж 17 
Съвременният авангарден хотел. Архитектурни измерения на 21 -и век 40 
Съответствия и тъждества в епиполарната геометрия 8 
Умение за учене и комуникация 1 
Универсална десетична класификация 3 
Устойчиви площадкови и сградни дъждовни канализационни мрежи 13 
Bridge in Dunabe basin 27 
Culture and Sustainability in European Cities. Imagining Europolis 36 
Detail in Contemporary Glass Architecture 47 
Handbook of Research on Seismic Assessment and Rehabilitation of Historic Structures 25 26 
Mortars, Renders & Plasters 28 
Public Places in European Cities : International project "Re-imaging of Public Space in European Cities and its Role in Social and Ethnocultural Integration" 37 
Timber 29 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Архитектура 41 47 
Архитектура - дисертации 43 
Архитектура - историческо наследство - дисертации 42 
Архитектура - история - България - дисертации 39 
Архитектура - промишлени сгради - дисертации 46 
Архитектура - хотели 40 44 
Бетон - като строителен материал - дисертации 18 
Геодезически инструменти - ръководства 10 
Геодезични измервания - дисертации 12 
Геодезия 11 
Геодезия - вертикално планиране - учебници за ВУЗ 9 
Геометрия, дескриптивна - дисертации 6 8 
Градоустройство - история 34 
Градоустройство - София 33 
Дизайн 30 48 
Дисертации 6 8 12 15 16 18 19 38 39 42 46 
Дървени строителни кострукции 17 29 
Енергийна ефективност - ръководства 21 
Земна кора - деформации - дисертации 12 
Земна механика - дисертации 15 
Изкуство 31 
Канализационни мрежи и съоръжения - проектиране - учебници за ВУЗ 13 
Културно-историческо наследство 49 
Мазилки 28 
Математика, висша - ръководства 4 5 7 
Мостове 23 
Недвижима собственост - стойност - материали от конференци 22 
Паркове и градини - учебници за ВУЗ 32 
Планиране - на населени места 35 
Полимери - в строителството 24 
Политика 2 
Почвознание - учебници за ВУЗ 14 
Пречистване на води - учебници за ВУЗ 20 
Пречиствателни станции и съоръжения - учебници за ВУЗ 20 
Рекултивация - учебници за ВУЗ 14 
Сгради - опазване и съхранение 25 26 28 29 
София - градско планиране 35 
София - история, градоустройство, архитектура 45 
Строителни конструкции - сеизмичност - дисертации 19 
Строителни конструкции, дървени 17 
Строителни материали, композитни - дисертации 16 
Строителство - икономика - материали от конференции 22 
Урбанизъм 37 
Устойчиво развитие 37 
Учебници 9 13 14 20 32 
Училищни сгради и помещения - обзавеждане - дисертации 38 
Хотели 40 44 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

алумосиликати 16 
аналитична геометрия 7 
архитектура 39 41 
архитектурни паметници 49 
атракционни паркове 32 
бетон 16 18 
ботанически градини 32 
вертикално планиране 9 11 
генерални планове 11 
геометрия, епиполарна 8 
гипс 28 
глини 16 
гравиметрични измервания 12 
градоустройство 34 
гробищни паркове 32 
дескриптивна геометрия 6 
дизайн 30 48 
диференциални уравнения 4 
Дунав 27 
дървени конструкции 17 29 
дървени къщи 17 
дърво - строителен материал 29 
европейски градове 36 37 
енергийна ефективност 21 
зелени покриви 13 
земна кора - движения 12 
зоопаркове 32 
изолации 21 
интеграли 5 
интеграция, градска 37 
канализационни системи 13 
квартали 11 
криви линии 7 
културно-историческо наследство 42 49 
линейна алгебра 7 
мазилки 28 
математическа статистика 4 
мостове 23 27 
недвижими културни ценности 49 
Никола Манев 31 
опазване на конструкциите 25 26 28 29 
отпадъчни води 20 
пилоти 15 
планиране на градовете 35 
плоски покриви 13 
подови покрития 24 
полимерни материали 24 
почвознание 14 
пречистване на води 20 
пречиствателни съоръжения 20 
прътови конструкции 19 
равнини 7 
равнинни рамки 19 
разломи 12 
регулационни планове 11 
редове 5 
реконструкция на сгради 25 26 
рекултивация 14 
сгради - опазване и съхранение 25 26 28 29 
сеизмична оценка 25 26 
Сердика 33 
сини покриви 13 
София 33 35 45 
спортни паркове 32 
Средец 33 
стилове в архитектурата 43 
стилове в изкуството 43 
стоманени конструкции 23 
стоманени мостове 23 
строителни конструкции - методи за изследване 19 
строителни материали 18 
стъклени конструкции 47 
стъкло - строителен материал 47 
тектоника 12 
теория на вероятностите 4 
тотални станции 10 
улични възли 11 
универсално проектиране 9 
урбанизъм 35 
урбанистично развитие 36 
устойчиво развитие 36 37 
устройствени планове 11 
училищни сгради 38 
фибро-стави 19 
хвостохранилища 14 
хоросан 28 
хотели 40 44 
цимент 16 
шлицови стени 15 
шпунтови стени 15